Acţiune pentru anularea unei adrese de comunicare a anulării procesului verbal de punere în posesie asupra unei suprafeţe de teren. Inadmisibilitate


Acţiunea având ca obiect anularea unei adrese prin care s-a comunicat hotărârea comisiei locale de aplicare a Legii fondului funciar de anulare a unui proces verbal de punere în posesie, apare ca inadmisibilă în administrativ, în raport de prevederile art. 1 din Legea nr. 29/1990, întrucât adresa nu este un act administrativ, neproducând efecte juridice prin ea însăşi.

(Secţia de contencios administrativ, sentinţa nr. 482/1997)

Prin cererea înregistrată la data de 17.03.1995, reclamantul N.G. a chemat în judecată Comisia pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 a oraşului Buftea, solicitând anularea adresei nr. 2.163/1994, emisă de această comisie, act care îi vatămă drepturile sale recunoscute prin procesul-verbal de punere în posesie încheiat la 18.08.1993.

în motivarea acţiunii, reclamantul arată că prin adeverinţa de proprietate nr. 217/1992 i s-a reconstituit dreptul de proprietate conform Legii nr. 18/1991, iar în urma acestei adeverinţe i s-a întocmit procesul-verbal de punere în posesie din 18.08.1993.

Cu toate acestea, arată în continuare reclamantul, comisia a emis adresa nr. 2.163/1994, prin care a anulat procesul-verbal de punere în posesie.

La data 18.04.1995, T.S.A. a formulat cerere de intervenţie, solicitând menţinerea adresei nr. 2.163/1994, susţinând că terenul la care se referă această adresă se află în posesia sa şi face obiectul unei acţiuni în revendicare intentată de reclamant, aflată în faza de recurs la T.M.B. -secţia a IV-a civilă, suspendată până la soluţionarea cauzei.

T.M.B. – S.C.A., prin sentinţa civilă nr. 792/1995, a admis acţiunea formulată de reclamantul N.G., a anulat adresa nr. 2.163/1994, emisă de comisia locală de aplicare a Legii nr. 18/1991 şi a respins cererea de intervenţie formulată de T.S.A.; totodată, s-a respins excepţia de tardivitate a acţiunii.

împotriva acestei sentinţe au declarat recurs intervenienta T.S.A. şi pârâta – Comisia de aplicare a Legii nr. 18/1997 a oraşului Buftea, recursuri ce au fost admise de Curtea de Apel Bucureşti, cu motivarea că, în raport de obiectul cererii, se impunea ca instanţa de judecată să cenzureze actul în litigiu, sub aspectul caracterului său juridic şi să se discute admisibilitatea acţiunii de faţă. Sentinţa a fost casată cu trimiterea cauzei spre rejudecare.

în fond după casare s-au solicitat autorităţii administrative actele care au stat la baza emiterii adresei nr. 2.163/1994, şi s-a pus în discuţia părţilor natura juridică a actului ce constituie obiectul acţiunii.

Astfel, din formularea adresei nr. 2.163/1994, rezultă că prin acest înscris li se face cunoscut numiţilor T.S.A. şi D.D. că în urma solicitărilor lor din şedinţa Comisiei Locale Buftea de aplicare a Legii nr. 18/1991, din 18.05.1994, s-a hotărât anularea procesului-verbal de punere în posesie emis pe numele N.B.I. (adresa este semnată de preşedinte (primar) şi secretarul primăriei).

Faţă de caracterul de comunicare al acestei adrese, instanţa apreciază că un asemenea act nu poate produce efecte juridice prin el însuşi, în sensul anulării unui proces-verbal de punere în posesie, cu atât mai mult cu cât o asemenea adresă nu a fost trimisă şi reclamantului.

Asemenea efecte ar putea produce numai hotărârea propriu-zisă a comisiei locale, luată cu participarea membrilor acesteia, care are o altă formă decât actul prin care se comunică.

întrucât, potrivit art. 1 din Legea nr. 29/1990, obiectul acţiunii în contencios administrativ îl poate constitui numai un act administrativ, iar nu şi anularea comunicării, instanţa va respinge prezenta acţiune, ca inadmisibilă.