Acte ale autoritatilor publice. Tutela administrativa. Acte ale autorităţilor publice


Tutela administrativa. În temeiul dispozitiilor art.3 alin.1 din Legea nr.554/2004, prefectul are dreptul de a ataca (legitimare procesuala activa), în masura în care le considera nelegale, toate actele emise de autoritatile administratiei publice locale, în categoria carora intra si actele presedintelui consiliului judetean, în raport de prevederile art.1 alin.2 lit.e, art.25 si art.106 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata.

– art. 3 alin.1 din Legea nr.554/2004;

– art.19 alin.1 din Legea nr.340/2004, art.1 alin.2 lit.d si e si art.115 alin.7 din Legea nr.215/2001;

– art.30 alin.3 din Legea nr.90/2001;

(CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECTIA A VIII A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR. 2630/07.11.2011)

Prin sentinta civila nr.32/19.01.2011, Tribunalul Teleorman – Completul specializat pentru Contencios Administrativ si Fiscal a respins exceptia calitatii de reprezentant al Prefectului Judetului T., a admis exceptia inadmisibilitatii si pe cale de consecinta a respins actiunea formulata de reclamantul Prefectul Judetului T. în contradictoriu cu pârâtul Presedintele Consiliul Judeten Teleorman, ca inadmisibila pentru urmatoarele considerente:

Prin actiunea inregistrata la nr.554/87/19.10.2010 reclamantul Prefectul Judetului T. a solicitat instantei in contradictoriu cu pârâtul Presedintele Consiliul Judeten T. anularea dispozitiei emisa de catre acesta avand nr.398/07.10.2010.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca, prin dispozitia nr.398/07.10.201 Presedintele Consiliul Judeten Teleorman a dispus numirea directorului de ingrijiri interimar la Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria – unitate sanitara publica cu paturi, al carei management al asistentei medicale a fost transferat Consiliului judetean Teleorman.

Reclamantul considera ca dispozitia contestata a fost emisa cu încalcarea prevederilor Legea nr.95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, art.178 alin.1 si 3, art.179 alin.1, art.182/1 lit.e si art.183 alin.2 din interpretarea carora rezulta fara echivoc ca selectarea, numirea sau revocarea membrilor consiliului director, respectiv a directorului medical, a directorului financiar-contabil si a directorului de îngrijiri, se face managementul spitalului, si nu de conducatorul institutiei, în speta de fata presedintele consiliului judetean.

Reclamantul a mai învederat ca Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza, pe cale de exceptie, numirea membrilor comitetului director de catre conducatorul institutiei, în speta presedintele copnsiliului judetean, dar este vorba de numirea conducerii interimare a spitalului, respectiv atunci cand nu exista un management selectat prin concurs sau prin licitatie publica conform prevederilor art 179 alin.1 din Legea nr.95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, invocând în sensul celor mentionate si dispozitiile art.IV din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.48/2010.

Pârâtul Presedintele Consiliul Judeten T. a formulat întâmpinare, invocând pe cale de exceptie, lipsa calitatii de reprezentant a semnatarului actiunii (pe motiv ca semnatarul actiunii a fost numit sa exercite temporar functia de prefect) si inadmisibilitatea actiunii, întrucat prefectul poate exercita control de legalitate numai asupra hotararilor adoptate de consiliul judetean, nu si asupra dispozitiilor emise de presedintele consiliului judetean.

Instanta de fond, analizând exceptiile, a respins exceptia lipsei calitatii de reprezentant a semnatarului actiunii, pe motiv ca semnatarul actiunii a fost numit sa exercite functia de prefect pâna la organizarea concursului în vederea ocuparii definitive a postului, concurs care nu a avut loc, iar pe de alta parte Hotarârea de Guvern nr.1139/2009 privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de prefect al judetului Teleorman nu fost desfiintata, producând în continuare efecte.

În schimb, Tribunalul Teleorman a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii, pe motiv ca, în raport de prevederile art.123 alin.5 din Constitutia României, art.19 alin.1 din Legea nr.340/2004, art.1 alin.2 lit.d si e si art.115 alin.7 din Legea nr.215/2001, nu exista temei pentru dreptul de tutela administrativa al prefectului în privinta actelor emise de presedintele consiliului judetean.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul PREFECTUL JUDETULUI T., solicitând admiterea recursului, casarea hotarârii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante pentru urmatoarele considerente:

În fapt, prin cererea de chemare în judecata înregistrata la Tribunalul Teleorman ce a constituit obiectul dosarului nr.5548/87/2010, institutia Prefectului Judetului T., prin Prefect T. N., a solicitat anularea dispozitiei nr.398/2010 adoptata Presedintele Consiliului Judetean Teleorman, act administrativ prin care s-a dispus “numirea directorului de îngrijiri interimar la Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria – unitate sanitara publica cu paturi, al carei management ai asistentei medicale a fost transferat Consiliului Judetean Teleorman”.

Tribunalul Teleorman prin Sentinta civila nr.32/19.01.2011, comunicata ia data de 22.02.2011, urmare a exceptiei inadmisibilitatii invocata de recurentul – pârât prin întâmpinare cât si de catre instanta din oficiu, a admis exceptia si a respins actiunea ca inadmisibila.

Apreciaza ca solutia instantei de fond este lipsita de temei legal, fiind data cu interpretarea si aplicarea gresita a prevederilor art.19 alin.1 din Legea nr.340/2004, art.1 alin.2 lit.d si e si art.115 alin.7 din Legea nr.215/2001, urmare a necoroborarii lor cu disp. art.48 si 106 din Legea nr.215/2001, art.30 alin.3 din Legea nr.90/2001 si ale Legii nr.554/2004, interpretarea logico-sistematica a tuturor acestor dispozitii conducând la concluzia ca prefectul poate ataca actele emise de catre presedintele consiliului judetean.

Totodata, pe fondul litigiului dedus judecatii, a relevant ca actiunea sa este întemeiata, întrucât din analiza prevederilor art.178 alin.1, art.179 alin.1, art.182 alin.1 lit.e si art.183 alin.2 din Legea nr.95/2006, rezulta, fara echivoc, ca selectarea, numirea sau revocarea membrilor comitetului director, respective a directorului medical, a directorului financiar-contabil si a directorului de îngrijiri, se face de managerul spitalului, iar nu de catre presedintele consiliului judetean.

În drept, si-a întemeiat recursul pe dispozitiile din Legea nr.340/2004, Legea nr.215/2001, Legea nr.554/2004, Legea nr.95/2006, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.48/2010.

La data de 31.10.2011, intimatul parat Presedintele Consiliului Judetean T. a depus întâmpinare la recursul formulat de catre recurentul reclamant Prefectul Judetului T., solicitând respingerea recursului acestuia si mentinerea sentintei atacate, pentru urmatoarele considerente:

Referitor la exceptia inadmisibilitatii actiunii, având în vedere ca prefectul poate exercita controlul de legalitate numai asupra hotarârilor adoptate de consiliul judetean, nu si asupra dispozitiilor emise de presedintele consiliului judetean, considera ca sentinta civila pronuntata de instanta de fond este întemeiata si nu se pot retine argumentele invocate de recurent ca fiind în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Se precizeaza de catre intimatul parat Presedintele Consiliului Judetean T. ca atât dispozitiile art.115 alin.7) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cât si cele ale art.19 alin.l din Legea nr.340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza, în mod expres, faptul ca, prefectul, în calitate de reprezentant al Guvernului, verifica legalitatea actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului.

Totodata, intimatul a reluat argumentele retinute si prin sentinta recurata, iar pe fondul cauzei, a aratat ca actul atacat de prefect a fost emis în mod legal si temeinic.

În drept, si-a întemeiat întâmpinarea pe dispozitiile art.115 – 118 Cod procedura civila si Legea nr.554/2004.

A depus la dosar practica judiciara.

În recurs, nu s-au administrat probe noi.

Curtea de Apel Bucuresti s-a constatat legal sesizata si competenta material sa solutioneze prezentul recurs, date fiind prevederile art.3 si 299 Cod procedura civila, precum si ale art.20 din Legea nr.554/2004.

Verificând sentinta civila recurata, prin prisma motivelor de recurs formulate, dar si din oficiu, sub toate aspectele de fapt si de drept ale cauzei, potrivit art.304 ind.1 Cod procedura civila, Curtea constata ca prezentul recurs este întemeiat pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Potrivit art.3 alin.1 din Legea nr.554/2004, a contenciosului administrativ:

(1) Prefectul poate ataca direct în fata instantei de contencios administrativ actele emise de autoritatile administratiei publice locale, daca le considera nelegale; actiunea se formuleaza în termenul prevazut la art.11 alin.1, care începe sa curga de la momentul comunicarii actului catre prefect si în conditiile prevazute de prezenta lege. Actiunea introdusa de prefect este scutita de taxa de timbre”.

Din examinarea textului de lege, Curtea constata ca el are o formulare clara (situatie care exclude orice interpretare a sa, inclusiv interpretarea restrictiva adoptata de instanta de fond), conferind prefectului dreptul de a ataca (legitimare procesuala activa), în masura în care le considera nelegale, toate actele emise de autoritatile administratiei publice locale, în categoria carora intra si actele presedintelui consiliului judetean, în raport de prevederile art.1 alin.2 lit.e, art.25 si art.106 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata.

Indubitabil, presedintele consiliului judetean este, prin modul în care a fost construita legislativ institutia, o autoritate a administratiei publice locale, în conditiile în care este ales în baza Legii nr.67/2004, republicata, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, si este inclus, conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001, republicata, alaturi de primar, în rândul autoritatilor executive (prin raportare la autoritatea deliberativa consiliul judetean, asa cum institutia primarului, ca autoritate executiva, se raporteaza la autoritatea deliberativa-consiliul local), iar în conformitate cu art.25 din Legea nr.215/2001, republicata, în rândul alesilor locali.

Aspectul ca prevederile art.19 alin.1 din Legea nr.340/2004 si art.115 alin.7 din Legea nr.215/2001(norme de drept substantial, totusi, iar nu de drept procesual) nu fac referire si la actele presedintelui consiliului judetean reprezinta simple lacune legislative (caracteristic pentru actele emise de puterea legiuitoare), care pot fi explicate, pe baza interpretarii cronologice, prin prevederea recenta, ulterior revizuirii Constitutie din anul 2003, ca autoritate distincta a presedintelui consiliului judetean, fara ca acest lucru sa fie urmat si de modificarea corespunzatoare a tuturor dispozitiilor legale care reglementeaza materia autoritatilor administratiei publice locale.

Nu poate fi primita sustinerea intimatului ca ne-am afla în prezenta unei omisiuni intentionate a legiuitorului, deoarece alte prevederi legale consacra exercitarea controlului de catre prefect si asupra actelor presedintelui consiliului judetean. Astfel, edificator, art.30 alin.3 din Legea nr.90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, modific. si compl., stabileste ca ,,prefectul conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale si exercita controlul asupra legalitatii actelor administrative ale consiliului local, ale primarului, ale consiliului judetean si ale presedintelui consiliului judetean”.

Oricum, esential este faptul ca, sub aspect procesual, art.3 alin.1 din Legea nr.554 / 2004 este extrem de clar si confera legitimare procesuala activa prefectului în privinta tuturor actelor emise de autoritatile administratiei publice locale, iar în raport de acuratetea deosebita a textului în discutie, conform regulilor de interpretare, eventuala sa neconcordanta cu normele constitutionale nu poate fi stabilita decât de Curtea Constitutionala, problematica în discutie neputând fi, însa, circumscrisa, doar la sfera prevederilor art.123 alin.5 din Constitutia României, ci cel putin, si a celor din art.123 alin.3 si art.126 alin.2 din Constitutie.

Pe cale de consecinta, întrucât instanta de fond a facut o gresita interpretare si aplicare a legii în privinta solutiei date exceptiei inadmisibilitatii actiunii si nu a solutionat fondul cauzei, Curtea urmeaza sa faca aplicarea dispozitiilor art.312 alin.1,2,3 si 5 Cod de procedura civila raportat la art.304 pct.-ul 9 Cod de procedura civila, pe temeiul carora va admite recursul reclamantului, va casa în parte sentinta civila recurata, pronuntata de Tribunalul Teleorman – Completul specializat pentru Contencios Administrativ si Fiscal, doar în ceea ce priveste solutia data exceptiei inadmisibilitatii, si va trimite cauza spre rejudecare pe fond la aceeasi instanta, mentinând solutia în privinta exceptiei lipsei dovezii calitatii de reprezentant a semnatarului actiunii, avand în vedere ca acesta a fost numit prin Hotarârea de Guvern nr.1139/01.10.2009, emisa în temeiul art.19 alin.1 lit.a, art.89 si 92 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, hotarare in care se indica faptul ca functia de prefect se exercita de catre dl. N. T. cu caracter temporar, pâna la organizarea concursului in vederea ocuparii definitive a postului.