Adeverinţă privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren, emisă în baza Legii nr. 18/1991. Anulare de către comisia pentru aplicarea Legii nr. 18/1991. Nelegalitate


Modificarea, înlocuirea sau desfiinţarea unui titlu de proprietate nu este posibilă decât pe cale judecătorească.

Comisia pentru aplicarea Legii fondului funciar nu poate anula o adeverinţă privind reconstituirea dreptului de proprietate.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 20/1994)

Prin cererea înregistrată la data de 4.06.1993, reclamantul A.C. şi reclamanta I.M. au chemat în judecată Primăria Comunei Otopeni, S.A.I.

şi Prefectura Municipiului Bucureşti şi S.A.I. solicitând punerea în posesie asupra terenului în suprafaţă de 0,25 ha, situat pe raza comunei Otopeni şi anularea, ca nelegală, a adresei nr. 3.588/13.04.1993, emisă de Primăria Otopeni.

în motivarea acţiunii, reclamanţii arată că prin adeverinţa de proprietate nr. 772/17.03.1992 i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafaţă de teren de 0,25 ha, situat în şos. Străuleşti, tarlaua A 191 a fostului C.A.P. Otopeni. Prin adresa nr. 1.588 din 13.04.1993, în mod nelegal şi neîntemeiat s-a revenit asupra acestei adeverinţe, pe motiv că în urma unor reverificări s-a constatat că terenul nu făcea parte din patrimoniul C.A.P. Otopeni.

Reclamanţii mai arată că afirmaţiile din cadrul adresei menţionate sunt nereale, ei făcând dovada că acest teren se afla în patrimoniul C.A.P. Otopeni la data de 1.01.1990.

Alăturat cererii, reclamanţii au depus copia adresei nr. 1.588 din 13.04.1993, copia adeverinţei nr. 772 din 17.03.1992, copia vechiului act de proprietate (“act dotai”) privind suprafaţa de teren în litigiu, copia reclamaţiei administrative făcute în urma primirii adresei care se contestă, adeverinţă de la Oficiul de şi Organizarea Teritoriului Bucureşti, din care rezultă că în registrul cadastral al sectorului 1, în parcela A 191, punctul “între vii”, este înscris ca posesor C.A.P. Otopeni, cu suprafaţa de 9,58 ha.

Pârâta, printr-o adresă formulată către secţia de contencios administrativ arată că anularea adeverinţei de proprietate eliberată reclamanţilor a fost determinată de faptul că autorul petenţilor nu a fost membru al C.A.P. Otopeni şi nu s-au făcut dovezi că terenul în cauză ar fi fost preluat de către fosta CA.P.

Faţă de probele dosarului, instanţa apreciază că acţiunea este întemeiată şi în consecinţă o va admite.

Astfel, din cuprinsul Legii nr. 18/1991, şi, în mod special, din art. 11 alin. ultim din această lege rezultă că modificarea, înlocuirea sau desfiinţarea unui titlu de proprietate nu este posibilă decât în urma unei hotărâri judecătoreşti.

Aşadar, în mod nelegal, Comisia comunală Otopeni a anulat o adeverinţă de reconstituire a dreptului de proprietate, Legea fondului funciar neprevăzând vreo procedură de “reverificare” a adeverinţelor.

Adresa nr. 1.588 din 13.04.1993 este, în acelaşi timp, netemeinică, pentru că reclamantul a făcut dovadă apartenenţei terenului la patrimoniul CA.P. Otopeni, lucru ce rezultă din adresa nr. 1.398 din 2.06.1993 a Oficiului de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Bucureşti.

Faţă de această situaţie, urmează ca instanţa să anuleze adresa nr. 1.588 din 13.04.1993, ca nelegală şi netemeinică, iar, pe cale de consecinţă, va obliga Comisia comunală Otopeni să-i pună în posesie pe reclamanţi pe suprafaţa arătată în adeverinţa nr. 772/17.03.1992, emisă de aceeaşi comisie.

Reclamanţii au mai chemat în judecată prin prezenta acţiune şi pentru aceleaşi motive şi Prefectura Municipiului Bucureşti şi SA.I., dar aceasta nu are calitate procesuală, nici unul din actele administrative discutate în cauză nefiind de competenţa sa. Ca atare, faţă de această pârâtă acţiunea va fi respinsă, pentru lipsa calităţii procesuale pasive.