Acţiune pentru recunoaşterea dreptului de folosinţă asupra unei parcări în favoarea unei asociaţii de locatari. Anularea autorizaţiilor individuale de parcare. Nelegalitate


Este nelegală atitudinea autorităţii administrative pârâte (Administraţia Domeniului Public) care a anulat autorizaţiile de parcare individuale emise la cererea reclamantei (asociaţie de locatari), în condiţiile în care s-a demonstrat că s-au respectat prevederile H.C.L.M.B. nr. 32/1994.

Împrejurarea că o altă asociaţie de locatari a adresat o cerere similară în vederea obţinerii aceloraşi locuri de parcare, dar ulterioară cererii formulate de reclamantă, nu îndreptăţea organul administrativ să procedeze la anularea primelor autorizaţii.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 290/1998)

Prin cererea înregistrată sub nr. 153/1998, subscrisa Asociaţia de Locatari Bloc 37A, cu sediul în strada Badea Cârţan, sectorul 2 a solicitat ca, în contradictoriu cu pârâta Administraţia Domeniului Public sectorul 2, să se pronunţe o hotărâre prin care să fie obligată aceasta din urmă să recunoască reclamantei dreptul de folosinţă a parcării de reşedinţă a acesteia din str. Badea Cârţan, sectorul 2.

în motivarea cererii se învederează, că la adresa indicată drept sediu al acesteia s-a aflat o construcţie proprie a unui magazin alimentar, ce a fost demolată în anul 1996, terenul respectiv devenind liber.

La data de 5.03.1997, asociaţia a depus cererea Ia Administraţia Domeniului Public sectorul 2, înregistrată sub nr. 1.658/13.03.1997, şi la Administraţia Străzilor, înregistrată sub nr. 1.480/17.03.1997, solicitând un număr de 6 locuri parcare din cele 8 disponibile şi anume cele situate în zona blocului 37A.

Dând curs cererii reclamantei, A.D.P. sector 2 a emis un număr de autorizaţii de parcare individuale, începând cu numerele 2.569-2.589, la 6.05.1997.

Ulterior obţinerii autorizaţiei, reclamanta, la recomandarea A.D.P. sectorul 2, a procedat la montarea pancardei metalice (procurată de la această instituţie), precum şi a plăcilor individuale de identificare a celor 6 locuri de parcare.

Faţă de amenajările efectuate de reclamantă, o parte din locatarii blocului 37, utilizatori ai uneia sau a mai multor locuri de parcare, au încercat să-i împiedice pe aceştia să folosească locurile de parcare pentru care se obţinuse autorizaţia.

Această acţiune, a unora din locatarii blocului 37, a fost urmată de actul emis de A.D.P. – sector 2, cu nr. 5.228 din 18.07.1997, de anulare a celor 6 locuri individuale pentru Asociaţia de Locatari a blocului 37A.

în drept, acţiunea este întemeiată pe dispoziţiile art. 1 şi art. 5 din Legea nr. 29/1990.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

La dosarul cauzei au fost depuse actele despre care se face vorbire în motivarea cererii.

Prin întâmpinarea depusă la termenul de 8.05.1998, pârâta A.D.P. sectorul 2 face cunoscut că reclamanţii au depus cerere pentru aceleaşi locuri de parcare doar la Administraţia Străzii, sub nr. 1.480/18.04.1997.

Invocă prevederile Legii 32/1994 (art. 9).

Cele 6 locuri de parcare aflate în litigiu au fost atribuite Asociaţiei de Locatari Bl. 37 din Şoseaua Ştefan cel Mare sectorul 2 prin autorizaţia nr. 3536/11.05.1997, după ce în prealabil au depus o cerere înregistrată la A.D.P. sectorul 2, sub nr. 2.820/17.04.1997.

Se solicită respingerea acţiunii.

Faţă de actele depuse în cauză, urmează a se constata că acţiunea este întemeiată, urmând a fi admisă ca atare, pentru următoarele considerente:

Conform art. 10 din H.C.L.M.B. nr. 32/1994, asociaţia reclamantă prin cererea înregistrată sub nr. 1.658 din 13.03.1997, a comunicat A.D.P. sector 2 Bucureşti intenţia de a-i fi atribuite parcajele în litigiu, iar la data de 17.03.1997, cu cererea înregistrată sub nr. 1.480/1997, a solicitat acelaşi lucru şi Administraţiei Străzilor sectorului 2, iar aceasta din urmă a avizat înregistrarea parcajului de reşedinţă în favoarea reclamantei, aviz ce poartă nr. 1.480 din 18.04.1997, făcându-i cunoscut acesteia să se adreseze A.D.P-ului sectorul 2, pentru contractare.

Cu adresa nr. 620 din 5.02.1997, Primăria sector 2 face cunoscut reclamantei că parcarea în litigiu este disputată între Asociaţia de locatari din bloc 37 şi bloc 37A, iar A.D.P. sector 2 i-a făcut cunoscut primăriei că autorizaţiile de parcare pe care le-a atribuit reclamantei au fost anulate la solicitarea Asociaţiei Locatarilor din blocul 37, pe motivul că aceştia s-au ocupat şi au solicitat amenajarea parcajului, înaintea reclamantei.

Pârâta invocă şi depune la dosar doar cererile Asociaţiei de locatari din bl. 37 Şoseaua Ştefan cel Mare, cereri formulate ulterior celor ale reclamantei, astfel că apare fără relevanţă această împrejurare, atâta vreme cât reclamanta a făcut dovada că a respectat dispoziţiile art. 12 din H.C.L.M.B. nr. 32/1994, a normelor de aplicare a acesteia, astfel că, în mod nelegal, pârâta a anulat autorizaţiile obţinute de reclamantă, cu respectarea dispoziţiilor art. 7 din aceleaşi norme.

Urmează ca, în baza art. 1 din Legea nr. 29/1990, să fie obligată pârâta A.D.P. sector 2 Bucureşti să recunoască dreptul de folosinţă a parcării de reşedinţă a reclamantei Asociaţia de Locatari din str. Badea Cârţan Bl. 37A, sector 2.