Anulare act. Acte ale autorităţilor publice


Cerere de anulare a înscrierii autovehiculului in evidenta Serviciului Public Comunitar – Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor si de anulare a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate ca urmare a inexistentei ordinului de plata a taxei de poluare in baza de date a trezoreriei.

– art.4 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.50/2008

– art.11 alin.2 si 3 si art. 16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII-A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.8/05.01.2012)

Prin sentinta civila nr.3271/25.11.2010 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, SCAF, a fost respinsa actiunea formulata de reclamanta INSTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI în contradictoriu cu pârâtii M. T. si D. M. ca neîntemeiata.

Prin cererea înregistrata la data de 16.04.2010 sub nr.18751/3/2010 reclamanta Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti a chemat în judecata pe pârâtii M. T. si D. M., solicitând instantei anularea înscrierii în evidenta Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor a dobândirii de catre pârâtul M. T. a dreptului de proprietate asupra autovehiculului marca Opel Vectra cu nr. de identificare W0L….. si anularea transcrierii transmiterii dreptului de proprietate ca urmare a dobândirii sale de catre pârâta D. M.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca la data de 20.05.2009 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor a efectuat înscrierea în evidenta a dobândirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului cu nr. de identificare W0L….. de caitre M. T., înmatriculând acest vehicul pentru prima data în România cu nr. B-….. si a eliberat proprietarului certificatul de înmatriculare corespunzator.

Ulterior s-a efectuat transcrierea transmiterii dreptului de proprietate pe numele pârâtei D. M., la data de 09.07.2009, dar pentru prima înmatriculare în România este necesara plata taxei de poluare stabilita de art.4 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.50/2008. Reclamanta a mai mentionat ca pârâtul M. T. a prezentat ca dovada a efectuarii acestei plati chitanta seria TS5 nr.1363368 din 22.04.2009, însa prin adresa nr.134311/27.10.2009 Trezoreria Statului Sector 1 a infirmat încasarea acestei taxe, motiv pentru care lipseste una dintre conditiile prevazute de lege pentru prima înmatriculare.

În drept, au fost invocate dispozitiile art.1 alin.6 din Legea nr.554/2004.

Au fost depuse la dosar, în fotocopie, urmatoarele înscrisuri: adresa nr.134311/27.10.2009 Trezoreria Statului Sector 1 si chitanta seria TS5 nr.1363368 din 22.04.2009.

Pârâtul M. T., legal citat, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii, aratând ca cele ce i se imputa de catre reclamanta nu sunt reale deoarece nu a solicitat nicio înmatriculare si ca o alta persoana a facut-o în numele sau deoarece la data de 14.12.2008 i-au fost furate actele, furt reclamat în aceeasi zi la sectia 26 politie. A mai adaugat pârâtul ca acelasi lucru l-a declarat si la data de 28.05.2010 Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor dar si Serviciului de Investigatii Criminale – Politia Sectorului 2.

Pârâta D. M., legal citata nu a formulat întâmpinare si nici nu a fost prezenta/reprezentata la dezbateri.

Analizând actele si lucrarile dosarului, tribunalul a retinut urmatoarele:

Pârâtul M. T. a solicitat Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti înmatricularea autovehiculului marca Opel Vectra cu nr. de identificare W0L……….., depunând în acest sens pe lânga actele de dobândire a autoturismului si dovada achitarii taxei de poluare, respectiv chitanta seria TS5 nr.1363368 din 22.04.2009. Prin adresa nr.134311/27.10.2009 Trezoreria Statului Sector 1 (fila 5) se comunica reclamantei ca în urma verificarilor efectuate acest ordin de plata nu figureaza în baza de date a Trezoreriei Sectorului 1, motiv pentru care reclamanta a introdus prezenta cerere de chemare în judecata.

Potrivit dispozitiilor art.11 alin.2 si 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002, “Înmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea în circulatie pâna la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, si presupune urmatoarele operatiuni: a) înscrierea în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar; b) transcrierea în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul. (3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza pe baza datelor de identificare ale vehiculului si ale proprietarului si conditioneaza eliberarea de catre autoritatile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum si a placutelor cu numarul de înmatriculare atribuit si transcrierile necesare în certificatul de înmatriculare si în cartea de identitate a vehiculului”. Actele necesare înmatricularii sunt mentionate în art.7 din Ordinul nr.1501/2006 privind procedura înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

Art.16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 prevede ca “Înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost încalcate normele legale referitoare la aceste operatiuni”.

Asadar, pentru a se dispune anularea înmatricularii autovehiculului este necesar sa se constate ca au fost încalcate normele legale referitoare la aceasta operatiune, însa în cauza mentiunea Trezoreriei Sectorului 1 în sensul ca documentul cu care a fost achitata taxa de poluare, chitanta seria TS5 nr.1363368 din 22.04.2009 nu figureaza în baza sa de date, nu este suficienta pentru aplicarea dispozitiilor art.16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002.

Pe de alta parte, instanta de contencios administrativ nu are competenta de a cenzura legalitatea chitantei prin care a fost achitata taxa de poluare întrucât nu a fost sesizata cu o astfel de cerere.

Pentru aceste considerente fata de dispozitiilor art.1, art.8 si art.18 din Legea nr.554/2004 si art.16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 cererea de chemare în judecata a fost respinsa ca neîntemeiata.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs reclamantul Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti, în temeiul art. 304 Cod procedura civila si urm., în termen legal, considerând ca sentinta Civila cu nr.3271/25.11.2010 pronuntata în Dosarul cu nr.18751/3/2010 este netemeinica si nelegala aceasta fiind criticabila sub urmatoarele aspecte:

Instanta de fond motiveaza respingerea actiunii ca neîntemeiata având în vedere dispozitiile art.11 alin.2 si 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 potrivit carora: “(1) Proprietarii de vehicule sau detinatorii mandatati ai acestora sunt obligati sa le înmatriculeze sau sa le înregistreze, dupa caz, înainte de a le pune în circulatie, conform prevederilor legale.

(2) Înmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea in circulatie pâna la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, si presupune urmatoarele operatiuni:

a) înscrierea în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar:

b) transcrierea în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.

(3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza pe baza datelor de identificare ale vehiculului si ale proprietarului si conditioneaza eliberarea de catre autoritatile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum si a placutelor cu numarul de înmatriculare atribuit si transcrierile necesare în certificatul de înmatriculare si în cartea de identitate a vehiculului.

(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea încetarii calitatii de titular al înmatricularii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni si emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat sa solicite autoritatii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

(5) Solicitantii unei operatiuni de înmatriculare a unui vehicul în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, trebuie sa faca dovada certificarii autenticitatii vehiculului de catre Registrul Auto Român, în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Certificarea autenticitatii vehiculului contine si atestarea faptului ca acesta nu figureaza în baza de date ca fiind furat.

(6) Dovada certificarii vehiculului nu se impune în cazul vehiculelor noi pentru solicitantii operatiilor de înmatriculare.

(7) Cu ocazia realizarii oricarei operatiuni privind înmatricularea unui vehicul, verificarea efectuarii inspectiei tehnice periodice si a asigurarii obligatorii de raspundere civila, respectiv a valabilitatii acestora, se poate face si pe cale informatica, în conditiile stabilite prin protocol încheiat între autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de înmatriculare si a placutelor cu numere de înmatriculare si Registrul Auto Român, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

(8) Autoritatile competente sa realizeze operatiunile de înmatriculare a vehiculelor pot încasa de la solicitanti toate taxele si tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor operatiuni.

(9) Societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing din România pot solicita, pe cale informatica, înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulatie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicatii informatice puse la dispozitie, în conditiile stabilite prin protocol, de catre autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei, si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de înmatriculare si a placutelor cu numere de înmatriculare.

(10) Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, dupa caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea “

De asemenea, instanta retine ca potrivit prevederilor art.7 din Ordinul nr.1501/2006 actele necesare înmatricularii sunt: “(1) înmatricularea permanenta sau înmatricularea temporara se efectueaza pe baza urmatoarelor documente.

a) cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita în cerere;

b) fisa de înmatriculare a vehiculului, al carei model este stabilit conform reglementarilor legale, completata cu datele proprietarului si având viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare si a altei persoane, se va depune si fisa de înmatriculare completata cu datele acesteia. În cazul înmatricularii temporare pentru export nu este necesara viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale;

c) cartea de identitate a vehiculului, în original si în copie;

d) documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original si în copie;

e) actul de identitate al solicitantului, în original si în copie. în situatia în care în certificatul de înmatriculare urmeaza a fi înscrisa si o alta persoana, se vor prezenta actul de identitate sau, dupa caz, documente care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, în copie;

f) dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, cu exceptia autovehiculelor si remorcilor noi;

g) copia documentului de obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie, în termenul de valabilitate a acesteia;

h) dovada efectuarii formalitatilor vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporara, în cazul autovehiculelor si al remorcilor dobândite din strainatate, în cazurile prevazute de lege, în original sau copie legalizata a acesteia;

i) dovada platii taxei de înmatriculare, stabilita potrivit legii;

j) începând cu data de 1 ianuarie 2007, dovada platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, stabilita potrivit legii;

k) dovada platii contravalorii certificatului de înmatriculare; 1) dovada platii contravalorii placutelor cu numarul de înmatriculare; m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu exceptia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competitiilor sportive si a vehiculelor istorice; n) procura speciala, dupa caz.

(1^1) Serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent verifica daca din documentele prevazute la alin. (1) rezulta ca persoana care solicita înmatricularea a realizai achizitia intracomunitara a vehiculului, în sensul titlului VI din Legea nr.57/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. în acest caz, serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent verifica pe cale informatica daca persoana care solicita înmatricularea mijlocului de transport achizitionat din alt stat membru al Uniunii Europene este înregistrata în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, situatie în care nu mai este necesara prezentarea altor documente. Verificarea pe cale informatica se realizeaza în conditii stabilite prin protocol încheiat între Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

(1^2) Daca persoana care a realizat achizitia intracomunitara a mijlocului de transport si solicita înmatricularea acestuia nu este înregistrata în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pe lânga documentele prevazute la alin. (1) aceasta trebuie sa depuna, dupa caz:

a) formularul “Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, prevazut în anexa nr.1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1.128/2009 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor “Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” si “Certificat”, precum si a procedurii de eliberare a acestora, daca mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; sau

b) formularul “Certificat”, prevazut în anexa nr.2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1.128 2009, daca mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Documentele originale prevazute la alin.1 lit.d) si e) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea certificatului de înmatriculare a vehiculului si a placutelor cu numarul de înmatriculare.

(3) în cazul vehiculului de provenienta straina care a mai fost înmatriculat în alt stat si care se înmatriculeaza pentru prima data în România, solicitantul trebuie sa prezinte, pe lânga documentele prevazute la alin. (1), si documentele de înmatriculare eliberate de autoritatile straine, în original, precum si placutele cu numarul de înmatriculare.

(4) în cazul existentei unor indicii cu privire la falsificarea documentelor prevazute la alin.1 sau 3 ori în absenta celor prevazute la alin.3, se vor efectua verificari prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Administratiei si Internelor cu competente în domeniu, la solicitarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, în conditii stabilite prin dispozitie a directorului Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(5) în cazul absentei documentelor prevazute la alin.3, serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent va înmatricula un vehicul care provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene numai dupa obtinerea confirmarii de la acest stat a faptului ca solicitantul este îndreptatit sa reînmatriculeze vehiculul în România. Procedura de solicitare a confirmarii statului membru al Uniunii Europene din care provine vehiculul care urmeaza a fi înmatriculat în România se stabileste prin dispozitie a directorului Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(6) Pâna la clarificarea situatiilor prevazute la alin.4 si 5, solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizatii de circulatie provizorii.

(7) Persoana juridica solicitanta a înmatricularii trebuie sa depuna la serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent, pe lânga documentele prevazute la alin.1 si 3, si acte care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, în copie.”

Tot instanta de fond retine ca potrivit art.16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002: “înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost încalcate normele legale referitoare la aceste operatiuni. “

Motivat de aceste prevederi legale, instanta de fond retine în mod eronat faptul ca nu au fost încalcate nici unele dintre normele referitoare la aceasta operatiune.

Ceea ce însa nu se are în vedere sunt chiar prevederile art.4 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare care stipuleaza ca: “Obligatia de plata a taxei intervine: a)cu ocazia primei înmatriculari a unui autovehicul în România; (…)”.

Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti îsi motiveaza actiunea tocmai raportat la aceste text de lege, pe care instanta de fond îl omite în mod deliberat, considerând ca pentru aplicarea dispozitiilor art.16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 nu este suficienta adresa Trezoreriei Sectorului 1.

De asemenea, este criticabila si opinia cu privire la faptul ca instanta de contencios administrativ nu poate cenzura legalitatea unei chitante deoarece prin cererea de chemare în judecata Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti nu a solicitat acest fapt ci anularea înmatricularii autovehiculului.

Solicita sa se observe ca este vorba de sume importante care se fac la bugetul Fondului pentru mediu în vederea finantarii programelor si proiectelor pentru protectia mediului.

Învedereaza si faptul ca, în situatia în care s-ar astepta finalizarea anchetei care a fost demarata de catre politie, chiar daca s-ar constata nelegalitatea chitantei, statul ar fi în imposibilitatea de a mai recupera aceste sume având în vedere ca actiunea pe care ar formula-o pe calea Contenciosului Administrativ ar deveni tardiva.

Fata de cele aratate mai sus, solicita admiterea recursului asa cum a fost formulat, casarea sentintei atacate, si retinerea spre rejudecare.

În drept: dispozitiile art.304 si urm. Cod procedura civila, precum si celelalte acte normative la care am facut referire în prezentul recurs.

Deliberând asupra prezentului recurs, prin prisma sustinerilor recurentului, a probelor administrate, precum si a dispozitiilor legale aplicabile cauzei, Curtea constata ca este nefondat urmând a fi respins ca atare pentru urmatoarele considerente:

Astfel critica întemeiata pe dispozitiilor art.304 pct.9 Cod procedura civila vizând gresita interpretare si aplicare a dispozitiilor Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.50/2008 de catre prima instanta este nefondata si va fi înlaturata având în vedere ca în mod corect prima instanta a constatat ca pentru a se dispune anularea înmatricularii autovehiculului este necesar sa se constate ca au fost încalcate normele legale referitoare la aceasta operatiune, însa în cauza mentiunea Trezoreriei Sectorului 1 în sensul ca documentul cu care a fost achitata taxa de poluare, chitanta seria TS5 nr.1363368 din 22.04.2009 nu figureaza în baza sa de date, nu este suficienta pentru aplicarea dispozitiilor art.16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002.

Pe de alta parte, Curtea constata ca instanta de contencios administrativ nu are competenta de a cenzura legalitatea chitantei prin care a fost achitata taxa de poluare întrucât nu a fost sesizata cu o astfel de cerere.

În acest context se constata ca numai urmare a constatarii savârsirii unui fals în înscrisuri, fie pe cale civila, fie pe cale penala, înmatricularea va fi anulata, iar simpla mentiune în sensul ca nu figureaza în baza de date a Trezoreriei Sectorului 1 a chitantei de plata a taxei de poluare neavând relevanta solicitata de catre recurentul-reclamant.

De asemenea se constata ca nu sunt relevante durata unui eventual proces penal si valoarea debitului în cauza, considerente care coroborate conduc în temeiul art.3041 si art.312 alin.1 Cod procedura civila la respingerea prezentului recurs ca nefondat.

1