Anulare transferuri patrimoniale . Jurisprudență Faliment


Tribunalul GORJ Sentinţă comercială nr. 354/2014 din data de 17.03.2014

Dosar nr. ………….

Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECȚIA A II-A CIVILĂ

Sentința nr. 354/2014

Ședința publică de la 17 Martie 2014

Completul compus din:

Judecător sindic ……………

Grefier Șef ……………..

Pe rol fiind judecarea acțiunii formulată de …………………., desemnat lichidator pentru debitoarea …………………., împotriva pârâtei …………………..

La apelul nominal făcut în ședința publică au răspuns practician în insolvență D I, pentru lichidatorul judiciar …………………., lipsă fiind pârâta …………………..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefier, după care constatând acțiunea în stare de judecată, s-a acordat cuvântul;

Practician în insolvență DI solicitat admiterea acțiunii așa cum a fost formulată.

JUDECĂTORUL SINDIC,

Asupra acțiunii de față;

Prin acțiunea înregistrată la Tribunalul Gorj-Secția a II-a Civilă, ………………….”;, numit lichidator judiciar al debitoarei …………………. prin încheierea nr. 279/09.08.2013 pronunțată de Tribunalul Gorj in dosarul nr. …………., a chemat în judecată pârâta …………………., solicitând anularea transferurilor patrimoniale efectuate între debitoare și pârâtă în baza facturilor fiscale nr. 702/07.08.2012, 761/17.09.2012, 865/31.12.2012, 850/30.11.2012 și restituirea către averea debitoarei a autovehiculelor ce au făcut obiectul tranzacțiilor, respectiv;

– Autoutilitară ………….., nr. de identificare JDA00F30000068435 , serie motor 0262811, cilindree 1589, culoare gri, cu valoare de inventar 13.862,95 lei a fost vândută conform factură fiscală 850/30.11.2012 în valoare de 5.000 lei inclusiv TVA.

– Autoturism ……………., nr. de identificare JMBXNCU2W3U006560 , serie motor HY9220, cilindree 1997, culoare negru cu valoare de inventar 36.290,32 lei a fost vândută conform factură fiscală 865/31.12.2012 în valoare de 10.000 lei inclusiv TVA.

– Autoturism …………., nr. de identificare 4S4WXELU57S008801 , serie motor 0229537, culoare negru cu valoare de inventar 115.193,35 lei a fost vândută conform factură fiscală 761/17.09.2012 în valoare de 5.000 lei inclusiv TVA.

– Autoturism ……………, nr. de identificare VF35CWJYF60465085 , serie motor 6001249 cu valoare de inventar 6.451,61 lei a fost vândută conform factură fiscală 702/07.08.2012 în valoare de 5.000 lei inclusiv TVA.

S-a mai solicitat și obligarea pârâtei la restituirea autovehiculelor ce au făcut obiectul acestor vânzări frauduloase.

În motivarea cererii, lichidatorul judiciar a arătat că, prin încheierea nr. ………… din 09.08.2013 pronunțată de judecătorul sindic în dosarul nr. ………….., s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei …………………., lichidator judiciar fiind numite cabinetele noastre asociate.

In urma analizării documentelor financiar – contabile depuse de debitoare, a identificat mai multe transferuri patrimoniale, respectiv vânzarea unor autoturisme, efectuate de debitoare în baza facturilor fiscale emise în anul 2012 către pârâta …………………..

Se susține că, aceste transferuri au fost efectuate cu intenția tuturor părților implicate de a sustrage de la urmărire de către creditori a bunurilor debitoarei, care în luna august a anului 2013 a intrat în procedura simplificată a falimentului, iar sumele încasate din vânzarea acestor mijloace de transport sunt cu mult sub valoarea de înregistrare în contabilitatea, fapt ce atrage nulitatea conform dispozițiilor art. 80 din legea 85/2006 privind procedura insolventei.

Intenția de sustragere de la urmărire al acestor bunuri și caracterul fraudulos al transferurilor aparține atât debitorului cat si celeilalte părți implicate în tranzacție și este dat de faptul că societatea pârâtă care a beneficiat de bunuri are ca asociat unic pe FLA, fiica numitului FC, fost asociat fondator majoritar și director economic al debitoarei, cu o influență majoră asupra activității acesteia.

Valoarea de înregistrare în a celor 3 autosanitare era de 171.798 lei, iar prețul obținut din vânzări a fost de numai 25.222 lei, fiind stabilit în mod arbitrar fără a se întocmi un raport de evaluare care să stabilească valoarea reală de piață a autoturismelor în raport de starea tehnică și gradul de uzură a fiecăruia.

Aceste transferuri se încadrează în categoria operațiunilor prevăzute la art. 80 alin. 1, lit. b) din Legea 85/2006, respectiv:”;operațiuni comerciale în care prestația debitorului depășește vădit pe cea primită, efectuată în cei 3 ani anterior deschiderii procedurii”;.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 79, art. 80 alin.1 lit. b) si c), art.81 si art.83 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

In temeiul art. 223 Cod proc. Civ, s-a solicitat judecarea si in lipsa.

În dovedirea cererii, lichidatorul a depus la dosar în copie următoarele documente:

– facturile fiscale nr. 850 din 30.11.2012, 865 din 31.12.2012, 761 din 17.09.2012, 702 din 7.08.2012, ;extras de la ORC Gorj privind lista administratorilor și asociaților ………………….;adresa nr. 26200 din 22.08.2013 a Primăriei ……….cu privire la mijloacele de transport înstrăinate de debitoarea ………………….;lista imobilizărilor pe conturi ieșite în perioada 01.01.2012-31.12.2012(cont 2012).

La data de 3.02.2014, lichidatorul judiciar a depus la dosar precizare la cererea principală, arătând că, a fost contactat de domnul FC reprezentantul părătei …………………., cu care s-a convenit ca în data de 23.01.2013 să fie predate către …………………. două dintre cele două autoturisme, respectiv : Autoutilitară ……………., nr. de identificare JDA00F30000068435 , serie motor 0262811(poziția nr. 1) și Autoturism ……………., nr. de identificare 4S4WXELU57S008801 , serie motor 0229537(poziția nr. 3).

Referitor la transferurile celorlalte două autoturisme, a căror anulare și restituire se solicită, s-a menționat faptul că acestea nu se mai află în proprietatea …………………., fiind înstrăinate conform facturilor nr. 15/05.06.2013 și nr. 8/25.03.2013. Astfel, autoturismul ………………, nr. de identificare JMBXNCU2W3U006560 , serie motor HY9220(poziția nr. 2) a fost vândut cu factura nr. 15 din 05.06.2013 către B Vdin Tg-Jiu la prețul de 9.052 lei, inclusiv TVA, care l-a vândut, la rândul său, unei alte persoane fizice, iar autoturismul ……………, nr. de identificare VF35CWJYF60465085 , serie motor 6001249(poziția nr. 4) a fost vândut cu factura nr. 8/25.03.2013 către SC P SRL cu sediul în satul …., municipiul Motru la prețul de 4.500 lei, inclusiv TVA.

Lichidatorul judiciar a solicitat anularea transferurilor autoturismelor de la poziția nr. 1 și 3, respectiv : Autoutilitară ……………. și Autoturism …………….., fără ca pârâta să mai fie obligată la restituirea lor întrucât ele au fost predate din proprie inițiativă.

Celelalte 2 autoturisme (poziția 2 și 4), respectiv : …………….. nr. de identificare JMBXNCU2W3U006560 , serie motor HY9220 și ………………, nr. de identificare VF35CWJYF60465085 , serie motor 6001249, care au fost înstrăinate conform facturilor nr. 15/05.06.2013 și nr. 8/25.03.2013, nu mai pot fi restituite de pârâtă deoarece nu se mai află în proprietatea sa. În această situație devin aplicabile dispozițiile art. 83 alin. 3 din Legea 85/2003 potrivit cărora :

,,Terțul dobânditor cu titlu gratuit de bună-credință va restitui bunurile în starea în care se găsesc, iar în lipsa acestora, va restitui diferența de valoare cu care s-a îmbogățit . În caz de rea-credință, terțul va restitui, în toate cazurile, întreaga valoare, precum și fructele percepute’’.

În speță, diferența dintre valoarea de inventar actualizată(calculată ca diferența dintre valoarea de inventar și valoarea amortizată) și valoarea de vânzare reprezintă, de fapt, o prestație gratuită a debitoarei și se calculează diferențiat pentru cele două autoturisme după cum urmează:

– Autoturismul ……………. – Valoarea de inventar la data transferului = 36.290 lei ; Valoarea amortizată = 5.443 lei ;Valoarea de inventar reactualizată = 36.290 lei – 5.443 lei = 30.847 lei ;Valoarea de vânzare = 10.000 lei. Diferența de valoare solicitată = 30.847 lei – 10.000 lei = 20.847 lei

– Autoturismul ……………. – Valoarea de inventar la data transferului = 6.451 lei ;Valoarea amortizată = 0 lei, Valoarea de inventar reactualizată = 6.451 lei ; Valoarea de vânzare = 5.000 lei. Diferența de valoare solicitată = 6.451 lei – 5.000 lei = 1.451 lei

Total diferență de valoare solicitată a fi restituită de către pârâtă = 22.298 lei.

Față de cele precizate mai sus, lichidatorul judiciar solicită anularea transferurilor autoturismelor de la poziția nr. 1 și 3, respectiv : Autoutilitară …………… și Autoturism ……………. și obligarea pârâtei la restituirea sumei de 22.298 lei către averea debitoarei …………………., reprezentând diferența dintre valoarea de inventar actualizată și valoarea facturată a autoturismelor care nu se mai află în proprietatea pârâtei.

În dovedirea cererii, lichidatorul judiciar a depus la dosar: procesul-verbal încheiat în 16.01.2014; procesul-verbal de predare-primire încheiat în 23.01.2014, facturile fiscale nr. 15/05.06.2013 și nr. 8/25.03.2013.

Judecătorul sindic, analizând actele și lucrările dosarului, va admite parte acțiunea,cu precizările ulterioare, va dispune anularea transferurile patrimoniale efectuate între debitoare și pârâtă, cu referitor la și obligarea pârâtei la restituirea sumei de 22.298 lei, către debitoare – reprezentând diferența dintre valoarea de inventar actualizată și valoarea facturată a autoturismelor, având în vedere următoarea motivare.

Prin încheierea nr.279 din 9.08.2013, pronunțată de judecătorul sindic în dosarul ……………, s-a deschis procedura simplificată a insolvenței față de debitoarea …………………., la cererea debitoarei, întrucât aceasta se află în insolvență și este în încetare de plăți, fiind desemnat lichidator judiciar ………………….

La data de 14.10.2013, lichidatorul judiciar …………………., a depus la dosar raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, cu nr. 737 din 4.10.2013, raport aprobat prin sentința nr.1613 din 25.11.2013.

În raportul amănunțit, lichidatorul a arătat că, din analiza documentelor contabile prezentate de debitoare s-au identificat în anii 2012 și 2013 anteriori deschiderii procedurii insolvenței: acte frauduloase încheiate de …………………. în dauna drepturilor creditorilor respectiv operațiuni comerciale în care prestația debitorului depășește vădit pe cea primită, precum și acte încheiate cu intenția tuturor părților implicate de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori, respectiv vânzarea mijloacelor de transport în anul 2012.

Transferurile patrimoniale frauduloase din anul 2012, analizate mai sus, au fost efectuate către societăți deținute de membri ai familiei domnului FC, respectiv fiica acestuia FLA. Sub rezerva de a fi furnizate elemente noi de către colaboratorii/creditorii societății, s-a concluzionat că insolvența se datorează, în principal, unor factori de natură obiectivă corelat cu activitatea și influența fostului director economic FC (fondator al societății).

Operațiunea de transfer a dreptului de proprietate al celor patru autoturisme, între …………………. și pârâta …………………., este premergătoare întocmirii facturilor emise în anul 2012, a căror anulare se solicită și se încadrează în categoria de operațiuni comerciale în care prestația debitorului depășește vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii prevăzute la art. 80 alin. 1, lit. b), text de lege ce constituie temeiul juridic al acțiunii.

Atâta timp cât transferurile patrimoniale s-au efectuat între societăți deținute de membrii ai familiei ……….., se prezumă intenția comună de a sustrage bunurile de la urmărire în favoarea creditorilor prin încheierea actului, la care se adaugă și condiția de a fi fost valorificate bunuri la un preț inferior valorii reale a acestora – bunurile nefiind evaluate printr-un raport de evaluare, ceea ce implicit duce la prejudicierea creditorilor.

Acțiunea formulată fiind dovedită, va fi admisă în parte, cu precizările ulterioare, în temeiul prezentelor considerente și a dispozițiilor legale menționate -art. 79., art. 80 alin. 1 lit b și c, art. 81 și art. 63 din Legea nr. 85/2006.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite în parte acțiunea, cu precizările ulterioare, formulată de lichidatorul judiciar …………………., cu sediul în Tg.Jiu, ………………… județul Gorj, CIF ………….., pentru debitoarea ………………, cu sediul în Motru, ……………, județul Gorj, CUI ……………., număr de ordine în registrul comerțului J 18………….., în contradictoriu cu pârâta …………………., cu sediul în Motru, strada ………….., județul Gorj, CUI ……………, număr de ordine în registrul comerțului J18……….

Dispune anularea transferurile patrimoniale efectuate între debitoare și pârâtă, cu referire la mijloacele de transport :

– Autoutilitară …………., nr. de identificare JDA00F30000068435 , serie motor 0262811, cilindree 1589, culoare gri, cu valoare de inventar 13.862,95 lei a fost vândută conform factură fiscală 850/30.11.2012 în valoare de 5.000 lei inclusiv TVA.

– Autoturism ……………., nr. de identificare 4S4WXELU57S008801 , serie motor 0229537, culoare negru cu valoare de inventar 115.193,35 lei a fost vândută conform factură fiscală 761/17.09.2012 în valoare de 5.000 lei inclusiv TVA.

Obligă pârâta la restituirea sumei de 22.298 lei către debitoare, reprezentând diferența dintre valoarea de inventar actualizată și valoarea facturată a autoturismelor.

Cu apel.

Pronunțată în ședința publică din 17 martie 2014, la Tribunalul Gorj.

Judecător sindic,

Grefier Șef,