Anularea Ordinului emis de rectorul Universităţii şi obligarea Universităţii să emită diplomă de licenţă ca urmare a absolvirii examenului din sesiunea iunie 2001


Prin acţiunea în administrativ înregistrată la Tribunalul Suceava, secţia comercială şi de contencios administrativ, reclamantul L.C.T., în contradictoriu cu pârâta Universitatea „S.M.” Suceava, a solicitat ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea ordinului menţionat şi obligarea pârâtei la eliberarea diplomei de licenţă, ca urmare a absolvirii examenului susţinut în acest scop, în sesiunea din iunie 2001. Totodată reclamantul a solicitat suspendarea Ordinului nr. 104/15.06.2002 conform art. 9 din Legea nr. 29/1990.

în motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că, în perioada 1998-2001, a urmat cursurile Facultăţii de Inginerie Mecanică, absolvind astfel anii de studiu III, IV şi V, după ce a fost înmatriculat în anul III de studiu, ca urmare a susţinerii examenelor de diferenţă, având în vedere disciplinele studiate în anul I şi II din cadrul Institutului Militar de Artilerie şi Geodezie „I.V.” Sibiu.

Reclamantul a mai susţinut că, după promovarea examenului de licenţă, a fost eliberată adeverinţa de absolvire din 22.06.2001, în baza căreia, ca urmare a unui concurs, a fost avansat în gradul de ofiţer, situaţie în care consideră nelegal ordinul prin care s-a anulat înmatricularea sa în calitate de student şi, implicit, refuzul de eliberare a diplomei de licenţă. Totodată, a susţinut că a fost încălcat principiul irevocabilităţii actului administrativ intrat în circuitul civil.

Pe de altă parte, instituţiile de învăţământ superior, în contextul autonomiei universitare, au dreptul suveran de a stabili reglementări proprii de organizare şi desfăşurare a activităţii de continuare a studiilor de către absolvenţii învăţământului superior cu durata de 3-4 ani.

Pârâta, prin întâmpinare, a solicitat respingerea acţiunii, deoarece, potrivit H.G. nr. 190/1991, numai ofiţerii pot fi înmatriculaţi, la cerere, în cel mult anul III de studii, în vederea obţinerii diplomei de licenţă. Reclamantul era doar maistru, iar universitatea nu poate echivala actele de studii, acest lucru fiind de competenţa Ministerul Educaţiei şi Cercetării. A mai arătat pârâta că H.G. nr. 1156/1990, pe care reclamantul şi-a întemeiat acţiunea, a fost abrogată prin H.G. nr. 474/1999 şi că reclamantul nu poate invoca încălcarea principiului irevocabilităţii actului administrativ intrat în circuitul civil deoarece nici un act emis nu poate produce efecte juridice creatoare de drepturi având la bază o ilegalitate. Anularea examenului de licenţă şi a adeverinţei eliberate a fost dispusă de Senatul Universităţii „S.M.” Suceava, în baza drepturilor acordate de autonomia universitară prevăzută de art. 32 alin. 6 din Legea nr. 84/1995, a învăţământului.

Prin sentinţa nr. 607 din 11.04.2003, Tribunalul Suceava, secţia comercială şi de contencios administrativ a admis acţiunea, a dispus anularea Ordinului din 15.06.2002 emis de rectorul Universităţii „S.M.” Suceava şi a obligat pe pârâtă să emită diploma de licenţă, ca urmare absolvirii examenului susţinut în sesiunea iunie 2001.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta, arătând că prima instanţă a emis o hotărâre nelegală, deoarece în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile H.G. nr. 1156/1990 şi H.G. nr. 696/1994 care, de altfel, au fost abrogate prin H.G. nr. 474 din 14.06.1990, iar H.G. nr. 190 din 22.03.1990, privind transformarea şcolilor militare de ofiţeri în institute militare de învăţământ, modificată şi completată prin H.G. nr. 616 din 11.08.1995, se referă numai la ofiţeri, neconţinând nici o prevedere cu privire la maiştrii militari şi subofiţeri. Dispoziţiile art. 97 alin. 1 din Legea nr. 84/1995, a învăţământului, stabilesc că maiştrii militari şi subofiţerii sunt formaţi în învăţământul liceal şi postliceal, care nu este echivalat cu învăţământul universitar şi, deci, nici aceste prevederi nu dădeau dreptul reclamantului să se înscrie pentru continuarea studiilor, ci trebuia să urmeze procedurile cerute absolvenţilor de studii liceale şi postliceale. în recursul declarat, pârâta a arătat că nu poate intra în circuitul civil un act administrativ obţinut prin încălcarea legii, singura cale de a intra în legalitate fiind aceea de retractare a actului administrativ.

Curtea de Apel Suceava, secţia comercială şi de contencios administrativ, prin decizia civilă nr. 808/27 noiembrie 2003 a admis recursul declarat de Universitatea „M.S.” împotriva sentinţei civile nr. 607 din 11 aprilie 2003 a Tribunalului Suceava şi a modificat sentinţa atacată, în sensul că a respins acţiunea formulată de L.C.T., ca neîntemeiată. Pentru a decide astfel, curtea de apel a stabilit că reclamantul, în momentul înscrierii la cursurile Facultăţii de Inginerie Mecanică din cadrul Universităţii „S.M.” Suceava, în anul III de studiu, era maistru militar clasa a IV-a în specialitatea radiolocaţie a Institutului de Radiolocaţie, A-I-“, astfel cum rezultă din Diploma de absolvire din 28 iulie 1995 eliberată de Institutul Militar de Radiolocaţie „A.I.”. Că lucrurile stau aşa, o dovedeşte şi faptul că reclamantul a fost avansat la gradul de ofiţer abia după ce s-a eliberat adeverinţa de absolvire. în acest context, reclamantul nu se poate înscrie în anul III de studii la Facultatea de Mecanică, deoarece dispoziţiile H.G. nr. 190/1990 privind transformarea şcolilor militare de ofiţeri în institute militare de învăţământ, modificată şi completată prin H.G. nr. 616/1995, se referă numai la ofiţeri nu şi la maiştri militari şi subofiţeri.

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art. 97 alin. 1 din Legea nr. 84/1995, maiştrii militari şi subofiţerii sunt formaţi în învăţământul liceal şi postliceal, care nu este echivalent cu învăţământul universitar şi, deci, nici aceste prevederi nu dădeau dreptul reclamantului să se înscrie pentru a continua studiile, ci mai întâi trebuia să urmeze procedurile cerute absolvenţilor de studii liceale şi postliceale. Aşa fiind, în mod justificat Consiliul Academic al Facultăţii de Inginerie Mecanică, în şedinţa din 3.07.2002, a luat hotărârea anulării examenului de licenţă promoţia 2001 şi recunoaşterea calităţii de student printr-un examen de admitere, hotărâre concretizată prin Ordinul rectorului universităţii.

în ceea ce priveşte susţinerea reclamantului şi anume că, prin emiterea Ordinului din 15.06.2002, rectorul Universităţii „S.M.”, a încălcat principiul irevocabilităţii actului administrativ, deoarece, în baza adeverinţei de absolvire din 22.06.2001, a fost promovat în gradul de ofiţer, nu poate fi reţinută, deoarece în cauză nu a fost eliberată diploma de licenţă, singurul act administrativ care poate produce efecte juridice iar, pe de altă parte, orice act administrativ poate fi revocat atunci când a fost emis cu încălcarea legii, revocarea producând efecte nu numai pentru viitor ci şi pentru trecut şi anume din momentul emiterii actului.

Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 808 din 27 noiembrie 2003