Art.399 c.p.civ. Contestaţie la executare întemeiată pe dreptul comun concomitent cu derularea procedurii insolvenţei reglementată de Legea 85/2006 Contestaţie la executare


Art.399 c.p.civ. Contestaţie la întemeiată pe dreptul comun concomitent cu derularea procedurii insolvenţei reglementată de Legea 85/2006

Procedura contestaţiei la executare reglementată de dispoziţiile Codului de procedură civilă este o procedură generală de drept comun , iar procedura reglementată de Legea 85/2006 privind insolvenţa este o procedură complexă care implică o serie de măsuri şi operaţii în cadrul acestei proceduri.

Cum creditoarea s-a înscris în tabloul creditorilor cu creanţa sa , iar planul de reorganizare a fost confirmat , ea nu mai putea urma calea dreptului comun , deoarece procedura execuţională prevăzută de Legea 85/2006 este o procedură specială şi de câte ori avem de a face cu o procedură de drept comun şi cu o procedură specială , se aplică procedura specială

Dosar nr. 14971/318/2009 .Decizia Nr. 546/2011- şedinţa publică de la 02 Martie 2011

Pe rol fiind judecarea recursurilor civile declarate de recurenţii contestatori SC R. SRL şi R D-D împotriva sentinţei civile nr.5704 din data de 09.09.2010 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr. 14971/318/2009.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimatul intervenient S D. D, asistat de avocat A C, lipsă fiind recurenţii contestatori SC R SRL şi R D-D, reprezentaţi de avocat E Aşi intimaţii Banca Comercială Română S.A, Bancar S M E – Corpul Executorilor Bancari ai BCR, Banca Comercială Română S.A – Sucursala Gorj, care au depus întâmpinare însoţită de actele de executare silită , respectiv procesul verbal de licitaţie din 29.03.2006 şi procesul verbal de licitaţie imobiliară nr. 30/3.06.2010, lipsă intimata intervenientă S V E, reprezentată de av. A C.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, s-au depus la dosar de către BCR Bucureşti note de şedinţă , după care constatând recursurile în stare de judecată, s-a acordat cuvântul.

Avocat E A pentru recurenţii contestatori SC R SRL şi R D-D, a solicitat admiterea reucruslui , casarea sentinţei şi anularea formelor de executare silită în dosarele 29/I/2009 şi 30/I/2009.

În dezvoltarea motivelor de recurs a susţinut că în mod nelegal prima instanţă a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei SC R SRL invocată de către intimata Banca Comercială Română SA , respingând astfel contestaţia la executare .

Sub acest aspect a arătat că recurenta are calitate procesuală activă , interesul ei decurgând din aceea că odată cu executarea silită a garanţilor ipotecari, respectiv R D-D şi SD şi E , aceştia s-ar întoarce împotriva debitoarei.

Cu privire la fondul litigiului, recurenta prin avocat a susţinut că la 28 mai 2010 prin sentinţa comercială 186, în baza art. 101 alin. 5 din Leg. 85/2006 a fost confirmat planul de reorganizare judiciară modificat întocmit de debitoarea SC R SRL iar în baza art. 103 din Legea insolvenţei, s-a dispus ca, conducerea debitoarei să se facă de administratorul societăţii S T sub supravegherea administratorului judiciar Consulting Company JPURL .

În ceea ce priveşte recursul declarat de contestatorul R D, criticile aduse în recurs se întemeiază pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 c.pr.civ.

În ceea ce priveşte recursul declarat de contestatorul R D, criticile aduse în recurs se întemeiază pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 c.pr.civ.

S-a susţinut că din probele administrate în cauză rezultă că prin convenţia încheiată între BCR şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii a fost achitată suma de 246.871,75 lei , prin ordinul de plată 836/7.06.2009 , rămânând de achitat numai suma de 156.679,59 lei , din care credit 83.749,91 lei, restul fiind accesorii la credit , cu această sumă Fondul Naţional de Garantare s-a înscris în tabelul definitiv al creanţelor.

S-a susţinut că din probele administrate în cauză rezultă că prin convenţia încheiată între BCR şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii a fost achitată suma de 246.871,75 lei , prin ordinul de plată 836/7.06.2009 , rămânând de achitat numai suma de 156.679,59 lei , din care credit 83.749,91 lei, restul fiind accesorii la credit , cu această sumă Fondul Naţional de Garantare s-a înscris în tabelul definitiv al creanţelor.

S-a mai susţinut de asemenea că planul de reorganizare aşa cum a fost confirmat prin sentinţa 186/28 mai 2010 nu a fost revocat în condiţiile Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ca atare creditoarea nu se poate îndrepta împotriva garanţilor ipotecari, chiar dacă s-a renunţat la beneficiul de discuţiune şi diviziune şi la orice opoziţii potrivit contractului de ipotecă.

S-a mai susţinut de asemenea că planul de reorganizare aşa cum a fost confirmat prin sentinţa 186/28 mai 2010 nu a fost revocat în condiţiile Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ca atare creditoarea nu se poate îndrepta împotriva garanţilor ipotecari, chiar dacă s-a renunţat la beneficiul de discuţiune şi diviziune şi la orice opoziţii potrivit contractului de ipotecă.

S-a solicitat admiterea recursului , modificarea sentinţei , admiterea contestaţiei la executare şi anularea formelor de executare.

S-a solicitat admiterea recursului , modificarea sentinţei , admiterea contestaţiei la executare şi anularea formelor de executare.

Avocat A C pentru intimaţii intervenienţi a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale a acestora , arătând că nu există o cerere la instanţa de fond prin care aceştia să fi intervenit în cauză, iar în legătură cu recursurile declarate de SC R SRL prin administrator S T şi R D D , a solicitat admiterea recursurilor acestora, modificarea sentinţei , admiterea contestaţiei la executare şi anularea formelor de executare silită.

TRIBUNALUL

Asupra recursurilor de faţă.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu sub nr. 14971/318/2009 contestatorii SC R SRL şi R D-D au contestat formele şi actele de executare silită din dosarul execuţional nr.30/2009 al BCR SA, în contradictoriu cu intimaţii Banca Comercială Română S.A, Executor Bancar S M E – Corpul Executorilor Bancari ai BCR, Banca Comercială Română S.A – Sucursala Gorj, solicitând instanţei să dispună următoarele: desfiinţarea formelor de executare silită din dosarul execuţional bancar al BCR SA nr.30/2009, instrumentat de bancar S M E privind urmărirea silită a sumei de 369118,07 lei, considerând că este vorba despre o nulitate absolută; să se constate care este suma reală urmăribilă silit de către BCR SA(contestatorii au învederat instanţei că din informaţiile lor soldul creditor pentru SC R SRL TG-Jiu ar fi în jurul sumei de 84.000 lei); să fie obligată BCR SA la acordarea unui termen de graţie de 6 luni privind plata sumelor ce se vor constata a fi scadente, termenul de graţie urmând a fi dispus în beneficiul SC R SRL Tg-Jiu şi să se dispună sistarea tuturor formelor de urmărire silită imobiliară asupra imobilelor debitorilor garanţi – ipotecari urmăriţi silit R D D – pe de o parte, şi S D şi S E – pe de altă parte – imobilele fiind menţionate în somaţiile nr.29/2009 şi nr.30/2009 comunicate garanţilor-ipotecari urmăriţi silit (dosar execuţional nr.30/2009 al Corpului Executorilor Bancari ai BCR SA – executor S ME).

Prin sentinţa civilă nr.5704 din data de 09.09.2010 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr. 14971/318/2009 a fost admisă excepţia privind lipsa calităţii procesuale active a contestatoarei S.C. R SRL, cu sediul în Tg-Jiu, str. 23 August, nr.3A, judeţul Gorj, invocată de către intimata Banca Comercială Română S.A. şi respinsă contestaţia la executare formulată de către contestatoarea S.C. R SRL ca fiind introdusă de către o persoană ce nu are calitate procesuală activă.

A fost admisă excepţia privind lipsa calităţii procesuale active a contestatorului R D-D, cu privire la contestarea actelor de executare ce fac obiectul dosarului de executare nr.29/I/2009 invocată de către intimata Banca Comercială română S.A. şi respins capătul de contestaţie referitor la contestarea actelor de executare ce fac obiectul dosarului de executare nr.29/I/2009, ca fiind introdus de către o persoană ce nu are calitate procesuală activă.

S-a respins excepţia privind lipsa calităţii de reprezentant al d-nei S T pentru contestatoarea S.C. R SRL invocată de către intimata Banca Comercială Română S.A.

A fost respins capătul de contestaţie formulat de către contestatorul R D-D , referitor la contestarea actelor de executare ce fac obiectul dosarului de executare nr.30/I/2009, în contradictoriu cu intimaţii Banca Comercială Română S.A, Executor Bancar S M E- Corpul Executorilor Bancari ai BCR , Banca Comercială Română S.A – Sucursala Gorj.

Pentru a pronunţa această sentinţă , s-a reţinut că prin notele de şedinţă depuse la dosarul cauzei în şedinţa publică din 03.03.2010, contestatorii au precizat că nu-şi mai menţin petitul privind contestaţia la executare silită din dosarul execuţional nr.33/I/2009 motivând că executarea silită din acest dosar execuţional împotriva debitoarei S.C. R SRL Tg.- Jiu este suspendată potrivit art.36 din l.nr.85/2006.

Ca urmare, contestatoarea S.C. R SRL contestă formele de executare silită din dosarul execuţional nr.29/I/2009 şi formele de executare silită din dosarul execuţional nr. 30/I/2009, aceste două dosare de executare silită reală imobiliară privind garanţii ipotecari R D D şi familia S E şi S D.

Astfel, dosarul nr. 29/I/2009 are ca obiect executarea silită reală imobiliară a garanţilor ipotecari – familia S E şi S D, iar dosarul nr. 30/I/2009 are ca obiect executarea silită reală imobiliară a garantului ipotecar R D D.

S-a reţinut că cele două dosare de executare arătate mai sus nu privesc pe contestatoarea S.C. R SRL Tg.- Jiu, astfel instanţa admiţând excepţia privind lipsa calităţii procesuale active a contestatorului Roşu Dragoş-Dorin cu privire la contestarea actelor de executare ce fac obiectul dosarului de executare nr.29/I/2009 invocată de către intimata Banca Comercială Română S.A. şi respingând capătul de contestaţie referitor la contestarea actelor de executare ce fac obiectul dosarului de executare nr.29/I/2009 ca fiind introdus de către o persoană ce nu are calitate procesuală activă cu următoarea motivare:

A reţinut instanţa că dosarul nr.29/I/2009 are ca obiect executarea silită reală imobiliară a garanţilor ipotecari – familia S E şi S D şi deci acest dosar de executare nu-l priveşte pe contestatorul R D-D.

Instanţa a respins excepţia privind lipsa calităţii de reprezentant a doamnei S T pentru contestatoarea S.C. SRL Tg.- Jiu invocată de către intimata Banca Comercială Română SA , reţinând că la fila 245 în dosarul cauzei se află adresa nr.3407/18.06.2010 emisă de către Consulting Company I.P.U.R.L. – practician în – având calitatea de administrator judiciar al debitorului S.C. R SRL Tg.- Jiu numit de judecătorul sindic al Tribunalului Gorj în dosarul nr.6479/95/2009, care a comunicat intimatei Banca Comercială Română SA – Sucursala Tg.- Jiu că nu s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitorului.

Instanţa a respins capătul de contestaţie formulat de către contestatorul R D D referitor la contestarea actelor de executare ce fac obiectul dosarului de executare nr.30/I/2009 cu următoarea că articolul 399 C.pr.civ. dă dreptul celor vătămaţi de executarea silită să facă contestaţie la executare, consecinţa fiind aceea că în cazul nerespectării dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare, sancţiunea să fie anularea actului nelegal , iar în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.

Titlul executoriu în baza căruia a pornit executarea silită împotriva contestatorului R D D este contractul de ipotecă 1, anexă la Contractul de credit nr.530/50864/19.09.2005 autentificat sub nr.5730/20.09.2005 de către Biroul Notarului Public S B, prin acest contract încheiat între contestator şi intimata Banca Comercială Română SA prin Sucursala Judeţeană Gorj, contestatorul în calitate de garant ipotecar s-a obligat să garanteze împrumutul în valoare de 375.000 lei plus dobânzile aferente şi alte costuri şi comisioane, precum şi cheltuielile de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate şi cheltuieli de judecată, inclusiv cele legate de executarea silită, acordate de către bancă prin contractul de credit nr.530/50864/19.09.2005, contestatorul fiind de acord cu executarea silită a prezentului contract de către bancă în cazul în care împrumutatul S.C. R SRL Tg.- Jiu nu-şi îndeplineşte obligaţiile în condiţiile şi la termenele stipulate în contractul de credit bancar.

Ipoteca a fost astfel instituită asupra apartamentului compus din 3 camere, hol, bucătărie, 2 băi, balcon şi debara cu o suprafaţă construită de 66, 27 mp împreună cu dreptul de coproprietate forţată şi perpetuă asupra tuturor părţilor din imobil care prin natura sau destinaţia lor sunt în folosinţa comună a proprietarilor din imobil, respectiv dreptul de folosinţă asupra suprafeţei de 18 mp teren aferent locuinţei, apartamentul fiind situat în Tg.- Jiu. Debitorul principal S.C. R SRL Tg.- Jiu a fost înştiinţat de către intimata Banca Comercială Română SA – Sucursala Gorj cu adresa nr.1584/18.04.2008 cu privire la contractul de credit nr. 530/50864/19.09.2005 că, începând cu data de 20.02.2008, figurează în evidenţele băncii cu un debit restant în sumă totală de 13.948,76 lei din care suma de 3.289, 48 lei, reprezintă credit restant, suma de 10.576, 64 lei, reprezentând dobândă restantă şi suma de 82,64 lei, reprezentând creanţe credit restant.

În continuare banca a continuat să emită notificări către debitorul principal cu privire la restanţele pe care le are, aşa cum rezultă din adresa nr.134/02.06.2008, notificările nr.1264/24.09.2008,nr.1374/21.10.2008, nr.1521/19.11.2008, nr.82/20.01.2009, nr. 174/18.02.2009, nr. 309/19.03.2009, nr. 608/26.05.2009, nr. 609/26.05.2009 fiind notificată familia S D şi S E şi nr. 610/26.05.2009 fiind notificat R D D.

Prin încheierea nr. 1219 pronunţată în şedinţa publică din 26.08.2009 de Judecătoria Tg.-Jiu în dosarul nr.10378/318/2009 s-a admis cererea formulată de executorul bancar S M E din cadrul Corpului Executorilor Bancari ai BCR SA şi s-a încuviinţat executarea silită a dispoziţiilor din titlurile executorii – contractul de credit nr. 530/50864/19.09.2005 modificat prin actul adiţional nr. 530/50864/A/18.07.2007şi contractul de ipotecă anexă la contractul de credit nr.530/50864/19.09.2005 autentificat sub nr.5730/20.09.2005 de S B privind pe debitorul R DD garant ipotecar al debitorului S.C. RSRL Tg.- Jiu .

Ca urmare, s-a format dosarul nr. 30/I/2009, privind pe garantul ipotecar R D D. La data de 20.10.2009, în acest dosar de executare, a fost încheiat proces verbal de situaţie cu privire la apartamentul situat în Tg.- Jiu.

La data de 23.10.2009, a fost emisă somaţia nr.30 în dosarul de executare nr. 30/I/2009 adresată garantului ipotecar R D D prin care acesta a fost somat ca, în termen de 15 zile de la primirea somaţiei, să execute de bună voie obligaţia privind plata sumei de 369.118,07 lei calculată până la data de 23.06.2009, plus dobânzile care se vor calcula până la recuperarea integrală a debitului, cât şi recuperarea cheltuielilor de executare silită către creditorul urmăritor.

În caz contrar i s-a pus în vedere că se va proceda de îndată la executarea silită prin stabilirea preţului de pornire a licitaţiei publice pentru valorificarea bunului imobil urmărit pentru satisfacerea creanţei pe care creditorul urmăritor Banca Comercială Română SA o are împotriva garantului ipotecar .

Nu s-a mai făcut dovada că în acest dosar de executare s-a emis ulterior un alt act de executare prin urmare executarea silită împotriva garantului ipotecar nu a început deoarece art.387 alin.2 C.pr.civ. stabileşte că „Daca în termenul arătat in somaţie debitorul nu-si executa de bunăvoie obligaţia, executorul judecătoresc va proceda de îndată la executarea silită”.

Cu privire la cuantumul debitului datorat de către contestatoarea S.C. R SRL Tg.- Jiu, instanţa a reţinut că intimata Banca Comercială Română SA a învederat instanţei că suma achitată de Fondul de Garantare şi nu de debitoarea S.C. R SRL Tg.- Jiu reprezintă executarea garanţiei constituită în favoarea băncii şi este plătită de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, iar plata garanţiei constituită în favoarea Banca Comercială Română SA se face conform normelor/convenţiilor ce reglementează garanţiile exprese, irevocabile şi necondiţionate ale FNGC prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

În primul rând, de trecerea la restanţă a întregii finanţări garantată şi de depunerea cererii de executare silită la executor bancar/judecătoresc sau a cererii de declanşare a procedurii de insolvenţă la instanţa judecătorească.

A mai precizat că aşa se explică de altfel şi data plăţii ulterioară declanşării executării silite bancare împotriva debitoarei şi garanţilor.

Banca a mai învederat că, în prezent (respectiv 04.08.2010), soldul debitor înregistrat în evidenţa bancară doar a creditului contractat prin contractul nr.530/19.09.2005 este structurat astfel: 83.749,91 lei, reprezentând credit, 16.013, 43 lei, reprezentând dobânda şi 44.425,93 lei, reprezentând creanţe ataşate , în total 144.189,27 lei.

Totodată, banca a concluzionat că debitorii obligaţi în solidar nu pot invoca beneficiile legale, deoarece, prin prevederile pct.7 lit. g din contractul de ipotecă ce reprezintă legea părţilor, garanţii s-au obligat în solidar cu împrumutatul pentru achitarea integrală a sumei garantate conform contractului de credit bancar şi anexele sale şi că renunţă la beneficiul de discuţiune şi diviziune şi la orice opoziţii.

Împotriva sentinţei au declarat recurs recurenţii contestatori SC R SRL şi RD-D, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, iar intimata creditoare a depus întâmpinare .

În dezvoltarea motivelor de recurs sub acest aspect s-a susţinut că în mod nelegal prima instanţă a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei SC R SRL invocată de către intimata Banca Comercială Română SA , respingând astfel contestaţia la executare .

Sub acest aspect a arătat că recurenta are calitate procesuală activă , interesul ei decurgând din aceea că odată cu executarea silită a garanţilor ipotecari, respectiv R D-D şi S D şi E , aceştia s-ar întoarce împotriva debitoarei.

Cu privire la fondul litigiului, recurenta prin avocat a susţinut că la 28 mai 2010 prin sentinţa comercială 186, în baza art. 101 alin. 5 din Leg. 85/2006 a fost confirmat planul de reorganizare judiciară modificat întocmit de debitoarea SC Rolfarm SRL iar în baza art. 103 din Legea insolvenţei, s-a dispus ca, conducerea debitoarei să se facă de administratorul societăţii S T sub supravegherea administratorului judiciar Consulting Company JPURL .

Intimata creditoare BCR SA prin întâmpinarea formulată a susţinut că motivele de recurs invocate în cauză sunt netemeinice în raport de probele administrate în cauză şi a solicitat respingerea recursurilor ca nefondate .

S-a arătat că prin sentinţa recurată instanţa de fond s-a pronunţat cu prioritate asupra excepţiilor invocate în cauză , respectiv asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei SC R SRL în contestarea actelor de executare silită ce fac obiectul dosarului execuţional nr. 30/I/2009, executare silită reală imobiliară care priveşte pe R D-D , care prin contractul de ipotecă de rangul 1 a garantat contractul de credit 530/50864/19.09.2005 pentru suma de 375.000 lei RON , plus dobânzile aferente şi alte costuri şi comisioane ,precum şi cheltuielile de orice fel legate de executarea silită a acestui contract şi că potrivit art. 7 lit. j creditorul ipotecar a declarat că se obligă în solidar cu împrumutul şi renunţă la beneficiul discuţiunii şi diviziunii şi la orice alte opoziţii.

Aceeaşi situaţie se aplică şi contractului de ipotecă de rangul 1 prin care S D şi S E au înţeles să garanteze contractul de împrumut bancar 530/50864/19.09.2005, sub aceste aspecte instanţa a reţinut corect că SC R SRL nu are calitate procesuală activă în contestaţia la executare , deoarece executarea silită nu se îndreaptă împotriva debitoarei.

Cu privire la celelalte susţineri formulate în recurs, s-a susţinut prin întâmpinare că recurenţii fac o confuzie între admiterea în principiu a unui plan de reorganizare şi exprimarea acordului creditorilor asupra acestui plan, motiv pentru care şi acest motiv este nefundat , iar în ceea ce priveşte suma de 246.841,75 lei achitată de către FNGCIMM prin ordinul de plată din 7 iunie 2009 , această sumă nu poate fi luată în consideraţie .

Analizând motivele de recurs, în raport de întâmpinarea formulată în cauză şi de probele administrate în faţa primei instanţe , se reţine că sentinţa este nelegală şi netemeinică, cu următoarea motivare ;

Cu privire la calitatea procesuală a părţilor în procedura executării silite;

La judecarea contestaţiei al executare trebuie să participe în primul rând părţile direct interesate precum creditorul şi debitorul şi celelalte părţi , după caz debitori ipotecari , terţul poprit , sau terţul care pretinde că i s-a urmărit pe nedrept un bun al său şi care de obicei a şi introdus contestaţia .

Sub acest aspect instanţa a reţinut nelegal că debitoarea SC R SRL nu are calitate procesuală activă în dosarele execuţionale 29/I/2009 având ca obiect executarea silită imobiliară a garanţilor ipotecari fam. S E şi Dşi în dosarul 30/I/2009 care are ca obiect executarea silită reală imobiliară a garantului ipotecar R D D .

Soluţia adoptată de instanţă este greşită, deoarece cele două contracte de ipotecă sunt accesorii ale contractului de credit bancar nr. 530/50864/19.09.2005 , prin care Banca Comercială Română a acordat un împrumut către SC R SRL de 375.000 lei RON.

Din probele administrate în cauză rezultă că debitoarea societate comercială se află în procedura reorganizării judiciare aşa cum este reglementată în secţiunea a 6-a –reorganizarea , iar potrivit art. 103 din Legea 85/2006 în urma confirmării unui plan de reorganizare debitorul, în cazul de faţă SC R SRL îşi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar şi în conformitate cu un plan confirmat , până când judecătorul sindic va dispune motivat, fie prin încheierea procedurii insolvenţei şi luarea tuturor măsurilor pentru reinserţia debitorului în activitatea comercială , fie prin încetarea reorganizării şi trecerea la faliment în condiţiile art. 107 din lege.

Din actele de la dosar rezultă că prin sentinţa comercială 186/25 mai 2010 pronunţată de Tribunalul Gorj –Secţia comercială , planul de reorganizare a fost confirmat de judecătorul sindic , el fiind întocmit de debitoare în temeiul art. 103 din Legea insolvenţei.

Tot prin această sentinţă s-a dispus ca, conducerea activităţii debitoarei să se desfăşoare de administratorul acesteia S T, sub supravegherea administratorul judiciar Consulting Company SPURL.

Prin încheierea din 30.03.2010 a fost confirmat planul de reorganizare în baza art. 106 din Legea 85/2006 şi s-a dispus administratorului judiciar să prezinte trimestrial rapoarte contabile creditorilor asupra situaţiei financiare a averii debitorului .

Dreptul la acţiune se exercită de o persoană fizică sau juridică având un interes personal şi în acest caz , de regulă , cel ce justifică un interes personal are şi calitatea procesuală .

Ori , în cazul dedus judecăţii la judecarea contestaţiei trebuie să participe în primul rând părţile interesate, adică creditorul şi debitorul principal , respectiv SC R SRL care are interes în cauză , chiar dacă executarea silită începută de creditoare nu priveşte bunurile din patrimoniul societăţii comerciale , ci bunurile personale ale debitorilor ipotecari .

Interesul este justificat de adoptarea planului de reorganizare judiciară, confirmat de către creditori , iar în tabloul definitiv al creanţelor figurează cu creanţe chirografare Banca Comercială Română cu suma de 160.156,75 RON reprezentând credit, dobânzi , creanţe ataşate şi comision restant , datorate în baza contractelor de credit nr. 530/50864/19.09.2005( fila 118 dosar instanţă fond ) .

Faţă de aceste consideraţii, sub acest aspect se găseşte întemeiat motivul de recurs formulat de către recurenta contestatoare SC R SRL , se admite recursul şi se respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei SC R şi a contestatorului R D D, reţinând că au calitate procesuală activă.

Cu privire la lipsa calităţii procesuale active a intervenienţilor S D D şi SV Ea ;

Aceştia au fost citaţi în recurs deoarece la pag. 137 dosar instanţă de fond există o cerere de intervenţie , asupra căreia instanţa de fond nu s-a pronunţat.

În recurs citaţi ca intervenienţi , aceştia au susţinut că nu au formulat niciodată o cerere de intervenţie al fond , nu este semnată şi datată şi nu înţeles să şi-o însuşească , atâta vreme cât contestaţia la executare a fost formulată de SC R SRL şi îi priveşte şi pe ei .

În atare situaţie , instanţa de control judiciar reţine că excepţia invocată de S D D şi S V E este întemeiată , nu au fost ca părţi la instanţa de fond deoarece nu au formulat nici o cerere şi pe cale de consecinţă se va admite excepţia invocată , reţinându-se că aceştia nu au calitate procesuală în recurs.

Cu privire la fondul litigiului , tribunalul reţine că sentinţa este nelegală şi netemeinică cu următoarea motivare ;

Obiectul contestaţiei la executare îl constituie începerea executării silite pe calea dreptului comun de către creditoarea BCR SA Bucureşti prin DMRCC –Biroul Workout Corporate Timiş , reprezentată de Sucursala BCR Gorj şi Corpul executorilor bancari prin executor bancar S M E, executarea privind contractul de împrumut bancar nr. 530/50864/19.09.2005 , încheiat între BCR şi SC R SRL contract ce a fost garantat cu ipotecă de rangul I de S D , S E pentru suma de 375000 lei , durata creditului fiind de 240 luni , rambursabil în 228 rate , ultima rată scadentă fiind la 25 august 2005.

Executarea silită a fost încuviinţată prin încheierile 1471/29.09.2009 şi 1219/26 august 2009 de către Judecătoria Tg-Jiu. ( vezi dosarele 11972/318/2009 şi 10378/318/2009).

În urma încuviinţării executării silite s-au format dosarele de executare 29/I/2009 privind pe debitorii S D , S E şi dosarul 30/I/2009 ce priveşte pe RDD .

Au fost emise somaţiile de executare silită la 23 oct. 2009 , iar prin sentinţa 1067/13.10.2009 pronunţată de Tribunalul Gorj Sec-ia comercială în dosarul 6479/95/2009 a fost admisă cererea formulată de creditorul AFP Tg-Jiu , pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC R SRL Tg-Jiu ( fila 35 dosar instanţă fond).

În cauză a fost formulată o cerere privind intenţia de reorganizare a activităţii debitoarei (fila 37 dosar instanţă fond ) , iar la 7.06.2009 FNGCIMM prin ordinul de plată nr. 836 a achitat suma de 246.841,75 lei , sumă încasată de creditoare potrivit contractului de garantare a creditului nr.188/15.09.2005 plata fiind făcută pentru împrumutul bancar ce a făcut obiectul dosarului 530/50864/19.09.2005, încheiat între BCR şi SC R SRL.

De reţinut că această plată a fost făcută anterior încuviinţării executării silite prin încheierile 1471/29.09.2009 şi 1219/26 august 2009, iar în tabloul creditorilor creditoarea BCR se înscrie cu suma de 160.156,75 lei RON creanţă chirografară , deşi executarea silită a fost începută pentru întreaga sumă de 375.000 lei RON .

De altfel, la pagina 21 dosar instanţă fond se află cererea pe care BCR o adresează judecătorului sindic la 23 oct. 2009 , pentru înscrierea în tabloul creditorilor pentru creditul de investiţii în sumă de 375000 lei acordat în baza contractului de credit 530/50864/19.09.2005, reprezentând credit 83.749,91 lei, 42.748,60 lei – dobânzi, creanţe ataşate 27.547,75 lei şi comisioane în sumă de 5.316,83 lei, iar pentru creditul de stocuri în sumă de 335.500 lei acordat în baza contractului de credit 14350667/7.01.2008 suma este de 78396 lei , însă acest contract oricum nu face obiectul contestaţiei la executare .

În urma derulării procedurilor împotriva debitorilor ipotecari la 3.06.2010 se încheie procesele verbale de licitaţie imobiliară şi actele de adjudecare nr.5/27 iulie 2010 , procesul verbal de distribuire a sumei realizate prin executare silită privind pe S D şi E din 26 iulie 2010 , procesul verbal din 28 iulie 2010 privind închiderea procedurii executării silite împotriva lui S D şi E, acte de executare întocmite după aprobarea planului de reorganizare judiciară dispus prin sentinţa comercială 395/30.03.2010.

Sub acest aspect sentinţa este nelegală şi dată cu aplicarea greşită a legii .

În cauza de faţă ne întâlnim cu două căi de realizare a creanţelor care nu sunt satisfăcute la scadenţă, respectiv procedura executării silite reglementată de ,( cartea a V-a art. 371-580 ) şi procedura insolvenţei reglementată de Legea 85/2006.

Între aceste două proceduri există şi similitudini , dar şi diferenţieri care trebuie cunoscute , pentru că ele constituie criterii pe baza cărora se poate alege una sau alta din aceste căi de recuperare a creanţelor.

Procedura reglementată de dispoziţiile Codului de procedură civilă este o procedură generală de drept comun , iar procedura reglementată de Legea 85/2006 privind insolvenţa este o procedură complexă care implică o serie de măsuri şi operaţii în cadrul acestei proceduri.

Din ansamblul acestor operaţii şi din cuprinsul textelor de lege care le reglementează, în cazul de faţă debitoarea SC R aflându-se în procedura reorganizării judiciare reglementată de art. 103-106 din Leg.85/2006, rezultă cu claritate că nu este vorba de o opţiune a creditorilor cu privire la bunurile pe care doresc să le execute sau alegerii metodelor de executare , planul de reorganizare judiciară aprobat de judecătorul sindic prin sentinţa 395/30.03.2010 este un act jurisdicţional rezultat al unei hotărâri cu caracter jurisdicţional , hotărâre care absoarbe toate elementele de natură contractuală ivite în timpul pregătirii proiectului de plan.

Cum creditoarea s-a înscris în tabloul creditorilor cu creanţa sa , iar planul de reorganizare a fost confirmat , ea nu mai putea urma calea dreptului comun , deoarece procedura execuţională prevăzută de Legea 85/2006 este o procedură specială şi de câte ori avem de a face cu o procedură de drept comun şi cu o procedură specială , se aplică procedura specială.

Faţă de aceste considerente se impune admiterea recursului , modificarea sentinţei în sensul admiterii contestaţiei la executare şi anulării formele de executare silită, urmând să se menţină sentinţa cu privire la excepţia lipsei calităţii de reprezentant a lui S T în calitate de reprezentant al SC RSRL.

Văzând şi dispoziţiile art. 312 c.pr.civ.