Anulare decizii ale autoritatilor publice Finanţe. Financiar. Implicaţii ale Min. Finanţelor


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR.353

Şedinţa publică din 2 februarie 2012

PREŞEDINTE : …..

GREFIER : ……..

Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii în administrativ formulată de reclamanta SC …….. SRL Sf.Gheorghe, cu sediul în ……, în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna, cu sediul în Sf.Gheorghe, str.Bem Jozef, nr.9, judeţul Covasna, pentru anulare decizii emise de pârâtă.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică de astăzi, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Dezbaterile asupra acţiunii de faţă au avut loc în şedinţa publică din 26 ianuarie 2012, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceea zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

T R I B U N A L U L

Asupra cererii de faţă;

Constată că prin cererea înregistrată la 28 octombrie 2009 pe rolul acestei instanţe, reclamanta SC ……. SRL a solicitat instanţei de judecată ca prin hotărârea ce o va pronunţa în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna să anuleze Decizia nr. 265/21.09.2009 emisă de pârâtă; să admită contestaţia pe care a formulat-o împotriva Deciziei de impunere şi a raportului de inspecţie fiscală nr. 276/22.06.2009 şi în consecinţă să le anuleze în parte în sensul de a stabili că în perioada controlată reclamanta datora 12.637 lei impozit pe profit suplimentar plus 1.479 lei majorări de întârziere şi 15.007 lei TVA de plată plus 2.035 lei majorări de întârziere care au fost stinse prin plată.

În urma restabilirii situaţiei anterioare executării actelor administrative atacate, să oblige pârâta să restituie reclamantei suma de 49.125 lei plus dobânda legală în sumă de 11.142 lei cu titlu de obligaţii bugetare nedatorate.

Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta arată că, contestaţia (f.10) pe care a formulat-o împotriva Deciziei de impunere nr. 383/2008 (f.14) şi a Raportului de inspecţie fiscală nr. 2796/22.06.2009 (f.20) a fost respinsă de pârâtă prin Decizia nr. 265/21.09.2009 (f.7).

Reclamanta susţine că pârâta a mărit în mod artificial şi subiectiv valoarea producţiei faptice de cartofi obţinută.

Cotele cu care organul fiscal a ajustat producţia de cartofi la sfârşitul anului fiscal 2008 au fost determinate arbitrar şi în mod subiectiv.

Organul fiscal a reţinut în actul de control o situaţie nereală în sensul că reclamanta ar fi vândut cartofi de calitate bună la un preţ al cartofului de calitate proastă în scopul prejudicierii bugetului de stat.

În drept acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul fiscal.

Cererea a fost legal timbrată.

În combaterea cererii reclamantei, pârâta a depus la dosarul cauzei întâmpinare (f.40) prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantei-contestatoare şi în consecinţă menţinerea Deciziei nr. 265/21.09.20098 privind soluţionarea contestaţiei reclamantei.

Organul fiscal a reţinut în Raportul fiscal de inspecţie fiscală nr. 2796/22.06.2009 în mod corect obligaţiile fiscale datorate de reclamantă.

La stabilirea bazei de impozitare au fost avute în vedere prev. art. 67 din O.G. nr. 92/2003 în sensul stabilirii bazelor de impunere prin estimare.

Cantitatea de cartofi înregistrată în evidenţa contabilă a reclamantei a fost aproximativ jumătate faţă de media de producţie a cartofului după cum a figurat în evidenţele Direcţiei pentru Agricultură.

Ţinând cont de aceste aspecte organul de control a diminuat cu 15% producţia medie raportată la Direcţia de Agricultură, stabilind o medie la hectar de 18.700 kg. cartofi.

A utilizat în vederea estimării preţurile din evidenţa contabilă, respectiv de 0,1 lei/kg pentru 20% din producţia estimată, aceasta reprezentând cartofi de calitate inferioară şi 0,52 lei/kg preţul mediu ponderat la vânzări aplicat la 80% din producţie estimată reprezentând cartofi de calitate superioară.

Ţinând cont de producţia medie la hectar de 18.700 kg şi de preţul de valorificare utilizat de societate, a rezultat pe cele 49 de hectare cultivate de societate o producţie estimată de 387.982 kg, (18.700-10.782)* 49 ha, în valoarea de 169.160 de lei, (77.598*0,1) + (310.386*0,52), valoare ce constituie baza impozabilă pentru taxa de valoare adăugată şi impozitul pe profit. Valoarea în funcţie de care s-a calculat obligaţiile de plată suplimentare -TVA în valoare de 32.140 de lei, majorări de întârziere aferente în cuantum de 4.692 lei, impozit pe profit în valoare de 27.066 lei şi majorări în valoare de 3.384 lei..

Organul de inspecţie fiscală a mai constatat că societatea-reclamantă a vândut conform evidenţei contabile aproximativ 37% din producţie cu preţul de 0,1 lei motiv pentru care aceasta a procedat la calcularea din producţia totală obţinută de 528.300 kg cei 20% cartofi de calitate inferioară, rezultând 105.660 lei, faţă de înregistrarea contribuabilului de 197.830 lei. Astfel încât, pentru diferenţa de 92.170 kg în valoare de 46.085 lei s-au calculat obligaţii suplimentare de plată la data vânzării, luna martie şi luna aprilie 2009, rezultând taxa pe valoare adăugată în valoare de 7.756 lei, majorări e întârziere aferente în valoare de 259 lei, impozit pe profit în cuantum de 3680 lei, majorări de întârziere aferente în valoare de 206 lei.

Aceste elemente au făcut posibilă stabilirea stării de fapt fiscale în mod corect, întrucât între informaţiile obţinute din evidenţa contabilă a societăţi şi din declaraţiile fiscale depuse, pe de o parte şi informaţiile obţinute de la organul care ţine evidenţa producţiei medie a produselor agricole la nivel de localităţi din jud. Covasna, pe de altă parte, există o neconcordanţă. Adresa nr. 14557/26.05.2009 emisă de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Covasna constituie un mijloc de probă care este legală şi pertinentă în procesul stabilirii stării de fapt fiscale în vederea estimării bazei de impunere. Prin administrarea acestei probe organul fiscal nu a făcut altceva decât a procedat la identificarea elementelor care sunt cele mai apropiate situaţiei de fapt fiscale, conform art. 67 din Codul de procedură fiscală.

În ceea ce priveşte cotele cu care s-a efectuat ajustarea producţiei obţinute, preţurile de vânzare şi data de la care se naşte obligaţia fiscală, acestea au fost determinate de organul fiscal în mod obiectiv şi nicidecum subiectiv, după cum susţine reclamanta, bazându-se pe date şi informaţii primite de la organele de specialitate, respectiv constatări proprii ale organelor de inspecţie fiscală, de la contribuabili cu activitate similară.

În ceea ce priveşte preţurile avute în vedere de către organul fiscal, respectiv 0,1 lei şi 0,52 lei, sunt preţurile utilizate şi negociate de către societatea contestatoare, acestea fiind preluate din facturile emise de contestatoare, astfel încât organul fiscal nu a determinat un alt preţ de vânzare, aşa cum susţine reclamanta.

Organul de control nu în mod artificial a mărit valoarea producţiei, ci a avut în vedere informaţiile furnizate de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Covasna, iar în ceea ce priveşte calitatea cartofului s-a ţinut cont de faptul că, societatea a înregistrat în două calităţi de cartofi şi anume: cartofi de calitate inferioară şi superioară.

În dovedirea respectiv combaterea acţiunii părţile au solicitat iar instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisurile despre care s-a făcut vorbire în acţiune respectiv întâmpinare.

Totodată a fost administrată proba cu expertiza judiciară în domeniul agricol respectiv pentru clarificarea corectitudinii estimării producţiei de cartofi şi a modului cum au fost calculate şi reţinute obligaţiile bugetare de către organele fiscale, fiind depuse la dosar rapoartele de expertiză judiciară în domeniul agricol întocmită de expert tehnic ing. P. G. (f.87), respectiv expertiza contabilă întocmită de expertul consultant fiscal (H. K. (f.127).

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine că:

Organele de control fiscal din cadrul A.I.F. Covasna au efectuat un control în data de 9.06.2009-17.06. 2009 la societatea reclamantă şi au emis Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. 383/23.06.2009 întocmită în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. 2796/22.06.2009 prin care s-au stabilit obligaţii fiscale în sumă totală de 80.283 lei.

În urma verificării şi a constatărilor, organele de control au solicitat informaţii de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Covasna în legătură cu producţia de cartofi aferentă anului 2008 din care a rezultat o medie de producţie mai mare decât cea înregistrată în contabilitatea firmei. În consecinţă, conform art. 67 din OG nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, inspectorii au trecut la estimarea bazei de impunere privind impozitul pe profit şi TVA-lui aferent recoltei anului 2008 pentru determinarea stării de fapt fiscale.

Având în vedere adresa nr. 1455/26.05.2009 de la Direcţia pentru Agricultură i Dezvoltare Rurală Covasna, conform căreia media de producţie a cartofului este de 22 tone/ha în zona Sf. Gheorghe şi că în contabilitatea contestatoarei era înregistrată numai cantitatea de 10 tone/ha, inspectorii constatând că producţia de cartofi înregistrată în contabilitate este aproape numai jumătate faţă de media de producţie a cartofului comunicată de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Covasna, au trecut la estimarea bazei de impunere privind impozitul pe profit şi a TVA-ului aferent recoltei anului 2008 pentru determinarea stării de fapt fiscale.

Contrar celor reţinute în actele de control arătate, în raportul său de expertiză judiciară în domeniul agricol, expertul P. G. a concluzionat că, producţia medie de cartofi de pe cele 49 ha cultivate de reclamantă, în anul 2008, luând în considerare toate aspectele climaterice şi pierderile a fost de 18.260 kg/ha.

Pierderile cu recoltarea şi sortarea cartofilor au fost de 10% din producţia obţinută, pierderile cu înmagazinarea pe perioada de 6 luni a fost de 7% iar pierderi cauzate de secetă şi rozătoare au fost incluse în stabilirea producţiei medii şi la preţul de valorificare a cartofilor de calitate inferioară.

Producţia medie de cartofi obţinută pe sortimente a fost următoarea: producţie de cartofi marfă 55%; producţia de cartofi pentru sămânţă 30%; producţia de cartofi de calitate inferioară 15% iar producţia medie de cartofi valorificabilă pentru consum a fost de 10.043 kg/ha.

Preţurile de valorificare în momentul vânzării au fost de 0,50 lei/kg la cartofi consum, 0,30 lei/kg la cartofi pentru sămânţă şi 0,10 lei/kg la cartofi de calitate inferioară (f.88-93).

În raportul său expertul contabil H. K. a stabilit valoarea corectă a creanţelor fiscale (inclusiv dobânzi şi penalităţi) ţinând cont de înscrisurile din dosarul cauzei şi cele din evidenţa contabilă a societăţii reclamante în raport cu legislaţia fiscală în vigoare şi parametrii noi de calcul stabiliţi de expertul agricol mai sus arătate (f.126-142).

Expertul contabil a determinat cuantumul creanţelor fiscale în funcţie de concluziile raportului de expertiză agricolă întocmit în dosar, în ceea ce priveşte producţia medie de cartofi la hectar şi ponderea în totalul producţiei a celor trei sortimente de cartofi posibil obţinute.

Expertul contabil a utilizat cantitatea medie de 14.533,46 kg/ha, din care 55% cartofi consum, 30% cartofi sămânţă şi 15% cartofi de calitate inferioară. Preţurile de valorificare au fost de 0,50 lei/kg pentru cartofii de consum, 0,30 lei/kg pentru cartofii de sămânţă, 0,10 lei/kg pentru cartofii de calitate inferioară ( preţurile stabilite prin expertiză agricolă).

Astfel, cantitatea totală de cartofi estimată a se fi obţinut de pe suprafaţa de 49 ha cultivată de reclamantă a fost de 712.140 kg (14.533,46 kg x 49ha).

Diferenţa dintre cantitatea totală estimată şi cantitatea înregistrată în contabilitatea reclamantei este de 183-840 kg (712.140-528.300).

Baza de impunere suplimentară estimată, aferentă diferenţei de producţie, este de 69.859 lei (50.556+16.546+2.757 lei, calculată astfel:

183.840 x 55% cartofi consum= 101.112 kg x 0,50 lei = 50.556 lei

183.840 x 30% cartofi sămânţă = 55.152 kg x 0,30 lei = 16.546 lei

183.840 x 15% cartofi cal. inferioară = 27.576 kg x 0,10 lei = 2.757 lei.

Obligaţiile fiscale suplimentare calculate la această bază de impunere sunt:

– impozit profit, 11.177 lei (69.859 x 16%);

– majorări de întârziere, 1.397 lei, calculate de la data de 16.02.2009 (scadenţa plăţii fiind 15.02.2009) şi până la data controlului, 20.06.2009 (11.177 x 0,1% pe zi de întârziere x 125 zile).

– taxa pe valoare adăugată, 13.273 lei (69.859 lei xs 19%

– majorări de întârziere, 1.938 lei (13.273 x 0,1% pe zi de întârziere x 146 zile)

Baza de impunere suplimentară estimată, aferentă sortimentelor de cartofi înregistrate de reclamantă în contabilitate, este de 9.128 lei, reprezentând diferenţa dintre veniturile estimate şi veniturile realizate de reclamantă, calculată astfel:

Valori estimate: 528.300 kg (total cantitate înregistrată) x 55% cartofi consum = 290.565 kg x 0,50 lei/kg = 145.283 lei; 528.300 kg x 30% cartofi sămânţă = 158.490 kg x 0,3 lei/kg = 47.547 lei; 528.300 kg x 15% cartofi de calitate inferioară = 79.245 kg x 0,10 lei/kg = 7.925 lei.

Total valoare estimată : 200.755 lei

Valori realizate (înregistrate şi/sau obţinute din vânzare) de reclamantă: 197.830 kg cartofi de calitate inferioară livraţi (facturile nr. 31 din 31.03.2009 şi nr. 42/28,04.2009) x 0,10 lei = 19.783 lei; 330.470 cartofi consum (528.300 – 197.830 lei= x 0,52 lei/kg (preţ mediu ponderat practicat de reclamantă la vânzare cartofi consum) = 171.844 lei.

Totalul valorii realizate este de 191.627 lei ( 19.783 lei + 171.844 lei);

Valoarea estimată de 200.755 lei minus valoarea realizată de 191.627 lei = 9.128 lei, sumă ce reprezintă baza de impunere suplimentară estimată aferentă sortimentelor de cartofi înregistrate în contabilitate.

Obligaţiile fiscale suplimentare calculate asupra bazei de impunere suplimentare de 9.128 lei din care:

Impozit pe profit 1.460 lei (9.128 x 16%); majorări de întârziere 82 lei, calculate de la data de 26.04.2009 şi până la data controlului, 20.06.2009 (1.460 x 0,1 % pe zi de întârziere x 56 zile)

Taxa pe valoare adăugată, 1.734 lei (9.128 lei x 19%); majorări de întârziere, 97 lei, calculate de la data de 26.04.2009 şi până la data controlului, 20.06.2009 (1.734 x 0,1% pe zi de întârziere x 56 zile)

Obligaţiile fiscale suplimentare, totale, datorate de reclamantă sunt după cum urmează:

1.Impozit pe profit, 12.637 lei (11.177 + 1.460).

2.Majorări de întârziere aferente impozitului pe profit, 1.479 lei (1.397 + 82)

3.Taxa pe valoare adăugată, 15.007 lei (13.273 + 1.734)

4. Majorări de întârziere aferente taxei pe valoare adăugată, 2.035 lei (1.938 + 97)

Valoarea stinsă din creanţele fiscale contestate:

Potrivit fişei sintetice totale a contribuabilului SC ….. SRL, obligaţiile fiscale stabilite prin Decizia de impunere nr. 383/23.06.2009 au fost stinse integral, inclusiv sumele contestate de reclamantă.

Modul de stingere se prezintă în felul următor:

1.Impozitul pe profit şi majorări de întârziere aferente, paginile 13-17 din fişa sintetică

Stingerea sumei datorate de 15.808 lei (compusă din 1.490 lei impozit pe profit şi 202 lei majorări aferente – sume stabilite prin Decizia de impunere nr. 383/23.06.2009 şi necontestate de reclamantă; 12.637 lei impozit pe profit şi 1.479 lei majorări de întârziere aferente – sume datorate potrivit răspunsului la obiectivul nr.1, a avut loc la data de 23 aprilie 2010 odată cu plata sumei de 4.242 lei (nr. crt. 42 din fişa sintetică, cu O. p. nr. 18/23.04.2010 . .

2.Taxa pe valoare adăugată paginile 1-5 din fişa sintetică

Stingerea sumei datorate de reclamantă cu titlul de TVA de 15.007 lei a avut loc la data de 23.10.2009 odată cu depunerea declaraţiei de rambursare nr. 71355/23.10.2009, din care rezultă TVA de rambursat de 6.198 lei.

3.Majorări de întârziere aferente TVA pag.18-20 din fişa sintetică

Stingerea sumei datorate de 2.035 lei a avut loc la data de 27 septembrie 2010, odată cu plata sumei de 7.472 lei cu O.p. nr. 79/27.09.2010.

Ordinea stingerii datoriilor s-a făcut potrivit art. 115 alin.(1) lit. b) C. pr. fisc. conform căruia obligaţiile fiscale principale sau accesorii se sting în ordinea vechimii.

Diferenţa dintre creanţele fiscale contestate stinse şi creanţele fiscale datorate de reclamată stabilite este următoarea:

1. Impozit pe profit şi majorări de întârziere aferente

– sume datorate 14.116 lei (12.637 lei + 1.479 lei)

– sume stinse 34.336 lei

– diferenţa de restituit 20.220 lei

2. Taxa pe valoare adăugată

2. Taxa pe valoare adăugată

– suma datorată 15.007 lei.

– sumă stinsă, 40.896 lei

– diferenţa de restituit, 25.889 lei

3. Majorări de întârziere aferente TVA

3. Majorări de întârziere aferente TVA

– suma datorată, 2.35 lei

– suma stinsă 5,051 lei

– diferenţă de restituit, 3.016 lei

Dobânda legală aferentă valorii plătite în plus, calculată pe intervalul cuprins între data stingerii sumelor plătite în plus şi data întocmirii raportului de expertiză contabilă.

1. Impozit pe profit şi majorări de întârziere aferente

Dobânda se calculează pe diverse sume, în funcţie de data stingerii, astfel:

– pentru suma de 614 lei achitată la data de 23.04.2010, dobânda este de 147 lei;

– pentru suma de 128, achitată cu O.p. 52/16.06.2010, dobânda este 24 lei;

– pentru suma de 19.478 lei, achitată cu o.p. 1/23.09.2010, dobânda este de 2.513 lei;

Total de restituit este 22.904 lei, din care 20.220 lei impozit pe profit şi majorări aferente stinse în plus, precum şi 2.684 lei dobândă.

– pentru suma de 5.869 lei, ce reprezintă sumă de rambursat conform declaraţiei fiscale nr. 713555/23.10.2009, dobânda este de 2.473 lei;

– pentru suma de 950 lei, achitată cu O.p. nr. 3/20.01.2010, dobânda este de 316 lei;

– pentru suma de 1.571 lei, achitată cu O.p. nr. 11/15.03.2010, dobânda este de 437 lei;

– pentru suma de 5.710 lei, ce reprezintă suma de rambursat conform declaraţiei fiscale nr. 23835/25.03.2010, dobânda este de 1.533 lei;

– pentru suma de 11.789 lei, achitată cu O.p. nr. 17/23.04.2010 (suma totală achitată prin acest O.p. fiind de 50,803 lei), dobânda este de 2.824 lei;

Total de restituit este de 33.472 lei, din care 25.889 lei taxă pe valoarea adăugată stinsă în plus şi 7.583 lei dobândă.

– pentru suma de 1.571 lei, achitată cu O.p. nr. 16/20.04.2010, dobânda este de 380 lei;

– pentru suma de 131 lei, achitată cu O.p. nr. 51/16.06.2010, dobânda este de 24 lei;

– pentru suma de 897 lei, achitată cu O.p. nr. 53/25.06.2010, dobânda este de 142 lei;

– pentru suma de 44 lei achitată cu O.p. 65/23.07.2010, dobânda este de 7 lei;

– pentru suma de 2.498 lei, achitată cu o,p. nr. 79/23.09.2010, dobânda este de 322 lei;

Total de restituit este de 3.891 lei, din care 3.016 lei majorări de întârziere aferente şi 875 lei dobândă.

Totalul general al sumelor de restituit de la bugetul de stat către reclamantă este de 60.267 lei, din care : 49.125 lei sume stinse în plus şi 11.142 lei dobânzi.

Raportat la această situaţie de fapt mai sus prezentată, tribunalul constată că cerinţele legale prevăzute la art. 1 şi 8 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ sunt prezente în speţă motiv pentru care urmează a anula în tot respectiv în parte actele administrative atacate de reclamantă urmând a se dispune conform dispozitivului prezentei sentinţe.

Văzând şi disp. art. 274 C.pr.civ., pârâta urmează să suporte cheltuielile judecată făcute de reclamantă, reprezentând onorariu expertize şi taxa de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta S.C….. S.R.L. în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna.

Anulează Decizia nr.265 din 21.09.2009 emisă de pârâtă.

Admite contestaţia reclamantei formulată împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată nr.383 din 23.06.2009 şi a Raportului de inspecţie fiscală nr.2796/22.06.2009 pe care le anulează în parte.

Stabileşte că, în perioada controlată reclamanta datora 12.637 lei impozit pe profit suplimentar plus 1.479 lei majorări de întârziere, 15.007 lei TVA de plată plus 2.035 lei majorări de întârziere stinse integral prin plată;

Restabileşte situaţia anterioară executării actelor atacate în sensul că, obligă pârâta să restituie reclamantei suma de 49.125 lei plus dobânda legală în cuantum de 11.142 lei cu titlu de obligaţii bugetare nedatorate.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 6.239,30 lei cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 2 februarie 2012.

.

PREŞEDINTE GREFIER