Actiune in anulare. Sentinta pronuntata cu nerespectarea dispozitiilor legale in materia competentei materiale. Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Analizând contractul încheiat între parti instanta constata ca acesta este un contract de achizitie publica asa cum acesta este definit de art.3ą, lit.b din OUG 34/2006, iar prin cererea formulata s-a solicitat emiterea unei somatii de plata împotriva debitoarei pentru o suma care este datorata în temeiul acestui contract, competenta pentru solutionarea în fond a cauzei revine sectiei comerciale a tribunalului în circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.

Analizând contractul încheiat între parti instanta constata ca acesta este un contract de achizitie publica asa cum acesta este definit de art.3ą, lit.b din OUG 34/2006, iar prin cererea formulata s-a solicitat emiterea unei somatii de plata împotriva debitoarei pentru o suma care este datorata în temeiul acestui contract, competenta pentru solutionarea în fond a cauzei revine sectiei comerciale a tribunalului în circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.

Prin cererea înregistrata la data de 5.04 2011 la Judecatoria Caracal sub nr., reclamanta-debitoare Comuna S.de S.prin primar a formulat actiune în anulare, împotriva sentintei comerciale nr. a Judecatoriei Caracal, pe care o considera nelegala si netemeinica.

In motivarea actiunii, arata reclamanta debitoare ca instanta de fond a încalcat dreptul lor la aparare garantat de Constitutia României, în sensul ca în data de 7.03.2011, primul termen de judecata în cazul somatiei de plata a solicitat termen pentru a pregati apararea si a angaja un aparator, fiind depusa cerere de amânare însotita de întâmpinare, astfel ca au fost pusi în imposibilitate de a formula apararile în cauza.

Totodata invoca exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei C. de a solutiona cauza, în sensul ca în speta este vorba de un contract de achizitie publica de furnizare bunuri, cu încredintare directa, conform art. 10 ind. 10 din OUG 34/2006, modificata, pentru care se utilizeaza fonduri publice de o institutie publica, respectiv de com. S. de S. conf. art. 286 al. l ind. l din OUG 34/2006.

Procesele si cererile privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea dau denuntarea unilaterala a contactelor de achizitie publica se solutioneaza în prima instanta de sectia comerciala a tribunalului în circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante în speta, competenta apartinând Tribunalului D.– Judecatoria C.în circumscriptia careia se afla sediul autoritatii contractante.

Se sustine ca, în mod gresit instanta a retinut ca obligatia de plata a luat nastere la data livrarii produselor de catre creditoare si a preluarii acestora de delegatul debitoarei care a avut loc la sediul creditoarei care se afla pe raza teritoriala a Judecatoriei C..

Mai arata reclamanta ca, pe factura, la rubrica „date privind efectuarea expeditiei nu este înscrisa nici o data, nu sunt înscrise datele de identificare a persoanei care a facut expeditia, nu exista semnatura persoanei ce a facut expedierea, iar persoana care apare mentionata nu este delegatul debitoarei asa cum eronat a sustinut instanta, iar produsele nu s-au livrat, nu exista nici un alt document la Primarie care sa demonstreze ca s-au livrat produsele, nu exista un aviz de însotire a marfii, un proces verbal de predare-primire, de confirmare a bunurilor, un proces verbal de receptie al bunurilor, factura cât si contractul sunt contestate de primar, pentru ca bunurile nu s-au livrat, atât factura cât si contractul nu sunt înregistrate la Primarie în evidentele contabile si în registrul de intrari-iesiri, astfel ca în aceste conditii de contestare a creantei, instanta nu poate printr-o procedura urgenta a somatie de plata sa-i oblige cu atâta usurinta sa achite niste sume de bani pentru produse ce nu exista, în speta se impune expertize tehnice, contabile pentru a se demonstra ca aceste bunuri nu exista si ca factura nu este acceptata la plata.

Considera reclamanta debitoare ca, în cauza creanta nu este certa, lichida si exigibila, nu sunt îndeplinite conditiile pentru admisibilitatea acesteia, solicitându-se admiterea cererii si anularea somatiei de plata emisa în dosarul nr..

S-a depus la dosar taxa de timbru.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Analizând cu proritate actele si lucrarile dosarului, prin prisma criticilor aduse de reclamanta-debitoare vizând necompetenta materiala a Judecatoriei C. în judecarea cererii de emitere a ordonantei care sa contina somatia de plata, instanta apreciaza actiunea în anulare ca fiind întemeiata si o va admite pentru urmatoarele considerente:

Prin sentinta comerciala nr., pronuntata de Judecatoria Caracal în dosarul nr. a fost admisa cererea creditoarei SC A. M. SRL împotriva pârâtei Primaria S. de S., jud.Dolj si somata debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 65450 lei în termen de 30 de zile de la data ramânerii irevocabile

Analizând înscrisurile depuse în dosarul nr., instanta retine ca în data de 27.09.2009, între Primaria S. de S, în calitate de achizitor si SC A. M. SRL, în calitate de executant , a fost încheiat, contractul de executie nr. prin care cea de-a doua s-a obligat sa furnizeze primeia urmatoarele bunuri: cos cu support din teava si fibra sticla

Prin cererea formulata, si înregistrata pe rolul Judecatoriei Caracal sub nr., creditoarea SC A. M. SRL a chemat în judecata pe debitoarea Primaria Comunei ., judetul Dolj, solicitând instantei emiterea ordonantei continând somatia de plata pentru suma de 65450lei, reprezentând contravaloarea produselor livrate, motivat de faptul ca pârâta-debitoare nu a achitat contravaloarea facturilor emise în baza contractului încheiat între parti.

Instanta retine ca potrivit art.2, alin.2 din O.G.5/2001, cererile privind somatia de plata se depun la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei în prima instanta, iar potrivit art. 286, alin.1 din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza în prima instanta de catre sectia comerciala a tribunalului în circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.

Având în vedere ca autoritatea contractanta, respectiv Primaria S. de S. are sediul în comuna S. de S., judetul Dolj, competent pentru solutionarea cererii de emitere a ordonantei privind somatia de plata este Tribunalului Dolj, Sectia Comerciala.

Întrucât sentinta comerciala nr. , pronuntata de Judecatoria Caracal în dosarul nr. s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor legale in materia competentei materiale, instanta va admite actiunea promovata de reclamanta-debitoare, va anula hotarârea susmentionata,

Postat 30.06.2011