Acţiune pentru obligarea primăriei la trecerea in registrul agricol a unei proprietăţi imobiliare. Procedură.


Potrivit art. 7 alin. 1 din O.G. nr. 1/1992, înscrierea datelor în registrul agricol se face pe bază de declaraţie a capului gospodăriei, iar, potrivit alin. 3 al aceluiaşi articol, în cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari poate face această declaraţie.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 227/1998)

Prin cererea introdusă la data de 5.05.1998, reclamantul P.N.I. a chemat în judecată Primăria comunei Cungrea, judeţul Olt, solicitând obligarea acesteia la rezolvarea favorabilă a cererii înregistrate sub nr. 468/1.04.1998, privitoare la trecerea în rolul agricol a proprietăţii sale imobiliare situate în satul Spătaru, comuna Cungrea, judeţul Olt.

în motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că, în baza Legii nr. 18/1991, i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa totală de 4,69 ha teren şi 1 ha pădure, alături de numitele P.A. şi P.S, în calitate de moştenitori ai defunctului P.D..

A mai arătat că pârâta Primăria comunei Cungrea refuză, în mod nejustificat, să îi deschidă rol pentru terenul menţionat.

La dosarul cauzei, reclamantul a depus, în copie, cererea înregistrată sub nr. 468/1.04.1998 la Primăria comunei Cungrea, adeverinţa nr. 99.887/31.10.1991, emisă în baza Legii nr. 18/1991, procesul-verbal de punere în posesie, certificatul de moştenitor nr. 121/25.10.1998, două acte autentice de vânzare-cumpărare şi extrase din registrul agricol.

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi prevederile legale în materie, instanţa reţine că, potrivit art. 7 alin. 1 din O.G. nr. 1/1992, înscrierea datelor în registrul agricol se face pe bază de declaraţie a capului gospodăriei, iar potrivit alin. 3 al aceluiaşi articol, în cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari poate face acest lucru.

Din actele depuse la dosar nu reiese că reclamantul sau oricare alt coinidivizar ar fi formulat o astfel de declaraţie, cererea înregistrată sub nr. 468/1.04.1998 nefiind altceva decât dovada îndeplinirii procedurii prealabile prevăzute de art. 5 din Legea nr. 29/1990, şi nu o declaraţie în sensul O.G. nr. 1/1992.

Prin urmare, nu se poate reţine refuzul nejustificat al pârâtei de a deschide rol agricol, câtă vreme reclamantul nu a îndeplinit condiţiile prevăzute de actul normativ menţionat, motiv pentru care acţiunea va fi respinsă, ca neîntemeiată.