Achiziţie publică. Aplicabilitatea prevederilor art. 181 raportat la art. 170 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 modificată. Licitaţii


Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 modificată, art. 170, art. 181

Din coroborarea dispoziţiilor art. 170 şi art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. modificată, rezultă că cerinţele stabilite de autoritatea contractantă pentru ofertă, prin documentaţia de atribuire, sunt obligatorii şi pentru aceasta cât şi pentru ofertanţi.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia administrativ şi fiscal,

Decizia civilă nr. 227 din 11 februarie 2011, R.O.

Prin decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţilor nr. 6262/C9/7282/15.XII.2010 s-a respins ca nefondată contestaţia petentei I – persoană juridică în asociere cu petenta II – persoană juridică împotriva rezultatului procedurii de atribuire comunicat de către autoritatea contractantă, Municipiul Arad, […], în cadrul procedurii de cerere de ofertă, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect, „Reabilitare faţadă principală şi sală de spectacole la Filarmonica de Stat Arad – Etapa I – Reabilitare învelitoare”, prin care s-a solicitat anularea deciziei de atribuire a contractului de achiziţie publică către ofertantul S.C. ICIM Arad S.A. cu consecinţa reanalizării acestei oferte şi excluderea din procedura de atribuire, în temeiul dispoziţiilor art. 181, aliniatul 1 litera c1 şi e din O.U.G. nr. 34/2006.

Împotriva deciziei a formulat plângere petenta care a formulat şi contestaţie la C.N.S.C. şi prin decizia civilă nr. 227 din 11 februarie 2011 pronunţată în dosarul nr. 1346/59/2010 Curtea de Apel Timişoara a admis plângerea, a anulat decizia C.N.S.C. şi în consecinţă a anulat contestaţia formulată de contestatoarea I în asociere cu contestatoarea II, împotriva rezultatului procedurii de atribuire comunicat de către Autoritatea contractantă Municipiul Arad în cadrul procedurii de cerere de ofertă, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Reabilitare faţadă principală şi sală de spectacole la Filarmonica de Stat Arad – Etapa I – Reabilitare învelitoare”, anulează decizia de atribuire a contractului de achiziţie publică către ofertantul persoană juridică şi dispune excluderea din procedura de atribuire a acesteia.

În motivare s-a reţinut că potrivit probelor dosarului, în Fişa de date a achiziţiei în litigiu, autoritatea contractantă, Municipiul Arad, a prevăzut în capitolul IV criterii de calificare şi/sau selecţie, respectiv punctul IV.1, Situaţia personală a candidatului/ ofertantului, obligaţia de a se depune declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, menţionându-se ca cerinţe obligatorii prezentarea certificatelor privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat şi local (formular B5, B6, originale sau copii).

De asemenea, autoritatea contractantă a prevăzut obligaţia completării şi prezentării declaraţiei privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (formular 12 B) conform modelului din capitolul formulare.

Urmare la licitaţie, autoritatea contractantă, intimatul Municipiul Arad a atribuit contractul de achiziţie publică ofertantului intimat persoană juridică, decizia fiind contestată la CNSC de petenta I, pe motiv că se impunea excluderea de la licitaţie a acestei intimate, pentru încălcarea prevederilor art. 181 aliniatul 1 litera c1 şi e din O.U.G. nr. 34/2006, întrucât şi-a îndeplinit defectuos obligaţiile contractuale ceea ce a dus la implicarea ca pârâtă în multe dosare cu caracter comercial pe rolul Judecătoriei Arad.

De asemenea, petenta I a invocat faptul că în perioada 9.XI.2010 – 12.XI.2010 intimata persoană juridică a figurat în Centrala Incidenţelor de Plată cu un număr de 28 de incidente de plată, a căror valoare este de 748.893,69 lei, şi prin completarea formularului 12.B din cadrul licitaţiei a declarat în mod fals că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.

Analizându-se plângerea de faţă prin raportare la cerinţele cuprinse în Fişa de date a achiziţiei publice în cap. IV referitoare la criteriile de calificare şi/sau selecţie reproduse anterior, Curtea reţine că devin incidente cauzei dispoziţiile art. 181 aliniatul 1 litera c1 din O.U.G. nr. 34/2006 republicată care prevede că autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant / candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauzăm, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

Art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006 prevede că ofertantul are obligaţia de a elabora oferte în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire iar art. 171 din ordonanţă dispune că oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată durata de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.

Din coroborarea dispoziţiilor suscitate, rezultă că, în măsura în care autoritatea contractantă a stabilit anumite cerinţe pentru ofertă, pe care le –a consemnat expres în documentaţia licitaţiei, acestea au caracter obligatoriu pentru ofertant şi în această ipoteză respectarea cerinţelor devine obligatorie şi pentru autoritatea contractantă, dreptul său de apreciere asupra excluderii, sau nu, a participantului care nu îndeplineşte respectivele cerinţe nemaioperând.

În cauza dedusă judecăţii, este indubitabil că intimata figurează cu obligaţii de plată cu caracter comercial, într-un număr de 28 de cazuri înregistrate în Centrala incidentelor de plată, în perioada 9.XI.2010 – 12.XI.2010, potrivit înscrisului depus la filele 16 – 18 din dosar.

De asemenea, din înscrisul depus la fila 15 din dosar, rezultă că intimata figurează în Centrala incidentelor de plată, pentru perioada 1.VII 2005 – 16 XI.2010, cu o sumă totală de 748.893,69 lei refuzată la plată.

Prin plângere, petenta I a indicat dosarul nr. 16788/55/2010 şi nr. 14853/55/2010 ale Judecătoriei Arad în care intimata are calitate de debitoare pentru neexecutarea unor obligaţii comerciale.

Raportat la aceste probe, Curtea a reţinut că decizia CNSC atacată în cauză, s-a pronunţat cu încălcarea dispoziţiilor art. 181 aliniatul 1 litera c1 raportat la art. 170 şi 171 din O.U.G. nr. 34/2006, motiv pentru care plângerea petentei s-a admis cu aplicarea art. 304 punctul 9 Cod procedură civilă, în sensul menţionat anterior.