Cerere de antrenare a răspunderii membrilor organelor de conducere şi supraveghere ale debitorului


Tribunalul GORJ Sentinţă comercială nr. 77/2014 din data de 27.01.2014

Dosar nr. ………..

Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECȚIA A II-A CIVILĂ

Sentința nr. 77/2014

Ședința publică de la 27 Ianuarie 2014

Completul compus din:

Judecător sindic ………………

Grefier ……………..

Pe rol fiind pronunțarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în ședința publică din 20.01.2014, privind judecarea cererii de antrenare a răspunderii membrilor organelor de conducere și supraveghere ale debitorului SC ………….., formulată de lichidatorul judiciar ……………….împotriva pârâților ………………., în solidar.

La apelul nominal făcut în ședință publică au lipsit părțile.

Procedura legal îndeplinită, din ziua dezbaterilor.

Judecătorul sindic, deliberând pronunță următoarea sentință.

JUDECĂTORUL SINDIC,

Asupra cererii de față, constată și reține;

Prin cererea depusă la data de …………. și înregistrată sub nr. ………….., lichidatorul judiciar ……………….desemnat să administreze procedura insolvenței debitoarei SC ………….., a solicitat antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere și supraveghere ale debitorului, ………………., în solidar, pentru suma de 414.339,93 lei, reprezentând o parte din pasivul debitoarei stabilit conform tabelului definitiv al creanțelor.

În motivarea cererii, lichidatorul judiciar a arătat că, prin încheierea nr. ….. din data de ……….. pronunțata în dosarul nr. ……….. de judecătorul sindic al Tribunalului Gorj, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitoarei SC ………….., numind lichidator judiciar ……………….

În vederea îndeplinirii atribuțiilor, potrivit art. 25 din Legea nr. 85/2006, prin adresa nr. ………….., transmisă sub semnătură de primire către șef serviciu CC, a procedat la notificarea debitorului cu privire la obligația depunerii la dosarul cauzei si la dispoziția lichidatorului judiciar a tuturor documentelor prevăzute de art. 28 din și a tuturor informațiilor cerute cu privire la activitatea și averea sa.

Au fost depuse de debitor anexat cererii introductive actele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 85/2006, ulterior fiind depuse alte documente solicitate de lichidator: registrul imobilizărilor la 30.09.2010, balanța de verificare la 30.09.2010, situația stocurilor la 30.09.2010, balanțe de verificare la 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009.

În data de 10.12.2010 au fost predate către lichidatorul judiciar și documentele de înființare ale debitorului, precum și situațiile financiare simplificate pentru anii 2007, 2008, 2009.

În baza acestor documente, a fost întocmit și depus la dosarul cauzei la data de 14.12.2010 raportul amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la apariția stării de insolvență a debitorului, raport aprobat prin încheierea nr.1409 din 14.12.2010

Conform balanței de verificare la data de 30.09.2010 (ultima prezentată), situația activelor debitoarei era următoarea: echipament tehnologic – 16.940,29 lei, mijloace de transport – 17.186,20 lei; materiale auxiliare – 2032,13 lei, alte materiale consumabile – 676,13 lei, obiecte de inventar în depozit – 2300,16 lei, obiecte de inventar în folosință – 9115,31 lei, clienți – 474.715,21 lei, creanța concedii și indemnizații – 2088 lei, disponibilități – 2207,70 lei, total masă activă – valoare brută – 527.257,43 lei.

Principalele active sunt reprezentate de creanțe față de clienți, în cuantum de peste 474 mii lei, reprezentând 90,03% din total.

Din analiza documentelor financiar-contabile ale societății debitoare, a rezultat că apariția insolvenței a fost cauzată de: înregistrarea de deficit în anii 2007 și 2008, excedentul de 4366 lei obținut în 2009 fiind deosebit de redus; acumularea de datorii foarte mari către furnizorii de apă (…………..) și naturale (…………..); neîncasarea creanțelor de la clienți, în cea mai mare parte persoane fizice beneficiari ai serviciilor furnizate de debitor; neplata la termen a datoriilor scadente la bugetul general consolidat, care a determinat acumularea pe lângă debite și de obligații accesorii de peste 155 mii lei.”;

S-a concluzionat prin urmare ca și premize ale antrenării răspunderii membrilor organelor de conducere și supraveghere ale debitorului: – neîncasarea creanțelor, fiind astfel folosite bunurile și fondurile debitoarei în interesul altor persoane, respectiv clienții, care au beneficiat de “înțelegere”; pentru neplata sumelor pe care le datorau; – continuarea desfășurării unei activități care conducea în mod vădit debitorul în încetare de plăți.

Am arătat de asemenea că, în situația identificării de noi documente care ar dovedi că apariția insolvenței este imputabilă membrilor organelor de conducere și supraveghere ale debitorului, se va proceda la formularea unei cereri de antrenare a răspunderii acestora, situația care s-a și concretizat pe parcursul derulării procedurii de faliment, așa cum vom arăta în continuare.

Debitorul SC ………….. a fost înființat prin Hotărârea nr. ….. din 22.11.2001 a Consiliului Local …………, iar conform art. 4 al hotărârii de înființare, serviciul public înființat urma a prelua prestarea serviciilor de gospodărie comunală, respectiv producerea și distribuirea agentului termic, alimentarea cu apă, canalizarea și activitatea de colectare și depozitare gunoi menajer.

Scopul serviciului public înființat, conform Cap. II, Art. 5 din statut este furnizarea de servicii de utilitate publică prin care se asigură: alimentarea cu apă potabilă a orașului;canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale;salubrizarea orașului;prestări servicii în domeniul instalațiilor de apa, canalizare, construcții, vopsitorii, zugrăveli, pardoseli, acoperișuri, activitate de comerț;întreținerea spațiilor verzi;colectarea și transportul gunoiului menajer;curățirea străzilor și aleilor;administrarea fondului locativ din domeniul privat; prestări servicii diverse la Primăria …………., Școlile Generale, Colegiul ………….., agenți economici și persoane fizice;administrarea cămine de nefamiliști.

Art. 5 al nr. 67 din 22.11.2001 a Consiliului Local …………. stipulează că gestiunea ……………… se organizează pe principiul “gestiunii delegate”;, potrivit art. 18 din Legea nr. 326/2001.

Conducerea, administrarea, managementul și controlul serviciului public sunt precizate de Art. 10 – Art. 15 ale statutului, conform cărora:

– serviciul public este condus de un șef de serviciu, numit de autoritatea publică locală;

– sancționarea sau eliberarea din funcție a șefului de serviciu se face de către autoritatea publică locală care l-a numit, în condițiile legii;

– managementul se asigură de către șeful serviciului, contabilul șef sau de cei 2 șefi de compartimente, sub directa supraveghere a autorității publice locale;

– organizarea, monitorizarea și controlul funcționării Serviciului Public de Gospodărire Comunală se face prin autoritatea administrației publice locale;

– administrarea serviciului public se asigură de către șeful serviciului, care răspunde nemijlocit de organizarea și funcționarea acestuia, pe principiul de eficiență economică și autogestiunii economico financiare.

În conformitate cu documentele de înființare, conducerea și supravegherea activității desfășurate de …………….. trebuiau a fi asigurate de Consiliul Local al orașului ………. și instituția primarului, ca reprezentant al unității administrative locale.

În consecință, faptele prevăzute de art. 138, alin. (1) din Legea nr. 85/2006, sunt imputabile pârâților ………………., legal reprezentat prin primarul BC.

Așa cum s-a menționat în raportul amănunțit întocmit în baza prevederilor art. 59 din Legea privind procedura insolvenței, la data declanșării procedurii falimentului cea mai mare parte a activelor lichidabile era reprezentată de creanțe de încasat de la clienți, respectiv suma de 474.715,21 lei.

Conform prevederilor art. 25, lit. g) din Legea nr. 85/2006, au fost luate de lichidatorul judiciar măsurile pentru recuperarea creanțelor din patrimoniul debitoarei, așa cum am prezentat în rapoartele de activitate depuse la dosarul cauzei.

Prin însăși notificarea deschiderii procedurii falimentului lichidatorul judiciar a solicitat reprezentanților debitoarei să pună la dispoziție actele contabile – Balanța Analitică, Situația Clienților, documentele doveditoare etc…, la zi, pentru a putea notifica și acționa ulterior în instanță clienții care nu și-au achitat debitele restante.

Deși ulterior s-au emis mai multe notificări în acest sens, abia în cursul lunii noiembrie 2011 a fost pusă la dispoziția lichidatorului Situația Clienților întocmită la data de 31.10.2011.

În urma analizării acestei situații s-a constatat că există un număr de 1812 clienți ce totalizau un debit de 451.416,50 lei și în consecință, am procedat de îndată în vederea recuperării debitelor dar și a îndeplinirii procedurii prealabile conform dispozițiilor art. 7201 Cod Procedură Civila în vigoare, la notificarea clienților cu un debit mai mare de 3,5- 4 lei (pentru debitele mai mici de acest prag am apreciat că nu se justifică cheltuielile necesare emiteri notificării, respectiv taxele poștale care sunt de minim 4,9 lei/ notificare).

Finalizată fiind procedura prealabilă, în sensul că au fost trimise un număr de 1442 de notificări, (diferența de 370 clienți fiind cu un debit mai mic decât pragul mai sus menționat) am revenit cu notificare către debitor și am insistat să fie prezentată lichidatorului situația analitică pentru a se putea identifica facturile ce compun suma restantă pe fiecare debitor în parte.

În data de 17.01.2012, până la această dată lichidatorul neputând să aibă cunoștință despre componența soldurilor pe fiecare client în parte, a fost comunicată pe e-mail baza de date a debitoarei, inclusiv balanța analitică, ocazie cu care, raportat la această data, am constatat că :

• Suma de 414.338,93 lei este prescrisă;

• Suma de 9504,50 lei – compusă din debitele clienților decedați sau mutați (corespondenta a fost restituită cu aceste mențiuni);

• Suma de 7.640 – achitată după notificări;

• Suma de 986, 61 lei – compusă din debitele clienților cu sume mai mici de 3.5- 4 lei.

Concluzionând, suma neprescrisă, pentru care puteau fi întreprinse măsuri legale de recuperare a creanțelor, era de 18.946,45 lei.

Trebuie precizat faptul că această sumă era compusă din debitele neprescrise a unui număr de 782 de clienți, deci o medie de 24,22 lei / debitor.

S-a finalizat procedura de conciliere directă prevăzută de art. 720, ind. 1 Cod de Procedură Civilă pentru toți debitorii persoane juridice sau fizice.

Au reieșit cu aceeași ocazie aspecte esențiale care dovedesc modul superficial si defectuos în care a fost administrată activitatea debitoarei, ce a determinat fără îndoială declanșarea stării de insolvență:

– media debitului lunar/client nu depășește de cele mai multe ori 10 lei, însă este ușor de observat că în cazul unor debitori, creanța depășea și 1200 lei, probabil debite acumulate chiar și de la data înființări debitoarei;

– un cuantum important din totalul sumei prescrise, respectiv suma de 168.348 lei, îl reprezentau debitele asociațiilor de proprietari, care însă la intrarea în procedura falimentului erau desființate, neaducându-se la cunoștința lichidatorului modul de preluare a acestor debite sau dacă debitoarea a făcut vreun demers în sensul recuperării acestor debite;

– facturile ce compuneau debitele nu au fost recunoscute și acceptate la plata de clienți, nefiindu-le comunicate, nefiind predate către lichidator contractele de prestări servicii încheiate între debitoare și beneficiari, contracte ce ar trebui să reglementeze modul de prestare, taxare și facturare a serviciilor prestate.

În condițiile în care lichidatorul a făcut toate demersurile legale în vederea recuperării creanțelor, însă, ținând cont și de faptul că nu existau plăți parțiale sau acolo unde acestea existau, erau efectuate expres pentru o anumită factură, neexistând astfel dovezi legale de întrerupere sau suspendare a cursului prescripției, prin raportul depus la dosarul cauzei la data de 02.04.2012 am arătat că este vădit întemeiată solicitarea lichidatorului de a fi aprobată de către adunarea creditorilor scăderea din evidența contabilă a debitoarei a următoarelor creanțe:

• 414.338,93 lei sumă reprezentând creanțe pentru care era prescris dreptul la acțiune,

• 9504 lei compusă din debitele clienților decedați sau mutați;

• 986,61 lei compusă din debite mai mici de 3.5- 4 lei.

În acest sens, a convocat adunarea creditorilor în data de ……….., ora 12, având pe ordinea de zi:

1. Prezentarea situației creanțelor față de clienții ce figurează în evidența contabilă a debitoarei;

2. Aprobarea măsurilor viitoare ce vor fi luate privitor la creanțele față de clienți, după cum urmează:

– operarea în evidența contabilă a debitoarei a trecerii pe pierderi din creanțe a sumelor reprezentând clienți pentru care s-a prescris dreptul la acțiune, clienți decedați sau care nu pot fi găsiți datorită faptului că s-au mutat de la adresa cunoscută, precum și a clienților având debite mai mici de 4 lei, pentru care nu se justifică efectuarea de cheltuieli de urmărire a creanțelor;

– stabilirea oportunității continuării urmăririi clienților pentru care nu s-a prescris dreptul la acțiune, date fiind sumele de recuperat de la aceștia și costurile ce vor fi ocazionate.

Conform celor consemnate în procesul verbal depus la dosar la data de 14.05.2012, adunarea creditorilor din data de 04.05.2012 a hotărât următoarele:

1. Ia act de situația creanțelor față de clienții ce figurează in evidența contabilă a debitoarei.

2. Privitor la măsurile ce vor fi luate privitor la creanțele față de clienți se hotărăște luarea următoarelor măsuri:

a) Referitor la operarea în evidența contabilă a debitoarei și trecerea pe pierderi a sumei de 414.338,93 lei, reprezentând clienți pentru care s-a prescris dreptul la acțiune, nu aprobă această măsură. Se solicită a se efectua toate demersurile legale pentru identificarea cauzelor care au condus la această situația, stabilirea persoanelor care se fac vinovate pentru prescrierea sumelor și recuperarea acestor sume în condițiile legii;

b) Referitor la operarea în evidența contabilă a debitoarei și trecerea pe pierderi a sumei de 9504,05 lei, reprezentând debitele clienților decedați sau mutați (care nu pot fi găsiți datorită faptului că s-au mutat de la adresa cunoscută), nu aprobă această măsură. Se apreciază că această măsură se poate lua doar în condițiile în care există un act de insolvabilitate a debitorilor încheiat cu instituțiile în drept.

c) Referitor la operarea în evidența contabilă a debitoarei și trecerea pe pierderi a sumei de 986,61 lei, reprezentând debitele clienților mai mici de 3,5 – 4 lei, motiv pentru care nu s-ar justifica efectuarea de urmărire a creanțelor, este de acord cu această măsură doar în condițiile în care cheltuielile de recuperare ar fi mai mari decât sumele de încasat (cheltuieli cu deplasarea la sediul debitorilor).

d) Referitor la oportunitatea continuării urmăririi clienților pentru care nu s-a prescris dreptul la acțiune, respectiv pentru recuperarea sumei de 18.946,45 lei, adunarea creditorilor insistă pentru efectuarea demersurilor legale pentru recuperarea sumei de 18.946,45 lei prin toate procedurile prevăzute de lege.

Având în vedere măsurile aprobate de adunarea creditorilor din data de ……………., s-a procedat la formularea de cereri de chemare în judecată a clienților pentru care nu intervenise prescripția extinctivă și au fost identificate documentele doveditoare, demersurile întreprinse în acest sens fiind prezentate în rapoartele de activitate depuse la dosar.

Sumele recuperate din urmărirea acestor creanțe au permis doar acoperirea cheltuielilor de procedură, nefiind posibilă efectuarea de distribuții către creditori.

La sfârșit anului 2007 se înregistrau de debitor datorii totale de peste 1,82 milioane lei. La aceeași dată valoarea totală a activelor se situa la 748,44 mii lei, reprezentând 41,1% din valoarea datoriilor.

Analiza celor mai uzuali indicatori de lichiditate și solvabilitate arată că posibilitatea activelor patrimoniale ale debitorului de se transforma în lichidități în scopul achitării datoriilor era încă din anul 2007 foarte mică.

Debitoarea ar fi trebuit să ia încă din anul 2007 decizia declarării stării de insolvență, demers legal obligatoriu, însă s-a optat însă pentru continuarea desfășurării unei activități care conducea în mod vădit la încetarea de plăți, evident în interesul celor două pârâte, date fiind următoarele aspecte:

Activitățile de servicii comunale sunt în general puțin profitabile și în cele mai multe cazuri aducătoare de pierderi.

Înființarea ……………….. și activitatea derulată de acesta, cu grave deficiențe în ceea ce privește încasarea creanțelor de la clienți, activitate care conducea clar la încetarea de plăți, au fost făcute în interesul direct al pârâților și al debitorilor pentru care s-a prescris dreptul la acțiune.

Neluarea măsurilor pentru urmărirea în termen a clienților s-a făcut evident în folosul acestora, cât și al pârâților. Continuarea desfășurării activității ineficiente și generatoare de datorii (care conform tabelului definitiv al creanțelor au totalizat 3.673.248,55 lei) a fost evident în interesul Consiliului Local Bumbești-Jiu și orașului Bumbești-Jiu.

Aceste fapte sunt prevăzute de art. 138, alin. (1), lit. a) din Legea privind procedura insolvenței pentru atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere și supraveghere ale debitorului.

Aceste fapte sunt prevăzute de art. 138, alin. (1), lit. a) din Legea privind procedura insolvenței pentru atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere și supraveghere ale debitorului.

Dat fiind faptul că nu a fost ținută contabilitatea în conformitate cu legea, evidența clienților având grave deficiențe, sunt incidente de asemenea prevederile art. 138, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 85/2006 privind răspunderea pârâților.

Dat fiind faptul că nu a fost ținută contabilitatea în conformitate cu legea, evidența clienților având grave deficiențe, sunt incidente de asemenea prevederile art. 138, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 85/2006 privind răspunderea pârâților.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 138 alin. (1) lit. a) și lit. d) din Legea nr.85/2006.

În dovedirea cererii, s-au depus la dosar următoarele înscrisuri: Hotărâre nr. 67 din 22.11.2001 pentru aprobarea înființării serviciului public de gospodărie comunală, Statutul ………………, Regulament de organizare și funcționare al serviciului public de gospodărie comunală, notificare nr. 5197/29.10.2010, notificare nr. 201/18.01.2012, balanța de verificare la data de 31.10.2010.

La data de 11.11.2013, pârâții au depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea cererii, arătând că nu pot avea calitate procesuală activă, în condițiile în care debitorul avea personalitate juridică, că nu se află în nici una dintre situațiile prevăzute la art.138 alin.1 din Legea 85/2006.

La data de 25.11.2013, lichidatorul judiciar …………………. a depus la dosar răspuns la întâmpinare, arătând că, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj la data de 30.09.2013, a solicitat să dispună antrenarea răspunderii pârâții ………………., în solidar, pentru suma de 414.338,93 lei, reprezentând o parte din pasivul debitoarei stabilit conform tabelului definitiv al creanțelor.

În motivarea cererii a arătat că pârâții, ca membrii ai organelor de conducere și supraveghere ale debitorului, au cauzat apariția stării de insolvență prin fapte prevăzute de art. 138, alin. (1), lit. a) și d) din Legea nr. 85/2006.

Prin întâmpinarea formulată se susține de pârâte următoarele:

(1) că nu au calitatea procesuală pasivă, întrucât debitorul avea personalitate juridică. În sprijinul acestor susțineri, se invocă de pârâte prevederile Statutului debitorului, arătând că administrarea s-a făcut de fapt de șeful serviciului, care răspundea nemijlocit de organizarea și funcționarea acestuia.

Lichidatorul solicită respingerea excepției lipsei calității procesuale pasive ce a fost invocată, susținerile pârâtelor fiind contrazise chiar de actele de înființare ale debitorului, respectiv:

* Statutul:

– art. 2 din Statut: “……………….. este persoană juridică română, aflat sub autoritatea administrației locale a orașului ………………. Acesta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile țării și prezentul statut.”;

– art. 10 din Statut prevede că: “Serviciul ……… este condus de un șef de serviciu, numit de autoritatea publică locală”;

– art. 11: sancționarea sau eliberarea din funcție a șefului de serviciu se face de către autoritatea publică locală care l-a numit, în condițiile legii;

– art. 14 prevede că: “Organizarea, monitorizarea și controlul funcționării ……………. se face prin autoritatea administrației publice locale”;;

* Regulamentul de organizare și funcționare:

– art. 3: “……………… se află sub autoritatea administrației publice locale, care are competența de îndrumare, sprijin și control”;.

– art. 4: “Sancționarea serviciului ………….. se face de către autoritatea publică locală, …”;

– art. 6: “Consiliul Local aprobă Statutul Serviciului ………………., precum și Planul de venituri și cheltuieli pentru fiecare an”;

Toate aceste prevederi ale statutului și regulamentului de funcționare, întocmite și aprobate chiar de pârâte, arată foarte clar că activitatea șefului de serviciu era direct subordonată consiliului local și primarului, care aveau obligația să monitorizeze, să controleze funcționarea serviciului public și să ia măsurile ce se impuneau față de pierderile înregistrate, între aceste măsuri având inclusiv posibilitatea de a schimba din funcție șeful de serviciu.

Pârâtele au avut cunoștință de situația economico-financiară gravă a serviciului public, dovadă stând în acest sens procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local.

(2) Se invocă de pârâte că potrivit textelor legale în materie (art. 138, alin. (1) din Legea nr. 85/2006), nu s-ar afla în niciuna dintre situațiile prevăzute de lege pentru atragerea răspunderii personale.

Nu suntem de acord cu aceste susțineri, prin cererea formulată arătând clar care sunt faptele pârâtelor limitativ prevăzute de art. 138, alin. (1), lit. a) și d) din Legea nr. 85/2006 ce au determinat apariția stării de insolvență.

Astfel, neluarea măsurilor pentru urmărirea în termen a clienților s-a făcut evident în folosul acestora, cât și al pârâților.

Continuarea desfășurării activității ineficiente și generatoare de datorii (care conform tabelului definitiv al creanțelor au totalizat 3.673.248,55 lei) a fost evident în interesul Consiliului Local Bumbești-Jiu și orașului Bumbești-Jiu.

Prin aceste fapte pârâtele au cauzat debitoarei un prejudiciu de 414.338,93 lei, reprezentând creanțele față de clienți pentru care era prescris dreptul la acțiune, sumă care în mod normal ar fi trebuit să fie folosită de serviciul public pentru susținerea activității și plata datoriilor către creditori.

Se invocă de pârâte hotărâri ale Consiliului Local legate de analiza și verificarea activității debitorului.

Deși se cunoștea situația financiară dificilă, nu au fost luate măsuri urgente de redresare, acceptându-se de pârâte continuarea derulării activității aducătoare de pierderi și generatoare de datorii.

Judecătorul sindic, în raport de cererea introductivă și înscrisurile depuse, prin prisma dispozițiilor art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, constată și reține că cererea formulată de lichidatorul judiciar este neîntemeiată și urmează a fi respinsă cu următoarea motivare;

Prin încheierea nr…………….., pronunțată de judecătorul sindic în dosar …………….., s-a admis cererea formulată de către debitorul SC ………….. și în temeiul art. 26-27 raportat la art. 32 alin 1, art.28 alin 1 lit h) din L 85/2006 s-a deschis procedura simplificată de faliment – art. 107 din lege.

În temeiul art. 11 lit c) raportat la art. 34 din L 85/2006 – fiind desemnat lichidator judiciar …………………. cu atribuțiile prevăzute de art. 25 din lege și 500 lei din averea debitoarei.

Prin încheierea nr…………………, s-a luat act de raportul de activitate nr. 6053/13.12.2010, s-a admis cererea formulată de lichidatorul judiciar …………….s-a luat act că în Adunarea generală a creditorilor din ……………… s-a ales Comitetul Creditorilor cu următoarea componență; SC ………….. – președinte, ………………..- membrii, s-a aprobat programul de administrare al lichidării și onorariu în sumă de 1600 lei lunar, exclusiv TVA.

În baza art. 59 din L 85/2006 s-a aprobat raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență nr. 6043/14.12.2010 și s-a acordat termen la 11.01.2011 în vederea soluționării contestației la tabelul preliminar de creanțe formulată de ……………..

Prin încheierea nr………….., judecătorul sindic a aprobat raportul de activitate nr. 3055/28.06.2011 depus de lichidator judiciar …………….., desemnat să administreze procedura insolvenței debitoarei SC ……………

A dispus vânzarea bunurilor debitoarei conform hotărârii adunării creditorilor din 27.06.2011 și a continuat procedura la 20 septembrie 2011 pentru valorificarea bunurilor debitoarei și efectuarea demersurilor legate de recuperarea creanțelor.

Potrivit art. 138 alin. 1 lit. a) și lit. d) din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitoarei ajunse în insolvență să fie suportat de membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății precum și de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvență a debitoarei prin folosirea bunurilor sau creditelor persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; au ținut o fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea.

Pentru admisibilitatea acțiunii în antrenare răspundere, trebuie dovedită săvârșirea uneia (unora) din faptele prevăzute de art. 138 din lege, cu vinovăție, ajungerea societății comerciale în insolvență și legătura de cauzalitate între fapte și insolvență.

În speță, din probatoriul administrat la dosarul cauzei nu a rezultat că pârâtul cu vinovăție, a prejudiciat debitoarea și implicit creditorii prin modul de administrare a societății, concretizat în săvârșirea unora din faptele la care se referă expres dispozițiile art. 138 alin. 1 lit. lit. a) și lit. d)din Legea nr. 85/2006, respectiv că a folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în interes propriu, că există legătură de cauzalitate între fapte și starea de insolvență a debitoarei.

Referitor la art. 138 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2006, de asemenea, din probatoriul administrat nu a rezultat că a fost ținută o fictivă sau nu s-a ținut contabilitatea potrivit legii astfel încât nici sub acest aspect, acțiunea nu este întemeiată.

Pe cale de consecință, nefiind dovedite nici una din faptele expres prevăzute de lege, acțiunea se apreciază a fi neîntemeiată și va fi respinsă în temeiul prezentelor considerente și a dispozițiilor legale menționate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge cererea formulată de lichidator judiciar …………….cu sediul în Tg-Jiu, strada ………………, județul Gorj, desemnat să administreze procedura insolvenței debitoarei ……………………,împotriva pârâților ………………., ambele cu sediul în Bumbești-Jiu, ……………….., județul Gorj.

Atașează prezentul dosar la dosarul nr. ……………… – în care se soluționează procedura de insolvență a debitoarei.

Cu recurs.

Pronunțată în ședința publică de la 27 ianuarie 2014 la Tribunalul Gorj.

Judecător sindic,

.

.

Grefier,