Anulare transfer patrimonial. Condiţii prevăzute de art. 79 şi 80 din Legea nr.85/2006. Neconsultarea informaţiilor înscrise în arhiva electronică de garanţii reale mobiliare nu este de natură a răsturna prezumţia bunei credinţe a dobânditorului. Faliment


Neconsultarea informatiilor înscrise în arhiva electronica de garantii reale mobiliare, privind garantia instituita asupra unui bun mobil, nu poate fi apreciata ca o dovada a relei credinte. Nici o norma legala nu instituie obligatia cumparatorului unui bun mobil de a consulta arhiva electronica de garantii reale mobiliare la momentul încheierii contractului, încât, potrivit art. 1294 Cod civil, conventia de vânzare este în mod valabil încheiata, în momentul în care partile s-au înteles asupra bunului si a pretului. Lipsa de vigilenta a dobânditorului nu este sanctionata prin considerarea acestuia ca fiind de rea credinta si ca având intentia de a frauda creditorii, ci prin faptul ca aceasta dobândeste bunul, grevat de gaj, cu riscul de a putea fi urmarit.

Prin sentinta comerciala nr. 1120 din 08 noiembrie 2010, pronuntata de judecatorul-sindic de la Tribunalul Olt, în dosarul nr. 837/104/2009, s-au admis cererile formulate de creditoarea B T SA si lichidatorul E COM SPRL, împotriva pârâtilor RM, SC T S T D SRL si SC Y C SRL, fiind anulate facturile fiscale din 12.05.2008 si din 25.05.2010, precum si contractul de vânzare cumparare încheiat între pârâtii RM si SC T S T D SRL si a fost obligata pârâta SC Y C SRL sa restituie debitoarei autoutilitara Mercedes Benz.

Împotriva aceste sentinte a declarat recurs pârâta SC Y C SRL.

Prin decizia nr. 138 din 2 februarie 2011, Curtea de Apel Craiova a schimbat sentinta în parte în sensul respingerii cererii de anulare a contractului de vânzare cumparare încheiat între SC T S T D SRL si SC Y C SRL la data de 25.05.2010 privind autoutilitara Mercedes Benz obligând pe dobânditor sa restituie averii debitoarei valoarea bunului transferat conform contractului de vânzare cumparare din 12.05.2008 (factura 4730921) adica suma de 74.000lei, urmând ca acesta, ca si cumparator de buna credinta, sa se înscrie la masa credala cu aceasta valoare. A mentinut celelalte dispozitii ale sentintei.

La pronuntarea solutiei Curtea a retinut urmatoarele considerente:

Prin contractul nr. 687 din 18.08.2007, încheiat cu B T SA, debitoarea SC C SRL a dobândit în patrimoniu autoutilitara Mercedes Benz având numarul de identificare WDB9066351S115675, pentru garantarea caruia a fost instituita o garantie reala mobiliara, înregistrata în arhiva electronica, la data de 24.12.2007.

La data de 12 mai 2008, debitoarea a înstrainat autoutilitara Mercedes Benz, pârâtului RM, pretul convenit de parti fiind de 74.000 lei, fiind încheiata factura nr. 4730421/2008. Ulterior, la data de 13.10.2009, intimatul pârât RM a înstrainat autoutilitara câtre SC T S T D SRL, fiind încheiat contract de vânzare cumparare, pretul convenit fiind de 8.000 lei, iar la data de 25.05.2010, aceasta din urma a vândut autoutilitara catre SC Y C SRL, conform facturii fiscale nr. 2009 din 25.05.2010, cu pretul de 10.000 lei.

Prin sentinta nr. 355 din 16 martie 2009, pronuntata de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 837/104/2009, s-a dispus deschiderea procedurii insolventei împotriva debitoarei SC C SRL.

Prin cererea introductiva lichidatorul a solicitat anularea tuturor operatiunilor de transfer patrimoniale succesive, având ca obiect autoutilitara Mercedes Benz, invocând ca temei de drept, dispozitiile art. 79 din Legea nr. 85/2006.

Art. 79 din reglementeaza o actiune revocatorie speciala, ce sanctioneaza toate actele frauduloase încheiate de debitoare, în dauna drepturilor creditorilor sai, în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii.

Din interpretarea normei legale invocate, rezulta si conditiile de admisibilitate a actiunii, ce trebuiesc întrunite cumulativ, si anume: actul juridic a carui anulare se solicita sa fie fraudulos, în sensul ca debitorul a urmarit fraudarea intereselor creditorilor; actul juridic a carui anulare se solicita sa aiba ca efect prejudicierea creditorilor; complicitatea tertului dobânditor la frauda; sa nu fi intervenit decaderea, pentru nerespectarea termenului prevazut art. 81 alin. 1 din Legea nr. 85/2006; actul sa fi fost încheiat în perioada suspecta.

În speta, Curtea, în ce priveste contractul de vânzare cumparare încheiat între SC T S T D SRL si SC Y C SRL, a constatat ca nu este îndeplinita conditia complicitatii tertului dobânditor, în persoana recurentei pârâte SC Y C SRL, criticile formulate în acest sens fiind întemeiate.

Astfel, în ceea ce priveste conditia intentiei de fraudare, potrivit art. 85 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, daca sunt îndeplinite conditiile art. 79 si 80, se instituie o prezumtie relativa de frauda în dauna creditorilor, numai în sarcina debitoarei, prezumtia putând fi rasturnata de catre aceasta, prin dovada contrara Ea nu se extinde însa la tertul dobânditor sau subdobânditor.

Dispozitiile art. 83 din Legea nr. 85/2006, potrivit carora nulitatea actului încheiat de catre debitor intervine chiar daca nu exista si complicitatea tertului la frauda, buna sau reaua sa credinta având relevanta doar cu privire la dreptul asupra creantei sau bunului rezultat din repunerea în situatia anterioara, sunt de stricta interpretare si se refera doar la transferurile patrimoniale sanctionate de art. 80 din Legea nr. 85/2006.

Ca urmare, actele de transfer patrimonial suspuse art. 79 din Legea insolventei, text ce nu contine norme derogatorii de la dreptul comun (art. 975 Cod civil), pot fi anulate numai daca exista si se dovedeste complicitatea tertului la frauda. În acest caz, potrivit art. 1164 Cod civil, sarcina probei revine celui ce invoca reaua credinta a subdobânditorului si a tertului dobânditor, care trebuie sa rastoarne prezumtia de buna credinta a acestora. În acest sens, dispozitiile art. 83 alin. 2 din legea nr. 85/2006, sunt clare si ele dispun în mod expres ca […] reaua-credinta a tertului dobânditor trebuie dovedita.

Or, în speta, Curtea a constatat ca nu a fost dovedita intentia de fraudare a SC Y C SRL la încheierea conventiei de vânzare-cumparare, având ca obiect autoutilitara Mercedes Benz, întrucât neconsultarea informatiilor înscrise în arhiva electronica de garantii reale mobiliare, privind garantia instituita asupra acestui bun mobil, nu poate fi apreciata ca o dovada a relei credinte, de natura a rasturna prezumtia. Nici o norma legala nu instituie obligatia cumparatorului unui bun mobil de a consulta arhiva electronica de garantii reale mobiliare la momentul încheierii contractului, încât, potrivit art. 1294 Cod civil, conventia de vânzare este în mod valabil încheiata, în momentul în care partile s-au înteles asupra bunului si a pretului.

În acest sens, lipsa de vigilenta a recurentei pârâte SC Y C SRL, în calitatea sa de dobânditor nu este sanctionata prin considerarea acesteia ca fiind de rea credinta si ca având intentia de a frauda creditorii, ci de faptul ca aceasta a dobândit bunul, grevat de gaj, cu riscul de a putea fi urmarit.

Astfel, potrivit art. 1790 Cod civil, intimata creditoare B T SA are drept de urmarire asupra bunului indiferent de cine detine bunul si cu ce titlu.

În aceste conditii, nefiind îndeplinita conditia complicitatii tertului dobânditor SC Y C SRL la frauda, nu sunt incidente dispozitiile art. 79 din Legea nr. 85/2006, în ceea ce priveste contractul de vânzare cumparare încheiat între SC T S T D SRL si SC Y C SRL, având ca obiect autoutilitara Mercedes Benz, cererea de anulare fiind nefondata.

În ceea ce priveste solutia, referitoare la celelalte acte de înstrainare, succesive, intervenite între debitoarea SC C SRL si pârâtul RM si acesta din urma si SC T S T D SRL, nefiind atacata cu recurs nu a facut obiectul controlului judiciar.

Dar, în conditiile în care, aceste doua contracte de vânzare cumparare mentionate au fost anulate, iar ultimul act de înstrainare nu a fost anulat, primul cumparator, intimatul pârât RM, va trebui sa restituie averii debitoarei, potrivit art. 83 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, valoarea bunului transferat conform contractului de vânzare cumparare din 12 mai 2008, adica suma de 74.000 lei, întrucât nici în sarcina acestuia nu a fost dovedita reaua credinta, potrivit art. 83 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, intimatul pârât RM, ca si cumparator de buna credinta, va avea o creanta împotriva averii debitoarei, de aceeasi valoare, putând sa se înscrise la masa credala.

??

??

??

??

1