Acţiune a prefectului pentru anularea unei dispoziţii emisă de primar de indexare a salariilor. Act administrativ. Nere-troactivitate. Suspendare de drept în condiţiile art. 111 din Legea nr. 69/1991, republicată


Dispoziţia primarului prin care s-au indexat salariile personalului din aparatul propriu a! primăriei şi pentru trecut încalcă un principiu specific dreptului administrativ, respectiv neretroactivitatea actului administrativ. în baza art. 111 alin. 1 din Legea nr. 69/1991, republicată, actul administrativ atacat în justiţie de prefect, ca urmare a exercitării controlului legalităţii actelor autorităţilor administraţiei publice locale, este suspendat de drept.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 377/1998)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti la secţia contencios administrativ la data de 21.07.1998 reclamantul Prefectul Judeţului Ilfov a chemat în judecată pe pârâtul Primarul comunei Dascălu, judeţul Ilfov, solicitând anularea dispoziţiei nr. 10/1.06.1998.

în motivarea cererii de chemare în judecată reclamantul arată că prin dispoziţia atacată pârâtul a indexat salariile stabilite de Consiliul Local al comunei Dascălu, deşi Consiliul Local Dascălu se află în proces cu Prefectura Ilfov (aceasta cerând anularea hotărârii nr. 5, prin care au fost majorate salariile), sentinţa nr. 234/1998, pronunţată de T.M.B. -S.C.A., nefiind definitivă. Se susţine că pârâtul nu putea efectua această indexare, deoarece hotărârea nr. 5 a Consiliului Local Dascălu era suspendată până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

La dosar a fost depusă dispoziţia atacată.

Pe parcursul procesului, pârâtul nu şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la speţă.

Analizând legalitatea actului dedus judecăţii, în baza art. 111 din Legea nr. 69/1991, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 22/1997, tribunalul apreciază că se impune admiterea acţiunii, avându-se în vedere următoarele considerente:

La data de 1.06.1998, primarul comunei Dascălu a dat dispoziţia nr. 10, prin care s-a dispus indexarea salariilor personalului din aparatul propriu cil primăriei aceleiaşi comune, începând cu data de 1.05.1998, cu coeficientul de 2,5%, salariile acestor persoane fiind indicate în dispoziţia atacată. Prin adresa nr. II/AS/3955/3956/16.06.1998, reclamantul a cerut pârâtului revocarea dispoziţiei, întrucât actul atacat (respectiv hotărârea de stabilirea salariilor) este suspendat de drept; până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti „urmează a fi indexate vechile salarii stabilite potrivit Legii nr. 40/1991 şi nu cele fixate de Consiliul Local al comunei Dascălu”. Se constată că actul administrativ atacat dispune pentru trecut, deci se încalcă un principiu specific dreptului administrativ, respectiv cel al neretroactivităţii actului administrativ. Pe de altă parte, dispoziţia este nelegală, întrucât baza de calcul pentru indexarea salariilor a fost stabilită printr-o hotărâre a Consiliului Local, care este atacată în justiţie (salariile trebuiau stabilite potrivit Legii nr. 40/1991 şi nu printr-o hotărâre dată de Consiliul Local) şi care este suspendată de drept, în baza art. 111 al. 1 din Legea nr. 69/1991, republicată, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 22/1997.

în consecinţă, se va dispune anularea dispoziţiei nr. 10/1.06.1998, emisă de pârât, ca nelegală.