Acţiune în constatare. Inadmisibilitate. Proprietate publică


În motivarea acţiunii reclamantul IPJ, a arătat că prin HCL N nr. 12 din data de 28/08/1995, s-a transmis în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 99 ani, Ministerului de Interne, terenul menţionat în vederea şi sub condiţia ca, în termen de 6 ani, să fie edificată pe această suprafaţă de teren o construcţie cu destinaţia de post de poliţie şi spaţiu pentru pregătirea profesională şi recuperarea capacităţii fizice a cadrelor Ministerului de Interne.

Că, în vederea punerii în aplicare a hotărârii de consiliu local menţionată, a fost încheiat protocolul nr. 34877 din data de 06/08/1997, privind trecerea terenului în administraţia IPJ, respectiv procesul verbal de predare-primire a terenului din 06/08/1997, apreciind că în mod greşit în baza acestor documente, imobilul a trecut din domeniul public al oraşului N în domeniul public al statului, fiind înscris în inventarul IPJ la numărul 100007, în evidenţa de a Ministerului de Interne la numărul 18-85, în anexa 1 a H.G nr. 1705 din 29.11.2006,pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi a primit, la , numărul 114423.

Că ulterior încheierii protocolului privind trecerea terenului în administrarea IPJ, construcţia preconizată nu a mai fost edificată, iar prin HCL N nr. 23 din 21/02/2008 a fost revocată în mod expres HCL N nr. 12/1994.

Mai mult s-a arătat că interesul în promovarea prezentei acţiuni constă în necesitatea clarificării situaţiei juridice a imobilului pentru a putea iniţia demersurile în vederea scoaterii acestuia din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din inventarul IPJ, având în vedere că, aşa cum au arătat, înregistrarea sa ca bun aflat în domeniul public al statului este eronată.

În dovedirea acţiunii s-au depus în xerocopie HCL nr. 12/1995, protocolul nr. 34877 din data de 06/08/1997, privind trecerea terenului în administrarea IPJ, procesul verbal de predare primire a terenului din 06/08/1997, plan de situaţie, inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului N şi HCL nr. 23/2008.

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 111 C.proc.civ.

În conformitate cu prevederile art. 242, alin 2 din Codul de procedură civilă, a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Legal citat pârâtul Oraşul N, a formulat întâmpinare prin Primarul oraşului N, prin care a solicitat admiterea acţiunii reclamantului, întemeiată pe dispoziţiile art. 115-119 C. proc.civ..

Şi pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice G, a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii formulată de reclamant, invocând pe cale de excepţie lipsa calităţii de reprezentant al DGFP G pentru Statul Român întrucât, potrivit dispoziţiilor art. 25 din Decretul nr. 31/1954 „ Statul este persoana juridică în raporturile în care participă nemijlocit, în nume propriu, ca subiect de drepturi şi obligaţii. El participă în astfel de raporturi prin Ministerul Finanţelor, afară de cazurile în care legea stabileşte anume alte organe în acest scop”.

În temeiul art. 242 alin. 2 din C.proc civilă, au solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

La termenul de judecată din data de 18 octombrie 2011, faţă de întâmpinarea formulată de DGFP G, instanţa a dispus citarea în cauză a Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice-Bucureşti.

Analizând excepţia inadmisibilităţii acţiunii, invocată din oficiu, instanţa constată şi reţine următoarele:

Prin acţiunea formulată, reclamantul IPJ , în contradictoriu cu pârâţii Oraşul N, reprezentat legal prin Consiliul Local N şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor, a solicitat să se constate că suprafaţa de 2500 mp teren situat în N, punctul R, judeţul Gorj, transmisă în folosinţă gratuită Ministerului de Interne, pentru o perioadă de 99 ani, aparţine domeniului public al oraşului N şi în consecinţă în mod eronat imobilul a fost înregistrat şi în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

În acest sens, s-a arătat că prin HCL N nr. 12 din data de 28/08/1995, s-a transmis în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 99 ani, Ministerului de Interne, terenul menţionat în vederea şi sub condiţia ca, în termen de 6 ani, să fie edificată pe această suprafaţă de teren o construcţie cu destinaţia de post de poliţie şi spaţiu pentru pregătirea profesională şi recuperarea capacităţii fizice a cadrelor Ministerului de Interne.

Că, în vederea punerii în aplicare a hotărârii de consiliu local menţionată, a fost încheiat protocolul nr. 34877 din data de 06/08/1997, privind trecerea terenului în administraţia IPJ, respectiv procesul verbal de predare-primire a terenului din 06/08/1997, apreciind că în mod greşit în baza acestor documente, imobilul a trecut din domeniul public al oraşului N în domeniul public al statului, fiind înscris în inventarul IPJ la numărul 100007, în evidenţa de cadastru a Ministerului de Interne la numărul 18-85, în anexa 1 a H.G nr. 1705 din 29.11.2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi a primit, la Ministerul Finanţelor Publice, numărul 114423.

Că ulterior încheierii protocolului privind trecerea terenului în administrarea IPJ, construcţia preconizată nu a mai fost edificată, iar prin HCL N, nr. 23 din 21/02/2008 a fost revocată în mod expres HCL N nr. 12/1994.

În drept, instanţa reţine că, potrivit art. 111 C.p.civ., invocat drept temei al acţiunii, partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului.

Potrivit celor reglementate de acest text de lege, pentru exercitarea acţiunii în constatare, este necesar a fi îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: partea să nu poată cere realizarea dreptului, să fie justificat un interes şi prin acţiune să nu se urmărească constatarea existenţei sau inexistenţei unei stări de fapt.

Conţinutul art.111 C.proc.civ. determină principiul subsidiarităţii acţiunii în constatare, în raport cu acţiunea în realizare, cu toate consecinţele ce decurg din regimul juridic distinct al celor două acţiuni.

În cauză, reclamantul şi-a justificat interesul în promovarea prezentei acţiuni prin necesitatea clarificării situaţiei juridice a imobilului pentru a putea iniţia demersurile în vederea scoaterii acestuia din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din inventarul IPJ, având în vedere că, aşa cum au arătat, înregistrarea sa ca bun aflat în domeniul public al statului este eronată.

Însă, în raport de situaţia expusă, se constată că reclamantul avea deschisă calea unei acţiuni în administrativ, având în vedere dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 554/2004, potrivit căruia orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public. Se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.

În speţă, se reţine că reclamantul solicită constatarea existenţei unui drept de folosinţă gratuită, drept vătămat prin înscrierea, în HG nr. 1705 din 29.11.2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a terenului în suprafaţă de 2500 mp situat în zona R, oraş N, asupra căruia i se constituise, anterior, reclamantului, un drept de folosinţă prin HCL N nr. 12/1994.

Fiind un act cu caracter administrativ, respectiv un act normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere unor raporturi juridice, prin care a fost vătămat dreptul reclamantului, hotărârea de guvern putea fi supusă controlului de legalitate în condiţiile Legii nr. nr. 554/2004, cu consecinţa recunoaşterii dreptului pretins, cale faţă de care acţiunea în constatarea dreptului apare ca fiind inadmisibilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia invocată din oficiu.

Respinge, ca inadmisibilă, acţiunea în constatare, formulată de reclamantul Inspectoratul de Poliţie Judeţean împotriva pârâtului Oraşul N şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice

Cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din15 Noiembrie 2011.