Acţiune a prefectului pentru anularea unei dispoziţii a primarului de aprobare a unor cereri privind emiterea certificatelor de urbanism


Art. 4 din anexa 1 a H.C.L.M.B. nr. 16/1994 arată că autorizaţia de construire pentru lucrări tehnico-edilitare se eliberează de către primăriile de sector pentru lucrările de racorduri şi branşamente, precum şi pentru lucrările cu caracter tehnico-edilitar cu lungimi mai mici de 30 ml, aflate pe străzi nemodernizate. De asemenea, este obligatoriu acordul Departamentului Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri şi Siguranţa Circulaţiei pentru lucrările ce urmează să se execute pe străzi modernizate. în lipsa acestui acord, dispoziţia primarului de sector prin care se aprobă cereri privind emiterea certificatelor de urbanism pentru racordarea unor imobile la reţeaua de naturale, de apă şi canalizare prin efectuarea lucrărilor pe străzi modernizate, este nelegală.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 409/1998)

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 29.07.1998, reclamantul Prefectul Municipiului Bucureşti a chemat în judecată pe pârâtul Primarul sectorul 5 Bucureşti, solicitând anularea dispoziţiei nr. 377/24.06.1998.

în motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul a arătat că prin actul atacat pârâtul a aprobat „7 cereri privind emiterea certificatelor de urbanism în vederea obţinerii avizelor legale şi întocmirea documentaţiei necesare eliberării autorizaţiilor de construcţie.” Sunt invocate dispoziţiile art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 50/1991. Potrivit art. 4 din acest act normativ, competent a emite certificatul de urbanism este Primarul General al Municipiului Bucureşti; Primarii sectoarelor Municipiului Bucureşti, potrivit art. 4 lit. c teza finală din Legea nr. 50/1991, aprobă cererile pentru construcţiile de locuinţe şi anexele gospodăreşti ale acestora. Se susţine de către reclamant că, cererile aprobate de pârât prin dispoziţia atacată nu au ca obiect nici construcţii de locuinţe, nici anexe gospodăreşti.

La dosar a fost depusă o întâmpinare, prin care s-a solicitat respingerea acţiunii. Se susţine că lucrările avute în vedere de dispoziţia atacată se încadrează în categoria lucrărilor tehnico-edilitare. Au fost invocate dispoziţiile art. 4 din anexa nr. 1 a H.C.L.M.B. nr. 16/1994, despre care pârâtul susţine că au fost respectate.

Analizând materialul probator al cauzei, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin dispoziţia nr. 377/24.06.1998, Primarul sectorului 5 Bucureşti a aprobat 7 cereri privind emiterea certificatelor de urbanism în vederea obţinerii avizelor legale şi întocmirea documentaţiei necesare eliberării autorizaţiilor de construcţie, conform Legii nr. 50/1991, cuprinse în bor-deroul nr. 22P/22.06.1998, anexă care face parte integrantă din dispoziţie (borderoul aflat la filele 6-8 din dosar cuprinde cererile pentru racordarea unor imobile la reţeaua de gaze naturale, de apă şi de canalizare şi pentru executarea lucrărilor de extindere la reţeaua de gaze naturale).

în raport de conţinutul actului administrativ atacat, precum şi de prevederile legale în materie, tribunalul apreciază că se impune admiterea acţiunii, pentru următoarele considerente:

Art. 4 din anexa 1 a H.C.L.M.B. nr. 16/1994 cuprinde următoarele dispoziţii: „Autorizaţia de construire pentru lucrări tehnico-edilitare se eliberează de către Primăriile de sector pentru lucrările de racorduri şi branşamente, precum şi pentru lucrările cu caracter tehnico-edilitar cu lungimi mai mici de 30 m. 1., aflate pe străzi nemodemizate. Pentru lucrările ce urmează să se execute pe străzi modernizate, pe cele realizate din beton, din ciment, precum şi pe cele cu îmbrăcăminţi asfaltice se va obţine obligatoriu acordul D.S.P. „D.T.D.S.C.”, (Departamentul Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri şi Siguranţa Circulaţiei). Prin urmare, Primarul sectorului 5 Bucureşti era competent să avizeze cererile privind emiterea certificatelor de urbanism în vederea eliberării autorizaţiilor de construcţie de către Primărie. însă, art. 4 din anexa 1 a H.C.L.M.B. nr. 16/1994 a fost încălcat prin prevederile dispoziţiei atacate (a se vedea pct. 1 din borderou – lungimea branşamentului la reţeaua de gaze naturale; pct. 5 din borderou-fiind vorba de strada asfaltată; pct. 7 din borderou-fiind vorba de şosea bal as trată). Pe de altă parte, trebuie amintite dispoziţiile art. 1.3 din Ordinul nr. 138 bis din 6.04.1998: „Realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului”.

în baza art. 11 din Legea nr. 29/1990, instanţa va dispune anularea dispoziţiei nr. 377/24.06.1998, emisă de pârât.