Acţiune întemeiată pe art. 16 din Legea nr. 29/1990. Apărări de fond. Inadmisibilitate


în faza de executare, conform art. 16 din Legea nr. 29/1990 nu mai pot fi invocate apărările utilizate de autoritatea administrativă pârâtă în faza de judecată, instanţa având în vedere la acea dată aceste apărări, care vizează fondul şi atacă autoritatea lucrului judecat.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 70/1998)

Prin cererea înregistrată sub nr. 479/1997, reclamanta S.C. “N.” -S.R.L. a chemat în judecată Consiliul Local al sectorului 3 Bucureşti şi Primarul sectorului 3 Bucureşti, solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să fie obligaţi aceştia din urmă să pună în decizia civilă nr. 191/1996, ce constituie titlu executoriu, în sensul de a înainta către Prefectul Municipiului Bucureşti documentaţia pentru atribuirea terenului de 11,03 m.p., aferent spaţiului comercial proprietatea reclamantei din parterul scării a 2-a a blocului din B-dul N. Grigorescu, conform expertizei tehnice imobiliare întocmite de arh. C. Ş., proprietatea reclamantei, pentru care se va emite ordin de către prefect, precum şi aplicarea de câte 500 lei/zi daune de întârziere către primar, începând cu data de 5.02.1997 şi până la executarea efectivă a deciziei mai sus amintite şi câte 500.000 lei pe fiecare zi de întârziere către societate de la data de 5.02.1997.

La termenul din data de 30.01.1998 s-a depus de către pârât o întâmpinare, în care se arată că prin adresa nr. 21.950/8.01.1998, Comisia Locală de aplicare a Legii nr. 18/1991 a înaintat documentaţia reclamantei către Prefectura Municipiului Bucureşti, dar se consideră că decizia civilă nr. 191/1996 a Curţii de Apel Bucureşti – secţia contencios administrativ nu poate fi pusă în aplicare de către Primăria sector 3 Bucureşti, deoarece nu există nici un text de lege în care să se încadreze situaţia reclamantei S.C. “N.” – S.R.L., solicitându-se respingerea acţiunii.

S-a dispus ataşarea dosarului de fond nr. 956/1994, din care rezultă acordul coproprietarilor din blocul indicat drept sediu al societăţii.

Faţă de actele dosarului, instanţa urmează a reţine împrejurarea că în faza de executare, conform art. 10 alin. 2 şi art. 16 din Legea nr. 29/1990, nu m«ii pot fi invocate apărările ce le-a utilizat pârâtul în faza de judecată, apărări ce vizează fondul şi atacă autoritatea lucrului judecat.

De altfel, terenul ce face obiectul prezentei cereri nu aparţine domeniului public, ci domeniului privat, este sub construcţia aparţinând reclamantei şi se află pe spaţiul comun al acesteia cu cel al proprietarilor din apartamentele blocului, iar întinderea acestuia, cât şi valoarea lui, au fost stabilite prin expertiză.

Din însăşi întâmpinarea depusă rezultă că pârâtul se opune la executarea deciziei, astfel că urmează a fi înlăturate apărările invocate, ca nerelevante, şi urmează a admite în parte acţiunea, a obliga pârâţii să înainteze către Prefectul Municipiului Bucureşti documentaţia pentru atribuirea terenului în suprafaţă de 11,03 m.p., conform deciziei civile nr. 191 din data de 22.08.1996 a Curţii de Apel Bucureşti – secţia contencios administrativ.

Urmează a aplica Primarului sectorului 3 Bucureşti câte 500 lei/zi daune pentru întârziere începând cu data de 20.02.1998 şi până la executarea efectivă a deciziei nr. 191/1996, ce constituie titlu executoriu.

Urmează a lua act că reclamanta renunţă la capătul de cerere privind daunele materiale şi cheltuielile de judecată.