APROBARE PROPUNERE ÎNCHIDERE PROCEDURĂ FALIMENT. ELEMENTELE RAPORTULUI FINAL. Faliment


Prin raportul înregistrat la 28.09.2010 , lichidatorul judiciar desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului S.C. B S.R.L. solicită în temeiul dispoziţiilor art 132 alin 2 închiderea procedurii , radierea debitorului si descărcarea lichidatorului de orice îndatoriri şi responsabilităţi.

In esenţă , este descrisă activitatea lichidatorului pe parcursul derulării procedurii, sumele obţinute in urma valorificării bunurilor si modalitatea de distribuire a acestora.

Raportul a fost publicat în numărul … din …09.2010 al Buletinului Procedurilor în , nefiind înregistrate contestaţii .

Analizând cererea lichidatorului prin prisma dispoziţiilor legale incidente, Tribunalul reţine :

Prin sentinţa comercială nr … din 03.04.2007 a Tribunalului Iaşi, irevocabilă prin anularea ca netimbrata a recursului, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea S.C. B S.R.L.,la cererea creditorului A S.A. – Sucursala Bucureşti .

Administratorul judiciar desemnat , E SPRL , a procedat la notificarea deschiderii procedurii in Buletinul Procedurilor in insolvenţă, într-un ziar de larga circulaţie , precum si la notificarea debitorului si a creditorilor cunoscuţi.

In baza aprobării adunării creditorilor, activele debitorului ,inventariate de administratorul judiciar , au fost evaluate de DM –evaluator .

Administratorul judiciar a înregistrat raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă , în cuprinsul căruia se evidenţiază faptul că de la înfiinţare debitoarea nu a avut o politică de dezvoltare bine stabilită , nu a avut o strategie de management consolidată , au lipsit comenzile ferme pe termen lung, comenzi externe serioase care să permită societăţii să acopere în termen scurt datoriile acumulate. De asemenea, din creditele contractate nu s-a urmărit o retehnologizare a întreprinderii pentru a produce ţesături calitative si economic concurenţiale cu cele existente la ora actuală pe piaţă. Nu s-a aplicat o strategie de benchmarking pentru a stabili aceşti factori , dovadă fiind şi faptul că debitoarea a încercat să intre pe piaţă prezentând si producând mult timp produse fără cerere.

Constatându-se din analiza documentelor financiare ale societăţii imposibilitatea reorganizării activităţii , administratorul judiciar a solicitat deschiderea procedurii falimentului în temeiul dis part 1 alin 2 lit f coroborat cu art 11 alin 1 lit d , art 28 lit h si art 33 alin 6 din legea 85/2006.

Prin sentinţa comercială nr …./S pronunţată în şedinţa publică din 26.02.2008 s-a deschis procedura falimentului , lichidator judiciar fiind numit E SPRL.

Prin sentinţa nr … din 07.10.2008, s-a respins contestaţia creditorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi la tabelul creanţelor iar prin încheierea pronunţată la aceeaşi dată s-a luat act de renunţarea la judecata contestaţiei la tabelul creanţelor formulată de contestatorul J precum si de renunţarea la judecata contestaţiei împotriva actului de adjudecare , formulată de administratorul special al debitorului , R.

La data de 04.11.2008, lichidatorul judiciar desemnat in cauza a depus raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi un plan de distribuire a acestor fonduri.

Prin încheierea de şedinţa din 04.11.2008, instanţa a dispus refacerea raportului asupra fondurilor si a planului de distribuire, in conformitate cu disp art 122 alin 4 din legea 85/2006, punând in vedere lichidatorului să menţioneze in cuprinsul acestuia fiecare bun din averea debitoarei ce a fost inventariat, cu valoarea rezultată din evaluare în cazul în care a fost evaluat, ori o altă valoare de referinţă, modalitatea în care a fost aprobată această valoare de referinţă, modalitatea de valorificare şi modalitatea de aprobare a acestei modalităţi de valorificare, valoarea obţinută în urma valorificării, data depunerii sumelor în contul colector şi situaţia lichidităţilor şi plăţilor efectuate la zi, precum şi toate documentele întocmite pentru fiecare bun sau categorie de bunuri valorificate.

În conformitate cu prevederile art.122 alin. 2 din privind procedura insolvenţei, raportul a fost înregistrat, afişat la uşa instanţei şi comunicat prin Buletinul procedurilor de insolvenţă creditorilor, fără ca aceştia să formuleze contestaţii.

La termenul acordat la 16.12.2008, lichidatorul judiciar nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei , motiv pentru care s-a dispus amânarea soluţionării cererii de aprobare a raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare si a planului de distribuire, acordându-se un nou termen pentru refacerea şi supunerea dezbaterii judecătorului-sindic a raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi întocmirea planului de distribuire, în conformitate cu dispoziţiile art. 122 din Legea nr. 85/2006.

Prin încheierea de şedinţa pronunţata la această dată s-a pus in vedere lichidatorul judiciar ca până la termenul acordat să depună la dosar un raport amănunţit asupra fondurilor obţinute din lichidare, în care, pe lângă menţiunile obligatorii impuse de dispoziţiile art. 122 alin. 11 din Legea nr. 85/2006 modificată şi completată, să se menţioneze fiecare bun din averea debitoarei ce a fost inventariat, cu valoarea rezultată din evaluare în cazul în care a fost evaluat, ori o altă valoare de referinţă, modalitatea în care a fost aprobată această valoare de referinţă, modalitatea de valorificare şi modalitatea de aprobare a acestei modalităţi de valorificare, valoarea obţinută în urma valorificării, data depunerii sumelor în contul colector şi situaţia lichidităţilor şi plăţilor efectuate la zi, planul de distribuire între creditori, întocmit potrivit dispoziţiilor art. 122 alin. 12 din Legea nr. 85/2006 modificată şi completată, toate documentele întocmite pentru fiecare bun sau categorie de bunuri valorificate, precum şi dovezile prezentării raportului şi planului Comitetului creditorilor debitoarei; înregistrării planului de distribuire la grefa Tribunalului – Judecător-sindic; notificării planului fiecărui creditor şi debitoarei; afişării raportului şi planului astfel întocmite la uşa Tribunalului Iaşi, Judecător-sindic. În vederea îndeplinirii acestor dispoziţii, lichidatorul judiciar va convoca în termen util Adunarea creditorilor debitoarei şi va supune dezbaterii acesteia, în mod obligatoriu, aprobarea planului de distribuire astfel întocmit şi a distribuirii de fonduri între creditori, deja efectuată.

S-au acordat doua noi termene in acelaşi scop, la 17.02.2009 si 05.05.2009, de fiecare data lichidatorul judiciar refuzând in mod nejustificat sa se conformeze dispoziţiilor instanţei.

La termenul din 17.12.2009 acesta a depus raportul final prin care a solicitat închiderea procedurii, învederând instanţei ca omisiunile din raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare se regăsesc in cuprinsul raportului final .

Prin încheierea nr ….. din 12 mai 2009 , irevocabilă prin respingerea recursului promovat de lichidatorul judiciar, Tribunalul a respins raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi planul de distribuţie propus de lichidator, a dispus refacerea raportului asupra fondurilor si a planului de distribuţie, in sensul includerii in conţinutul acestuia a tuturor menţiunilor prevăzute de art 122 alin 1 ind 1 si respectiv art 122 alin 1 ind 2 din legea 85/2006, a prorogat analizarea raportului final propus de lichidator după refacerea raportului asupra fondurilor şi a planului de distribuţie şi a dispus sesizarea comisiei de disciplină a Filialei Bucureşti a UNPIR, pentru cercetarea abaterii disciplinare prevăzuta de art 68 lit e din OUG 86/08.11.2006 si art 75 pct 5 din Statutul de organizare si funcţionare al UNPIR, constând in încălcarea principiilor fundamentale de etică profesională prevăzute in art 3 lit g si h din Codul de etică profesională si disciplină a UNPIR , săvârşita de către lichidatorul E SPRL, urmând ca funcţie de soluţia ce va fi pronunţată de aceasta comisie , judecătorul sindic să se pronunţe asupra oportunităţii sesizării organelor de urmărire penală cu privire la săvârşirea infracţiunilor prevăzute in Capitolul ap V din legea 85/2006 .

La 23.02.2010 lichidatorul a înregistrat un nou raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe a debitoarei S.C. B S.R.L. . Acesta a fost publicat in numărul ,,,,, al Buletinului Procedurilor in Insolvenţă , nefiind formulate contestaţii in termenul legal .

Analizând raportul înregistrat la data de 17.02.2009 ,in cuprinsul căruia se solicita in temeiul disp art132 alin 2 din legea 85/2006 închiderea procedurii de faliment, descărcarea lichidatorului de orice îndatoriri si responsabilităţi si radierea debitorului , instanţa a dispus prin încheierea nr …. din 29.06.2010 , în temeiul disp.art.129 alin.2 din legea nr.85/2006,modificarea acestui act procedural ,conţinutul acestuia urmând sa reflecte activitatea lichidatorului , consemnată în rapoartele anterioare.

Pentru a se pronunţa în acesta manieră Tribunalul a reţinut faptul că , conform art 129 alin 1 din legea 85/2006, după ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate , lichidatorul va supune judecătorului sindic un raport final însoţit de situaţiile financiare finale. Raportul final al lichidării , fiind ultimul raport din cadrul procedurii, reprezintă o sinteza a întregii proceduri, cuprinzând toate aspectele majore care s-au derulat pe parcursul procedurii: verificarea situaţiei debitorului, analiza cauzelor si împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă , modul de valorificare a bunurilor, gradul de încasare si acoperire a creanţelor . In speţă , elementele legate de sumele obţinute in urma valorificării bunurilor , redate in cuprinsul raportului final sunt diferite fata de cele menţionate in cuprinsul raportului asupra fondurilor înregistrat la 23.02.2010. Astfel, se menţionează in raportul final faptul ca suma totala obţinuta din vânzarea activelor este de 5.531.645,2 lei, compusa din vânzarea construcţiei si terenurilor aparţinând debitoarei, pentru ca in centralizatorul final sa se indice la rubrica încasări suma de 6.238.285,8 lei . A reţinut de asemenea instanţa faptul că in cuprinsul raportului final, in tabelul cuprinzând centralizatorul de încasări si plăti pe perioada aprilie 2007-septembrie 2008, se menţionează de către lichidator existenta unor încasări in valoare de 9.638.523,31 lei .

Analizând conţinutul raportului final , refăcut de lichidatorul judiciar , judecătorul sindic apreciază că acesta corespunde exigentelor impuse de art 129 din legea privind procedura insolvenţei.

In condiţiile în care toate creanţele au fost acoperite prin distribuirea operată de lichidatorul judiciar , in cauză devin aplicabile dispoziţiile art 133 din legea 85/2006 , potrivit căruia , judecătorul sindic va pronunţa o sentinţă de închidere a procedurii falimentului şi de radiere după lichidarea completă a activului.

Pe cale de consecinţă Tribunalul urmează a hotărî închiderea procedurii şi radierea debitorului din evidenţele registrului comerţului şi cele fiscale.