Act administrativ. Refuz soluţionare cerere. – art.7 şi 8 din Lg. 554/2004 Cereri


– art.7 şi 8 din Lg. 554/2004

(TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI – SECŢIA CIVILĂ, DECIZIA CIVILĂ

Nr. 25 din 17 ianuarie 2012

Prin cererea înregistrată sub nr. x pe rolul Tribunalului Călăraşi, reclamantul P a chemat în judecată pe pârâta AJPS Călăraşi pentru a fi obligată la repararea pagubei pricinuită prin lipsa răspunsului la examenul susţinut de promovare în grad profesional superior şi la solicitarea sa din data de 07.11.2011, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că, în data de 09.12.2008 a fost examinat pentru promovarea în grad profesional superior de auditor conform HG 611/2008 dar nici până în prezent nu a răspuns dacă a fost promovat sau nu în urma examinării şi că în conformitate cu dispoziţiile art.8 din Lg. 554/02.12.2004 se consideră neîndreptăţit într-un drept recunoscut de lege prin inacţiunea conducerii unităţii, deoarece în relaţiile de muncă iniţiativa aparţine angajatorului.

A mai arătat reclamantul că prin prezenta, solicită obligarea pârâtei la plata drepturilor băneşti calculate şi actualizate pentru perioada 01.01.2009 şi până în prezent pentru gradul profesional superior şi plata drepturilor băneşti actualizate ce sunt influenţate de această promovare în grad profesional.

În drept s-au indicat dispoziţiile art. 7 şi 8 din Lg. 554/2004, privind contenciosul administrativ şi HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei în gard profesional în anul 2008.

Pârâta AJPS Călăraşi (denumirea actuală a pârâtei fiind Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi în urma reorganizării AJPS conform OUG 113/2011) a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În motivarea întâmpinării pârâta a arătat că reclamantul a fost angajatul Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Călăraşi în funcţia publică de auditor.

La solicitarea acestei instituţii în conformitate cu Lg. 188/1999 privind Statul funcţionarilor publici, HG 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei şi HG 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prin adresa 146040/2008 a acordat aviz favorabil pentru organizarea (de către Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială) concursului de promovare în grad profesional superior pentru un post de auditor clasa I grad profesional principal, treapta 1 – în auditor clasa I, grad profesional superior, treapta 3 cu condiţiile de participare, acte necesare şi data organizării concursului la 9.12.2008 (proba scrisă) şi 11.12.2008 ora 14 – interviul.

În perioada până la organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială se desfiinţează şi se înfiinţează începând cu data 01.11.2008, Agenţia pentru Prestaţii Sociale Călăraşi,dată la care reclamantul a fost transferat în interesul serviciului, conform legii, la instituţia nouă înfiinţată, care a preluat de altfel prin protocol salariaţii fostei direcţii.

Agenţia pentru Prestaţii Sociale Călăraşi a organizat concursul de promovare,pentru care se obţinuse aviz favorabil de la Agenţia Funcţionarilor Publici însă pentru vechea instituţie desfiinţată respectiv Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială, în data de 9.12.2008- proba scrisă şi 11.12.2008- interviul, examen la care a participat reclamantul si acesta a fost declarat admis.

Potrivit art. 64 (2) din Legea 188/1999 promovarea în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut de se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autorităţile publice, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării concursului.

În conformitate cu art. 128 din HG 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici se solicită Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici aviz favorabil pentru transformarea postului de auditor clasa I grad profesional principal, treapta 1 în auditor clasa I, grad profesional superior, treapta 3, post pentru care reclamantul susţinuse examen, iar prin adresa 1877028/21.01.2009 ANFP răspunde că nu poate aviza transformarea posturilor în urma promovării în grad profesional întrucât structura organizatorică a Agenţiei pentru Prestaţii Sociale Călăraşi nu a primit aviz favorabil pentru organizarea examenului de promovare în grad profesional.

A mai arătat pârâta că a depus toate documentele şi a făcut demersurile necesare pentru promovarea reclamantului în funcţia publică superioară situaţie în care nu sunt incidente dispoziţiilor art.8 din Lg 554/2004 invocate de reclamant şi că nu poate fi primită nici susţinerea reclamantului că nu a primit răspuns cu privire la rezultatului examenului întrucât a luat la cunoştinţă de acest rezultat şi nu a contestat nepromovarea timp de 2 ani şi 11 luni.

ANFP nu a luat în considerare examenul de promovare deoarece avizele au fost date Direcţiei de Muncă şi Protecţiei Socială Călăraşi iar reclamantul a susţinut examenul de promovare la instituţia nouă înfiinţată respectiv la Agenţia pentru Prestaţii Sociale Călăraşi.

Au fost depuse la dosar înscrisuri .. .

La termenul din 20.12.2011 şi 17.01.2012 reclamantul a precizat că prin prezenta acţiune înţelege să conteste şi rezultatul concursului respectiv neîncadrarea într-o treaptă superioară în urma promovării examenului.

Analizând înscrisurile depuse la dosar instanţa a apreciat că acţiunea formulată de reclamantul P este neîntemeiată.

Reclamantul în calitate de funcţionar public (auditor clasa I grad principal, treapta 1) în cadrul Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Călăraşi s-a înscris la examenul de promovare în grad profesional, care a avut loc în data de 9.12.2008 şi 11.12.2008, examenul pentru care această instituţie publică obţinuse aviz favorabil conform art.23 din H.G 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici aviz depus la dosar şi înregistrat sub nr. 146040/3.12.2008.

După emiterea acestui aviz favorabil de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, dar până la susţinerea examenului, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Călăraşi, se desfiinţează fiind înfiinţată începând cu 01.11.2008 Agenţia pentru Prestaţii Socială Călăraşi.

Examenul de promovare în grad profesional este susţinut de reclamant în cadrul noii instituţii, examen pe care îl promovează.

În conformitate cu art. 128 din H.G. 611/2008 Agenţia Judeţeana pentru Prestaţii Sociale Călăraşi solicită Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul favorabil pentru transformarea postului ocupat de reclamant într-un post în grad profesional superior, ca urmare a promovării examenului ( auditor clasa 1, grad principal, treapta 1 în auditor, clasa I, grad profesional superior ,treapta 3) aşa cum rezultă din adresa 358/29.12.2008.

Prin adresa 1877028/21.01.2009 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici răspunde că întrucât nu a avizat structura organizatorică a Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Călăraşi şi nici organizarea examenului de promovare în grad profesional nu poate aviza transformarea posturilor în urma promovării în grad profesional.

Prin prezenta acţiune reclamantul a solicitat repararea pagubei pricinuite prin lipsa răspunsului la examenul susţinut de promovare în grad profesional însă faţă şi de precizările ulterioare rezultă că prin prezenta acţiune reclamantul nu a susţinut că nu i-a fost comunicat rezultatul obţinut la examen respectiv dacă a fost admis sau respins ci mai exact că nu i s-a comunicat dacă într-adevăr a fost promovat în grad profesional superior la care era îndreptăţit ca urmare promovării examenului.

Reclamantul a cunoscut că a promovat examenul având în vedere că potrivit art.62 alin3 din H.G 611/2006 rezultatul se comunică în 3 zile la locul desfăşurării concursului , după această comunicare urmând a fi formulate contestaţii în termen de 24 de ore conform art.24 din aceeaşi hotărâre. Este de observat că nu s-au formulat de către reclamant critici cu privire la modalitatea de comunicare a rezultatului. Că a luat la cunoştinţă de rezultatul examenului anterior formulării prezentei acţiuni rezultă din chiar adresa 9240/9.12.2011 comunicată de pârâta Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Călăraşi (în prezent Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială) reclamantului.

Susţine reclamantul că se consideră neîndreptăţit într-un drept recunoscut de lege prin inacţiunea conducerii unităţi întrucât deşi a susţinut examenul de promovare în grad profesional superior nu i s-a comunicat nici un răspuns dacă a fost promovat sau nu. Nu poate fi primită nici această susţinere că nu i s-a comunicat dacă a fost promovat sau nu pentru că rezultă o altă situaţie de fapt din înscrisurile depuse la dosar de pârâta la termenul din 17.01.2012 şi care i-au fost comunicate şi reclamantului anterior. Astfel, prin decizia 115 din 28.01.2011 emisă de Agenţia Judeţeană pentru prestaţii Sociale Călăraşi începând cu 1.01.2011 conform art.11 şi 33 din Legea Cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice reclamantul a fost reîncadrat în funcţia publică de auditor clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5, iar la acel moment avea aceeaşi funcţie de execuţie respectiv auditor clasa 1 grad profesional principal, treapta 1 de salarizare gradaţia 5, fiind evident că nu intervenise nici o modificare cu privire la încadrarea sa ca urmare a promovării examenului. Dacă ar fi avut loc o modificare cu privire la încadrarea potrivit funcţiei publice pentru care susţinuse examenul reclamantul ar fi sesizat acest lucru având în vedere că examenul a avut loc în decembrie 2008 în prezenta acţiune s-a promovat în decembrie 2011.

Se susţine de reclamant că nu a primit răspuns dacă a fost promovat sau nu şi că pârâta a stat în pasivitate. Chiar dacă reclamantul a fost admis la examenul de promovare în grad profesional superior nu se poate dispune încadrarea corespunzătoare noii funcţii pentru că trebuia ca Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici să avizeze favorabil transformarea postului conform art. 128 alin 2 din H.G.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

În situaţia de faţă Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi a solicitat acest aviz încă din 2008 prin adresa 358 însă prin adresa 1877028/21.01. 2009 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici i-a comunicat că nu poate aviza transformarea posturilor în urma promovării în grad profesional întrucât nu a avizat favorabil nici structura organizatorică a pârâtei şi nici organizarea examenului.

În lipsa acestui aviz nici pârâta nu poate proceda la încadrarea reclamantului pe funcţia publică corespunzătoare gradului profesional pentru care a susţinut examenul. Existenţa acestui aviz reprezintă o condiţie obligatorie ce trebuie îndeplinită anterior încadrării în gradul profesional imediat superior. Numai în baza acestui aviz se poate dispune transformarea postului conform dispoziţiilor art.64 din Legea 188/1999 a funcţionarilor publici. Cum pârâtei nu i s-a acordat avizul favorabil pentru transformarea postului aceasta nu a fost în măsură să dispună încadrarea reclamantului pentru funcţia publică corespunzătoare gradului profesional imediat superior celui deţinut în prezent ca urmare a promovării examenului.

Având în vedere ca pârâta a solicitat avizul imediat după finalizarea examenului prin adresa 358/29.12.2008 nu se poate susţine că aceasta a fost inactivă aşa cum susţine reclamantul, lipsa acestui aviz nefiindu-i imputabilă, situaţie în care nu suntem în prezenţa unei nesoluţionări a cererii reclamantului sau a unui refuz nejustificat.

Faţă de considerentele arătate instanţa a pronunţat o soluţie de respingere a acţiunii.

1