Cerere privind eşalonarea plăţii sumelor datorată prin hotărâre definitivă în baza O.G. 22/2002 Plăţi


Reclamanta a depus la dosar cauzei, bugetul local al orasului U. pe anul 2011, din care rezulta precaritatea resurselor financiare ale acestei institutii însa nu a facut dovada îndeplinirii obligatiei cuprinsa la art.2 din OG 22/2002, în sensul ca aceasta nu a facut demersurile necesare în termen de 6 luni pentru a-si îndeplini obligatia de plata, astfel constatând culpa reclamantei în neexecutarea obligatiilor ce-i reveneau , va fi respinsa cererea de esalonare a platii

Cu cererea înregistrata la nr., reclamantul ORASUL U.- PRIMARIA ORASULUI U. a solicitat instantei ca prin sentinta ce o va pronunta , în contradictoriu cu pârâta S.C. A. G. S.R.L. Draganesti – Olt sa dispuna :

1.esalonarea platii sumelor pentru care a fost initiata executarea silita în dosarul executional nr. aflat pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc V. M. C., pe o perioada de 6 luni, în rate egale cu începere de la data ramânerii irevocabile a hotarârii ce se va pronunta în cauza:

2.suspendarea continuarii executarii silite începute în dosarul executional nr. aflat pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc V. M. C., cu sediul în Ludus, jud.Mures, pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a cererii de esalonare a platii sumei ce face obiectul dosarului executional sus mentionat;

În motivarea actiunii arata ca în temeiul titlului executoriu, somatia comerciala nr. pronuntata de Judecatoria Caracal, în dosarul nr., la cererea creditoarei S.C. A. G. S.R.L, a fost initiata executarea silita , formându-se dosarul executional nr. aflat pe rolul BEJ V. M. C., prin somatia din data de 22.03.2011, BEJ V. M. C. punându-i în vedere sa achite suma de 111861,53 lei reprezentând debit neachitat, cheltuieli de judecata , cheltuieli de si onorariu executor.

Ca urmare a somatiei primite, debitorul ORASUL U., prin primar, a efectuat numeroase demersuri în vederea solutionarii pe cale amiabila a diferendului,în acest sens contactându-l telefonic pe reprezentantul S.C. A. G. S.R.L în vederea stabilirii unei întâlniri, însa acesta a refuzat orice discutie.

Necesitatea esalonarii platii sumei de 111861,53 lei este justificata pe de o parte de faptul ca având in vedere actualul context economic si legislativ, precaritatea resurselor financiare este una extrem de acuta, autoritatea publica locala confruntându-se cu probleme seriase de a functionalitatii fiind în imposibilitatea obiectiva de a putea identifica surse de finantare, iar pe de alta parte de faptul ca în termenul de 6 luni prevazut de art. 2 din OG nr.22/2002, suma necesara nu ar fi putut fi aprobata în bugetul local al orasului U..

Au fost invocate dispoz.art.3 din OG nr.22/2002 , aratându-se ca în prezent , prin debitarea tuturor sumelor aflate în conturile reclamantei, aceasta se afla în imposibilitatea de a achita datoriile curente fata de furnizorii de utilitati, de angajatii primariei si ai scolilor aflate în subordinea sa, pe întreg anul 2011, bugetul orasului U. aprobat potrivit prevederilor Lg. 273/2006 fiind de 15579000 lei , veniturile bugetului local fiind egal cu cheltuielile, neexistând sume care sa poata fi alocate.

Tot în motivarea cererii de chemare in judecata reclamanta a mai aratat ca în acest moment nu exista sume care sa poata fi alocate pentru plata creantei stabilita prin titlul executoriu, iar art.1 alin.2 din OG nr.22/2001, prevede faptul ca pentru creantele stabilite prin titluri executorii în sarcina institutiilor si autoritatilor publice nu se pot achita din sumele destinate, potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare, argumentând necesitatea suspendarii executarii silite începute în dosarul executional nr.27/2011 aflat pe rolul BEJ V. M. C. pe faptul ca o plata într-o singura transa nu ar mai putea asigura functionalitatea institutiei.

Odata cu cererea de chemare în judecata, la dosarul cauzei au mai fost depuse somatia emisa la 22.03.2011, proces-verbal de stabilirea cheltuielilor de executare, bugetul anual de venituri si cheltuieli aferent anului 2011 al orasului U., în drept cererea fiind întemeiata pe disp. art. 6 al.1 – 4 , al.6 si art. 7 din OG 22/2002, modificata si completata prin OUG nr.4/2011, solicitându-se totodata judecarea cauzei în lipsa.

Desi legal citata cu aceasta mentiune, societatea pârâta nu a formulat întâmpinare, fiind reprezentata în fata instantei de judecata de aparator ale, Av. P. R..

Instanta din oficiu a dispus atasarea dosarului de executare nr. al BEJ V. M. C..

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Va fi respinsa exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de catre pârâta, prin aparator ale, ca neîntemeiata, întrucât prin încheierea irevocabila din 2.09.2011 în dosarul civil nr., a Judecatoriei Caracal, a fost respinsa, ca neîntemeiata cererea reclamantei orasului U., prin care s-a solicitat suspendarea provizorie a executorii silite pornita de V. M. C., în dosarul de executare nr., conform art.6 alin.5 din OG nr.22/2002, iar în prezenta cauza s-a solicitat esalonarea platii sumelor datorata prin hotarâre definitiva si irevocabila precum si suspendarea continuarii executarii silite în dosarul de executare mentionat anterior, conform art.6 alin.1 – 4 din OG nr.22/2002, între cele doua cauze neexistând tripla identitate de parti, obiect si cauza.

Potrivit art.6 al.1 din OG nr.22/2002, în cazurile în care din motive temeinice privind realizarea atributiilor prevazute de lege , institutia debitoare nu-si poate îndeplini obligatia de plata în conditiile prevazute la art.1 alin.1, art. 2 sau 4, aceasta va putea solicita instantei judecatoresti care solutioneaza cauza acordarea în conditiile legii a unui termen de gratie sau stabilirea unor termene de plata esalonata a obligatiei respective , la aliniatul 2 stabilindu-se ca în cazurile în care obligatia de plata este stabilita prin hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, institutia debitoare poate solicita instantei care a dat aceasta hotarâre luarea masurilor prevazute la alin.1 care se aplica în mod corespunzator.

Astfel, prin sentinta comerciala nr., în dosar nr. al Judecatoriei Caracal, ramasa irevocabila prin respingerea cererii în anulare, având ca obiect somatie de plata, a fost admisa actiunea , fiind somat reclamantul orasul U. – Primaria orasului U., la plata catre creditoare a sumei de 97433,63 lei, în termen de 30 de zile de la data la care hotarârea ramânea irevocabila, la baza litigiului dintre parti stând contractul de furnizare din data de 18.08.2009 încheiat între parti, prin care reclamanta a primit mai multe produse pe care însa nu le-a achitat.

Art.1 alin.1 din OG 22/2002, dispune ca creantele stabilite prin titlurile executorii în sarcina institutiilor si autoritatilor publice se achite prin sumele aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele acestora, sau dupa caz de la titlurile de cheltuieli la care se încadreaza obligatia de plata respectiva , la alin.2 instituindu-se interdictia de a fi achitate aceste creante din sumele destinate potrivit bugetului acordat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare inclusiv a celor de personal, în scopul îndeplinirii atributiilor si obiectivelor legale pentru care au fost înfiintate.

Reclamanta a depus la dosar cauzei, bugetul local al orasului U. pe anul 2011, din care rezulta precaritatea resurselor financiare ale acestei institutii însa nu a facut dovada îndeplinirii obligatiei cuprinsa la art.2 din OG 22/2002, în sensul ca aceasta nu a facut demersurile necesare în termen de 6 luni pentru a-si îndeplini obligatia de plata, astfel constatând culpa reclamantei în neexecutarea obligatiilor ce-i reveneau , va fi respinsa cererea de esalonare a platii sumelor în dosarul de executare nr.27/2011 al BEJ V. M. C. , precum si cererea de suspendare a continuarii executarii silite în acelasi dosar executional ca neîntemeiate.

Postat 31.10.2011