Anulare proces verbal incheiat din aplicarea Legii nr.333/2003. Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra soluţionării cererii formulată în baza Legii contenciosului administrativ de către reclamanta SC P. R.F. SRL în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI BRAŞOV SECŢIA 3 DE POLIŢIE BRAŞOV, având ca obiect ”anulare proces verbal ”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura îndeplinită.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 7.02.2012, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din aceea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa faţă de lipsa de timp pentru deliberare, văzând şi dispoziţiile art.260 alin.1 Cod procedură civilă a amânat pronunţarea la data de 14.02.2012.

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 21.10.2011 sub nr. 13078/62/2011, astfel cum a fost precizată (fila 36), reclamanta SC P. R.F. SRL Timişoara a chemat în judecată pârâtul IPJ Braşov solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea procesului verbal de control din data de 04.10.2011.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că la data de 04.10.2011, în urma unui control efectuat la magazinul său situat în Braşov, str. G., nr. x, organele de poliţie ale Secţiei 3 Braşov au constatat următoarele nereguli privind respectarea dispoziţiilor Legii nr. 333/2003: lipsa proiectului sistemului tehnic de alarmare, neincluderea punctului de lucru în planul de transport valori monetare, faptul că înregistratorul DVR nu este protejat mecano-fizic, uşa de acces marfă nu este asigurată corespunzător, registrele pe linie de pază nu sunt înregistrate la secretariatul societăţii reclamante.

Reclamanta a arătat că aceste susţineri sunt eronate, societatea respectând toate prevederile legale cuprinse în Legea nr. 333/2003 şi HG nr. 1010/2004. În plus, reclamanta a arătat că pârâtul nu a indicat în concret obligaţiile nerespectate de către societate, ci doar a precizat generic faptele contrare legii.

Cu privire la proiectul sistemului tehnic de alarmare reclamanta a arătat că acesta a fost întocmit şi depus la sediul pârâtului, conform dovezii anexate. De asemenea, a mai arătat că deţine şi un plan de transport valori monetare, în care este inclus şi punctul de lucru verificat, iar pentru camerele video de stocare a imaginilor şi uşile de acces marfă nu există obligaţia legală de a asigura protecţia mecano fizică, astfel cum rezultă din interpretarea art. 9 din HG nr. 1010/2004.

Reclamanta a mai arătat că uşa de termopan de la punctul său de lucru are o clasă de siguranţă ridicată, fiind monitorizată de camerele video şi de agenţii de pază.

Cu privire la registrele pe linie de pază a arătat că nu are nici o obligaţie legală cu privire la acestea, conform art. 22 din Legea nr. 333/2003

În drept a fost invocată Legea nr. 333/2003 şi HG nr. 1010/2004.

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 4 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,3 lei.

Prin întâmpinare (filele 27-29), pârâtul IPJ Braşov a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, motivat de faptul că procesul – verbal de control este un act care nu produce efecte juridice, un document care confirmă numai desfăşurarea activităţii profesionale desfăşurate de lucrătorii de poliţie în baza normelor prevăzute de Legea nr. 333/2003, în urma căruia petenta a fost sancţionată contravenţional prin procesul verbal de contravenţie seria AP nr. 2366019 încheiat la data de 01.10.2011, ce face obiectul dosarului civil nr. 32247/197/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Braşov. Prin urmare, pârâtul a apreciat că procesul verbal de control nu este un act administrativ – actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naştere, modificând sau stingând raporturi juridice”, astfel că nu poate face obiectul acţiunii în administrativ, conform art. 8 din Legea nr. 554/2004.

Pe fond, a arătat că acţiunea promovată de către reclamantă nu este întemeiată, deoarece situaţia de fapt reţinută în actul de control este corectă şi relevă nerespectarea de către aceasta a unor norme speciale cuprinse în Legea nr. 333/2003, pentru care s-a şi dispus sancţionarea contravenţională a societăţii. În plus, pârâtul a mai arătat că anterior, la data de 05.07.2011, a mai fost efectuat un control la punctul de lucru al reclamantei, cu aceeaşi tematică, în cadrul căruia s-a pus în vedere reprezentantului societăţii să ia măsuri pentru remedierea lipsurilor constatate, care nu au fost însă aduse la îndeplinire.

În drept a fost invocată aplicarea Legii nr. 554/2004, a Legii nr. 333/2003.

În probaţiune, a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâtul IPJ Braşov prin întâmpinare, excepţie care primează în soluţionare, în condiţiile art. 137 c.pr.civ., tribunalul constată că aceasta este nefondată.

Potrivit dispoziţiilor art. 1 al. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, „orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată”. Din interpretarea acestei norme rezultă că pentru a avea deschisă calea prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, este necesar ca reclamanta să fi fost vătămată de către o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri.

În cauză, procesul verbal de control din data de 04.10.2011 contestat de către reclamantă reprezintă un act administrativ în sensul Legii nr. 554/2005, deoarece este un „act unilateral cu caracter individual (…), emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naştere, modificând sau stingând raporturi juridice”.

Astfel, procesul verbal de control este emis de către pârât în vederea executării legii speciale – Legea nr. 333/2003, în temeiul atribuţiilor conferite de acest act normativ pârâtului, ca autoritate publică.

De asemenea, procesul verbal de control este apt să dea naştere unor raporturi juridice ulterioare – stând la baza procesului verbal de contravenţie seria AP nr. 2366019 încheiat la data de 01.10.2011.

Pentru toate aceste considerente instanţa va respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâtul IPJ Braşov prin întâmpinare.

Pe fond, instanţa va reţine că la data de 04.10.2011, în urma unui control efectuat la magazinul său situat în Braşov, str. G., nr.x, organele de poliţie ale Secţiei 3 Braşov din cadrul pârâtului au încheiat un proces verbal de control, prin care au stabilit că: lipseşte proiectul sistemului tehnic de alarmare, punctul de lucru nu este inclus în planul de transport valori monetare, înregistratorul DVR nu este protejat mecano-fizic, uşa de acces marfă nu este asigurată corespunzător, registrele pe linie de pază nu sunt înregistrate la secretariatul societăţii reclamante.

Reclamanta a contestat această situaţie de fapt – cu privire la sistemul tehnic de alarmare şi la faptul că punctul de lucru nu este inclus în planul de transport valori monetare şi a contestat sub aspectul existenţei unei obligaţii legale celelalte aspecte reţinute, însă aceste susţineri nu sunt corecte.

Este adevărat că reclamanta a depus la dosar dovada înregistrării proiectului privind sistemul de alarmare şi avertizare contra efracţiei (fila 19), dar aceasta, deşi este întocmită în evidenţele societăţii anterior controlului, a fost depusă la sediul IPJ Braşov ulterior controlului efectuat de către reprezentanţii pârâtului – la data de 14.10.2011.

De asemenea, actul adiţional depus la dosar de către reclamantă referitor la includerea punctului de lucru controlat în planul de transport valori monetare al reclamantei, instanţa constată că actul adiţional depus la dosar a fost întocmit ulterior controlului efectuat de către reprezentanţii pârâtului – la data de 20.10.2011 (filele 10-18)

Cu privire la obligaţia legală de a asigura protecţia mecano-fizică pentru camerele video de stocare a imaginilor şi uşile de acces marfă instanţa constată că aceasta este prevăzută de art. 28 din Legea nr. 333/2003 coroborat cu art. 37-38 anexa 3 din HG nr. 1010/2004.

De asemenea, conform art. 2 anexa 4 din HG nr. 1010/2004, este obligatorie înregistrarea registrelor pe linie de pază „la secretariatul unităţii păzite”.

Pentru toate aceste considerente, instanţa va respinge acţiunea promovată de către reclamanta SC P.R. F. SRL T., astfel cum a fost precizată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâtul IPJ Braşov prin întâmpinare.

Respinge acţiunea promovată de către reclamanta SC P. R.F. SRL, cu sediul în T., str. M., nr. x, jud. T., în contradictoriu cu pârâtul IPJ Braşov, cu sediul în Braşov, str. N. Titulescu, nr. 28, jud. Braşov, astfel cum a fost precizată.

Definitivă.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.02.2012.

3