CERERE DE ANGAJARE CU NERESPECTAREA DISPOZIŢIILOR LEGII NR. 188/1999. RĂSPUNS LEGAL. INEXISTENŢA VĂTĂMĂRII DREPTURILOR RECUNOSCUTE DE LEGE


La cererea reclamantului de a fi angajat în funcţia de inginer constructor, specialitatea drumuri şi poduri, Primăria Municipiului Bucureşti i-a răspuns, în mod legal, că angajarea se poate face numai pe bază de concurs, în condiţiile Legii nr. 188/1999, urmând ca data concursului să fie făcută publică ulterior, comunicându-i, totodată, ce acte sunt necesare pentru înscrierea la concurs. în aceste condiţii, susţinerea reclamantului că prin acest răspuns i-a fost vătămat un drept recunoscut de lege este neîntemeiată.

Prin cererea înregistrată la data de 27.11.2000, reclamantul C.G. a chemat în judecată pe pârâţii Prefectul Municipiului Bucureşti, C.G.M.B. şi Primăria Municipiului Bucureşti solicitând ca acestea să-si motiveze legal comunicările nr. 3147/1/11.07.2000, 4770/1/30.08.2000, 10321/21.11.2000; să răspundă la petiţiile nr. 32138/27.09.2000 şi audienţa din 26.09.2000, în care obiectul este angajarea sa în funcţia de inginer constructor căi de comunicaţii, să achite despăgubiri materiale în sumă de 5.000.000 lei şi daune morale în sumă de 10.000.000 lei.

în motivarea acţiunii, reclamantul arată că în construcţii serviciile nu sunt organizate şi au condus la dispariţia banilor publici.

în susţinerea acţiunii, s-au depus la dosar: adresele nr. 10321/21.11.2000, nr. 10321/1.11.2000, 32138/27.09.2000, audientă din 26.09.2000, adresele nr. 29764/7.09.2000, 4770/1/30.08.2000, 28025/23.08.2000, 3147/1/ 11.07.2000.

Pârâta Primăria Municipiului Bucureşti, a depus la dosar adresa nr. 23/C/ 8.01.2001.

Curtea, analizând actele de la dosar, a reţinut următoarele:

Prin adresa nr. 10321/1.11.2000, reclamantul a cerut Prefecturii Municipiului Bucureşti să solicite autorităţilor şi C.G.M.B. organizarea serviciilor în construcţii în instituţiile aferente.

Prin adresa nr. 32138/1.11.2000, acelaşi reclamant a cerut C.G.M.B. să dispună aceeaşi organizare a serviciilor în construcţii.

De asemenea, printr-o cerere din 26.09.2000, reclamantul a solicitat Primarului General al Capitalei angajarea sa în funcţia de inginer constructor specialitatea drumuri şi poduri.

La cererea nr. 10321/1.11.2000, reclamantul a primit de la Prefectura Municipiului Bucureşti adresa nr. 10321/21.11.2000, prin care i se comunică că, potrivit art. 108 al. 2 din Legea nr. 69/1991, între Prefect şi celelalte organe ale administraţiei publice locale nu există raporturi de subordonare şi nu se poate impune C.G.M.B. luarea anumitor măsuri.

Prin adresa nr. 4770/1/30.08.2000, Primăria Municipiului Bucureşti a comunicat reclamantului că, angajarea acestuia se poate face numai pe bază de concurs, conform Legii nr. 188/1999, data concursului urmând a se anunţa ulterior.

De asemenea, pârâta Primăria Municipiului Bucureşti, a mai comunicat reclamantului prin adresa nr. 3147/1/11.07.2000, actele necesare pentru participarea la concurs şi împrejurarea că data unui eventual concurs se va anunţa ulterior.

Prin adresa nr. 23/C/8.01.2001, Direcţia Generală Cabinet Primar General – serviciul audienţe, sesizări, reclamaţii a comunicat instanţei că, la data de 26.09.2000, reclamantul a fost înscris la audienţă – poz. 19, acesta a solicitat sprijin pentru angajare, însă nu a depus nici o cerere scrisă.

Din acest motiv, în cadrul audienţei i s-a explicat reclamantului că aparatul Primăriei Municipiului Bucureşti şi unităţile sale se află în faza de reorganizare, preconizându-se chiar reduceri de personal şi în situaţia în care se vor face încadrări, se vor face anunţuri în presa locală şi se poate prezenta la concurs pentru ocuparea unui post.

Reclamantul se consideră vătămat în drepturile sale, recunoscute de lege, prin refuzul părţilor de a-i rezolva cererea de angajare într-un post conform pregătirii sale, nefiind mulţumit nici de motivarea răspunsurilor la cererile sale.

Răspunsurile la cererile formulate sunt apreciate de către Curte ca fiind legale.

Aceste răspunsuri nu vatămă drepturile reclamantului.

Astfel, în mod corect i s-a comunicat reclamantului că, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 188/1999, angajarea se face numai pe bază de concurs, invitând reclamantul să urmărească anunţurile de scoatere a posturilor vacante la concurs.

Reclamantului i s-au dat lămuriri şi cu privire la actele necesare pentru înscrierea la un eventual concurs.

în ceea ce priveşte răspunsul formulat de către pârâtul Prefectul Municipiului Bucureşti, cu nr. 10321/21.11.2000, Curtea considertă că este legal, fiind conform prevederilor Legii nr. 69/1991.

Faţă de obiectul cererii, nu se poate considera însă că Prefectura Municipiului Bucureşti nu ar avea calitate procesuală pasivă în proces, întrucât reclamantul s-a declarat nemulţumit de răspuns şi nu a solicitat angajarea în cadrul celorlalte instituţii pârâte.

In consecinţă, urmează a se constata neîndeplinite prevederile art. 1 din Legea 29/1990, dreptul pretins de reclamant putând fi recunoscut în condiţiile cerute de acesta, ci numai cu respectarea Legii nr. 188/1999.
Curtea va mai constata că reclamantului nu i s-a produs vreo pagubă care să ducă la reparare conform art. 1 din Legea 29/1990 şi va respinge acţiunea formulată ca neîntemeiată.(Judecator Carmen Frumuselu)

(Sectia Administrativ, sentinţa civilă nr. 190/2001)