Achizitii publice. Contracte


Achizitii publice. Competenta Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Jurisdictia exercitata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor este limitata la solutionarea contestatiilor ce intervin în cadrul procedurilor de atribuire de catre autoritatile contractante a contractelor de achizitii publice, la care se adauga situatiile prevazute la art.9 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, precum si orice alte contracte sau proceduri care, potrivit legii, intra în sfera de aplicare a dispozitiilor ordonantei.

– art.8, art.9 si art.255 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006;

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.2029/03.10.2011)

Prin contestatia din data de 05.08.2011, înregistrata la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sub nr.25407/05.08.2011, privind procedura de atribuire, prin licitatie deschisa, a contractului de servicii având ca obiect “Actiuni de informare si promovare pentru produsele provenite din agricultura ecologica, în Germania si în România”, organizata de A. O. A. E. B. – R., SC I. B. T. SRL a solicitat obligarea intimatei la masuri de remediere a documentatiei de atribuire, iar în ipoteza în care acestea nu sunt posibile, anularea întregii proceduri de atribuire.

Prin decizia nr.3641/361C7/4022 din data de 26.08.2011, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins contestatia ca inadmisibila, exceptia inadmisibilitatii fiind invocata din oficiu.

În motivarea acestei solutii, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a aratat ca A. O. A. E. B. – R. a organizat o procedura de atribuire, prin licitatie deschisa, a contractului având ca obiect “Actiuni de informare si promovare pentru produsele provenite din agricultura ecologica, în Germania si în România”.

Verificând încadrarea A. O. A. E. B. – R. în categoria autoritatilor contractante, astfel cum sunt acestea definite la art.8 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 nr.34/2006, Consiliul a retinut ca entitatea în cauza nu este autoritate contractanta, în sensul articolului mentionat anterior.

A retinut ca A. O. A. E. B. – R. nu poate fi încadrata la categoriile de autoritati contractante enumerate în art.8 lit.a – c si, de asemenea, obiectul de activitate al asociatiei în cauza nu constituie o activitate relevanta, în întelesul sectiunii 1 a cap. VIII din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, astfel încât nu poate fi încadrata nici la celelalte categorii de autoritati contractante, evocate la art.8 lit.d si e, iar respectivul contract, ce urmeaza a fi încheiat, nu are natura unui contract sectorial, dupa cum este acesta definit la art.229 alin. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006.

Prin raportare la dispozitiile art.9 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, a retinut ca Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor are competenta de solutionare a contestatiilor formulate de orice persoana ce se considera vatamata într-un drept al sau sau într-un interes legitim de un act emis de o entitate fara calitate de autoritate contractanta, ca în prezenta cauza, cu conditia verificarii îndeplinirii celor doua conditii imperativ impuse de lege.

Astfel, în conformitate cu prevederile art.9 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, “Prezenta ordonanta de urgenta se aplica pentru: (…) c1) atribuirea, de catre o entitate juridica fara calitate de autoritate contractanta, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ urmatoarele conditii: – respectivul contract este finantat/subventionat în mod direct, în proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;- valoarea estimata a respectivului contract este egala sau mai mare decât echivalentul în lei al 193.000 euro.”

Verificând îndeplinirea, în mod cumulativ, a celor doua conditii, Consiliul a constatat ca nu este îndeplinita prima dintre acestea, în conditiile în care respectivul contract de servicii este finantat/subventionat în mod direct în proportie de 30% de România, nu 50% asa cum impune textul legal invocat (procent ce trebuie sustinut de o autoritate contractanta).

Nefiind întrunite dispozitiile art.8 si 9 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, Consiliul a constatat ca A. O. A. E. B. – R. nu are calitatea de autoritate contractanta în cadrul procedurii de atribuire în cauza, chiar daca aceasta a facut aplicarea dispozitiilor Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006.

În consecinta, dat fiind faptul ca normele de competenta sunt de ordine publica, partile neputând deroga de la acestea, în sensul extinderii competentei materiale a Consiliului la solutionarea de contestatii pentru proceduri nereglementate sau exceptate de la prevederile Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, a respins contestatia ca inadmisibila.

Împotriva acestei decizii a formulat plângere, în termen, petenta SC I. B. T. SRL, invocând dispozitiile art.283 si 285 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006. A solicitat admiterea plângerii, anularea deciziei Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, retinerea cauzei spre a fi analizata pe fond, admiterea contestatiei si, în consecinta, anularea procedurii si obligarea autoritatii contractante sa refaca întreaga documentatie de atribuire, precum si suspendarea procedurii de atribuire pâna la solutionarea plângerii.

În motivare, petenta a sustinut ca procedura de atribuire a contractului de servicii initiata de A. O. A. E. B. – R. îndeplineste conditiile enuntate de art. 9 lit. c1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006.

A aratat astfel ca anuntul de participare a fost publicat în SEAP, iar o asemenea publicitate se realizeaza doar în cazul procedurilor de achizitie guvernate de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, publicarea anuntului facându-se cu acordul administratorului SEAP si al ANRMAP.

A mentionat ca în anuntul de participare si în documentatia de atribuire s-a prevazut ca a fost selectata procedura de “licitatie deschisa” pentru atribuirea contractului de achizitie publica, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a fost desemnat ca organ competent de solutionare a contestatiilor depuse în cadrul procedurii, s-a precazut ca termenele pentru exercitarea cailor de atac sunt cele prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, iar operatorul economic care a initiat procedura a fost denumit “autoritate contractanta”.

A mai precizat ca programul este cofinantat de UE, România si asociatia initiatoare a procedurii, iar valoarea estimata a contractului depaseste pragul de 193.000 euro fara TVA.

Pentru aceste motive, a apreciat ca sunt aplicabile toate prevederile Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, atât pentru derularea procedurii, cât si pentru solutionarea contestatiilor depuse în cadrul acesteia. A mentionat ca nu este în sarcina contestatorului sa faca proba ca operatorul economic fara calitate de autoritate contractanta are sau nu obligatia de a aplica prevederile Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 conform art.9 lit. c1, deoarece acesta nu are posibilitatea de a verifica sursele si procentele de finantare.

A solicitat asadar respingerea exceptiei inadmisibilitatii contestatiei, invocata din oficiu de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, fata de împrejurarea ca operatorul economic care a initait procedura a ales sa foloseasca terminologia, sistemele de publicitate si cadrul institutional prevazut de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 pentru derularea procedurii de licitatie deschisa, iar acestea au fost aprobate si comunicate public cu acceptul unor institutii care gestioneaza sistemul de achizitii publice din România, respectiv administratorul SEAP si ANRMAP, sustinând si ca folosirea abuziva a terminologiei Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 sau a sistemului SEAP nu poate fi imputata unui operator economic care intentioneaza sa depuna o oferta în cadrul respectivei proceduri si care se bazeaza în luarea deciziei pe informatiile publicate în SEAP.

În continuare, petenta a dezvoltat criticile cu privire la anuntul de participatie si documentatia de atribuire formulate si în contestatia adresata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

La solicitarea Curtii, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a înaintat la dosar întreaga documentatie ce a stat la baza deciziei contestate.

Intimata Asociatia Operatorilor din Agricultura Ecologica Bio-România a formulat concluzii scrise, solicitând în esenta respingerea plângerii si mentinerea deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor de respingere a contestatiei ca inadmisibila.

Examinând plângerea formulata pe baza motivelor invocate si în conformitate cu dispozitiile art.3041 Cod procedura civila, Curtea retine ca aceasta este neîntemeiata, pentru urmatoarele considerente:

Prin prezenta plîngere, petenta contesta decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor prin care a fost respinsa ca inadmisibila contestatia formulata în cadrul procedurii organizate de A. O. A. E. B. – R. de atribuire a unui contract de servicii.

Este incontestabil faptul ca intimata nu este o autoritate contractanta în sensul art.8 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 si, de altfel, petenta nu a criticat concluzia la care a ajuns Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sub acest aspect si nici incidenta dispozitiilor art.9 lit. c1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, în conformitate cu care legislatia achizitiilor publice este aplicabila în cazul atribuirii, de catre o entitate juridica fara calitate de autoritate contractanta, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ urmatoarele conditii: respectivul contract este finantat/subventionat în mod direct, în proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta si valoarea estimata a respectivului contract este egala sau mai mare decât echivalentul în lei al 193.000 euro.

Din actele dosarului rezulta ca prima dintre aceste doua conditii nu este îndeplinita, contractul de servicii ce urmeaza a fi atribuit de intimata fiind finantat în proportie de 50% de Uniunea Europeana, 30% de România, prin Ministerul Agriculturii, si 20% de A. O. A. E. B. – R. Contributia Ministerului Agriculturii, autoritate contractanta în sensul Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, este asadar de doar 30%, sub pragul instituit de art.9 lit. c1.

În acest context, în mod corect Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a retinut ca nu este competent sa solutioneze contestatia promovata de petenta în cadrul procedurii de atribuire, caci din interpretarea dispozitiilor Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, în special art.255 si 256, rezulta ca acest organism administrativ-jurisdictional are o competenta limitata la solutionarea contestatiilor ce intervin în cadrul procedurilor de atribuire de catre autoritatile contractante a contractelor de achizitii publice, la care se adauga situatiile prevazute la art. 9 din ordonanta, precum si orice alte contracte sau proceduri care, potrivit legii, intra în sfera de aplicare a dispozitiilor ordonantei.

Argumentele invocate de petenta, potrivit carora competenta Consiliului este atrasa de faptul ca în documentatia de atribuire se prevede ca procedura este guvernata de dispozitiile Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, iar Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor este desemnat ca organ de solutionare a contestatiilor, nu pot fi primite.

Curtea retine în acest sens ca normele atributive de competenta sunt norme de ordine publica, astfel ca nu pot fi extinse prin vointa partilor implicate în procedura de atribuire a unui contract ce nu intra în sfera de aplicare a Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006.

Chiar daca organizatoarea a urmat o procedura de atribuire prevazuta de ordonanta, licitatia deschisa, contractul nefiind finantat/subventionat în mod direct, în proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta, conditiile cumulative ale art.9 lit. c1 nu sunt întrunite în speta.

Competenta materiala a organului jurisdictional este reglementata prin ordonanta si nu prin documentatia de atribuire, asa cum sustine petenta. Prin urmare, sunt lipsite de relevanta argumentele care se sprijina pe continutul documentatiei de atribuire, ca si cele referitoare la împrejurari adiacente, precum aceea ca administratorul SEAP si ANRMAP au permis publicarea anuntului de participare în SEAP. Nici buna-credinta a petentei, în calitate de persoana interesata sa participe la procedura demarata, nu poate fi invocata ca o cauza atributiva de competenta, în contra dispozitiilor legale de ordine publica ale Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006.

Prin urmare Curtea retine ca, verificându-si propria competenta, Consiliul a constatat în mod corect ca, nefiind îndeplinite conditiile cumulative ale art.9 lit. c1, procedura initiata de A. O. A. E. B. – R. nu intra sub incidenta Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, astfel ca nu este admisibila contestatia administrativ-jurisdictionala promovata de petenta.

Pentru toate aceste considerente, plângerea împotriva deciziei Consiliului va fi respinsa ca nefondata, cererea de suspendare a procedurii pâna la solutionarea plângerii ramânând asadar fara obiect.