ACT ADMINISTRATIV EMIS DE COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE. POSIBILITATEA CENZURĂRII DE CĂTRE INSTANTA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ÎN CONDIŢIILE LEGII NR. 29/1990. DREPTUL ACŢIONARILOR DE A DISPUNE LIBER DE ACŢIUNILE LOR


Actul prin care C.N.V.M. formulează răspunsuri oficiale la calificări în temeiul art. 2 alin. 3 din Legea nr. 52/1994 constituie un act administrativ cenzurabil de către instanţa de judecată în condiţiile Legii nr. 29/1990.

înscrierea unei societăţi pe listele anexă ale Legii nr. 55/1995 nu conduce automat la tranzacţionarea-.acţiunilor societăţii pe pieţe ale valorilor mobiliare organizate sub controlul C.N.V.M., această decizie revenind adunării generale a acţionarilor societăţii respective.

Prin cererea înregistrată la 11 septembrie 1998, reclamanta SC “X” SA a chemat în judecată Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – C.N.V.M., solicitând anularea actului nr. C/2612/30.06.1998, prin care comisia menţionată i-a comunicat că este o societate deschisă şi are obligaţia de a dematerializa acţiunile şi de a încheia un contract de service cu un Registru conform Legii nr. 87/1997, precum şi faptul că s-a dispus listarea societăţii pe listele RASDAQ.

în motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că prin Hotărârea AGA din 1992, societatea SC “X” SA a fost declarată închisă, iar în actele adiţionale la contractul şi statutul societăţii, urmare a privatizării integrale a societăţii, conform Hotărârilor AGA nr. 20/1996 şi nr. 1/997, s-a reconfirmat caracterul de societate închisă al SC “X” SA, documentele mentionate fiind înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti.

De asemenea, s-a arătat că SC “X” SA a fost înscrisă în lista anexă la Legea nr. 55/1995 privind privatizarea gratuită a diferenţei de capital de stat, societatea devenind astfel o societate cu capital integral privat, având acţiuni nominative materializate.

Prin întâmpinare şi concluziile scrise depuse la dosar, pârâta a ridicat excepţia de inadmisibilitate a acţiunii, susţinând că adresa atacată nu constituie act administrativ cenzurabil de instantă conform art. 17 din Legea nr. 52/1994.

în fond, pârâta a solicitat respingerea acţiunii, arătând că acţiunile societăţilor comerciale înfiinţate prin Legea nr. 15/1990 şi dobândite în procesul de privatizare prin ofertă publică de schimb de certificate sau cupoane nominative conform Legii nr. 55/1995 sunt valori mobiliare şi cad sub incidenţa Legii nr. 52/1994.

De asemenea, pârâta a mai susţinut că, din moment ce SC “X” SA nu a făcut o ofertă de cumpărare a acţiunilor rezultate din privatizare, aceasta este şi rămâne societate deschisă prin efectul legii.

Examinând lucrările cauzei, instanţa de fond a considerat că excepţia de inadmisibilitate este neîntemeiată, deoarece potrivit art. 13 din Legea nr. 52/1994, CNVM îşi exercită prerogativele prin adoptarea de norme, emiterea de acte individuale şi dispunerea de măsuri, actele individuale fiind deciziile, ordonanţele, atestările şi avizele.

Or, potrivit art. 15 din Legea nr. 52/1994, a reţinut instanţa, avizele sunt acte prin care CNVM formulează răspunsuri oficiale la chestiuni privind aplicarea legii, normelor şi regulamentelor ori la calificări în temeiul art. 2 alin. 3, astfel cum este cazul în speţă.

în fond, instanţa a reţinut că din cuprinsul contractului de societate, cât şi din actele adiţionale încheiate ulterior, rezultă expres că cesiunea acţiunilor este permisă numai între acţionari.

Or, potrivit art. 3.11 din Regulamentul nr. 6/1996 al CNVM, acordul sau dezacordul privind oferta publică este decizia adunării generale a acţionarilor.

Totodată, instanţa a reţinut opinia Consiliului Legislativ exprimată cu ocazia emiterii unui aviz. opinie potrivit căreia prin înscriere a din oficiu a unei pe piaţa secundară de valori mobiliare este lezată libera dispoziţie a acţionarului asupra acţiunilor sale, respectiv dreptul său de proprietate.

în fine, instanţa a mai reţinut că actul nr. 2612/1998 ai CNVM se bazează pe o interpretare greşită a art. 21 din Legea nr. 55/1995, în sensul că înscrierea unei societăţi pe listele anexă ale legii menţionate conduce automat la tranzacţionarea acţiunilor societăţii pe pieţe ale valorilor mobiliare organizate sub controlul CNVM, or textul cuprinde o normă permisivă, folosind termeni” pot fi tranzacţionate”.

Pentru aceste motive, instanţa de fond a admis acţiunea reclamantei SC “X” SA şi a anulat actul nr. C/2612/30.06.1998 emis de CNVM prin care SC “X” SA era calificată din oficiu ca societate deschisă.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul, în termenul legal.

Notă: Prin Decizia nr. 222 din 25.01.2001, Curtea Supremă de Justiţie -Secţia Administrativ a respins recursul ca inadmisibil. (Judecator Simona Marcu)

(Secţia Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 266/1999)