APLICAREA ÎN TIMP A LEGII NR. 29/1990 A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV


în condiţiile în care obiectul cererii de chemare în judecată îl constituie anularea unui act administrativ emis în anul 1967, acţiunea în administrativ este inadmisibilă în raport cu prevederile art. 19 raportat la art. 21 din Legea nr. 29/1990.

Prin sentinţa civilă nr. 331/9.09.1998, Tribunalul Municipiului Bucureşti -SCA a respins ca inadmisibilă acţiunea formulată de reclamantul M.V. împotriva pârâţilor B.S. şi Primăria oraşului Curtea de Argeş.

Instanţa de fond a reţinut că, dat fiind obiectul cererii de chemare în judecată, şi anume anularea unui act administrativ emis în anul 1967, acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamant este inadmisibilă în raport cu prevederile art. 19 raportat la art. 21 din Legea nr. 29/1990.

împotriva sentinţei, reclamantul a formulat recurs în termenul legal, invocând aspecte de nelegalitate şi netemeinicie, complet străine de temeiul legal al respingerii acţiunii.
Curtea de Apel Bucureşti – SCA, investită cu judecarea recursului, a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 29/1990, această lege nu se aplică actelor administrative emise anterior intrării sale în vigoare. Or, actul administrativ atacat era emis în anul 1967, deci înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 29/1990. (Judecator Simona Marcu)

(Secţia Contencios Administrativ, decizia civilă nr. 4/1999)