Vânzare-cumpărare Vânzări-Cumpărări


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. xxx/260/2011, reclamanţii xxx au chemat în judecată pe pârâta xxx solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate valabilitatea convenţiei de vânzare-cumpărare încheiată la data de 20.12.2010 între reclamant în calitate de cumpărător şi pârâtă în calitate de vânzător şi să se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

In motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că la data de 20.12. 2010 au cumpărat de la pârâtă suprafaţa de 1040 mp. fânaţ situat în punctul Podina, învecinată cu xxx şi suprafaţa de 715 mp teren arabil situat la pct. Podina, cu vecinii xxx, cu ocazia vânzării-cumpărării încheindu-se înscrisul intitulat „convenţie”,care îndeplineşte toate condiţiile unei convenţii de vânzare-cumpărare.

Reclamanţii mai arată de asemenea că la data încheierii convenţiei au achitat integral preţul vânzării terenurilor şi că deşi a convenit cu pârâta ca în termen de câteva luni să procedeze la încheierea unui act autentic de vânzare-cumpărare la notar, aceasta nu s-a prezentat, fiind îndeplinite condiţiile în vederea pronunţării unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

In drept reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 1073-1075 cod civil, art. 111 cod procedură civilă.

S-au depus la dosar de către reclamant, în copie, următoarele înscrisuri : somaţia nr.16 din data de 10.03.2011 (fl.4), sentinţa civilă nr. 2361 din data de 21.10.2010 a Judecătoriei Moineşti pronunţată în dosarul nr. xxx/260/2009 (fl.6,7).

La solicitarea reclamanţilor, în cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu martorii xxx şi xxx, declaraţia acestora fiind consemnată şi ataşate la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că între reclamanţii xxx calitate de cumpărător şi xxx, în calitate de vânzătoare s-a încheiat la data de 20.12.2010 convenţia de vânzare cumpărare privind suprafaţa de 1040 mp. fânaţ situat în punctul Podina, învecinată cu xxx şi suprafaţa de 715 mp teren arabil situat la pct. Podina, cu vecinii xxx, identificate în sentinţa civilă nr. 2361 din data de 21.10.2010 a judecătoriei Moineşti pronunţată în dosarul nr. xxx/260/2009.

Potrivit depoziţiei martorilor audiaţi în cauză, între părţi au fost executate clauzele convenţiei de vânzare cumpărare, reclamanţii achitând integral preţul vânzării şi preluând posesia asupra terenurilor .

2

Instanţa apreciază că actul încheiat între părţi, materializat în convenţia sub semnătură privată, nu a putut duce la transmiterea dreptului de proprietate către reclamant, însă acesta a produs toate efectele specifice unei promisiuni de vânzare-cumpărare, născând în patrimoniul cumpărătorului dreptul de a cere în viitor transmisiunea dreptului de proprietate prin încheierea actului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

în aceste condiţii reclamanţii în calitate de creditori al unei obligaţii de a face , este îndreptăţit să ceară în baza art. 1073 Cod civil,îndeplinirea exactă a obligaţiei asumate de debitorul său.

In cazul în care debitorul refuză îndeplinirea obligaţiei,creditorul poate aduce la îndeplinire obligaţia asumată,conform art. 1077 ,fie printr-un fapt personal fie prin recurgerea la instanţa de judecată.

Contractul încheiat între părţi este nul ca act de vânzare-cumpărare, în ce priveşte terenul, potrivit art. 2 alin.l din Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor, în vigoare la data încheierii actului, nefiind încheiat în formă autentică, însă prin conversiune şi interpretarea voinţei părţilor, valorează promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare a imobilului, cu clauză de întreţinere (art. 978 C.civ.).

Potrivit art.5 alin.2, titlul al X-lea (privind circulaţia juridică a terenurilor) din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei., în situaţia în care după încheierea unui cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.

Pentru a fi posibilă pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare este însă necesar să fie îndeplinite toate condiţiile pentru transmiterea proprietăţii de la promitentul-vânzător la promitentul-cumpărător, cu excepţia consimţământului promitentului-vânzător.

Cu alte cuvinte, este necesar ca promitentul vânzător să fie proprietarul bunului ce constituie obiectul derivat al promisiunii de vânzare, nefiind posibil ca instanţa să pronunţe o hotărâre judecătorească care să echivaleze cu un contract de vânzare a bunului altuia.

Părţile au tăcut dovada că pârâta este titulara dreptului de proprietate asupra terenurilor în suprafaţă de 1040 mp. fânaţ situat în punctul Podina, învecinată cu xxx şi suprafaţa de 715 mp teren arabil situat la pct. Podina, cu vecinii xxx, terenuri ce au fost atribuite pârâtei ca urmare a ieşirii din indiviziune conform sentinţei civile nr. 2361 din data de 21.10.2010 a judecătoriei Moineşti pronunţată în dosarul nr. xxx/260/2009.

Prin urmare conform art. 1073 şi 1077 cod civil, art. 5 pct. 2 din Titlul X al legii 247/2005, instanţa urmează să admită acţiunea , să constate valabilitatea convenţiei încheiată între părţi, pronunţând o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare pentru terenurile suprafaţa de 1040 mp. fânaţ

3

situat în punctul Podina, învecinată cu xxx şi suprafaţa de 715 mp teren arabil situat la pct. Podina, cu vecinii xxx.

In baza art. 274 cod procedură civilă a luat act de faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.