Acţiune întemeiată pe art. 16 din Legea nr. 29/1990. Cerere de chemare în judecată a altei persoane. Inadmisibilitate


în cadrul procedurii reglementate de art. 16 din Legea nr. 29/1990 (<care se desfăşoară în faţa instanţei de administrativ, între persoanele fizice titulare ale sentinţei învestită cu formulă şi conducătorul unităţii administrative, care refuză punerea în a acelei hotărâri judecătoreşti), cererea de chemare în judecată a altei persoane apare ca inadmisibilă.

(Secţia de contencios administrativ, sentinţa nr. 501/1996)

Prin cererea înregistrată Ia data de 5.02.1996, reclamanta Comisia pentru aplicarea Legii 18/1991 şi Primarul comunei Baloteşti, SA.L, I.F.D., au solicitat, în contradictoriu cu pârâţii R.P.M., R.V. şi R.I.A., revizuirea sentinţei civile nr. 759/28.11.1995 a T.M.B. – secţia contencios administrativ.

în motivarea cererii de revizuire reclamanţii arată că prin sentinţa menţionată, pârâtul I.F.D. a fost amendat cu suma de 500 lei/zi de întârziere începând cu data de 30.04.1994, până la executarea sentinţei civile nr. 791/1994.

Se arată că prin încheierea din 22.06.1995 s-a dispus repunerea cauzei pe rol, pentru a se discuta introducerea în cauză a S.R.I.. Cu toate acestea, la termenele ulterioare instanţa nu a citat persoana juridică menţionată, deşi terenul la care se referă sentinţa neexecutată aparţine acestei unităţi.

în drept, cererea a fost motivată pe dispoziţiile art. 322 pct. 2 şi 6 din Codul de procedură civilă.

A fost depus dosarul nr. 882/1994 a T.M.B. – secţia contencios administrativ, în care s-a pronunţat sentinţa a cărei revizuire se cere.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţă constată că, cererea de revizuire este nefondată, pentru următoarele motive:

Potrivit art. 322 pct. 2 Cod proc. civ., cererea de revizuire este admisibilă, între altele, dacă instanţa nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut.

în speţă, într-o acţiune fondată pe art. 16 din Legea 29/1990, având ca părţi pe reclamanţii (persoane fizice) şi pârât pe primarul I.F.D., avocatul C.I., în calitate de apărător al Consiliului Local al comunei Baloteşti, depune note scrise după rămânerea în pronunţare a dosarului, prin care solicită introducerea în cauză a S.R.I., care este deţinătorul terenului la care se referă sentinţa a cărei executare se cere, acest teren fiind domeniu public,conform art. 5 din Legea nr. 18/1991.

Instanţa de la data respectivă a repus cauza pe rol pentru discutarea acestei cereri, lucru care, la termenele ulterioare, nu s-a făcut.

Analizând lucrările dosarului, instanţa de revizuire constată, în primul rând, că, cererea de introducere în cauză a altei persoane nu putea fi luată în considerare în forma în care a fost făcută, deoarece, pe de o parte, a fost formulată de o persoană fără calitate procesuală în cauză -Consiliul Local Baloteşti – iar, pe de altă parte, nu respectă condiţiile art. 57 Cod procedură civilă, privind chemarea în judecată a altor persoane.

în plus, chiar dacă această cerere ar fi îndeplinit condiţiile de formă ale art. 57 Cod procedură civilă, ea nu putea fi decât respinsă, ca inadmisibilă, în cadrul procedurii prevăzută de art. 16 din Legea nr. 29/1990, procedură definitivă şi care se poartă între persoanele fizice titulare ale sentinţei şi conducătorul unităţii administrative care nu execută acea sentinţă.

Aşadar, pentru considerentele arătate, instanţa apreciază că, cererea de revizuire întemeiată pe art. 322 pct. 2 Cod proc. civ., este nefondată.

De asemenea, instanţa apreciază că nu subzistă motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 6 Cod proc. civ., respectiv statul ori alte persoane juridice de drept public sau de utilitate publică nu au fost apăraţi deloc sau au fost apăraţi cu viclenie de cei însărcinaţi să-i apere.

Astfel, din cuprinsul dosarului nr. 882/1994, rezultă că statul sau alte persoane juridice de drept public sau de utilitate publică nu au fost părţi în proces, deci ipoteza textului de lege nu se aplică.

Pe de altă parte, din actele dosarului, rezultă că, Consiliul Local al comunei Baloteşti şi-a angajat un apărător în persoana d-ui avocat C.I., în vederea susţinerii apărării în dosarul nr. 882/1994.

Faţă de considerentele arătate, instanţa urmează a respinge prezenta cerere de revizuire, ca nefondată.

De menţionat că, în măsura în care există impedimente la executare, cei interesaţi sau vătămaţi prin executare au calea contestaţiei la executare, potrivit art. 399 Cod procedură civilă, iar în ipoteza în care se susţine că hotărârea ce se execută este rezultatul unei erori judiciare, poate fi atacată, în condiţiile legii, prin căile extraordinare de atac.