Acţiune în anulare Contestaţie în anulare


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

Sentinta comerciala nr. 644

Sedinta publica de la 08 iulie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE: ANA MARIA NICOLCESCU

Grefier: CLAUDIA PASARE

Pe rol, judecarea cauzei comerciale privind pe contestatoarea debitoare S.C. A. COM S.R.L., în contradictoriu cu intimata creditoare S.C. M.P. S.R.L., având ca obiect actiune în anulare.

La apelul nominal, facut în sedinta publica, a raspuns avocat P.A.C. pentru intimata creditoare, lipsa fiind reprezentantul contestatoarei.

Procedura de citare, legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, reprezentanta intimatei a depus la dosar chitanta nr. ……/01.06.2010, privind contravaloare onorariu avocat, dupa care, constatând cauza în stare de judecata, instanta a acordat cuvântul.

Reprezentanta intimatei a pus concluzii de respingere a cererii si obligarea reclamantei debitoarea la plata cheltuielilor de judecata.

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu, sub nr. 7298/318/2010, contestatoarea S.C. A. COM S.R.L., în contradictoriu cu intimata S.C. M.P. S.R.L., a formulat cerere de anulare a ordonantei de plata cuprinsa în sentinta comerciala nr. …../19.03.2010, pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, în dosarul nr. …../318/2010.

În motivare, a învederat ca prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu creditoarea S.C. M.P. S.R.L. a solicitat instantei sa fie somata sa plateasca suma de 20.192, 04 lei, întrucât între parti au existat raporturi comerciale izvorâte din contractul de vânzare-cumparare nr. …../08.09.2008, având ca obiect vânzarea de agregate de cariera si agregate de balastiera în beneficiul contestatoarei, în acest sens fiind emisa factura fiscala nr. ……/21.09.2009 în valoare de 16.982, 19 lei, factura ce nu a fost achitata, motiv pentru care creditoarea a formulat cererea având ca obiect somatie de plata.

Debitoarea a sustinut faptul ca a apelat la întelegerea creditoarei, în sensul de a-i mai acorda un termen în vederea efectuarii platii debitului restant, dând dovada de buna-credinta în respectarea obligatiilor de plata asumate prin contractul încheiat cu creditoarea, aceasta din urma fiind de acord.

În dovedire, a fost depusa la dosar sentinta comerciala nr. …../19.03.2010 pronuntata la Judecatoria Tg-Jiu, în dosarul nr. …../318/2010 si doua fise client.

Cererea a fost timbrata cu 19 lei taxa judiciara de timbru si 0, 15 lei timbru judiciar.

Instanta, în vederea justei solutionari a cererii, a dispus atasarea spre observare, a dosarului nr. …../318/2010.

Intimata S.C. M.P. S.R.L. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea cererii si mentinerea, ca fiind temeinica si legala, a sentintei comerciale nr. ……/2010 a Judecatoriei Tg-Jiu, motivat de faptul ca debitoarea nu a contestat creanta pe care o detine fata de aceasta, si în ciuda faptului ca a fost notificata în nenumarate rânduri pentru recuperarea debitului, debitoarea a refuzat în mod nejustificat achitarea debitului.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca cererea în anulare nu este întemeiata pentru urmatoarele considerente:

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Tg.-Jiu sub nr. …../318/2010 creditoarea S.C. M.P. S.R.L. a chemat în judecata debitoarea S.C. A. COM S.R.L, solicitând instantei sa fie somata debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 20.192, 04 lei, din care suma de 16.982, 19 lei, reprezentând sold restant si suma de 3.209, 85 lei reprezentând penalitati de întârziere calculate pâna la data de 12.01.2010, conform facturilor fiscale emise de creditoare si acceptate la plata de catre debitoare si a contractului dintre parti, cu cheltuieli de judecata.

Prin sentinta comerciala nr. ……./2010 pronuntata în dosarul nr. ……/318/2010 al Judecatoriei Tg-Jiu a fost admisa cererea si somata debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 20.192, 04 lei, în termen de 15 zile de la primirea somatiei.

În considerentele sentintei comerciale nr. …../2010, instanta a retinut ca, în baza contractului de vânzare cumparare nr. ….. din …..2008 încheiat între parti, având ca obiect vânzarea de agregate de cariera si agregate de balastiera, creditoarea a livrat societatii debitoare, produsele solicitate pentru care a emis factura fiscala nr. …../21.09.2009 în valoare de 16.982, 19 lei ce nu a fost achitata de catre debitoare si la care s-au calculat penalitati de întârziere de 0, 3 % pâna la data de 12.01.2010, în cuantum de 3.209, 85 lei.

S-a constatat faptul ca factura fiscala nr. ……/…….2009 depusa de creditoare la dosar a fost recunoscuta de catre debitoare si contine o creanta certa, lichida si exigibila, fiind îndeplinite dispozitiile art. 1 din O.G. nr. 5/2001.

De asemenea, s-a apreciat de catre instanta ca în speta dedusa judecatii sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 1 din O.G. nr. 5/2001 (existenta unor obligatii asumate printr-o conventie între parti si constatate printr-un înscris – facturile fiscale emise de creditoare si însusite de debitoare – si care atesta drepturi si obligatii privind executarea unor servicii sau alte prestatii) astfel ca suma solicitata este o creanta certa, lichida si exigibila, reprezentând obligatii de plata a unor sume de bani rezultate dintr-un contract.

Prin cererea în anulare înregistrata la data de 13.05.2010 în dosarul de fata, contestatoarea-debitoare a solicitat desfiintarea sentintei comerciale nr. ……/2010 pronuntata în dosarul nr. ……../318/2010 al Judecatoriei Tg-Jiu

Instanta retine deopotriva ca între parti a fost încheiat contractul de vânzare cumparare nr. …….. din ……2008, având ca obiect vânzarea de agregate de cariera si agregate de balastiera, în baza caruia creditoarea a livrat societatii debitoare, produsele solicitate pentru care a emis factura fiscala nr. 1752/21.09.2009 în valoare de 16.982, 19 lei, factura ce nu a fost achitata de catre debitoare si la care s-au calculat penalitati de întârziere de 0, 3 % pâna la data de 12.01.2010, în cuantum de 3.209, 85 lei.

Se constata astfel ca în cauza sunt îndeplinite conditiile impuse de O.G. nr. 5/2001, creanta certa, lichida si exigibila rezultând din contractul comercial si factura fiscala emise în temeiul acestui contract.

Având în vedere ca nu s-a facut dovada achitarii debitului si ca nu s-a contestat creanta prin cererea în anulare, instanta apreciaza neîntemeiata cererea, urmând sa o respinga în temeiul art. 8 alin. 5 din O.G. nr. 5/2001

În baza art. 274 alin. 1 din Codul de procedura civila, instanta constata petenta în culpa procesuala si o va obliga la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, în favoarea intimatei, reprezentând onorariu avocat (fila 23).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea în anulare formulata de petenta S.C. A. COM S.R.L. cu sediul în …………………, în contradictoriu cu intimata S.C. M.P. S.R.L., cu sediul în …………

Obliga petenta la plata sumei de 500 lei în favoarea intimatei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 08.07.2010.

Presedinte,

ANA MARIA NICOLCESCU

Grefier,

CLAUDIA PASARE

Red. A.N./Tehn. L.B.

4 ex. – 13 iulie 2010