Acţiune pentru obligarea eliberării proceselor verbale de punere in posesie asupra unor suprafeţe de teren. Nerecons tituirea dreptului de proprietate, conform Legii nr. 18/1991. Netemeinicie


Acţiunea privind eliberarea unor procese verbale de punere în posesie pentru terenuri arabile este nefondată, în condiţiile în care nu sunt întrunite cerinţele impuse de art. 1 din Legea nr. 29/1990, în sensul că nu s-a dovedit existenţa unui drept de proprietate vătămat (deoarece reclamanţilor nu li s-a reconstituit dreptul de proprietate, de vreme ce nu au recurs la procedura prevăzută de art. 11 din Legea nr. 18/1991).

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 86/1997)

Prin cererea înregistrată la data de 5.08.1996, reclamanţii T.M.R., T.D. şi D.M. au chemat în judecată pe pârâţii Comisia de aplicare a Legii nr. 18/1991 a comunei Snagov, A.E. şi S.E., solicitând eliberarea proceselor verbale ce li se cuvin în calitate de moştenitori ai defunctului S.L.

în motivarea acţiunii, reclamanţii arată că autorul lor comun a dobândit prin cumpărare cu act autentic următoarele: teren arabil în suprafaţă de 3.540 mp., situat în comuna Ciofliceni; teren arabil de 500 mp., situat în comuna Căciulaţi, teren arabil de 5.000 mp, situat tot în comuna Căciulaţi, şi un teren loc de casă, situat în vatra satului Ghermăneşti.

Autorul S.L. a decedat la 21.01.1953, lăsând ca moştenitori pe S.I., D.M. şi T.A..

După apariţia Legii nr. 18/1991, arată în continuare reclamanţii, deşi au făcut cererea pentru eliberarea titlurilor de proprietate, depunând şi actele necesare, comisia locală nu le-a eliberat titlurile de proprietate şi, respectiv, procesele-verbale de punere în posesie.

Alăturat acţiunii s-au depus, în copie, acte de vânzare-cumpărare transcrise de grefa Tribunalului Ilfov în anul 1936 şi, respectiv, 1942, acte de stare civilă, cererea administrativă prealabilă, şi adeverinţă de la rolul agricol al comunei Snagov.

Pârâţii au depus certificat de moştenitor de pe urma defunctului S.I. ai cărui moştenitori sunt S.N., în calitate de soţie supravieţuitoare şi S.E. în calitate de fiică, proces-verbal de punere în posesie, eliberat pe numele S.L, pentru suprafaţa de 1.130 mp., situată în vatra satului Ghermăneşti, titlu de proprietate eliberat pe acelaşi nume de către Comisia judeţeană de pe lângă Prefectura Municipiului Bucureşti şi S.A.I., pentru suprafaţa totală de 1,08 ha teren, pe raza satului Ghermăneşti, comuna Snagov.

La termenul din 30.10.1996, reclamanţii au solicitat introducerea în cauză, în calitate de pârâtă, şi a numitei S.M., şi au renunţat la judecată în ceea ce o priveşte pe pârâta A.E., ce a fost trecută în acţiune dintr-o eroare.

Prin adresa nr. 5.015 din 2.12.1996, Comisia locală Snagov a arătat că terenurile revendicate de reclamante şi pentru care au prezentat acte de proprietate din anii 1936 şi 1942, nu mai figurau în perioada premergătoare cooperativizării pe numele S.L..

Astfel, în registrul agricol din anul 1959, terenul în suprafaţă de 0,38 ha, situat în comuna Ciofliceni, figura pe numele S.L, iar restul terenului revendicat figura pe numele B.S., ce are ca moştenitor pe A.E. şi S.L.I..

Faţă de probele dosarului, instanţa constată că acţiunea având ca obiect eliberarea proceselor-verbale de punere în posesie este nefondată, atâta timp cât reclamanţii nu au un drept de proprietate reconstituit potrivit Legii nr. 18/1991.

Potrivit art. 11 din legea menţionată, aceştia ar fi trebuit să conteste refuzul comisie locale de a le reconstitui dreptul asupra terenurilor menţionate, la comisia judeţeană de fond funciar şi, în cazul unui răspuns negativ, să se adreseze cu plângere judecătoriei în raza căreia se află terenul, cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

Având în vedere că dreptul pretins vătămat nu a fost dovedit, instanţa, făcând aplicarea art. 1 din Legea nr. 29/1990, va respinge acţiunea, ca nefondată.