Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Decizie a autoritatii contractante întemeiata pe art.209 alin.1 lit.d teza a II-a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Contracte


– art.209 alin.1 lit.d teza a II-a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006

Dispozitiile art.209 alin.1 lit.d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 reglementeaza dreptul autoritatii contractante de a decide anularea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, daca abateri grave de sa prevederile legale afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila încheierea contractului.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII-A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR. 1012/06.05.2011)

Prin plângerea înregistrata la data de 21.01.2010 sub nr.5521/2/2010 petenta SC P. B. G. C. I. SA în contradictoriu cu intimatul – autoritate contractanta Institutul National de Endocrinologie C.I Parhon a solicitat modificarea Deciziei CNSC nr.191/15C4/7829/180 prin care i-a respins ca nefondata contestatia petentei; anularea în tot a Dispozitiei emisa de autoritatea contractanta si comunicata prin Adresa nr.A26/06.01.2011 prin care aceasta a decis anularea procedurii de atribuire; obligarea autoritatii contractante la respectarea Deciziei cuprinse în Adresa nr.A238/24.12.2001, respectiv obligarea acestuia la semnarea contractului de achizitie publica servicii având ca obiect “Întocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) pentru “Lucrari de consolidare, inclusiv interventii la instalatiile aferente pentru corpurile G si A ale Institutului National de Endocrinologie C.I Parhon, cod CPV: 79314000-8; obligarea autoritatii contractante si a Ministerului Sanatatii la prevederea în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 a uni credit bugetar care sa acopere cheltuielile generate de acest contract. În motivarea plângerii se arata ca într-o prima faza a evaluarii ofertelor a fost declarata câstigatoare, însa ca urmare a promovarii unei contestatii de catre SC L. C. SRL, un alt participant la procedura, CNSC prin Decizia nr.6258/632C4/7362/16.12.2010 a depus anularea raportului procedurii de atribuire nr.A2274/06.12.2010 si reevaluarea ofertelor.

Ca urmare a deciziei CNSC, autoritatea contractanta a comunicat cu adresa nr.A2381 din data de 24.12.2010 ca oferta sa a fost declarata câstigatoare.

Ulterior, la data de 6.01.2011 autoritatea contractanta a comunicat prin adresa nr.A26 anularea procedurii de atribuire a Contractului de achizitii publice în temeiul art.209 alin.1 lit.d) teza a II-A Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006.

Împotriva adresei, petentul a formulat contestatie la CNSC, contestatie ce a fost respinsa prin Decizia nr.191/15C/7829/180/13.01.2010 atacata în prezenta cauza.

Decizia CNSC este criticabila întrucât autoritatea contractanta a acceptat oferta depusa, a declarat-o corespunzatoare în cursul anului 2010, a comunicat acest fapt tot în cursul anului 2010, expunându-si neîndoielnic acordul de vointa de a se angaja juridic în acest contract.

Arata petentul ca autoritatea contractanta nu îsi mai putea revoca oferta de vreme ce se realizase acordul de vointa si a abuzat de dispozitiile art.209 alin.1 lit.d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 chiar cu scopul de a anula procedura de atribuire.

Prin întâmpinarea formulata, autoritatea contractanta a solicitat respingerea plângerii ca nefondata.

Nu poate fi retinuta afirmatia petentei, în sensul ca momentul încheierii contractului de achizitie publica este data realizarii acordului de vointa întrucât potrivit prevederilor art.205 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 contractele ce intra în sfera de aplicare a prezentei ordonante de urgenta pot fi încheiate numai dupa împlinirea termenelor de asteptare, în caz contrar aceste fiind lovite de nulitate absoluta.

Petenta a omis sa mentioneze ca SC L. C. SRL a depus o a doua contestatie cu nr.1069/29.10.2010 CNSC înainte de împlinirea termenului legal de asteptare prevazut de art.205 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, fapt ce a determinat imposibilitatea încheierii contractului pentru care SC P. B. G. C. I. SA a fost desemnat câstigator.

Analizând actele si lucrarile dosarului, Curtea retine urmatoarele;

Procedura de atribuire aplicata de Institutul National de Endocrinologie C.I Parhon în vederea atribuirii Contractului de servicii pentru întocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), pentru lucrari de consolidare inclusiv interventii la instalatiile aferente pentru corpurile G si A ale institutului este cererea de oferte.

Conform invitatiei de participare nr.271294/5.11.2010, publicata în SEAP, data limita de depunere a ofertelor a fost 16.11.2010 ora 1000.

În urma evaluarii acelor cinci oferte depuse la, data de 7.12.2010 autoritatea contractanta a desemnat drept câstigatoare oferta depusa de petenta.

La data de 8.12.2010 SC L. C. SRL a formulat contestatie, iar prin Decizia CNSC 6258/632C4/7362 din 15.12.2010 s-a anulat procedura de atribuire si s-a dispus reevaluarea ofertelor.

Urmare a deciziei CNSC autoritatea contractanta a procedat la reevaluarea ofertelor comunicând petentei prin adresa A2381/24.12.2011 faptul ca oferta sa a fost declarata câstigatoare.

Si aceasta decizie a autoritatii contractante a fost atacata cu contestatie la CNSC de ofertantul SC L. C. SRL.

La data de 6.01.2011 autoritatea contractanta a emis decizia de anulare a procedurii nr.13/6.01.2011 în temeiul prevederilor art.209 alin.1 lit.d) teza a II-a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 si art.11 Legea nr.500/2002 a finantelor publice.

Decizia de anulare a fost motivata în sensul imposibilitatii încheierii contractului întrucât au fost pierdute fondurile necesare alocate, procedura nefiind finalizata pâna la data de 31.12.2010.

Petenta SC P. B. G. C. I. SA a formulat contestatie împotriva deciziei de anulare a procedurii de atribuire.

Prin decizia 191/15C4/7829/180/13.01.2010 CNSC a respins contestatia ca nefondata, decizia fiind atacata la instanta de contencios administrativ prin prezenta plângere.

Analizând probatoriul administrat, Curtea constata ca plângerea este nefondata.

Astfel, decizia de anulare a procedurii de atribuire a fost justificata de pierderea fondurilor alocate prin nefinalizarea procedurii pâna la data de 31.12.2010.

Potrivit dispozitiilor art.209 alin.1 lit.d) teza a II-a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achizitii publica (….) d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila încheierea contractului.

Prin pierderea fondurilor alocate initial pentru derularea contractului de achizitie publica ca urmare a expirarii termenului pâna la care au fost alocate fondurile necesare încheierii contractului, autoritatea contractanta a procedat în mod corect la anularea procedurii.

Curtea retine ca potrivit art.11 Legea nr.500/2002 privind finantele publice veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de 1 an ce corespunde exercitiului bugetar – principiul anualitatii.

Angajarea unor cheltuieli de catre ordonatorul principal de credite în afara limitelor cheltuielilor bugetare aprobate sau fara sa existe creditul bugetar, este interzisa.

În consecinta în mod corect pârâtul autoritatea contractanta a anulat procedura de atribuire, decizia sa fiind în acord cu dispozitiile art.209 (contractul nu a fost încheiat) si cu prevederile Legii nr.500/2002, întrucât fondurile alocate initial nu mai sunt disponibile.

În acest context, Curtea apreciaza ca neîntemeiata plângerea formulata de petenta SC P. B. G. C. I. SA împotriva Deciziei CNSC nr.191/15C4/7829/180, si în consecinta o va respinge.

1