Acţiune a prefectului pentru anularea unei hotărâri a consiliului local. Conformarea organului emitent la punctele de vedere exprimate de reclamant. Consecinţe


Acţiunea prefectului de anulare a unei hotărâri a consiliului loca! este nefondată, dacă organul emitent a reanalizat actul atacat, în temeiul art. 111 alin. 2 din Legea nr. 69/1991, conformându-se punctelor de vedere exprimate de reclamant.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 453/1998)

Prin cererea înregistrată la această instanţă, reclamantul Prefectul Judeţului Ilfov, în baza art. 111 din Legea nr. 69/1991 a solicitat în contradictoriu cu Consiliul Local al Comunei Nuci, să se pronunţe o hotărâre prin care să se dispună anularea hotărârii nr. 9/3.09.1998, prin care se înfiinţează piaţa de vânzare en gros, hotărâre dată de încălcarea dispoziţiilor legale în materie.

în motivarea acţiunii se învederează că prin hotărârea a cărei anulare se solicită s-a dispus înfiinţarea pieţei de vânzare en gros de legume, cereale etc., fără ca secretarul comunei să contrasemneze şi să transmită expunerea de motive, raportul de specialitate, acte din care să rezulte forma de proprietate şi cine aduce la îndeplinire hotărârea.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

La termenul din 5.11.1998, s-a depus de către pârâtă o întâmpinare, prin care se arată că s-a luat măsura de revocare a hotărârii atacate, înlăturându-se aspectele sesizate de prefectură, în sensul că s-a precizat natura terenului, cine răspunde de aducerea la îndeplinire a acestei măsuri, preambulul hotărârii fiind completat cu raportul compartimentului de specialitate.

Faţă de adresa nr. 1.046/19.11.1998 a Consiliului Local al Comunei Nuci, judeţul Ilfov, în care face cunoscut instanţei că hotărârea nr. 9/3.08.1998 a fost rediscutată în conformitate cu prevederile art. 111 pct. 2 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, prin care s-au refăcut punctele de vedere ce constituie obiectul acestei acţiuni, aducându-se la îndeplinire obiecţiunile formulate de Prefectura Judeţului Ilfov, urmează a se constata că acţiunea este nefondată, urmând a fi respinsă ca atare.