Anulare act administrativ, constatare nulitate titlu executoriu şi a somaţiei Acte ale autorităţilor publice


JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD Operator 2826

DOSAR NR.

SENTINTA CIVILA NR.435/2011

Sedinta publica din 28 martie 2011

Presedinte :

Grefier :

S-a luat în examinare cauza privind cererea formulata de contestatorul D. P. împotriva intimatei Casa de Asigurari de Sanatate Arad, pentru anulare act administrativ, constatare nulitate titlu executoriu si a somatiei din 22.02.2011.

La apelul nominal nu se prezinta nimeni.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care se constata ca prin întâmpinarea depusa de intimata Casa de Asigurari de Sanatate Arad, s-a ridicat exceptia de inadmisibilitate a contestatiei la si exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Ineu privind solutionarea cererii contestatorului.

Având în vedere prevederile art.158 aln.1, coroborat cu prevederile art.159 alin.1 pct.2 c.pr.civila, precum si prevederile art.137 alin.1 c.pr.civila, natura exceptiei necompetentei materiale a Judecatoriei Ineu, instanta, fata de prevederile art. art.205 c.pr.fiscala, fiind incidente prevederile art.2 pct.1 lit.d din c.pr.civila, raportat la obiectul cererii contestatorului, fata de exceptia invocata, constatând ca nu s-au formulat alte cereri, instanta ramâne în pronuntare.

Cererea este timbrata cu 160,80 lei taxa judiciara de timbru, si respectiv 3 lei timbru judiciar.

J U D E C A T A,

Constata ca prin cererea înregistrata la aceasta instanta la data de ..2011, timbrata cu 160,80 lei taxa judiciara de timbru, si respectiv 3 lei timbru judiciar, contestatorul D. P. a solicitat în contradictoriu cu intimata Casa de Asigurari de Sanatate Arad ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna anularea Deciziei nr.. din 06 ianuarie 2001 emisa de intimata, prin care contestatorul a fost obligat la plata sumei de 857 lei reprezentând contributie la fondul asigurarilor sociale de sanatate.

A solicitat sa se dispuna anularea somatiei nr..din 22.02.2011 precum si a Titlului executoriu nr../22.02.2011 ambele emise de CAS Arad pentru plata sumei de 1014 lei reprezentând contributia CAS si 857 lei reprezentând majorari.

A motivat în fapt prin aceea ca a fost autorizat ca PFA sa desfasoare activitati economice din luna februarie 2008 pâna în data de 22.12.2009 când s-a facut radierea PFA.

Contestatorul s-a înregistrat legal la organele de finante si nimeni nu l-a înstiintat ca trebuie sa plateasca CAS, respectiv nici organele de finante, CAS sau primarie, a primit Decizia de obligare la plata privind majorari de 857 lei fara a primi nici o decizie pentru care ar fi fost obligat la plata sumei de CAS de 1014 lei.

Stabilirea acestei sume este nelegala întrucât nu a avut nici un criteriu economic, nu stie care a fost baza de calcul si nu cunoaste cum s-a stabilit aceasta suma, întrucât CAS nu i-a dat nici o informatie.

Nu este de acord nici cu plata sumei pretinsa datorate de 1014 lei despre care nu a stiut niciodata ca o datoreaza si nici cu majorarile privind aceasta suma.

Contestatorul solicita ca intimata CAS sa îi prezinte modalitatea de calcul, temeiul legal al sumei, perioada pentru care i s-a socotit aceasta suma precum si vreun document anterior acestei decizii prin care în perioada sa de activitate a fost anuntat sa plateasca contributia catre CAS.

Intimata a depus întimpinare, fila 11-15 dosar, pe cale de exceptie, invocând exceptia de inadmisibilitate a contestatiei la executare, obiectul contestatiei îl constituie un titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, situatie în care sunt incidente dispozitiile art.399 alin.3 cod pr. civila, potrivit carora împotriva acestor titluri executorii nu pot fi formulate aparari de fond, întrucât legea prevede alta cale de atac în cazul acestora, în speta contestatia administrativa în conditiile art.205 din O.G. 92/2003 privind codul de pr. fiscala.

De asemenea a ridicat exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Ineu privind solutionarea cererii de anulare a Deciziei nr../06.01.2011 emisa de C.A.S. Arad privind plata obligatiilor accesorii ale contestatorului, în suma de 857 lei.

În baza dispozitiilor art.205 cod pr. fiscala, calea de atac împotriva acestei decizii este contestatia administrativa, care se depune la organul emitent, respectiv C.A.S. Arad.

În speta, prin adresa nr../27.01.2011, contestatorul a formulat o contestatie administrativa împotriva deciziei privind obligatiile de plata accesorii, contestatia acestuia fiind solutionata prin respingere, prin Decizia nr../10.03.2011,

Aceasta decizie poate fi atacata, dupa caz, la instanta de administrativ, respectiv Tribunalul Arad – Sectia Contencios Administrativ Fiscal, în conditiile Legii 554/2004.

Pe fond, solicita respingerea contestatiei ca neîntemeiata, întrucât contestatia la executare este formulata împotriva Deciziei nr../06.01.2011 emisa de C.A.S. Arad privind plata obligatiilor accesorii în suma de 857 lei, precum si împotriva Somatiei nr../22.02.2011 si a Titlului executoriu nr. ../22.02.2011 emise de C.A.S. Arad pentru executarea silita a creantei totale~de 1871 lei, din care 1014 lei reprezentând obligatia platii contributiei la F.N.U.A.S.S., respectiv 857 lei obligatii accesorii.

În ceea ce priveste anularea titlului executoriu si a somatiei, intimata a aratat ca aceste acte de executare silita sunt emise în conditiile legii, în baza unor titluri de creanta.

Potrivit dispozitiilor art.35 din Ordinul C.N.A.S. nr.617/2007, pentru obligatiile de plata a contributiilor la F.N.U.A.S.S. datorate de persoanele fizice precum contestatorul, titlul de creanta îl constituie, dupa caz, declaratia persoanei privind obligatiile la fond sau decizia de impunere emisa de C.A.S. Arad, potrivit dispozitiilor art.39 din acelasi act normativ.

În speta, titlurile de creanta sunt declaratiile privind obligatiile la fond înregistrate la C.A.S. Arad sub nr../06.01.2011(pentru obligatia principala în suma de 1014 lei) si Decizia nr../06.01.2011 (pentru obligatiile de plata accesorii în suma de 857 lei).

Apreciaza ca nejustificate pretentiile contestatorului prin care acesta arata ca pentru suma de 1014 lei nu s-a comunicat o decizie privind obligatia de plata a acesteia; în speta, titlu de creanta pentru aceasta suma îl constituie declaratiile privind obligatiile la fond depuse la C.A.S. Arad de catre contestatorul D. P.

Având în vedere faptul ca obligatiile de plata principale, respectiv cele declarate, nu au fost achitate cu respectarea termenelor legale de scadenta, sunt datorate si majorari de întârziere, în temeiul dispozitiilor art.216 din Legea 95/2006, aferent acestor obligatii, astfel cum rezulta din Decizia nr../06.01.2011.

Referitor la cuantumul obligatiilor de plata accesorii, majorari de întârziere, acesta este stabilit pentru toata perioada de nerespectare a scadentelor de plata a obligatiilor datorate aferent veniturilor realizate din exercitarea de activitati de tâmplarie în anii 2008-2009.

Referitor la temeiul legal al existentei obligatiilor de plata, potrivit dispozitiilor art.257 alin.2 lit.b) din Legea 95/2006, contestatorul avea obligatia platii contributiei la F.N.U.A.S.S. în calitate de persoana fizica autorizata -PFA „D. P.”, care a realizat venituri impozabile în baza autorizatiei, iar baza de calcul a contributiei este reprezentata de veniturile declarate, venituri ce sunt evidentiate potrivit deciziilor de impunere emise de Administratia Finantelor Publice Arad aferent perioadei 01.02.2008-22.12.2009, pe numele contestatorului, depuse la C.A.S. Arad, pentru justificarea cuantumului venitului realizat din exercitarea de activitati de tâmplarie.

Pentru perioada ce intra sub incidenta autorizatiei, contributia de asigurari sociale de sanatate este datorata de contestator si a fost calculata corect asupra veniturilor din activitati independente, în temeiul dispozitiilor art.257 alin.2 lit.b) din Legea 95/2006.

De asemenea, avându-se în vedere termenul legal de prescriptie al obligatiilor fiscale de 5 ani, conform dispozitiilor art.259 alin.7 si alin.8 din Legea 95/2006, respectiv art.30 din Ordinul CNAS nr.617/2007, s-au luat în calcul si perioadele în care contestatorul nu a realizat venituri impozabile, fiindu-i stabilita o obligatie de plata a contributiei prin raportare la nivelul unui salariu minim brut pe tara pentru o perioada de 6 luni , mai precis lunile VIII, IX, X, XI, XII 2007 si luna I 2008.

Sustinerea contestatorului ca nu a fost informat asupra existentei obligatiei sale de plata a contributiei la F.N.U.A.S.S., intimata arata ca Legea 95/2006 statueaza dreptul asiguratului de a fi informat asupra nivelului contributiei, dar acest drept este conditionat de obligatia asiguratului de a declara nivelul veniturilor asupra carora aceasta contributie se calculeaza prin aplicarea procentului legal.

Prin urmare, anterior exercitarii obligatiei de a declara veniturile realizate, prin depunerea si înregistrarea la Casa de Asigurari de Sanatate Arad a declaratiei în acest sens, în absenta datelor privind existenta acestor venituri, nu exista nici posibilitatea de a comunica informatii privind „nivelul contributiei” datorate si nici al atentionarii sau notificarii persoanei care realiza aceste venituri asupra obligatiei de plata .

Pentru solutionarea cauzei, au fost depuse la dosar înscrisuri : decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii emisa de CAS Arad f.3, 21, somatie f.4, titlu executoriu f.5, certificat de radiere f.6,34, chitanta de plata a taxei judiciare de timbru f.10, întâmpinare f.11-15, contestatie f.16, decizia nr./10.03.2011 f.17-20, fisa calcul majorari, penalitati f.22, declaratie privind obligatiile de constituire si plata a contributiei la fondul national unic de asigurari sociale de sanatate f.23-28, declaratiei privind obligatiile de constituire si plata a contributiei la fondul national unic de asigurari sociale de sanatate datorate de catre alte persoane decât cele care desfasoara activitate în baza unui contract individual de f.29,31, decizie de impunere f.30,32, rezolutia nr..din 22.12.2009 f.33, adeverinte de pe anii 2006-2010 f.35-37 dosar.

Din actele si lucrarile dosarului, asupra exceptiei necompeten?ei materiale instanta retine în fapt urmatoarele :

Contestatorul D. P. a fost autorizat ca PFA- D. P. sa desfasoare activitati economice din luna februarie 2008 pâna în data de 22.12.2009 când s-a facut radierea PFA, fila 6 dosar.

Prin Decizia nr..din 06 ianuarie 2001 emisa de intimata, referitoare la obligatii de plata accesorii, fila 3 dosar, s-a stabilit în sarcina contestatorului, obligatia de plata a sumei de 857 lei reprezentând contributie la fondul asigurarilor sociale de sanatate.

Urmare a acestei Decizii, a fost emisa de CAS Arad somatia nr.. din 22.02.2011 precum si titlul executoriu nr../22.02.2011, filele 4,5 dosar, privind plata sumei de 1014 lei reprezentând contributia CAS si 857 lei reprezentând majorari.

La data de 27.01.2011, contestatorul a depus la intimata ,,Contestatie ,,cu privire la Decizia nr../06.01.2001, fila 16 dosar, contestatie ca a fost respinsa prin Decizia nr../10.03.2011, a Presedintelui CAS Arad, fila 17 dosar.

Potrivit dispozitiilor art.205 cod pr. fiscala, calea de atac împotriva deciziei referitoare la obligatii de plata accesorii emisa de intimata C.A.S. Arad, este contestatia administrativa, care se depune la organul emitent, respectiv C.A.S. Arad.

La data de 27.01.2011, contestatorul a formulat o contestatie administrativa împotriva deciziei privind obligatiile de plata accesorii, solutionata prin Decizia nr../10.03.2011, a Presedintelui CAS Arad, în speta decizia de respingere putând fi atacata, la instanta de contencios administrativ, în conditiile Legii 554/2004.

În acest sens, se retine ca, potrivit prevederilor art.2 alin.1 lit.d din c. pr.civ. “Tribunalul judeca: 1. în prima instanta: d) procesele si cererile în materie de contencios administrativ, în afara de cele date în competenta curtilor de apel “.

Potrivit art.158 c.pr.civila, ,,Când în fata instantei de judecata se pune în discutie competenta acesteia, ea este obligata sa stabileasca instanta competenta ori, daca este cazul, un alt organ cu activitate jurisdictionala competent.,,

Potrivit art.159 c.pr.civila, necompetenta este de ordine publica: 1.în cazul încalcarii competentei generale, când procesul nu este de competenta instantelor judecatoresti; 2. în cazul încalcarii competentei materiale, când procesul este de competenta unei instante de alt grad; 3. în cazul încalcarii competentei teritoriale exclusive, când procesul este de competenta unei alte instante de acelasi grad si partile nu o pot înlatura.

De asemenea, potrivit art.159 ind.1 c.pr.civ. necompetenta materiala si teritoriala de ordine publica poate fi invocata de parti ori de catre judecator la prima zi de înfatisare în fata primei instante, dar nu mai târziu de începerea dezbaterilor asupra fondului.

La prima zi de înfatisare, judecatorul este obligat, din oficiu, sa verifice si sa stabileasca daca instanta sesizata este competenta general, material si teritorial sa judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de sedinta temeiurile de drept pentru care constata competenta instantei sesizate.,,

Potrivit prevederilor art.1 din Legea nr.554/2004,, orice persoana care se considera vatamata într-un drept al sau ori într-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atât privat, cât si public.,,

Prin urmare, raportat la dispozitiile legale de mai sus, în speta fiind contestata Decizia nr.. din 06 ianuarie 2001, solutionata prin Decizia nr../10.03.2011, a Presedintelui CAS Arad , instanta vazând în drept prevederile art.2 alin.1 lit.d din c. pr.civ., al art. 158, 159 din c. pr. civ., coroborat cu prevederile art.205 c.pr.fiscala, art.1 din Legea nr.554/2004 instanta va admite exceptia necompeten?ei materiale ridicata de intimata, urmând a declina competen?a materiala de solutionare a cererii formulate de contestatorul D. P. împotriva intimatei Casa de Asigurari de Sanatate Arad, având ca obiect anulare act administrativ, constatare nulitate titlu executoriu si a somatiei din 22.02.2011, în favoarea Tribunalului Arad – sectia contencios administrativ si fiscal.

Vazând ca nu se pune problema cheltuielilor de judecata,

Pentru aceste motive, instanta , în numele legii,

H O T A R A S T E

Admite exceptia necompeten?ei materiale a instantei ridicata de intimata .

În baza prevederilor art.2 alin.1 lit.d din c. pr.civ., al art. 158, 159 din c. pr. civ., coroborat cu prevederile art.205 c.pr.fiscala, art.1 din Legea nr.554/2004 ,declina competen?a materiala de solutionare a cererii formulate de contestatorul D. P. împotriva intimatei Casa de Asigurari de Sanatate Arad, având ca obiect anulare act administrativ, constatare nulitate titlu executoriu si a somatiei din 22.02.2011, în favoarea Tribunalului Arad- sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica din data de 28 martie 2011.

Presedinte Grefier