Act administrativ emis în anul 1953. Inaplicabilitatea Legii nr. 29/1990.


Potrivit art. 19 din Legea contenciosului administrativ, prevederile acestui act normativ nu se aplică actelor emise anterior intrării sale în vigoare, respectiv 7.12.1990.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 741/1995) Prin acţiunea înregistrată la data de 24.01.995, reclamanta P.A. a chemat în judecată pe pârâta Regia Autonomă “T.” Botoşani, pentru ca, prin hotărâre judecătorească, să se constate nulitatea actului administrativ intitulat “tabel – imobilele naţionalizate din oraşul Botoşani”, act întocmit de către pârâtă şi folosit de aceasta în dosarul civil nr. 3.436/1994 al Judecătoriei Botoşani, precum şi ineficienţa juridică a acestuia.

în fapt, s-a arătat că reclamanta a formulat la Judecătoria Botoşani o acţiune de revendicare a imobilul din str. Săvenilor, Botoşani, în contradictoriu cu R.A. “T.”.

Instanţa din Botoşani – în fond după casare – a hotărât, în dosarul nr. 3.436/1994, respingerea, ca nefondată, a acţiunii în revendicare, iar reclamanta a formulat apel împotriva acestei sentinţe. A mai arătat că pârâta s-a folosit, în apărarea sa, de decizia nr. 363/1953 a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Botoşani, o adresă cu nr. 9.509/1953 a aceluiaşi sfat popular şi un tabel cu imobilele naţionalizate din oraşul Botoşani, în baza Decretului nr. 111/1951, în care figurează şi imobilul din str. Săvenilor. Despre acest ultim act, reclamanta a afirmat că a fost întocmit pro causa, întrucât pârâta nu a fost în măsură să explice de ce nu are un număr de înregistrare, nu este datat şi nu are semnătura funcţionarului emitent (în esenţă, elemente care să îi confere caracterul unui act oficial).

La dosar, reclamanta a depus, în copie, adresa nr. 2.764/1953 a Sfatului Popular Botoşani, prin care i-a fost comunicat pârâtei tabelul în cauză, precum şi acte din dosarul ce s-a aflat pe rolul Judecătoriei Botoşani.

Pârâta, care pe parcursul procesului a dobândit denumirea Regia Autonomă Municipală Botoşani, ca urmare a reorganizării, a depus întâmpinare la dosar, arătând că reclamanta domiciliază în Botoşani; deci, competenţa aparţine Tribunalului Botoşani; că nu au fost respectate dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 29/1990, privind reclamaţia administrativă; că pârâta nu are calitate procesuală pasivă, deoarece nu este o autoritate administrativă. Totodată, pârâta a apreciat ca fiind prescris termenul privind exercitarea dreptului la acţiune, faţă de împrejurarea că în speţă este atacat un act din anul 1953.

Excepţia de necompetenţă materială a fost respinsă, prin încheierea de şedinţă din data de 20.09.1995.

Analizând actele dosarului, tribunalul constată că, potrivit dispoziţiilor art. 19 din Legea contenciosului administrativ, prevederile acestui act normativ nu se aplică actelor administrative emise anterior intrării sale în vigoare, respectiv 7.12.1990.

în speţă, reclamanta se consideră vătămată în drepturile sale de un act administrativ emis în anul 1953, ceea ce face ca excepţia de inadmisibilitate (invocată din oficiu) să fie primită.

în consecinţă, acţiunea va fi respinsă, ca inadmisibilă.