Cerere pentru eliberarea autorizaţiei conform dispoziţiilor Legii nr. 507/2002


Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Botoşani, secţia comercială şi de administrativ, reclamantul S.N. a chemat în judecată pârâta Primăria Municipiului Botoşani, prin primar, pentru a fi obligată să-i elibereze autorizaţia pentru a-şi putea desfăşura activitatea de servicii juridice, în condiţiile Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice. în motivarea cererii, reclamantul arată că, în mod nelegal, pârâta i-a respins cererea pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de , în baza Legii nr. 507/2002 şi H.G. nr. 58/2003, deşi activitatea pe care ar desfăşura-o ar conduce la înregistrarea sa în calitate de contribuabil la bugetul local, fapt ce ar determina obligaţia de plată a unor impozite şi taxe specifice.

Prin întâmpinarea depusă la dosar, pârâta solicită respingerea cererii ca nefondată, invocând faptul că cererea reclamantului nu se încadrează în activităţile economice prevăzute de Legea nr. 507/2002.

Prin sentinţa civilă nr. 881 din 30 septembrie 2003, Tribunalul Botoşani, secţia comercială şi de contencios administrativ, a respins ca nefondată acţiunea. Pentru a se pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în esenţă că activitatea de prestări servicii juridice nu se încadrează în categoria activităţilor economice reglementate de Legea nr. 507/2002, fiind o activitate de consultanţăjuridică reglementată de Legea nr. 51/1995, privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, aşa încât nu este necesară autorizarea funcţionării.

împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat recurs reclamantul, în motivare, recurentul arată că sentinţa este nelegală, întrucât în mod eronat instanţa de fond a considerat că în speţă nu este aplicabilă Legea nr. 507/2002, deşi în art. 1 alin. 2, coroborat cu anexa nr. 1, se prevede expres posibilitatea organizării şi exercitării activităţii de „prestări servicii juridice”.

Curtea de Apel Suceava, secţia comercială şi de contencios administrativ, prin decizia civilă nr. 856 din 11 decembrie 2003 a respins ca nefondat recursul declarat de S.N. Pentru a decide astfel, Curtea de Apel a stabilit că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile Legii nr. 507/2002, act normativ care reglementează autorizarea desfăşurării unor activităţi economice. Este evident faptul că activitatea de consultanţăjuridică nu intră în categoria activităţilor economice. De altfel, prin Normele metodologice de aplicare la Legea nr. 507/2002, sunt enumerate limitativ activităţile care intră sub incidenţa actului normativ menţionat, fără a se regăsi printre acestea şi activitatea de consultanţă juridică, aşa încât nu este necesară autorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu dispoziţiile acestui act normativ.

Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 856 din 11 decembrie 2003