Acţiune formulată la instanţa de fond în temeiul art. 581 Cod procedură civilă – obligarea pârâtului de a permite exploatarea de prundiş şi nisip de pe suprafaţa de 1100m.p. – admitere. Recurs declarat de pârâţi. Admiterea recursului şi respingerea acţiun


Prin Sentinţa civilă nr. 133 din 13.05.2011 Tribunalul Neamţ a admis acţiunea formulată de reclamanta S.C. C. M. S.R.L. pe calea ordonanţei preşedinţiale în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Siret şi în consecinţă: a obligat pârâta să permită reclamantei exploatarea de prundiş şi nisip din perimetrul F. situat la circa 1100 m amonte de podul rutier de pe D.J. 15 C. – C. în albia minoră a râului Bistriţa până la soluţionarea irevocabilă a cauzei înregistrate la data de 13.04.2011 pe rolul Tribunalului Neamţ – secţia Comercială şi de administrativ având ca obiect cererea reclamantei pentru obligarea pârâtei la eliberarea nunei noi autorizaţii de gospodărire a apelor şi a obligat pârâta la plata sumei de 2010,3 lei către reclamantă reprezentând cheltuieli de judecată.

S-a reţinut de instanţa de fond că:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Neamţ reclamanta S.C. C. M. S.R.L. în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Siret a solicitat pe calea procedurii speciale a ordonanţei preşedinţiale reglementată de art. 581 şi urm. C.pr.civ. obligarea pârâtei să permită reclamantei exploatarea de prundiş şi nisip din perimetrul F. situat la cca 1100 m amonte de podul rutier de pe D.J. 15 C. – C. în albia minoră a râului Bistriţa până la soluţionarea irevocabilă a litigiului pe fond privind obligarea acesteia la emiterea unei noi autorizaţii pentru exploatarea resurselor minerale conform permisului nr. 13546/2010 şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Examinând cauza acţiunea reclamantei formulată pe calea procedurii speciale a ordonanţei preşedinţiale s-a dovedit întemeiată fiind admisă ca atare pentru motivele care urmează:

Nimic nu se opune ca într-o cauză de contencios administrativ să fie formulată şi o cerere pe calea ordonanţei preşedinţiale având ca obiect obligaţia de „a face”, aşa cum este cauza de faţă.

Examinarea dreptului reclamantei de a obţine autorizaţia de gospodărire a apelor constituie o problemă de fond care nu formează obiectul unei cereri pe calea ordonanţei preşedinţiale. Singurul aspect pe care instanţa are obligaţia de a-l examina este aparenţa dreptului nu existenţa acestuia. În acest sens motivat de faptul că reclamanta a deţinut o astfel de autorizaţie valabilă până la 31.12.2010, care nu a mai fost prelungită, instanţa a apreciat că este creată aparenţa dreptului pretins de reclamantă.

Condiţia caracterului vremelnic a fost considerată realizată în condiţiile în care efectele hotărârii pronunţate de Tribunalul Neamţ sunt limitate până la soluţionarea irevocabilă a cererii pe fond formulate de reclamantă.

Cu privire la lipsa plângerii prealabile invocate de pârâtă s-a reţinut că motivat de existenţa unui refuz al pârâtei de a rezolva cererea reclamantei pentru eliberarea autorizaţiei, în cazul de faţă nu este necesară plângerea prealabilă. S-au avut în vedere prevederile art. 7 alin.(5) din Legea nr. 554/2004 potrivit cărora „în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) ….nu este obligatorie plângerea prealabilă”, iar potrivit art.2 alin.(2) din aceeaşi lege „Se asimilează actelor administrative unilaterale şi refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal”. Existenţa unei cereri a reclamantei de a obţine autorizaţia de gospodărire a apelor echivalează cu plângerea prealabilă propriu-zisă, susţinerea contrarie a pârâtei fiind apreciată nereală.

S-a apreciat că este realizată şi condiţia urgenţei în condiţiile în care imposibilitatea reclamantei de a exploata prundiş şi nisip în perioada în care este valabil permisul de exploatare o expune unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara.

Împotriva hotărârii pronunţate de Tribunalul Neamţ, a promovat recurs pârâta Agenţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Siret considerând-o nelegală motivat de faptul că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 581 Cod de procedură civilă şi faţă de obiectul cauzei – contencios administrativ, trebuie aplicată Legea nr. 554/2004.

Recursul a fost apreciat ca fiind fondat, pentru următoarele considerente:

Intimata-reclamantă S.C. C. M. S.R.L., a solicitat în contradictoriu cu recurenta-pârâtă, ca în temeiul art. 581 Cod de procedură civilă să fie obligată să permită exploatarea de prundiş şi nisip din perimetrul situat la circa 1100 m amonte de podul rutier de pe DJ 15 C.– C., judeţul Neamţ.

Între părţi s-a încheiat un raport de drept administrativ, fiind emise de pârâtă în favoarea reclamantei şi permisul de exploatare nr. 1354/11.08.2010 şi Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 223/13.09.2010; prin hotărârea de Guvern (fila 18) nr. 632/2007 şi Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1222/2008 s-a stabilit ca pentru toate bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului, Administraţia Naţională a Apelor Române să desfăşoare procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de închiriere.

Acţiunea formulată de reclamanta-intimată are ca scop juridic câştigarea dreptului de a exploata nisip şi prundiş, şi nu păstrarea unui drept, pentru a fi aplicabile prevederile art. 581 Cod de procedură civilă, motiv pentru care acţiunea este inadmisibilă.

Instanţa civilă, într-o acţiune întemeiată pe art. 581 Cod de procedură civilă, nu se poate substitui celei de contencios administrativ şi în temeiul Legii nr. 554/2004 să oblige autoritatea administrativă la emiterea unui act administrativ.

Pe cale de consecinţă, faţă de cele mai sus menţionate, în temeiul art. 312 Cod de procedură civilă recursul a fost admis, a fost modificată în tot sentinţa recurată, în sensul că a fost respinsă acţiunea ca inadmisibilă.