Validare poprire / Menţinere poprire Contracte


JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 1259/829/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1203

Şedinţa publică de la 18.11.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : JUDECĂTOR PANFIL SIMONA-CARMEN

GREFIER : BRADEA ANGELICA?????

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe creditoarea ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE BACĂU şi pe debitorul S.C.R.K.S DRUMURI SRL, terţul poprit CONSILIUL LOCAL STĂNIŞEŞTI, având ca obiect validare poprire menţinere poprire.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică lipsind: creditoarea – ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE BACĂU, terţul poprit – CONSILIUL LOCAL STĂNIŞEŞTI, debitorul – S.C.R.K.S DRUMURI SRL BACĂU.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, arătându-se că procedura este completă,după care:

Instanţa constată că prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat judecarea în lipsă.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare pe cererea formulată de creditoare.

?????

INSTANŢA

deliberând

Asupra cauzei civile de faţă:

Prin cererea înregistrată sub nr. 1259/829/2010 din 27.09.2010 creditoarea ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE BACĂU a formulat in contradictoriu cu terţul poprit – CONSILIUL LOCAL STĂNIŞEŞTI cu sediul în comuna Stănişeşti, judeţul BACĂU şi debitoarea S.C.R.K.S DRUMURI SRL Bacău, cerere de menţinerea popririi asupra veniturilor pe care debitorul le primeşte de la terţul poprit, până la concurenta sumei de 69 019 lei.

In motivarea cererii s-a arătat că debitoarea S.C.R.K.S DRUMURI SRL Bacău datorează bugetului consolidat al statului obligaţii fiscale in sumă de 117 295 lei conform titlurilor executorii trecute în evidentele SOM/TIT SACF ataşate la dosar la filele 13 – 17, obligaţii pe care refuză să le execute de bună voie. Creditoarea mai arată că debitorul urmărit are de încasat de la terţul poprit suma de 218 075,99 lei, aşa cum reiese din factura 83/30.06.2010. Prin adresa nr. 135627/11.08.2010 creditoarea a înfiinţat poprirea asupra sumelor de bani datorate debitorului de către terţul poprit, dar acesta din urmă nu a consemnat si nu a plătit suma urmărită si nici nu a dat nici un răspuns creditoarei. Pentru aceste motive creditoarea a solicitat, in baza art. 149 din O.G. 22/2003, menţinerea popririi infinitate

În dovedire a depus înscrisuri.

Terţul poprit nu a formulat întâmpinare şi nici nu a răspuns solicitărilor instanţei privind recunoaşterea sumei pretinse, nedepunând nici un înscris, deşi a solicitat şi a beneficiat de un termen pentru pregătirea apărării

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Împotriva debitoarei S.C.R.K.S DRUMURI SRL Bacău a fost începută executarea silită de către creditoare fiind emise titlurile executorii nr. nr.225897/28.05.2010, în valoare de 40 744 lei, 250864/29.06.2010, în valoare de 14109 lei şi 221018/30.04.2010 în valoare de 14 166 lei (filele 10 -12 dosar).

Creditoarea a înfiinţat prin adresa nr. 135627/11.08.2010 (fila 9 dosar ), poprire asupra sumelor de bani datorate de terţul poprit debitorului până la concurenţa sumei de 69 019 lei în baza raporturilor juridice existente intre terţ si debitor. Din înscrisurile depuse la dosar de către debitor şi terţul poprit rezultă terţul poprit datorează debitorului fiscal sume de bani, peste suma urmărită. Astfel, terţul nu a făcut dovada achitării facturii şi nici nu a invocat alte neregularităţi, aşa cum prevede legea fiscală.

Potrivit art. 150 C.pr.fisc., dacă terţul poprit înştiinţează organul de că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit, precum şi în cazul în care invocă alte neregularităţi privind înfiinţarea popririi, instanţa, la cererea organului de executare ori a altei părţi interesate, pe baza probelor administrate, va pronunţa menţinerea sau desfiinţarea popririi.

Faţă de cele arătate mai sus, având in vedere că la data înfiinţării popririi terţul poprit datorează debitoarei sume de bani, instanţa va admite cererea de menţinerea popririi.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de menţinerea popririi formulată de creditoarea ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE BACĂU, cu sediul în municipiul Bacău, str. 9 Mai, nr. 33 in contradictoriu cu terţul poprit – CONSILIUL LOCAL STĂNIŞEŞTI cu sediul în comuna Stănişeşti, judeţul BACĂU şi debitoarea S.C.R.K.S DRUMURI SRL Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Republicii, nr. 169.

Menţine poprirea înfiinţată de creditoare prin adresa 135627/11.08.2010 pentru suma de 69019 lei, înaintată terţului poprit.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.11.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

judecător Panfil Simona Carmen Bradea Angelica

Red./Tehnored. 5 ex.

S.P./A.B.

24.11.2010

??

??

??

??

1