Anulare decizie de impunere Impozite şi taxe


TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinţa Nr. 2140/2011

Şedinţa publică de la 30 Septembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea cauzei privind reclamanta … în contradictoriu cu pârâta …, având ca obiect anularea deciziei nr. 1/03.01.2011 emisă de …, privind soluţionarea contestaţiei înregistrată sub nr. 53518/16.12.2010, precum şi a obligaţiilor stabilite prin decizia de impunere nr. 280/25.10.2010, decizie emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. F GJ 151/25.10.2010, întocmit de către organele de inspecţie fiscală a ….

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-au prezentat avocat … pentru reclamantă şi … pentru pârâtă.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind cereri de formulat, tribunalul a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul asupra cererii de suspendare şi asupra fondului cauzei.

Avocat … pentru reclamantă a solicitat admiterea cererii de suspendare provizorie a executării a actelor administrativ fiscale contestate, iar pe fondul cauzei a solicitat admiterea acţiunii, anularea deciziei nr. 1/03.01.2011 emisă de …., privind soluţionarea contestaţiei înregistrată sub nr. 53518/16.12.2010, precum şi a obligaţiilor stabilite prin decizia de impunere nr. 280/25.10.2010, decizie emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. F GJ 151/25.10.2010, întocmit de către organele de inspecţie fiscală a ….

Reprezentantul pârâtei a solicitat respingerea cererii de suspendare ca neîntemeiată, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea acţiunii pentru motivele arătate prin întâmpinare.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal la data de 15 aprilie 2011 sub nr. 6071/95/2010, reclamanta … a chemat în judecată pârâta …, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce va pronunţa să dispună anularea deciziei nr. 1/03.01.2011 emisă de …, privind soluţionarea contestaţiei înregistrată sub nr. 53518/16.12.2010, precum şi a obligaţiilor stabilite prin decizia de impunere nr. 280/25.10.2010, decizie emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. F GJ 151/25.10.2010, întocmit de către organele de inspecţie fiscală a ….

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că : la data de 06 ian.2011, i-a fost comunicată decizia nr. 01 03.01.2011 emisă de .., decizie prin care a fost respinsă contestaţia formulată împotriva deciziei de impunere nr. 280/25.10.2010 întocmită de organele de specialitate din cadrul …, decizie având la bază Raportul de Inspecţie Fiscală nr. F GJ 151/25.10.2010.

A arătat că înţelege să conteste decizia nr. 01/03.01.2011 precum şi măsurile dispuse de organele de inspecţie fiscală ale …, prin Decizia de impunere nr. 280/25.10.2010 întocmită în bază Raportul de Inspecţie Fiscală nr. 7 GJ 151/25.10.2010, dat fiind următoarele:

1. Referitor la (T.V.A) contestăm suma de 1216 lei reprezentând debit stabilit suplimentar precum şi majorările de întârziere aferente în li antum de 179 lei, întrucât consideră faptul că nu este corectă măsura luată de organele de inspecţie fiscală în ceea ce priveşte neacceptarea la deducere a TVA- ului înscris în facturile fiscale reprezentând cv chirie, facturi emise de S….

Aşa cum se poate observa, societatea a înregistrat corect în şi a achitat integral cv unui număr de 6 (şase facturi) emise de …, valoarea acestor facturi având inclus şi TVA-ul.

T.V.A-ul aferent se găseşte înscris pe facturile menţionate, acesta fiind colectat şi respectiv achitat bugetului de stat de către emitentul facturilor, societatea noastră a achitat acest T.V.A în sumă de 1.216 lei furnizorului odată cu plata ev facturilor respective, ceea ce duce la concluzia că potrivit celor stabilite de organul de inspecţie fiscală societatea noastră ar trebuie să achite pentru a doua oară aceiaşi obligaţie.

A menţionat, de asemenea, faptul că a făcut demersurile necesare şi ne-am «dresat societăţii … cu adresa nr. 6/10.01.2010 să notifice organele fiscale competente potrivit art. 141 alin.3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte opţiunea sa de taxare a operaţiunilor de închiriere, opţiune pe care a şi exercitat-o prin înscrierea T.V.A.-ului pe facturile emise. La solicitarea sa a avut în vedere şi faptul că potrivit pct. 38 alin. (3) din H.G. nr. 44/2004 cu modificările şi completările ulterioare, prin care au fost aprobate Normele de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal: „Depunerea cu întârziere a notificării nu va anula dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare şi nici dreptul de deducere exercitat de beneficiar în condiţiile art. 145-147 ind. l din Codul Fiscal. Dreptul de deducere la beneficiar ia naştere şi poate fi exercitată la data la care intervine exigibilitatea taxei, şi nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisă de vânzător. Faţă de aceste prevederi, este cert faptul că data la care a intervenit dreptul nostru de deducere este data emiterii facturilor fiscale, şi în această situaţie, nu sunt justificate nici majorările de întârziere calculate de către organele de inspecţie fiscală.

2. În ceea ce priveşte debitul în sumă de 3.648 lei reprezentând impozit pe profit şi majorările de întârziere aferente în cuantum de 756 lei, a menţionat faptul ca nu sunt datorate dat fiind următoarele aspecte:

– Societatea a aprovizionat masă lemnoasă de la …, înregistrând în şi achitând următoarele facturi fiscale: fact. 4772287/13.04.2009 – 11.997 lei; fact. 4772290/23.05.2009 – 3.623 lei; fact. 4772300/12.10.2009 – 5.098 lei; fact. 1/27.10.2009 – 3.103 lei; fact. 15/13.12.2009 – 4.162 lei; fact. 17/16.12.2009 – 3.919 lei;

Facturile menţionate sunt fără TVA, şi organele de inspecţie fiscală nu au acceptat la deducere cheltuielile cu materialul lemnos înscrise în cele 6(şase) facturi pe motivul că acestea au fost emise de un contribuabil declarat inactiv prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1039/24.07.2007.

A mai menţionat faptul că potrivit fişei vectorului fiscal al …. acest contribuabil în perioada 20.08.2008 – 25.10.2010 a depus şi înregistrat la … declaraţii şi deconturi de T.V.A, a efectuat plăţi la bugetul de stat în contul datoriilor declarate, sumele declarate şi achitate de către acesta fiind înregistrate de organul fiscal ca pentru oricare contribuabil activ. Mai mult decât atât, potrivit Referatului 81966/10.09.2008, întocmit consilieri din cadrul … şi aprobat de reprezentanţii acestei instituţii, s-a propus scoaterea acestui contribuabil din lista societăţilor inactive ca urmare a Procesului Verbal încheiat la data de 10.09.2009 cu ocazia controlului efectuat.

Faptul că acest contribuabil a condus evidenţă contabilă, a depus şi înregistrat declaraţii fiscale şi a achitat obligaţii la bugetul de stat în tot cursul anului 2009, duce la concluzia că acesta nu mai era un contribuabil inactiv în această perioadă, iar neoperarea de către organele fiscale a scoaterii din evidenţa societăţilor inactive, este culpa exclusivă a acestora.

Faptul că acest contribuabil a condus evidenţă contabilă, a depus şi înregistrat declaraţii fiscale şi a achitat obligaţii la bugetul de stat în tot cursul anului 2009, duce la concluzia că acesta nu mai era un contribuabil inactiv în această perioadă, iar neoperarea de către organele fiscale a scoaterii din evidenţa societăţilor inactive, este culpa exclusivă a acestora.

Verificând site-ul Ministerului Finanţelor Publice, în toată perioada 2008-2009, … a figurat şi figurează şi în prezent ca şi contribuabil activ, cu declaraţii depuse pentru impozit pe profit, T.A. V., impozit pe şi contribuţii pentru salarii.

Faţa de cele relatate, a considerat că în mod nejustificat nu au fost acceptate la deducere cheltuielile cu materialul lemnos înscrise în cele 6 şase) si s-a stabili, ca debit suplimentar suma de 3.648 lei reprezentând impozit pe profit, precum si majorări de întârziere în cuantum de 756 lei.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat contestaţia pe dispoziţiile 205-218 Cod procedura fiscală.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar, în copie, decizia nr. 1/03.01.2011, adresa nr. 6 din 10.01.2010, decizia de impunere, raportul de inspecţie fiscală din 25.10.2010.

Prin întâmpinare, pârâta …, a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

A arătat că : reclamanta a fost supusă unei inspecţii fiscale generale, privind modul de calculare, evidenţă şi virare a obligaţiilor datorate bugetului general consolidat, efectuată de către organele de inspecţie fiscală din cadrul Activităţii de inspecţie fiscală a …, conform Avizului de inspecţie fiscală nr. 41 din 20.09.2010, perioada supusă inspecţiei fiscale fiind de la data 23.01.2008 până la data de 30.06.2010.

În acest sens organele de inspecţie fiscală au întocmit Raportul de inspecţie fiscală nr. F GJ din 25.10.2010, Decizia de impunere privind obligaţiile suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. 280/25.10.2010, dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. 626/11.10.2010.

În ceea ce priveşte cererea reclamantei de anulare a deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată nr. 280/15.10.2010, prin care s-a stabilit în sarcina reclamantei un debit în sumă 3684 lei reprezentând impozit pe profit a apreciat că aceasta este nefondată

A avut în vedere faptul că echipa de inspecţie fiscală a modificat baza de impunere pentru această obligaţie, pentru perioada verificată stabilind astfel o cotă impozabilă în sumă de 6.551 lei.

Astfel, la 31.12.2009, echipa de inspecţie a stabilit ca obligaţie fiscală un impozit pe profit în sumă de 6.551 lei, corespunzător unui profit impozabil în cuantum de 40.945 lei, neacordându-se drept de deducere pentru cheltuielile privind materiile prime – masă lemnoasă – consumate în procesul de prelucrare, achiziţionate cu factură de la SC GLAMIR SRL Craiova

Prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1039/24.07.2007 publicat în Monitorul Oficial nr. 576/22.08.2007 … a fost declarat contribuabil inactiv.

Potrivit dispoziţiilor art. 11, alin 12 art. 121, alin. 4 lit. b şi r, din Legea 571 fin 2003 privind Codul fiscal:

“ART. 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal

( 12 ) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorităţile fiscale tranzacţiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Ordinul şi lista contribuabililor declaraţi inactivi se comunică contribuabililor cărora le sunt destinate şi persoanelor interesate, prin afişare pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

( 12 ) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorităţile fiscale tranzacţiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Ordinul şi lista contribuabililor declaraţi inactivi se comunică contribuabililor cărora le sunt destinate şi persoanelor interesate, prin afişare pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

ART. 21 Cheltuieli (4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: b) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile întârziere datorate către autorităţile române/străine potrivit prevederilor; r) cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă care au la bază un document emis de un contribuabil inactiv al căror certificat de înregistrare fiscală a fost suspendat în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”

În ceea ce priveşte majorările de întârziere aferente impozitului pe profit şi stabilite suplimentar , având în vedere că majorările de întârziere reprezintă o măsură accesorie în raport cu debitul, conform principiului ” accesoriul urmează principalul ” în mod corect acestea au fost stabilite de către inspectorii fiscali.

Faţă de motivele arătate a solicitat respingerea acţiunii şi menţinerea actelor administrativ fiscale contestate ca temeinice şi legale.

În temeiul art. 242 C.pr.civ a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Prin concluziile scrise depuse la dosar, reclamanta a solicitat admiterea contestaţiei formulate.

A arătat că : referitor la taxa pe valoarea adăugată (T.V.A) contestata, aşa cum s-a stabilit si prin raportul de expertiza contabila efectuat in cauza, … a plătit integral facturile(inclusiv TVA) emise de către furnizorul …, înregistrând corect in evidenta contabila cele 6 facturi fiscale colectând TVA in suma de 1.216 lei, suma achitata bugetului de stat de către emitentul facturilor, societatea noastră achitând acest T.V.A furnizorului odată cu plata ev facturilor respective, ceea ce duce ia concluzia că potrivit celor stabilite de organul de inspecţie fiscală societatea noastră ar trebuie să achite pentru a doua oară aceiaşi obligaţie. Aşa cum concluzionează si expertul contabil, eronat a fost stabilit acest debit suplimentar.

În actuala forma a Codului fiscal nici nu mai apare acesta obligaţie a notificării organului fiscal privind deducerea TVA-ului pentru operaţiunile de închiriere.

A menţionat de asemenea faptul că am făcut demersurile necesare şi ne-am adresat societăţii … cu adresa nr. 6/10.01.2010 să notifice organele fiscale competente potrivit art. 141 alin.3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte opţiunea sa de taxare a operaţiunilor de închiriere, opţiune pe care a şi exercitat-o prin înscrierea T.V.A.-ului pe facturile emise. La solicitarea sa a avut în vedere şi faptul că potrivit pct. 38 alin. (3) din H.G. nr. 44/2004 cu modificările şi completările ulterioare, prin care au fost aprobate Normele de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal: Repunerea cu întârziere a notificării nu va anula dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare şi nici dreptul de deducere exercitat de beneficiar în condiţiile art. 145-147 ind.l din Codul Fiscal. Dreptul de deducere la beneficiar ia naştere şi poate fi exercitată la data la care intervine exigibilitatea taxei, şi nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisă de vânzător. ” Faţă de aceste prevederi, este cert faptul că data la care a intervenit dreptul nostru de deducere este data emiterii facturilor fiscale, şi în această situaţie, nu sunt justificate nici majorările de întârziere calculate de către organele de inspecţie fiscală.

În ceea ce priveşte debitul în sumă de 3.648 lei reprezentând impozit pe profit şi majorările de întârziere aferente în cuantum de 756 lei, a menţionat faptul că nu sunt datorate dat fiind următoarele aspecte:

Facturile emise de către furnizorul … sunt in conformitate cu prevederile art. 155 Cod fiscal, cuprinzând elementele impuse de lege.

Chiar daca acest contribuabil a fost declarat inactiv prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1039/24.07.2007, potrivit fişa vectorului fiscal al S.C. GAMIR S.R.L. acest contribuabil în perioada 20.08.2008 – 25.10.2010 a depus şi înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice Craiova declaraţii şi deconturi de T.V.A, a efectuat plăţi la bugetul de stat în contul datoriilor declarate, sumele declarate şi achitate de către acesta fiind înregistrate de organul fiscal ca pentru oricare contribuabil activ.

Verificând site-ul www.mfinante.ro al Ministerului Finanţelor Publice, în toată perioada 2008-2009… a figurat şi figurează şi în prezent ca şi contribuabil activ, cu declaraţii depuse pentru impozit pe profit, T.A.V., impozit pe venit şi contribuţii pentru salarii.

Mai mult, in data de 20.08.2008 … depune o cerere la … prin care solicita un control fiscal in vederea reactivării sale. Prin Referatul din data de 10.09.2008, AFP Craiova propune scoaterea din lista contribuabililor inactivi.

Nemaiprimind nici o înştiinţare, acesta desfăşoară in continuare activitate comerciala emiţând înscrisuri contabile, realizând venituri si efectuând cheltuieli, plătindu-şi contribuţiile la bugetul de stat. Nici măcar organul fiscal la primirea declaraţiilor nu a sesizat ca acest contribuabil era inactiv si nu avea dreptul de desfăşoare activitate comerciala.

În anul 21.01.2010 … depune din nou o cerere la organul fiscal înregistrata sub nr. 792 prin care solicita, din nou, efectuarea unei verificări în vederea scoaterii din lista contribuabililor inactivi. In urma controlului, prin Raportul de inspecţie fiscala din data de 19.02.2010 se propune din nou scoaterea din lista contribuabililor inactivi. Organele de control stabilesc ca în toata perioada in care a fost declarat inactiv a desfăşurat activitate comerciala realizând venituri din vânzarea masei lemnoase si înregistrând cheltuieli, si cu toate acestea nu stabilesc in sarcina sa sancţiuni întrucât acesta nu mai avea dreptul sa emită facturi fiscale.

Se observa culpa organului fiscal în declararea cu întârziere a încetării inactivităţii … întrucât abia după 2 ani si doua cereri si inspecţii fiscale a fost declarat reactivat.

Aşa cum concluzionează si expertul contabil, … a înregistrat in totalitate si corect in contabilitate operaţiunile care au generat bazele de impozitare, si nu a fost prejudiciat in nici un fel bugetul de stat întrucât TVA ui colectat de către reclamantă a fost dedus de către cei doi furnizori.

Având în vedere cele solicitate prin acţiune de reclamantă şi poziţia pârâtei prezentată prin întâmpinare , s-a încuviinţat administrarea în cauză a probei cu expertiza contabilă.

Obiectivul stabilit de instanţă pentru expertiza contabilă a fost următorul: să se determine dacă creanţele financiar bugetare stabilite de către … au avut în vedere toate operaţiunile efectuate de reclamantă ce au generat bazele de impozitare, respectiv taxa corespunzătoare şi daca operaţiunile respective au fost consemnate în evidenta tehnico-operativa, în evidenta contabila analitică şi sintetică a reclamantei.

Concluziile expertizei au fost cele stabilite de expert , după cum urmează:

Obiectivul nr. l să se determine dacă creanţele financiar bugetare stabilite de către DGFP Gorj au avut in vedere toate operaţiunile efectuate de reclamanta ce au generat bazele de impozitare,respectiv taxa corespunzătoare.

Răspunsul expertului : Din verificarea datelor cuprinse in actele de control întocmite de organul de inspecţie fiscala,proces verbal de inspecţie fiscala ,decizii de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspecţia fiscala nr.280/25-10-2010, expertiza constata următoarele; – referitor la suma de de 3684 lei reprezentind impozit pe profit si la suma de 1216 lei reprezentind taxa pe valoare adăugata, organul de inspecţie fiscala a nu a luat in considerare facturile emise de …,pe motiv ca acest agent economic era inactiv in perioada cind a emis aceste facturi pentru materialul lemnos livrat către …

În Raportul de inspecţie fiscala incheiat in data de 25-10-2010, pag. 5, organul de inspecţie fiscala consemnează prevederile legale referitoare la facturile întocmite de … astfel; “Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei,persoana impozabila trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii; pentru taxa datorata sau achitata,aferenta bunurilor care i-au fost ori urmează sa ii fie prestate in beneficiul sau de către o persoana impozabila,sa deţină o factura emisa in conformitate cu prevederile art. 155.

Conform acestui articol factura cuprinde următoarele informaţii; d. denumirea/numele,adresa si codul de înregistrare in scopuri de tva, sau codul de înregistrare fiscala ale persoanei care emite factura,etc.

Referitor la susţinerea organului de inspecţie fiscala ca … nu mai avea dreptul sa emită documente,pentru ca era inactiva,expertul considera ca organul de control eronat a considerat ca reclamanta nu justifica deducerea de TVA

Concluzia la acest obiectiv este ca reclamanta a procedat corect la înregistrarea facturilor în contabilitate,pentru că facturile care fac obiectul raportului de inspecţie fiscala,sunt documente care îndeplinesc condiţiile de documente justificative.

Referitor la suma de 1216 lei reprezentând TVA deductibil înregistrat în baza facturilor fiscale de chirie emise de …, pentru care organul de inspecţie fiscală nu a acordat drept de deducere pe motiv ca ; arendarea ,concesionarea,închirierea si leasingul de bunuri imobile: sunt scutite de taxă,opinia expertului este ca eronat organul de control a mărit baza de impozitare cu suma respectiva.

Din verificarea documentelor expertiza constata ca … a colectat TVA prin facturarea chiriei,iar clientul …,reclamanta , a plătit factura integral,deci inclusiv TVA,astfel ca a procedat corect la înregistrarea facturilor respective pe costuri, la deducerea TVA ului deoarece dreptul de deducere la beneficiar ia naştere si poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea taxei si nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisa de vânzător.

În concluzie societatea verificata respectiv petenta … îndeplinea condiţiile legale privind deducerea tva aferent facturilor de chirie.

Concluzia finală a expertului la acest obiectiv este că organul de inspecţie fiscală eronat a stabilit debitul suplimentar in suma totala de 5835 lei din care;

1 .impozit pe profit3684 lei , majorări aferente756 lei; 2. taxa pe valoarea adăugata 1216 lei , majorări aferente179 lei ; TOTAL5835 lei

Obiectiv nr.2 Daca operaţiunile respective au fost consemnate in evidenta tehnic-operativa,in evidenta contabila analitica si sintetica a reclamantei.

Răspunsul expertului :Din verificarea documentelor puse la dispoziţie de către reclamanta …, se constata ca aceasta a înregistrat in contabilitate si in evidenţa tehnic operativ toate documentele care au făcut obiectul acestei verificări a organelor fiscale , respectiv facturile de achiziţionare , avize de însoţire a mărfii etc.

La capitolul concluzii expertiza a reţinut următoarele : obiectiv nr 1. Să se determine daca creanţele financiar bugetare stabilite de către … au avut in vedere toate operaţiunile efectuate de reclamanta ce au generat bazele de impozitare,respectiv taxa corespunzătoare.Concluzia la acest obiectiv este ca la determinarea creanţelor bugetare ,organul fiscal a interpretat greşit documentele in baza cărora au stabilit debitul suplimentar in suma de 5835 lei,reclamanta achitând obligaţiile fiscale corespunzătoare activităţi desfăşurate. Obiectiv nr.2.Daca operaţiunile respective au fost consemnate in evidenta tehnico-operativa,in evidenta contabila analitica si sintetica a reclamantei. Concluzia la acest obiectiv este ca operaţiunile respective au fost înregistrate in evidenta tehnic-operativa si in evidenta contabila,societatea a plătit cval. lemnului şi a chiriei facturate de cele doua societăţi ,inclusiv TVA colectată din facturile celor doi furnizori.

Tribunalul.

Din probele aflate la dosarul cauzei se reţine că reclamanta a investit instanţele de judecată cu soluţionarea raportului juridic litigios ce a apărut între părţi ca urmare a respingerii contestaţiei reclamantei de către pârâta prin emiterea deciziei nr. 1/03.01.2011, contestaţiei înregistrată sub nr. 53518/16.12.2010 cu privire la obligaţiile stabilite prin decizia de impunere nr. 280/25.10.2010, decizie emisă de către pârâta în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. F GJ 151/25.10.2010, întocmit de către organele de inspecţie fiscală a.

Starea de fapt.

Reclamanta cu privire la obiectul său de activitate a fost supusă unei inspecţii fiscale generale, privind modul de calculare, evidenţă şi virare a obligaţiilor datorate bugetului general consolidat, efectuată de către organele de inspecţie fiscală din cadrul Activităţii de inspecţie fiscală a ….

Inspecţia fiscală generală s-a efectuat conform Avizului de inspecţie fiscală nr. 41 din 20.09.2010, perioada supusă inspecţiei fiscale fiind de la data 23.01.2008 până la data de 30.06.2010.

Organele de inspecţie fiscală din cadrul Activităţii de inspecţie fiscală a … au întocmit cu privire la obiectul de activitatea al reclamantei Raportul inspecţie fiscală nr. F GJ 151/25.10.2010, fiind emisă decizia de impunere nr. 280/25.10.2010 de către … în baza Raportului de inspecţie fiscală şi dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. 626/11.10.2010.

Echipa de inspecţie fiscală a modificat baza de impunere pentru obligaţia cu privire la impozitul pe profit , pentru perioada verificată stabilind astfel o cotă impozabilă în sumă de 6.551 lei , corespunzător unui profit impozabil în cuantum de 40.945 lei, neacordându-se drept de deducere pentru cheltuielile privind materiile prime – masă lemnoasă – consumate în procesul de prelucrare, achiziţionate cu factură de la … .

Prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1039/24.07.2007 publicat în Monitorul Oficial nr. 576/22.08.2007 …a fost declarată contribuabil inactiv.

Dispoziţiile legale aplicabile în cauză.

Prevederile art. 14 şi art. 15 din Legea 554/2004.

În art.14 din Legea 554/2004, se prevede că : „ Suspendarea executării actului. (1) În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept şi fără nici o formalitate. (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare, de urgenţă şi cu precădere, cu citarea părţilor. (3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav funcţionarea unui serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdusă şi de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător. (4) Hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare. (5) În ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu acelaşi conţinut ca şi cel suspendat de către instanţă, acesta este suspendat de drept. În acest caz nu este obligatorie plângerea prealabilă. (6) Nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleaşi motive. (7) Suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării.”

În art. 15 din Legea 554/2004, se prevede că : „ Solicitarea suspendării prin acţiunea principală. (1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa va putea dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula o dată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii în fond. (1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii în fond.”

Recomandarea R (89)8 adoptată de Consiliul de Miniştri al Consiliului Europei, potrivit căreia „instanţa, în calitate de autoritate jurisdicţională chemată să decidă măsura de protecţie provizorie, trebuie să ţină cont de ansamblul circumstanţelor şi intereselor prezente şi să acorde asemenea măsuri atunci când executarea actului administrativ este de natură a crea pagube grave, dificil de reparat şi când există un argument juridic aparent valabil faţă de nelegalitatea lui” .

Dispoziţiile legale prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, după cum urmează .

Art. 6 din Legea 82/1991 , prevede că : „(1) Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.”

Art. 2 din Legea 82/1991 , prevede că : „(1) Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor prevăzute la art. 1. În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea i n f o r m a ţ i i l o r cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.”

Art. 11 din Legea 82/1991 , prevede că : Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.

Art. 17 din Legea 82/1991 , prevede că : (1) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz. (2) Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz. (3) Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.

Art. 19 din Legea 82/1991 , prevede că : „ (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar. (2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia.(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. (4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.”

Art. 20 din Legea 82/1991 , prevede că : Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Art. 21 din Legea 82/1991 , prevede că : Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.

Art. 22 din Legea 82/1991 , prevede că :” Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a situaţiilor financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să întocmească declaraţia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii.

Art. 23 din Legea 82/1991 , prevede că : (1) Persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să asigure autorităţilor fiscale accesul la datele păstrate pe suporturi tehnice.

Art. 25 din Legea 82/1991 , prevede că : (1) Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.

Art. 251*) din Legea 82/1991 , prevede că : În cazul reorganizării persoanelor juridice, acestea vor lua măsuri pentru păstrarea şi arhivarea, potrivit legii, a documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate. *) Art. 251 a fost introdus prin O.U.G. nr. 37/2011, de la data de 22 aprilie 2011.

Art. 26 din Legea 82/1991 , prevede că : În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementărilor emise în acest sens, în termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar în caz de forţă majoră, în termen de 90 de zile de la constatarea încetării acesteia.

Dispoziţiile legale prevăzute de Legea nr. 571/2003, privind codul fiscal, după cum urmează .

ART. 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal

ART. 21 Cheltuieli (4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: „ r) cheltuielile înregistrate în evidenta contabila, care au la baza un document emis de un contribuabil inactiv al cărui certificat de înregistrare fiscală a fost supendat în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală „.

Art.141, alin.2, lit.e “Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea scutite de taxă:

e)arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile”

Art.141, alin.3 „Orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea operaţiunilor prevăzute la alin.2 lit.(e) şi (f), în condiţiile stabilite prin norme.”

Dispoziţiile legale prevăzute de HG nr.44/2004.

Pct.38, alin.1 şi alin.3 din HG nr.44/2004. „38. (1) în sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal şi fără să contravină prevederilor art. 161 din Codul fiscal, orice persoană impozabilă stabilită în România poate opta pentru taxarea oricăreia dintre operaţiunile scutite de taxă prevăzute la art. 141 alin. (2) Ut. e) din Codul fiscal, în ceea ce priveşte un bun imobil sau o parte a acestuia.

(3) Opţiunea prevăzută la alin. (1) se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice şi se va exercita de la data înscrisă în notificare. O copie de pe notificare va fi transmisă clientului. Depunerea cu întârziere a notificării nu va anula dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare şi nici dreptul de deducere exercitat de beneficiar în condiţiile art. 145 – 147A1 din Codul fiscal. Dreptul de deducere la beneficiar ia naştere şi poate fi exercitată la data la care inten/ine exigibilitatea taxei, şi nu ia data primirii copiei de pe notificarea transmisă de vânzător. în situaţia în care opţiunea se exercită numai pentru o parte din bunul imobil, această parte din bunul imobil care se intenţionează a fi utilizat pentru operaţiuni taxabile se va comunica în notificarea transmisă organului fiscal.”

Dispoziţiile legale prevăzute de Ordonanţa nr. 92 din 24 decembrie 2003 , Republicată , privind Codul de procedură fiscală.

Art. 64 din Codul de procedură fiscală, prevede că : „ Forţa probantă a documentelor justificative şi evidenţelor contabile. Documentele justificative şi evidentele contabile ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exista şi alte acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impunere.”

Art. 65 din Codul de procedură fiscală, prevede că : „Sarcina probei în dovedirea situaţiei de fapt fiscale. (1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la baza declaraţiilor sale şi a oricăror cereri adresate organului fiscal. (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe bază de probe sau constatări proprii.

Instanţa.

Referitor la suspendarea executării actului administrativ fiscal contestat până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.

Potrivit dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004 în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ.

Necesitatea asigurării unei protecţii jurisdicţionale provizorii persoanelor ale căror drepturi pot fi lezate prin emiterea unor acte administrative este recunoscută şi în plan european, prin Recomandarea R (89)8 adoptată de Consiliul de Miniştri al Consiliului Europei, potrivit căreia „instanţa, în calitate de autoritate jurisdicţională chemată să decidă măsura de protecţie provizorie, trebuie să ţină cont de ansamblul circumstanţelor şi intereselor prezente şi să acorde asemenea măsuri atunci când executarea actului administrativ este de natură a crea pagube grave, dificil de reparat şi când există un argument juridic aparent valabil faţă de nelegalitatea lui” .

Ar fi întemeiată măsura de suspendare a executării actului administrativ fiscal până la pronunţarea instanţelor învestite cu acţiunea , în situaţia în care, raportat la circumstanţele cauzei şi din actele dosarului ar rezulta existenţa unor îndoieli asupra legalităţii actului administrativ fiscal contestat .

TVA – ul plătit de reclamantă furnizorilor nu se cuvenea acestora , furnizorii în mod eronat l-au trecut în facturile emise către reclamantă , astfel că reclamanta are deschisă calea recuperării acesteia ca fiind o plată nedatorată .

Se consideră că suspendarea executării actului administrativ contestat de reclamantă nu este necesară pentru prevenirea unei pagube iminente .

Nu este un caz bine justificat, întrucât nu este lezat un drept , un interes legitim, iar pe de altă parte există indicii temeinice cu privire la legalitatea actului administrativ fiscal a cărui suspendare se solicită.

Cu privire la fondul cauzei.

Raportul de inspecţie fiscală a modificat baza de impunere pentru obligaţia reclamantei cu privire la impozitul pe profit , pentru perioada verificată .

Inspecţia fiscală a stabilit astfel pentru reclamantă o cotă impozabilă în sumă de 6.551 lei , corespunzător unui profit impozabil în cuantum de 40.945 lei.

Pentru a stabili această stare de fapt cu referire la obiectul de activitate al reclamantei inspecţia fiscală nu a acordat drept de deducere pentru cheltuielile privind materiile prime – masă lemnoasă – consumate în procesul de prelucrare de reclamantă , achiziţionate cu factură de la … .

Prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1039/24.07.2007 publicat în Monitorul Oficial nr. 576/22.08.2007 … a fost declarată contribuabil inactiv.

Inspecţia fiscală nu a acordat drept de deducere reclamantei pentru cheltuielile privind materiile prime , având în vedere dispoziţiile prevăzute de art. 11 ( 12 ) şi art. 21 (4) lit. r din Legea nr. 571/2003, făcând în cauză şi aplicarea art.141, alin.2, lit.e şi art.141, alin.3 din Legea nr. 571/2003 , cu referire la TVA – ul prevăzut în facturile emise de … , facturi ce privesc operaţiuni de închiriere,

operaţiuni scutite de plata taxei pe valoarea adăugată .

Concluziile expertului în sensul că organul de inspecţie fiscală în mod eronat a stabilit debitul suplimentar în suma totala de 5835 lei , vor fi înlăturate din următoarele considerente .

Obiectivul stabilit de instanţă pentru expertiza contabilă a fost orientat spre modalitatea de consemnare a informaţiilor privind cheltuielile efectuate de reclamantă pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia în evidenţa primară documentară şi evidenţa contabilă sintetică şi analitică.

Scopul evidenţierii informaţiilor , cu referire la fiecare operaţiune efectuată de reclamantă , în documentele justificative ale operaţiunilor respective , conform obiectului reclamantei de activitate , este acela al controlului ulterior.

Aceleaşi informaţii ce sunt preluate din documentele justificative ale operaţiunilor efectuate de reclamantă , sunt dedublate şi se înregistrează şi în evidenţa contabilă sintetică şi analitică , reprezentată de registrele generale ale contabilităţii , la care face referire expertiza contabilă .

Scopul evidenţei contabile sintetice şi analitice , reprezentată de registrele generale obligatorii ale contabilităţii , este tot acela al controlului ulterior.

În cauza de faţă controlul ulterior l-a efectuat inspecţia fiscală pe baza informaţiilor înregistrate în contabilitatea sintetică şi analitică a reclamantei cu referire la facturile celor doi furnizori … şi ….

Faptul că reclamanta , pentru informaţiile din facturile furnizorilor … şi … , dedublându-le le-a înregistrat cu unele elemente de date informaţionale în activul patrimonial şi cu alte elemente de date informaţionale în pasivul patrimonial referitoare la TVA , fără a fi respectate dispoziţiile legale aplicabile operaţiunilor efectuate cu respectivii furnizori , nu reprezintă un motiv să fie dedusă TVA înscrisă în facturile furnizorilor .

Înregistrările în contabilitate se fac cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile fiecărei operaţiuni patrimoniale efectuată de reclamantă .

Faptul că furnizorii … şi … pe facturile transmise reclamantei au înscris în componenţa valorii totale a facturii şi elemente de date informaţionale ( TVA ) ce nu sunt prevăzute de lege , nu poate fi considerat ca o cauză de suportabilitate pentru cumpărător ( reclamantă ) a impozitului indirect cum este definită TVA , în afară de situaţia în care atât furnizorii cât şi cumpărătorul ( reclamanta) au convenit să fraudeze bugetul statului .

Cheltuielile înregistrate în contabilitatea reclamantei , nu au avut la bază documentele justificative ale acestor cheltuieli cu referire la TVA , potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii în care să fie inclusă şi TVA ca impozit indirect , potrivit normelor legale .

TVA – ul ca impozit indirect plătit de reclamantă furnizorilor nu se cuvenea acestora , furnizorii în mod eronat l-au trecut în facturile emise către reclamantă , astfel că reclamanta are deschisă calea recuperării acesteia ca fiind o plată nedatorată .

Faptul că cei doi furnizorii ai reclamantei plătesc obligaţiile lor la bugetul statului sub forma TVA , în condiţiile în care ei sunt plătitori ai impozitului pe venit , este o problemă a furnizorilor.

Plăţile efectuate de furnizori ca fiind pentru TVA de plată sunt de fapt plăţi ale impozitului pe venit ce se cuvine bugetului statului ca obligaţie a acestora pentru operaţiunile efectuate .

Susţinerile reclamantei că a fost dusă în eroare de deconturile de TVA ale furnizorilor nu pot fi reţinute

Ca urmare a acestei situaţii ce a fost generată de reclamantă s-a emis decizia de impunere de către pârâta … , privind obligaţiile fiscale de plată ce au fost stabilite de inspecţia fiscală în sarcina reclamantei .

Alineatul 2 al art. 6 din Legea 82/1991 , stabileşte că: „(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.”, astfel că prevederile normative respective , în modalitatea preventivă , atenţionează persoanele ce întocmesc documentele justificative privind răspunderea pe care o au referitor la informaţiile (datele ) ce sunt consemnate în respectivele documente.

Conform Art. 2 din Legea 82/1991 „contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea i n f o r m a ţ i i l o r „ , dacă aceste informaţii sunt consemnate în mod legal pe documente justificative ale operaţiunilor efectuate de reclamantă, având în vedere caracterul documentar al contabilităţii, astfel că în contabilitate nu se pot înregistra cheltuieli dacă acestea nu sunt consemnate în mod legal pe documentele justificative ale efectuării lor .

Ca urmare a celor reţinute va fi respinsă acţiunea reclamantei ca nefondată şi cererea de suspendare a executării actului administrativ fiscal contestat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanta .. cu domiciliul în judeţul Gorj în contradictoriu cu pârâta … cu sediul în … judeţul Gorj.

Respinge cererea de suspendare a executării actului administrativ fiscal contestat.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 30 septembrie 2011, la Tribunalul Gorj.

Preşedinte,

Grefier,