Acţiune pentru obligarea primarului la inscripţionarea bilingvă a denumirii unei străzi şi a altor indicatoare topografice. Necompetenţa primarului


Prin sentinţa civilă nr. 155 din 17 ianuarie 2003, Tribunalul Mureş a admis acţiunea în administrativ formulată de H.P. şi 1-a obligat pe primarul Municipiului Tg. Mureş să dispună inscripţionarea bilingvă a denumirilor străzilor şi a altor indicatoare topografice, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 22 februarie 2001. Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul Mureş a stabilit că primarul este autoritate executivă şi are obligaţia de a pune în hotărârile consiliului local, conform cu dispoziţiile art. 68 lit. b) din Legea nr. 215/2001 şi cu prevederile Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1992 şi ratificată de România, devenită astfel normă de drept intern.

împotriva acestei hotărâri a declarat recurs primarul Municipiului Tg. Mureş considerând-o nelegală şi netemeinică.

Curtea de Apel Tg. Mureş – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, prin decizia civilă nr. 490/R din 3 iunie 2003 a admis recursul şi a modificat sentinţa atacată, în sensul că a respins ca nefondată acţiunea formulată de H.P Pentru a decide astfel curtea de apel a stabilit următoarele:

Este neîndoielnic că, prin hotărârea consiliului local nr. 39 din 22.02.2002, s-a aprobat, de principiu, inscripţionarea bilingvă a tăbliţelor indicatoare şi de orientare pentru străzile din Tg. Mureş, hotărâre ce urma să se aplice după intrarea în vigoare a noii legi privind administraţia publică locală. Pentru punerea în executare a acestei hotărâri, s-au luat de către acelaşi consiliu şi hotărârea nr. 151/21.06.2001 pentru asocierea primăriei cu SC „B.S.D.”SRL, precum şi hotărârea nr. 181/30.08.2001, prin care s-a aprobat contractul de asociere în vederea amplasării pe domeniul public a stâlpilor stradali pentru inscripţionarea străzilor, ambele hotărâri fiind acte de gestiune, nu de autoritate.
Primarul a fost abilitat să aducă la îndeplinire contractul de asociere, însă el nu are abilitare să emită o dispoziţie în sensul solicitat de petiţionară, în condiţiile Legii nr. 29/1990, competenţele primarului fiind limitativ prevăzute în Legea nr. 215/2001. Pentru aplicarea prevederilor art. 90, art. 38, pct. 1 lit. f) şi n) şi art. 68 pct. 1 lit. a) şi b) din sus-menţionata lege, era necesară o nouă hotărâre de consiliu care să prevadă inscripţionarea în limba minorităţilor naţionale potrivit Legii nr. 215/2001.

în lipsa unei astfel de hotărâri (luată după intrarea în vigoare a Legii nr. 215/2001), acţiunea îndreptată împotriva primarului trebuie considerată ca nefondată.

Curtea de Apel Tg. Mureş, decizia civilă nr. 490/R din 3 iunie 2003