Anulare act de executare silită întocmit în cursul procedurii insolvenţei. Competenţa instanţei de executare. Faliment


Actele încheiate de judecatoresc, în cadrul unei executari silite împotriva debitorului, nu intra sub incidenta dispozitiilor art.46 din Legea nr.85/2006 ci pot fi anulate numai în cadrul unei contestatii la introduse conform dispozitiilor art.399 alin.12 Cod procedura civila, daca se constata ca sunt facute cu încalcarea interdictiei prevazute de art.36, executarile silite fiind suspendate de la data deschiderii procedurii. Nulitatea se dispune de judecatorie, ca instanta de executare.

Prin sentinta comerciala nr.786 din 5 iulie 2010, pronuntata de Tribunalul Olt, prin judecatorul-sindic, în dosarul nr. 5376/104/2008, a fost admisa actiunea formulata de lichidatorul AMT SPRL si constatata nulitatea procesului verbal de licitatie din 16.03.2009 si a actului de adjudecare din 01.04.2009, întocmite de executorul judecatoresc M.M. Au fost repuse partile în situatia anterioara în sensul ca a fost obligata pârâta SC M. SA Slatina sa restituie debitoarei bunul imobil (teren în suprafata de 1308 mp situat în Slatina, str. Constructorului, nr.3).

Împotriva sentintei a declarat recurs pârâta SC M. SA Slatina, criticând-o sub aspectul nelegalitatii.

Criticile recurentei privind nelegalitatea hotarârii, s-au referit la faptul ca hotarârea instantei de fond a fost pronuntata cu încalcarea dispozitiilor art.12 alin.1 raportat la art.36 si 46 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei.

Astfel, recurenta a invocat faptul ca procesul verbal de licitatie este întocmit de BEJ M.M. la data de 16.03.2009, data care coincide cu deschiderea procedurii insolventei debitoarei SC C. SA , hotarâre judecatoreasca care a fost comunicata la data de 7.04.2009 potrivit adresei nr.2180. Ca atare, recurenta a apreciat ca efectele juridice ale hotarârii judecatoresti prin care s-a dispus deschiderea procedurii insolventei debitoarei îi sunt opozabile de la data comunicarii hotarârii. Cum executarea silita s-a realizat înainte de data comunicarii hotarârii judecatoresti de deschidere a procedurii insolventei, licitatia si actul de adjudecare sunt valabile.

De asemenea, recurenta a invocat faptul ca în cauza nu sunt incidente dispozitiile art.46 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, deoarece toate actele de executare au fost facute înainte sau concomitent cu data deschiderii procedurii insolventei, si nu au fost efectuate de debitor ci de executor.

Curtea va admite recursul, va casa sentinta si trimite cauza spre solutionare Judecatoriei Slatina ca instanta civila, de executare , având în vedere urmatoarele considerente:

Astfel, dispozitiile art.46 din Legea nr.85/2006 invocate ca temei juridic de catre lichidator în cadrul actiunii se refera la faptul ca sunt nule acele acte, operatiuni si plati efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii insolventei.

Analizând stricto sensu dispozitiile textului legal aratat, Curtea constata ca legiuitorul s-a referit strict la acele operatiuni, acte si plati care au fost efectuate ulterior deschiderii procedurii, numai de catre debitor.

Ori, în cauza se solicita a fi anulate acte ce au fost încheiate de catre executorul judecatoresc, în cadrul unei executari silite împotriva debitorului.

Cum atât procesul verbal de licitatie din 16.03.2009, cât si actul de adjudecare din 1.04.2009 au fost întocmite de catre executorul judecatoresc si nu de catre debitor, Curtea apreciaza ca în cauza nu îsi au aplicabilitate dispozitiile art.46 din Legea 85/2006 ci dispozitiile art.36 din acelasi act normativ.

Potrivit dispozitiilor art.399 alin.12 C.pr.civ. împotriva executarii silite, precum si împotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare.

În cauza, se solicita nulitatea unor acte de executare întocmite de executorul judecatoresc, efectuate cu încalcarea dispozitiilor legii insolventei care prevede ca orice act de executare silita se suspenda de la data deschiderii procedurii (art.36) , obiectul actiunii fiind acela al unei contestatii la executare.

Potrivit dispozitiilor art.400 alin.1 C.pr.civ., contestatia se introduce la instanta de executare.

Dispozitiile art.373 alin.2 C.pr.civ. stipuleaza faptul ca instanta de executare este judecatoria în circumscriptia careia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

Prin urmare, în cauza ne aflam în ipoteza contestatiei împotriva celor doua acte de executare întocmite de executorul judecatoresc, iar competenta materiala de solutionare apartine în prima instanta judecatoriei în circumscriptia careia s-au întocmit cele doua acte de executare, în speta Judecatoriei Slatina.

Având în vedere considerentele sus-mentionate, Curtea apreciaza ca hotarârea instantei de fond s-a dat cu încalcarea competentei materiale de solutionare în prima instanta a actiunii. Deoarece în cauza sunt aplicabile dispozitiile art.304 pct.3 C.pr.civ., Curtea apreciaza ca potrivit dispozitiilor art.312 alin.3 C.pr.civ. se impune casarea sentintei si trimiterea cauzei spre solutionare în prima instanta Judecatoriei Slatina, ca instanta civila, de executare.

??

??

??

??

1