UZUCAPIUNE(PRESCRIPŢIE ACHIZITIVĂ). LIPSĂ ELEMENT INTENŢIONAL Uzucapiune (Prescripţia achizitivă)


Prin cererea formulata la data de 19.03.2010 si înregistrata sub nr. (…)/215/2010 pe rolul Judecatoriei Craiova, reclamantul B.M.a chemat-o în judecata pe pârâta Comuna G. prin primar solicitând instantei sa constate dreptul sau de proprietate asupra unei suprafete de 1332 mp teren intravilan si o casa de locuit de 56 mp compusa din parter si mansarda situate în com. G., jud. Dolj.

În dovedirea actiunii, reclamantul a precizat ca in urma cu peste 35 de ani a dobândit prin cumparare terenul situat la adresa de mai sus pe care a edificat o casa de locuit.

La aparitia legilor fondului funciar, având in vedere vârsta înaintata si lipsa cunostintelor legislative nu a formulat cereri de cereri de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului.

In drept, ne întemeiem prezenta pe dispozitiile art. 111 Cod procedura civila si 1847 si urmatoarele Cod civil.

A evaluat imobilele la suma de 1900 lei si a achitat o taxa de timbru în cuantum de 163 lei si timbre judiciare de 0,3 lei.

S-a depus la dosar documentatie cadastrala, adeverinta nr. 155/19.02.2010 emisa de Primaria com. G..

În sedinta publica din 17.02.2011, mandatarul reclamantului, B. M., a precizat ca terenul în litigiu nu a intrat în posesia reclamantului prin cumparare, ci a fost pus reclamantul în posesie de catre C.A.P. G..

La solicitarea instantei, cu adresa nr. 241/02.03.2011, Primaria com. G. a precizat ca ternul în litigiu nu face parte din domeniul public sau privat al comunei; este proprietatea reclamantului fara a detine acte de proprietate si pentru care plateste taxe si impozite; nu au fost emise acte de proprietate altor persoane în baza legilor funciar; terenul la care face referire a fost supus colectivizarii înainte de 1989.

Tot la solicitarea instantei, Primaria G.I. a precizat ca ternul în suprafata de 1332 mp a fost si este înscris în registrul agricol la rolul reclamantului.

În dovedirea actiunii, mandatarul reclamantului a solicitat încuviintarea probei cu martorii T. M. si B.A.l si proba cu expertiza tehnica extrajudiciara.

Instanta a încuviintat si administrat în cauza proba testimoniala.

A fost respinsa proba cu expertiza tehnica extrajudiciara.

La interpelarea instantei, mandatarul reclamantului a aratat ca renunta la administrarea probei cu expertiza tehnica judiciara în specialitatea „topografie”, ci doreste sa se foloseasca de înscrisurile de la dosar.

Instanta a luat act de aceasta renuntare.

Primaria com. G. a înaintat la dosar fila rola reclamantului din Registrul Agricol.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Din probele administrate în cauza, instanta retine ca reclamantul detine o suprafata de teren de 1332 mp pe raza comunei G., jud.Dolj.

Din adresa nr.241/02.03.2011 emisa de P. C. G.i rezulta ca, terenul mai sus mentionat a fost supus colectivizarii anterior anului 1989.

Cu toate ca s-ar putea retine, pe baza declaratiilor martorilor audiati ca reclamantul a stapânit terenul de peste 30 de ani, continuând asadar sa îl folosesca si dupa data colectivizarii, aceasta împrejurarea nu poate conduce la dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune.

În conformitate cu dispozitiile art.1890 C.civ. pentru intervenirea uzucapiunii este necesara exercitarea unei posesii utile, neviciate. Astfel, posesorul trebuie sa posede pentru sine, cu intentia de a se comporta ca si proprietar pe tot termenul prevazut de lege.

Posesia presupune doua elemente : unul material – corpus , adica faptele materiale de detinere si de folosire a lucrului, exercitarea în fapt a atributelor dreptului real asupra lucrului si unul psihologic, intentional – animus, aceasta din urma constând în intentia celui care poseda de a exercita stapânirea lucrului pentru sine, sub nume de proprietar.

Din art.1847 C.civ.care arata ca posesia se exercita sub nume de proprietar reiese elementul intentional al posesie, dar acesta mai rezulta si din art.1853 C.civ., care prevede ca în cazul precaritatii nu este posesie sub nume de proprietar.

De asemenea, art.1854 C.civ.stipuleaza ca elementul intentional al posesiei se prezuma, rezultând din cel material al posesiei.

În speta, nu este îndeplinit elementul intentional al posesiei, respectiv animus-vointa de a se comporta ca proprietar cu privire la bunul pe care îl are în posesie, terenul în litigiu a fost cooperativizat înainte de anul 1989.

Raportul juridic dintre stat, ca proprietar si reclamant este caracteristic prin definitie detentiei precare, care nu se confunda cu posesia, desi în ambele cazuri bunul se afla în posesia fizica a persoanei, detentorul detine bunul pentru altul, fara a se comporta ca titular al unui drept real.

Fata de aceste considerente, apreciind ca simpla detentie pe perioada ceruta de lege nu este suficienta pentru invocarea uzucapiunii, instanta va respinge actiunea ca nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea formulata de reclamantul B. M., domiciliat în (…) în contradictoriu cu pârâta Comuna G. prin primar, cu sediul în (…), ca nefondata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 23.06.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,