Acţiune a prefectului pentru anularea dispoziţiilor emise de primar privind angajarea unor salariaţi, incidenţa Legii nr. 30/1990. Perioada de probă. Transfer în interesul serviciului


Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 30/1990 privind angajarea salariaţilor în funcţie de competenţă, organele administraţiei de stat angajează absolvenţi ai unei unităţi de învăţământ, la debutul lor în profesia dobândită, pentru o perioadă de probă. Aceste prevederi legale devin inoperante în cazul transferului în interesul serviciului.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 280/1998)

Prin cererea înregistrată sub nr. 170/1998, reclamantul Prefectul Municipiului Bucureşti a solicitat ca, în contradictoriu cu Primăria sectorului 1 Bucureşti, prin reprezentanţii săi legali, să se pronunţe o hotărâre prin care să se dispună anularea dispoziţiilor nr. 117/26.02.1998 şi nr. 118/26.02.1998, emise de Primarul sectorului 1 Bucureşti.

în motivarea acţiunii, se învederează că, în urma controlului exercitat conform dispoziţiilor art. 122 alin. 2 din României şi a dispoziţiilor art. 110 şi urm. din Legea nr. 69/1991, republicată, s-a constatat că dispoziţiile a căror anulare se solicită s-au emis cu nerespectarea prevederilor imperative ale Legii nr. 30/1990 (art. 4), privind reglementarea modalităţii de a ocupa posturile vacante din instituţiile bugetare, şi anume, prin concurs, iar salariaţii angajaţi pe posturile respective vor fi supuşi unei perioade de probă, cuprinsă între 6 luni şi 1 an.

Cele două acte administrative, respectiv dispoziţiile nr. 117/1998 şi nr. 118/1998, nu cuprind, în conţinutul dispozitivului, precizarea impusă de lege cu privire la stabilirea duratei de probă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele: Din procesul verbal din 13.02.1998, rezultă modalitatea de examinare a condiţiilor pentru ocuparea posturilor de execuţie – şefi de serviciu din aparatul propriu al Primăriei sectorului 1 Bucureşti.

S-au depus copii de pe cărţile de muncă ale persoanelor încadrate pe posturile scoase la concurs, precum şi dispoziţia nr. 247/20.05.1998, prin care s-a aprobat transferul în interesul serviciului a angajatei primăriei, numita P.M., ce face obiectul anulării dispoziţiei nr. 117/1998.

Faţă de operarea transferului acestei angajate a primăriei, urmează a se reţine că dispoziţia nr. 117/1998 devine inoperantă; astfel, pentru acest capăt de cerere urmează a se respinge acţiunea, ca nefondată.

Referitor la dispoziţia nr. 118/1998, urmează a se constata că, faţă de actele depuse de pârâtă, aceasta a fost emisă cu respectarea dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 30/1990; astfel, şi acest capăt de cerere urmează a fi respins, ca nefondat.