Apel civil. Renunţare la dreptul dedus judecăţii. Anularea hotărârii pronunţate în primă instanţă Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


În condiţiile în care reclamanta prin mandatar a depus la dosar o declaraţie autentică prin care a renunţat la dreptul dedus judecăţii sunt incidente prevederile art. 247 Cod pr. civilă şi în consecinţă, ţinând seama şi de principiul disponibilităţii părţilor în procesul civil se impune anularea hotărârii primei instanţe şi respingerea acţiunii introductive.

Prin sentinţa civilă nr. 278 din 20 februarie 2006, pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul nr. 2443/2005, s-au respins excepţia privind tardivitatea introducerii acţiunii şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei N. P. Totodată s-a admis acţiunea precizată, introdusă de reclamanta N. P. în contradictoriu cu pârâţii Primarul oraşului Sovata şi C. L. şi în consecinţă s-a dispus anularea Dispoziţiei nr. 64 din 28 ianuarie 2004, emisă de Primarul oraşului Sovata, prin care s-a dispus restituirea în natură a imobilului situat în Sovata, str. Lacului, nr. 2, înscris în CF 857 nr. top. 324/2 cu teren aferent de 15.294 mp către pârâta L. Constanţa. S-a dispus, de asemenea, restabilirea situaţiei anterioare emiterii dispoziţiei atacate în cartea funciară. S-a respins acţiunea faţă de pârâtul Consiliul Local Sovata.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta L. C. şi a solicitat schimbarea în tot a sentinţei atacate şi în consecinţă respingerea acţiunii formulate de reclamantă.

Referitor la excepţia tardivităţii introducerii acţiunii s-a invocat faptul că în mod greşit a fost respinsă această excepţie, întrucât în condiţiile în care pârâta este singura beneficiară a măsurii dispuse prin Dispoziţia nr. 64 din 28 ianuarie 2004, reclamanta avea posibilitatea să introducă acţiunea în aceleaşi condiţii în care reclamanta şi-ar fi putut exercita dreptul de a ataca dispoziţia a cărei unică beneficiară este.

În privinţa excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei s-a susţinut că reclamanta nu şi-a dovedit calitatea de moştenitoare a foştilor tabulari ai imobilului în litigiu şi prin urmare nu are calitate procesuală activă în cauză.

Pe fondul cauzei s-a relevat faptul că Dispoziţia nr. 64/2004 a fost emisă în temeiul sentinţei civile nr. 197 din 14 martie 2003 a Tribunalului Mureş, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 132/A din 3 octombrie 2003 a Curţii de Apel Târgu-Mureş, iar prin anularea acestei dispoziţii, instanţa a schimbat o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

Apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 278 din 20 februarie 2006 a Tribunalului Mureş a fost înregistrat pe rolul Secţiei comercial, de administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Târgu-Mureş în dosarul nr. 575/2006/CCA şi prin încheierea din 24 octombrie 2006 s-a dispus transpunerea cauzei la Secţia civilă a Curţii de Apel Târgu-Mureş, reţinându-se că în cauză sunt incidente prevederile Legii nr. 10/2001 şi nu ale Legii nr. 554/2004.

După investirea Secţiei civile, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie a Curţii de Apel Târgu-Mureş cu soluţionarea cauzei, aceasta a fost înregistrată sub nr. 1242/43/2006.

Pe parcursul judecăţii, pârâta L. C. a depus la dosar o declaraţie autentică dată de reclamanta P. N., conform căreia aceasta renunţă definitiv şi irevocabil la dreptul dedus judecăţii în prezenta cauză şi a solicitat ca în aplicarea dispoziţiilor art. 247 Cod procedură civilă, instanţa să pronunţe o decizie prin care să anuleze în tot hotărârea primei instanţe.

Conform declaraţiei autentificate sub nr. 1045 din 12 aprilie 2007 la Biroul Notarilor Publici Asociaţi M. G. O. şi A. A. J. din Bucureşti reclamanta P. N., prin mandatar cu specială R. S. F. a declarat că renunţă definitiv şi irevocabil în condiţiile art. 247 Cod procedură civilă la dreptul dedus judecăţii în cadrul acţiunilor civile ce formează obiectul mai multor dosare, aflate pe rolul instanţelor, printre care şi dosarul nr. 1242/43/2006, aflat pe rolul Curţii de Apel Târgu-Mure. Declaraţia menţionată a fost depusă la dosar atât în copie legalizată cât şi în original.

Totodată, s-a depus la dosar şi procura autentificată sub nr. 638 din 9 martie 2007 la Biroul Notarului Public I. L. M. din Bucureşti, conform căreia reclamanta P. N. l-a împuternicit pe numitul R. S. F. ca în numele ei să renunţe la judecată sau la drept în mai multe dosare în care are calitate de parte, inclusiv în dosarul nr. 1242/43/2006 al Curţii de Apel Târgu-Mureş.

Conform prevederilor art. 247 Cod procedură civilă, în caz de renunţare la însuşi dreptul pretins, instanţa dă o hotărâre prin care va respinge cererea în fond şi va hotărî asupra cheltuielilor, renunţarea putându-se face şi fără învoirea celeilalte părţi, atât în primă instanţă cât şi în apel, în şedinţă sau prin înscris autentic. Se prevede, de asemenea, că în situaţia în care renunţarea este făcută în instanţa de apel, hotărârea primei instanţe va fi anulată în tot sau în parte în măsura renunţării.

Faţă de cele ce preced, având în vedere declaraţia depusă la dosar şi totodată ţinând cont de principiul disponibilităţii părţilor în procesul civil, curtea de apel a reţinut că în cauză sunt îndeplinite condiţiile pentru a se face în cauză aplicarea prevederilor art. 247 Cod procedură civilă. În consecinţă, instanţa a admis apelul declarat de reclamantă şi a anulat în tot hotărârea atacată şi pe cale de consecinţă a respins acţiunea introductivă.