Cererea de suspendare executare act administrativ. Neândeplinirea corelativă a cerinţelor art.14 din Legea 554/2004. Caracterul nefundat al cererii Acte ale autorităţilor publice


Prin interpretarea conjunctiei „si” între cele doua conditii prevazute la art. 14, rezulta ca suspendarea executarii actului se poate dispune doar atunci când sunt îndeplinite aceste conditii.

La data de 22.06.2011 a fost primit la Tribunalul Teleorman – sectia CMASCAF dosarul nr. 3018/339/2010* privind pe reclamanta APIA – Centrul Judetean Teleorman în contradictoriu cu pârâtul N.I.A..

Prin sentinta civila nr. 972/15.11.2010 Judecatoria Zimnicea admite exceptia necompetentei materiale si declina competenta de solutionare a cauzei ce formeaza obiectul dosarului nr. 3018/339/2010 în favoarea Tribunalului Teleorman – sectia CMASCAF .

Retine instanta ca prin cererea de chemare în judecata înregistrata la Judecatoria Zimnicea sub nr. 3018/339/2010 reclamanta APIA în contradictoriu cu pârâtul N. I. A., a solicitat pronuntarea unei hotarâri prin care pârâtul sa fie obligat la restituirea sumei de 625 lei cu titlu de creanta ( plata nedatorata) actualizata cu dobânda legala conform art. 17 alin. 2 din OUG nr. 123/2006, de la data punerii în întârziere pâna la data efectuarii platii inclusiv, cu cheltuieli de judecata .

În motivare , reclamanta arata ca prin cererea nr. 4480/11.10.2007 pârâtul N. I. A a solicitat sprijin financiar pentru înfiintarea culturii de toamna a anului 2007 de la reclamanta în baza Ordinului MADR nr. 685/2007 pentru modificarea Anexei F la Ordinul MAPDR nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic , al îmbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului precum si conditiile de eligibilitate .

Pârâtul a solicitat sprijin agricol de la bugetul de stat pentru o suprafata de 1,25 ha , pentru cultura de grâu si a primit bonuri valorice în suma de 625 lei si s-a obligat prin cererea de sprijin ca în cazul în care nu realizeaza suprafetele pe culturi specificate , sa restituie sumele reprezentând sprijin financiar nejustificat.

La data verificarii culturii pentru care s-a formulat cererea de sprijin , conform art. 15 din Ordinul nr. 687/2007 s-a încheiat si procesul verbal de receptie si restituire nr. 4480 /12.06.2008, prin care s-a constatat ca din suprafata de 1,25 ha pentru care s-a acordat subventie de la bugetul de stat , pârâtul nu a facut dovada cu documente ca a înfiintat cultura de grâu , rezultând suma nejustificata în valoare de 625 lei pe care pârâta trebuie sa o restituie ca suma necuvenita conform procesului verbal de receptie si restituire. Sustine reclamanta ca a încercat recuperarea acestei sume , fara vreun rezultat , ca pârâtul a fost pus în întârziere potrivit art. 1079 si art. 1081 Cod Civil.

Reclamanta si-a întemeiat cererea de chemare în judecata pe dispozitiile art. 1092, art. 1105 Cod Civil, Ordinul MADR nr. 687/2007 , OUG nr. 123/2006 , Codul de Procedura Fiscala si art. 6 din Codul de Procedura Civila.

Au fost anexate cererii de chemare în judecata în xerocopie: proces verbal de receptie si restituire nr. 4480/12.06.2008 , cererea nr. 4480/11.10.2007, notificare de punere în întârziere ,înstiintare de restituire debit,confirmari de primire.

Pârâtul,legal citat în cauza,nu a formulat întâmpinare.

Prin sentinta civila nr.112/11.02.2011 Tribunalul Teleorman-sectia administrativ-fiscal admite exceptia necompetentei materiale a acestei instante,declina competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Zimnicea,constata conflict negativ de competenta,suspenda orice alta procedura si înainteaza dosarul la Curtea de Apel Bucuresti pentru solutionarea conflictului.

Retine Tribunalul ca art. 17 din OUG nr. 123/2006 pentru aprobarea acordarii sprijinului financiar, producatorilor agricoli din sectorul vegetal , zootehnic al îmbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului prevede la alin. 1 ca utilizarea sprijinului financiar pentru alte scopuri decât pentru cele pentru care a fost solicitat este interzisa si se considera sprijin financiar necuvenit si la alin. 2 ca sumele necuvenite acordate sub forma de sprijin se recupereaza , cu aplicarea dobânzilor si penalitatilor prevazute de legislatia în vigoare .

Astfel, executivul nu a prevazut o competenta speciala a instantelor de judecata în solutionarea litigiilor recuperarea sprijinului financiar acordat producatorilor agricoli si utilizat în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat .

În lipsa unor prevederi exprese care sa investeasca instanta de contencios administrativ în solutionarea unei astfel de cauze, aceasta instanta nu are competenta materiala de solutionare .

Prin sentinta civila nr.2988 din 15.04.2011 Curtea de Apel Bucuresti stabileste competenta de solutionare a cauzei la Tribunalul Teleorman-sectia contencios administrativ-fiscal,retinând ca în cauza sunt aplicabile prevederile art.10 alin.1 din Legea nr.554/2004 coroborat cu art.17 alin.1 si 2 din O.U.G. nr.123/2006 si art.14-19 din O.U.G.nr.14/2010.

Cauza a fost primita spre competenta solutionare la aceasta instanta la 22 iunie 2011.

Tribunalul, analizând actele si lucrarile dosarului, constata si retine:

Prin cererea nr.4480/11.10.2007 înregistrata la reclamanta Agentia de plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean T. – pârâtul N. I. A. a solicitat sprijin financiar pentru înfiintarea culturii de toamna a anului 2007 de la institutia – reclamanta pe o suprafata totala de 1,25 ha pentru cultura de grâu pentru care a primit bonuri valorice în suma de 625 lei.

Aceasta cerere a fost formulata în baza Ordinului MADR nr.687/2007 pentru modificarea Anexei F la Ordinul MAPDR nr.850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului iar pârâtul s-a obligat prin aceasta cerere ca în cazul în care nu realizeaza suprafetele pe culturi specificate sa restituie sumele reprezentând sprijin financiar nejustificat.

Prin procesul verbal de receptie si restituire nr.4480/12.06.2008 reclamanta a constatat ca din suprafata de 0,97 ha pentru care s-a acordat subventie de la bugetul de stat, pârâtul nu a facut dovada cu documente ca a înfiintat cultura de grâu, rezultând suma nejustificata în valoare de 625 lei.

Pârâtul a fost pus în întârziere potrivit art.1079 si art.1081 din Codul civil conform notificarii nr.9766 din 10.10.2008 emisa de reclamanta si comunicata pârâtului cu confirmare de primire.

Pârâtul, legal citat în cauza, nu a formulat întâmpinare si nu a depus la dosar înscrisuri în aparare.

Cu înscrisurile depuse la dosar reclamanta face dovada despagubirilor solicitate în conformitate cu prevederile OUG nr.123/2006 si Ordinul MADR nr.687/2007, pârâtul urmând a fi obligat sa restituie reclamantei suma de 625 lei cu titlu de creanta actualizata cu dobânda legala potrivita codului de procedura fiscala, la data platii efective.