ACT ADMINISTRATIV EMIS DE MINISTERUL DE INTERNE. COMPETENTA MATERIALĂ A INSTANTELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV


Actul administrativ atacat a fost emis de Serviciul Independent de Evidenţă Informatizată a Persoanei al Municipiului Bucureşti, care face parte din structura organizatorică şi funcţională a Ministerului de Interne, conform art.4 din Legea nr.40/1990.

Calitatea Ministrului de Interne de autoritate publică centrală atrage competenţa de judecată a Curţii de Apel Bucureşti, în temeiul art.3 pct.1 din Codul de procedură civilă.

Prin sentinţa civilă nr.197 din 14.03.2002, Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a şi de Administrativ a respins, ca inadmisibilă, acţiunea formulată de reclamantul A.R.K.M.H., în contradictoriu cu pârâtul Serviciul Independent de Evidenţă informatizată a Persoanei al Municipiului Bucureşti, Administraţia Finanţelor Publice Sector 6 şi Administraţia Finanţelor Publice Sector 2.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că reclamantul nu a făcut dovada îndeplinirii procedurii prealabile prevăzute de art.5 din Legea nr.29/1990.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul, în termen legal, care în susţinerea recursului a arătat că a îndeplinit procedura prealabilă prin reclamaţia înregistrată sub nr.64.257/16.11.2001, la care a primit răspuns în data de 06.12.2001.
Prin decizia nr.600/2 decembrie 2002, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ a admis recursul, a casat sentinţa recurată şi a reţinut cauza spre soluţionare.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de recurs a reţinut că obiectul acestei cauze îl constituie anularea actelor administrative în baza cărora s-a luat măsura interdicţiei de părăsire a teritoriului României şi recunoaşterea dreptului reclamantului de a putea părăsi în mod liber teritoriul României.

Această măsură a fost aplicată de către Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei al Municipiului Bucureşti, în temeiul art.29 pct.1 lit.d) din Legea nr.123/2001, datorită existenţei unui debit la bugetul statului în valoare de 6.111.633.202 lei, în sarcina S.C. “X.” S.R.L., al cărei asociat unic l-a împuternicit pe recurent să îndeplinească operaţiunile necesare în vederea derulării activităţii.

Interzicerea părăsirii teritoriului României a fost solicitată prin adresa nr.340.145/2001 a Administraţiei Finanţelor Publice a’Sectorului 6.

Actul administrativ atacat a fost emis de Serviciul Independent de Evidenţă Informatizată a Persoanei al Municipiului Bucureşti, care face din structura organizatorică şi funcţională a Ministerului de Interne, conform art.4 din Legea nr.40/1990.

Calitatea Ministerului de Interne de autoritate publică centrală atrage competenţa de judecare a Curţii de Apel Bucureşti, în temeiul art.3 pct.1 din Codul de procedură civilă. (Judecator Simona Marcu)

(Secţia Contencios Administrativ, decizia civilă nr. 600/2002)