Achizitie publica. Analiza pretului aparent neobisnuit de scazut. Rezultatul eronat al evaluarii ofertelor. Preţuri, stabiliri de


– art. 202 alin. 1 din OUG nr. 34/2006

Dispozitiile art. 202 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 prevad ca : “(1) În cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut în raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului, în scris si înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.”

Se observa ca aceste dispozitii legale instituie în sarcina autoritatii contractante atât obligatia de a solicita ofertantului a carui oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut prezentarea unor detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, cât si obligatia de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.

Se observa ca aceste dispozitii legale instituie în sarcina autoritatii contractante atât obligatia de a solicita ofertantului a carui oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut prezentarea unor detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, cât si obligatia de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.

O analiza judicioasa a documentelor prezentate de ofertantul câstigator în justificarea pretului aparent neobisnuit de scazut ar fi permis autoritatii contractante sa constate ca tariful a fost prezentat în lei/ora si nu în lei/mc de deseuri colectate si transportate.

Cum cerinta autoritatii contractante înscrisa la Sectiunea I – Caiet de Sarcini, pct. 1.3 – Cantitatea de lucrari, consta într-o cantitate de deseuri estimata pe luna la 340 m.c., toate tarifele ofertate în cadrul procedurii se impuneau a fi stabilite în m.c. deseuri colectate si transportate, iar obligatia Comisiei de evaluare era de a examina ofertele prezentate prin raportare la un tarif în lei/m.c., folosind un tarif unic de evaluare în privinta tuturor ofertelor.

Cum cerinta autoritatii contractante înscrisa la Sectiunea I – Caiet de Sarcini, pct. 1.3 – Cantitatea de lucrari, consta într-o cantitate de deseuri estimata pe luna la 340 m.c., toate tarifele ofertate în cadrul procedurii se impuneau a fi stabilite în m.c. deseuri colectate si transportate, iar obligatia Comisiei de evaluare era de a examina ofertele prezentate prin raportare la un tarif în lei/m.c., folosind un tarif unic de evaluare în privinta tuturor ofertelor.

În plus, obligatia autoritatii contractante era de a solicita si ofertantului clasat pe locul 2 detalii si precizari privitoare la modalitatea de determinare a tarifului, de asemnea neobisnuit de scazut, obligatie pe care nu si-a îndeplinit-o, încalcând în acest mod principiile nediscriminarii si tratamentului egal prevazute de art. 2 alin. (2) lit. a) si b) din O.U.G. nr. 34/2006.

În conditiile în care justificarea pretului ofertat s-a realizat de ofertanti pe criterii diferite este evident ca rezultatul evaluarii ofertelor este eronat, fiind încalcate astfel nu numai dispozitiile art. 202 din O.U.G. nr. 34/2006, dar si principiile nediscriminarii, tratamentului egal, eficientei utilizarii fondurilor publice si asumarii raspunderii stipulate de art. 2 alin. (2) lit. a), b), f) si g) din acest act normativ.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI -SECTIA A VIII-A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR. 444 din 28.02.2011)

Prin plângerea înregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal sub nr. 11672/2/2010, petenta S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. a solicitat, în contradictoriu cu intimatii SPITALUL CLINIC COLENTINA si S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.A., ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna :

– admiterea plângerii;

– anularea Deciziei nr. 5829/C3/6647/18.11.2010, prin care s-a respins contestatia nr. 3608/02.11.2010 înregistrata la C.N.S.C. sub nr. 37903/02.11.2010, ca nefondata, dispunându-se continuarea procedurii;

– anularea scrisorii de Comunicare rezultat procedura nr. 13443/29.10.2010;

– anularea Raportului de evaluare care a stat la baza comunicarii rezultatului;

– masuri de suspendare sau care sa asigure suspendarea procedurii de atribuire in stadiul in care se afla, pâna la judecarea fondului cauzei;

– obligarea autoritatii contractante de a reevalua ofertele prezentate de operatorii economici în conformitate cu prevederile legale in materie si ale documentatiei de atribuire, iar in situatia in care pe baza probatoriului ce se va administra in cauza nu s-ar mai putea impune masuri de remediere sau de reevaluare a ofertelor, sa se dispuna :

– anularea procedurii de atribuire a contractului de “Servicii de colectare si transport deseuri menajere”.

Reclamanta a sustinut ca Decizia nr. 5829/C3/6647/18.11.2010 pronuntata de C.N.S.C. este nelegala si netemeinica, pe urmatoarele motive :

Verificarile si analiza documentelor prezentate de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A., in justificarea pretului aparent neobisnuit de scazut, efectuate de C.N.S.C. au fost superficiale, pierzându-se din vedere ca pretul ofertei (tariful) a fost prezentat in Fisa de fundamentare ca tarif orar (191ei/ora) si nu in lei/mc de deseu colectat, ceea ce contravine in mod flagrant dispozitiilor art. 12 din Ordinul ANRSC nr. 109/9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a locatarilor.

Art. 12 din acest Ordin stabileste in mod expres si imperativ formula de calcul a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare, respectiv:

T=V/Q

Unde :

T – tariful stabilit; V – venitul programat al activitatii respective, la nivelul anului; Q – cantitatea programata in unitati de masura specifice la nivelul anului in care se face propunerea.

Având in vedere obiectul contractului de achizitie în cauza, respectiv colectare si transport deseuri menajere, elementul Q din formula reprezentând cantitatea programata de deseuri ce urmeaza a fi colectate la nivelul anului in care se face propunerea, are ca unitate specifica metrul cub (mc) de deseu colectat, unitate de masura in care s-au prezentat in prima faza a licitatiei toate ofertele din cadrul procedurii, inclusiv cea a societatii câstigatoare si in care sunt prezentate toate ofertele in astfel de activitati.

Aplicând la speta, autoritatea contractanta, in acord cu dispozitiile legale referitoare la modul de stabilire a tarifului in cadrul procedurii, precizeaza unitatea de masura specifica in caietul de sarcini – punctul 1.3. – Cantitatea de lucrari unde se dispune in mod expres :

“Cantitatea de deseuri estimata pe luna este de 34D mc. “; urmând ca, in mod firesc tarifele ofertate in cadrul procedurii sa fie stabilite in metri cubi (mc) deseuri colectate si transportate.

Faptul ca unitatea specifica este metrul cub rezulta si din Anexa nr. 7 – Breviarul de calcul nr. 4 din cadrul Anexei privind Caietul de Sarcini – cadru al serviciului de salubrizare la Ordinul ANRSC nr. 111/2007, care prevede :

“Greutatea specifica a deseurilor menajere se ia egala cu circa 350 Kg/mc”.

Atât autoritatea contractanta cat si C.N.S.C. au fost indusi în eroare de catre S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A. care, în încercarea de a justifica un pret aparent neobisnuit de scazut, a procedat la inculcarea flagranta a prevederilor legale in vigoare si nu a mai luat in considerare necesitatile autoritatii contractante.

Pentru a demonstra atât intentia S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A. de a induce în eroare autoritatea contractanta, petenta a precizat urmatoarele :

1. Distanta calculata de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A. in Memoriul tehnico-economic depus la dosarul achizitiei este gresita.

Astfel, ruta corecta este Depou REBU (Bd. Timisoara) – Spitalul Colentina (Sos. Stefan cel Mare) – Depozit VIDRA (com. Vidra, sat Sintesti, jud. Ilfov) = 30 km si nu 19.5 Km;

– timp estimat pentru o astfel de cursa min. 2,5 ore, nu 1 h.

2. La cheltuielile cu personalul nu s-au adaugat cheltuielile cu punerea la dispozitie gratuita a apei minerale, conform Codului Muncii;

3. La taxe licente – nu s-a adaugat taxa ANRSC, care este 0,1% pe luna din productie (adica din veniturile obtinute din activitatea de salubrizare).

4. La cheltuielile cu depunerea în Rampa – calculul prezentat este eronat, calculul corect ar fi fost 119 to/luna x 44,81 lei/to = 5332,39 lei/luna. Aceasta suma reprezinta o cheltuiala lunara, iar transformarea in lei/ora este incorecta.

5. La cheltuielile indirecte, cheltuielile nu sunt evidentiate corect, ele se pot verifica în bilant.

Pentru o companie de marimea S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A. ele sunt minim 15-20%.

S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A. a preferat sa prezinte un Tabel al informatii eronate si incomplete, ba chiar vizibil si exagerat micsorate (a se vedea procent cheltuieli materiale si procent profit) din care au rezultat tarifele/ora, facând apoi misterios transformarea in tarife/mc, fara a pune la dispozitia autoritatii contractante orice informatii ar fi considerat necesare pentru a întelege foarte bine modalitatea de formare a tarifului ofertat, in speranta ca acestea nu vor fi verificate de catre specialisti.

Petenta a sustinut ca, în cazul în care Comisia de evaluare si Consiliul ar fi dat dovada de vigilenta si profunzime in exercitarea atributiilor lor de verificare a documentelor depuse de ofertanti pe parcursul procedurii de atribuire, ar fi declarat oferta inacceptabila, in temeiul dispozitiilor art. 36 lit. f) raportat la dispozitiile art. 361 alin. (1), (2), (3) si (4) din Hotarârea nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si la dispozitiile art. 202 din O.G. nr. 34/2006.

Petenta a considerat ca declararea ca fiind câstigatoare a ofertei depuse de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.R.L, fara a analiza în profunzime si raportat la legislatia in vigoare documentele depuse de aceasta in justificarea pretului aparent neobisnuit de scazut si fara a efectua verificari detaliate asupra modalitatii de formare a tarifului/pretului prezentat (care nu este rezultatul unei concurente loiale si corecte) conduce la favorizarea acestui ofertant si se încalca prevederile legislative în domeniu, inclusiv art. 2 alin. (1) si (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

În sustinerea punctului sau de vedere, petenta a adus la cunostinta instantei, pe cale prezentei plângeri, faptul ca S.C. RER ECQLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.R.L. practica în mod uzual prezentarea, în cadrul unor proceduri de atribuire a unor contracte cu obiect similar, unor propuneri financiare cu preturi nejustificat de mici, iar ulterior, sa prezinte, in justificarea pretului moduri originale de formare a pretului care nu sunt in acord cu prevederile legale, încercând in mod repetat sa induca in eroare comisiile si organismele de verificare a legalitatii in domeniul achizitiilor publice.

Au fost prezentate în acest sens doua exemple de astfel de situatii în care autoritatile contractante – Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti si Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alex. Obregia” au respectat legislatia în domeniul achizitiilor publice si au solicitat justificarea detaliata a modului de formare a pretului ofertat de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE 8UCURESTI REBU S.R.L. si, constatând ilegalitati, au respins, în final, ofertele depuse de aceasta ca fiind inacceptabile.

Mai mult, în urma depunerii de contestatii de catre S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.R.L., la respectivele proceduri, C.N.S.C. a dat dreptate autoritatilor contractante, respingând ca nefondate contestatiile.

Pentru considerentele aratate, petenta a solicitat admiterea plângerii, sub aspectul tuturor capetelor de cerere, si obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 281, art. 283, art. 202 alin. (1), (11) si (2), precum si celelalte dispozitii incidente la speta din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. e, e1, f, alin. 2, art. 361 alin. 1, 2, 3 si 4 din Hotarârea nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin întâmpinarea formulata la data de 10.01.2010, intimata S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.R.L. a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiata si mentinerea deciziei C.N.S.C. ca fiind temeinica si legala, pentru urmatoarele motive :

Autoritatea contractanta a îndeplinit procedura prevazuta de art. 202 alin. (1), (11) si (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, solicitând prezentarea modalitatii de calcul a pretului ofertat cu furnizarea de informatii si documente edificatoare in acest sens, lucru pe care S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.R.L. l-a realizat.

În mod neîntemeiat, petenta sustine ca tariful ar contraveni dispozitiilor art. 12 din Ordinul ANRSC nr. 109/09.07.2007, întrucât din analiza fisei de fundamentare a tarifului si din memoriul tehnico-economic pus la dispozitie de catre S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.R.L., reiese ca tariful a fost stabilit pe metru cub (mc) si nu pe ora, din cuprinsul acestor doua documente rezultând, fara îndoiala, ca pretul este de 19 lei/mc si nu 19 lei/ora.

Faptul ca în decizia C.N.S.C. s-a mentionat ca pretul ar fi de 19 lei/ora, s-a dovedit a fi o eroare materiala, motiv pentru care a fost remediata prin Decizia nr. 5829A/C3/6647/07.12.2010 prin care s-a dispus îndreptarea erorii materiale, in sensul ca s-a înlocuit expresia “( 19 lei/ora)” cu expresia de “(19 lei/mc)”.

Autoritatile contractante, definite conform O.U.G. nr. 34/2006, care nu au atributii de a autoritati ale administratiei publice locale, nu sunt obligate sa aplice Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007.

Autoritatea contractanta Spitalul Clinic Colentina Bucuresti, nefiind o autoritate administrativa locala, a respectat dispozitiile art. 202 din O.U.G. nr. 34/2006, solicitând explicarea în scris a modalitatii de calcul al pretului, iar înainte a procedat la prezentarea fundamentarii pretului în acord cu modalitatea prevazuta în Ordinul A.N.R.S.C. 109/2007.

Criticile petentei cu privire la faptul ca elementele de cost ale tarifului serviciului de salubrizare au fost fundamentare incorect sunt neîntemeiate, astfel:

Din punct de vedere formal, autoritatea contractanta nu avea obligatia legala de a solicita unui operator, participant la procedura, ca fundamentarea tarifului sa fie prezentata conform prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007.

a) Sustinerea petentei, în sensul ca distanta de transport a deseurilor de la utilizator la depozitul autorizat trebuie sa fie de 30 de km si nu de 19,5 km, este nejustificata si lipsita de argumentul eficientei activitatii si, implicit, al eficientei utilizarii fondurilor publice, principiu care sta la baza atribuirii contractelor de achizitie publica.

În realitate, distanta de transport a deseurilor ofertata de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.R.L. este determinata pentru ipoteza în care autogunoiera, care colecteaza deseurile de la Spitalul Clinic Colentina, asigura serviciile de colectare si transport pentru mai multi utilizatori din zona sau de pe traseu. În vederea determinarii acestei distante, s-a avut in vedere optimizarea traseului unei autogunoiere cu ajutorul unui program informatic, prin care s-a ales traseul cel mai scurt de la utilizator si pâna la punctul de depozitare a deseurilor.

Mai mult, potrivit dispozitiilor art. 202 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare justificarile primite de la ofertant, îndeosebi cele care se refera la “… solutiile tehnice adoptate … favorabile … originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerintelor prevazute in caietul de sarcini”.

b) Este neîntemeiata sustinerea potrivit careia nu au fost cuprinse costurile cu apa minerala acordata gratuit deserventilor, întrucât costurile cu apa minerala au un caracter aleator, fiind determinate de existenta unor conditii climatice anormale in perioada calda, de vara, reprezentând o valoare insignifianta fata de tariful ofertat, astfel ca au fost incluse in valoarea cheltuielilor indirecte.

c) Nu poate fi retinuta nici sustinerea conform careia nu s-ar fi inclus in tarif costurile pentru achitarea taxei catre A.N.R.S.C., deoarece ponderea redusa a acestui cost a determinat includerea lui în valoarea cheltuielilor indirecte. În plus, chiar daca suma de 150,96 lei, rezultata prin aplicarea elementelor de calcul prezentate de petenta, ar fi inclusa în valoarea ofertata de 155.040 lei, oferta S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.A. ar avea tot o valoare mai mica decât a petentei, astfel ca petenta nici macar nu are un interes practic de a contesta tariful ofertat sub acest aspect.

d) În ceea ce priveste asa-zisele erori la calculul cheltuielilor cu depunerea deseurilor la rampa de depozitare, afirmatiile petentei nu pot fi retinute, întrucât calcul tarifului s-a efectuat în mod corect, pornindu-se de la ipoteza ca autogunoiera asigura într-o ora (durata unei curse) colectarea si depozitarea a 34,5 mc de deseuri, pentru care se plateste la detinatorul rampei suma de 541,30 lei, adica 15,68 lei/mc. Pentru cantitatea lunara de 340 mc aferenta utilizatorului Spitalul Clinic Colentina, depozitarea costa 5331,20 lei, valoare practic egala cu cea indicata de recurenta in plângere, respectiv 5332 39 lei/luna, diferenta provenind din rotunjiri.

e) Critica potrivit careia nu s-au evidentiat în mod corect cheltuielile indirecte este una de natura formala, legata de asa-zisa nerespectare a Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 la prezentarea justificarii tarifului, care nu poate fi retinuta, întrucât autoritatea contractanta nu avea obligatia conformarii si nici nu a cerut operatorului sa faca acest lucru.

f) Argumentul petentei, în sensul ca S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.A. ar prezenta, în mod sistematic, oferte financiare subevaluate si la alte proceduri de achizitie este numai la nivel de enunt, fara a se prezenta elemente concrete care sa-l sustina.

Practic, petenta nici nu are interes practic sa conteste oferta declarata câstigatoare a S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.A. atât timp cât, însasi oferta acesteia este una care are un tarif aparent neobisnuit de scazut, valoarea ofertata reprezentând 78% din valoarea estimata a contractului.

Pentru motivele prezentate, intimata S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.A. a solicitat respingerea plângerii formulata de S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. ca fiind neîntemeiata si mentinerea deciziei C.N.S.C., ca fiind temeinica si legala.

Prin încheierea din data de 10.01.2010, Curtea a luat act de renuntarea petentei la judecata capatului de cerere din plângere prin care solicita suspendarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, în temeiul art. 246 Cod Procedura Civila.

La solicitarea instantei, petenta a depus la dosarul cauzei documente în justificarea pretului neobisnuit de scazut care au stat la baza ofertei de pret prezentata de S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. în cadrul procedurii de atribuire organizata de Spitalul Clinic Colentina, respectiv :

– Fisa de fundamentare pentru stabilirea tarifului la activitatile specifice serviciului de salubrizare – original;

– Memoriul tehnic pentru stabilirea tarifului la activitatile specifice serviciului de salubrizare – original;

– Factura fiscala nr. 4013850/05.10.2010, pentru combustibil, copie conforma cu originalul;

– Grila de salarizare anul 2011, copie conforma cu originalul;

Petenta S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. si intimata S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.A. au formulat concluzii scrise, înregistrate la instanta la 21.02.2011 si, respectiv, 25.02.2011.

Intimatul Spitalul Clinic Colentina, desi a fost legal citat, nu a formulat întâmpinare în cauza.

Pozitia procesuala a acestuia a fost prezentata prin concluziile scrise formulate la data de 24.02.2011, prin care a solicitat respingerea plângerii si mentinerea deciziei C.N.S.C., ca fiind legala si temeinica, invocând, în esenta, urmatoarele :

Spitalul Clinic Colentina a îndeplinit procedura prevazuta de art. 202 alin. (1), (11) si (2) din O.U.G. nr. 34/2006, împrejurare retinuta si în decizia C.N.S.C..

În acest sens, Comisia de evaluare a solicitat ofertantului ce a avut pretul cel mai scazut, prin adresa nr. 13380/28.10.2010, sa prezinte modalitatea de calcul a pretului ofertat ( justificarea pretului), cu furnizarea de informatii si documente edificatoare în acest sens.

Ofertantul ce a avut pretul cel mai scazut a înaintat în termen legal clarificarile solicitate, care au fost analizate de Comisia de evaluare, fiind declarata câstigatoare societatea care a licitat în sistemul electronic pretul cel mai scazut.

Comparând justificarea pretului realizata de petenta cu justificarea pretului prezentata de societatea desemnata câstigatoare de comisia de evaluare se ajunge la concluzia clara ca justificarea realizata de societatea câstigatoare este una reala.

Astfel, se impune a se observa ca sunt similare cheltuielile specificate de fiecare participant la procedura, diferita fiind doar rata profitului.

Pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal s-a înregistrat la data de 16.12.2010, sub nr. 12350/2/2010, si plângerea formulata de petenta S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A., în contradictoriu cu intimatii SPITALUL CLINIC COLENTINA si S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.A., împotriva Deciziei C.N.S.C. nr. 5829A/C3/6647/07.12.2010, prin care s-a procedat la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Deciziei nr. 5829/C3/6647/08.11.2010, în sensul ca, la pagina 6 a acesteia, în rândul 4 din josul paginii, s-a înlocuit expresia “( 19 lei/ora)” cu expresia de “(19 lei/mc)”.

Pe calea acestei plângeri, petenta a solicitat anularea Deciziei C.N.S.C. nr. 5829A/C3/6647/07.12.2010, ca nelegala si netemeinica, sustinând ca în mod gresit C.N.S.C. a calificat ca eroare materiala tariful orar de 19 lei/ora propus de societatea declarata câstigatoare, favorizând strategia de inducere în eroare atât a autoritatii contractante, cât si a Consiliului, dusa de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.A., prin aceasta decizie, Consiliul îndreptând, în fapt, o eroare materiala cuprinsa în însasi fisa de fundamentare si nu în decizia corectata.

Prin încheierea din data de 07.02.2011, Curtea a dispus conexarea dosarului nr. 12350/2/2010 la dosarul nr. 11672/2/2010, în temeiul dispozitiilor art. 164 Cod Procedura Civila.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri, iar în cadrul acesteia s-a depus documentatia care a stat la baza emiterii Deciziilor C.N.S.C. nr. 5829/C3/6647/18.11.2010 si nr. 5829A/C3/6647/07.12.2010.

Analizând actele si lucrarile dosarului, Curtea retine urmatoarele :

Prin Decizia C.N.S.C. nr. 5829/C3/6647/18.11.2010 s-a respins ca nefondata contestatia formulata de contestatoarea S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. împotriva rezultatului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica având ca obiect “Servicii de colectare si transport deseuri menajere”, cod CV 90511222 – 2 – Servicii de colectare si transport deseuri menajere (Rev.2), comunicat de autoritatea contractanta SPITALUL CLINIC COLENTINA, si continuarea procedurii de atribuire.

Pentru a decide astfel, Consiliul a retinut, în esenta, urmatoarele :

Este tardiv formulata critica împotriva deciziei autoritatii contractante de a admite la faza finala a licitatiei electronice pe ofertantul S.C. Salserv Ecosistem S.R.L. a carui propunere financiara depasea cu mai mult de 10% valoarea estimata a contractului, având în vedere dispozitiile art. 2562 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, precum si faptul ca decizia autoritatii contractante de a considera oferta S.C. Salserv Ecosistem S.R.L. admisibila i-a fost adusa la cunostinta contestatoarei la data de 26.10.2010, prin adresa nr. 13179/26.10.2010, astfel ca aceasta critica trebuia formulata cel mai târziu la 01.11.2010 si nu la 02.11.2010, cum a procedat contestatoarea.

Critica ce vizeaza desemnarea drept câstigatoare a ofertei S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.A., ce prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut (reprezinta 79% din valoarea estimata a contractului suspus achizitiei), este neîntemeiata, întrucât autoritatea contractanta a facut aplicabilitatea dispozitiilor art. 202 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, sens în care a solicitat, prin adresa nr. 13380/28.10.2010, ofertantului S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.A. explicatii în scris privind “modalitatea de calcul al pretului ofertat, furnizându-ne informatii si documente edificatoare în acest sens”.

În raspunsul comunicat autoritatii contractante, ofertantul a prezentat adresa nr. 23752/29.10.2010, înregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13408/29.10.2010, la care a anexat fisa de fundamentare a tarifului orar ( de 19 lei/ora), cu detalierea tuturor costurilor incluse, un memoriu tehnico – economic pentru stabilirea tarifelor la activitatile specifice conform Ordinului A.N.R.S.C.U.P. nr. 109/2007, grila de salarizare aprobata la nivelul societatii, valabila la data de 01.04.2010, factura de la furnizor pentru motorina si factura de la S.C. ECQ SUD S.R.L. pentru depozitare la rampa.

Având în vedere ca autoritatea contractanta a solicitat ofertantului S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.R.L. justificarea pretului aparent neobisnuit de scazut, iar acesta a justificat în detaliu pretul ofertat pentru activitatile solicitate prin caietul de sarcini, Consiliul a considerat ca, din acest punct de vedere, s-au respectat dispozitiile art. 202 din O.U.G. nr. 34/2006 în procesul de evaluare a ofertelor, astfel ca a dispus respingerea contestatiei ca nefondata si continuarea procedurii de atribuire.

Prin Decizia C.N.S.C. nr. 5829A/C3/6647/07.12.2010 s-a dispus îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Deciziei nr. 5829/C3/6647/18.11.2010, în sensul ca, la pagina 6 a acesteia, în rândul 4 din josul paginii, se va înlocui expresia “( 19 lei/ora)” cu expresia de “(19 lei/mc)”.

Pentru a dispune în acest sens, Consiliul a Constatat ca în fisa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitatile specifice serviciului de salubrizare, S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.R.L., în calitate de ofertant declarat câstigator în procedura, a precizat tariful de “19 lei/mc”, astfel ca în decizia de solutionare a contestatiei s-a strecurat o eroare materiala ce se impune a fi îndreptata în temeiul art. 297 din O.U.G. nr. 34/2006 si art. 281 alin. (1) Cod Procedura Civila.

Examinând cu prioritate, potrivit dispozitiilor art. 137 alin. (1) Cod Procedura Civila, exceptia lipsei de interes în promovarea plângerii împotriva Deciziei C.N.S.C. nr. 5829/C3/6647/18.11.2010, exceptie invocata de intimata S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.R.L., Curtea constata ca este neîntemeiata si urmeaza a fi respinsa, având în vedere ca petenta a avut calitatea de parte în procedura administrativ – jurisdictionala finalizata prin emiterea de catre C.N.S.C. a Deciziei nr. 5829/C3/6647/18.11.2010, astfel cum a fost îndreptata prin Decizia nr. 5829A/C3/6647/07.12.2010, oferta acesteia s-a clasat pe locul al doilea, astfel ca nu se poate sustine ca nu are un interes legitim în legatura cu respectiva procedura de atribuire.

Examinând deciziile atacate, prin prisma criticilor formulate, în raport de actele si lucrarile dosarului si de dispozitiile legale incidente, Curtea constata ca sunt fondate plângerile conexate, formulate de petenta S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A., în considerarea urmatoarelor argumente :

În mod nelegal, Consiliul a retinut ca fiind neîntemeiata critica formulata de contestatoarea S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A., privitoare la desemnarea drept câstigatoare a ofertei prezentate de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.R.L., cu încalcarea dispozitiilor art. 202 din O.U.G. nr. 34/2006 si art. 361 din H.G. nr. 925/2006.

Astfel, dispozitiile art. 202 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 prevad ca :

“(1) În cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut în raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului, în scris si înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.”

Or, în cauza dedusa judecatii se constata ca, desi autoritatea contractanta a solicitat ofertantului S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.R.L. prezentarea de explicatii în scris privind modalitatea de calcul a pretului ofertat si furnizarea de informatii si documente edificatoare în acest sens, s-a limitat în a constata ca ofertantul a raspuns solicitarii ce i-a fost adresata, precedând la o verificare formala a raspunsurilor si documentelor invocate în justificarea pretului respectiv.

Astfel, o analiza judicioasa a documentelor prezentate de ofertantul S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.R.L., în justificarea pretului aparent neobisnuit de scazut, ar fi permis autoritatii contractante sa constate ca tariful a fost prezentat în lei/ora (19 lei/ora) si nu în lei/mc de deseuri colectate si transportate.

În Fisa de fundamentare a tarifului prezentata de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.R.L. se observa cu claritate faptul ca a fost stabilit un tarif orar, întrucât toate cheltuielile mentionate la lit. A), A1) si B) au fost exprimate în lei/ora.

În plus, dat fiind faptul ca si oferta prezentata de S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. prezenta un pret aparent neobisnuit de scazut (78% din valoarea estimata a contractului), obligatia autoritatii contractante era de a solicita si acestui ofertant detalii si precizari privitoare la modalitatea de determinare a tarifului, obligatie pe care nu si-a îndeplinit-o, încalcând în acest mod principiile nediscriminarii si tratamentului egal prevazute de art. 2 alin. (2) lit. a) si b) din O.U.G. nr. 34/2006.

În conditiile în care justificarea pretului ofertat s-a realizat de petenta S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. prin prezentarea unui tarif exprimat în lei/m.c., iar de catre intimata S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.R.L., printr-un tarif stabilit în lei/ora, este evident ca rezultatul evaluarii ofertelor este eronat, fiind încalcate astfel nu numai dispozitiile art. 202 din O.U.G. nr. 34/2006, dar si principiile nediscriminarii, tratamentului egal, eficientei utilizarii fondurilor publice si asumarii raspunderii stipulate de art. 2 alin. (2) lit. a), b), f) si g) din acest act normativ.

Referitor la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/9 iulie 2007, invocat de petenta, Curtea retine ca nu este aplicabil în cauza, întrucât prevederile acestuia reglementeaza modul de determinare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor or, procedura de achizitie publica al carui rezultat este contestat în cauza a fost derulata de Spitalul Clinic Colentina, care nu este o autoritate a administratiei publice locale.

Independent însa de aceasta constatare, raportul procedurii de atribuire nr. 13426/29.10.2010 si adresa nr. 13443/29.10.2010, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii sunt nelegale, dupa cum s-a aratat în precedent, pentru încalcarea de catre autoritatea contractanta a dispozitiilor art. 202 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 si principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica reglementate de art. 2 alin. (2) lit. a), b), f) si g) din acest act normativ.

În privinta Deciziei C.N.S.C. nr. 5829A/C3/6647/07.12.2010, prin care s-a dispus îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Deciziei nr. 5829/C3/6647/18.11.2010, Curtea retine ca sunt întemeiate criticile formulate de petenta, având în vedere ca în cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 281 Cod Procedura Civila, nefiind în prezenta unei erori materiale în sensul acestor dispozitii legale.

Astfel, în mod corect în Decizia nr. 5829/C3/6647/18.11.2010, la pagina 6, alineatul 4, s-a mentionat tariful orar de 19 lei/ora, acesta fiind preluat în decizie, astfel cum apare precizat în fisa de fundamentare prezentata de intimata S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.R.L., neexistând nicio eroare materiala în cuprinsul deciziei de solutionare a contestatiei, care sa justifice admiterea sesizarii formulate de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.R.L. si aplicarea prevederilor art. 297 din O.U.G. nr. 34/2006 si art. 281 alin. (1) Cod Procedura Civila.

Procedând în aceasta modalitate, Consiliul a dispus, în realitate, îndreptarea unei erori în fundamentarea tarifului ofertat, strecurata în documentele justificative prezentate de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI – REBU S.R.L., încalcând astfel dispozitiile art. 269 din O.U.G. nr. 34/2006,care impun ca procedura de solutionare a contestatiilor sa se desfasoare cu respectarea principiilor legalitatii, celeritatii, contradictorialitatii si al dreptului la aparare.

În concluzie, pentru considerentele evidentiate, în temeiul dispozitiilor art. 285 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Curtea va dispune : admiterea plângerilor conexate, modificarea în parte a Deciziei nr. 5829/C3/18.11.2010 a C.N.S.C., astfel cum a fost îndreptata prin Decizia nr. 5829/C3/6647/07.12.2010 a C.N.S.C., în sensul anularii raportului procedurii nr. 13426/29.10.2010 si a adresei nr. 13443/29.10.2010, obligarii autoritatii contractante la reevaluarea ofertelor, potrivit considerentelor prezentei decizii, respingerii cererii de îndreptare a erorii materiale formulata de intimata S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A. si mentinerii celorlalte dispozitii ale Deciziei C.N.S.C. nr. 5829/C3/18.11.2010.

Cu ocazia reevaluarii ofertelor, în exercitarea competentei exclusive în desemnarea ofertei câstigatoare, potrivit art. 200 si urm. din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta va avea în vedere si criticile formulate de petenta S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A., în privinta distantei calculate în memoriul tehnico – economic, cheltuielilor cu personalul, taxei A.N.R.S.C., cheltuielilor cu depunerea în rampa, elemente mentionate în documentele justificative prezentate de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A. si a caror examinare nu se mai impune a fi realizata în cauza, data fiind constatarea nelegalitatii prezentarii unui tarif în lei/ora si nu în lei/m.c. deseuri colectate si transportate.

2