Cererea Prefectului de anulare a înmatricularii autovehiculului pe motivul falsitatii chitantei de plata a taxei de poluare. Acte ale autorităţilor publice


– art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004

– art. 4 din OUG nr. 50/2008

Anularea înmatricularii poate avea loc, conform art. 16 din OUG 195/2002, numai în situatia în care se constata ca au fost încalcate normele legale referitoare la aceasta operatiune.

Simpla adresa conform careia nu figureaza în baza de date a organului fiscal chitanta de plata a taxei de poluare nu constituie o dovada a încalcarii normelor legale ce reglementeaza înmatricularea, în conditiile în care nu exista o hotarâre judecatoreasca prin care sa se constate ca respectiva chitanta este un înscris fals.

Anularea înmatricularii se poate dispune ca urmare a anularii chitantei mentionate, dar nu instanta de administrativ are competenta de a se pronunta cu privire la legalitatea chitantei, având în vedere ca instanta de contencios administrativ cenzureaza legalitatea actelor administrative în sensul art. 2 alin.1 lit. c din Legea 554/2004 si nu a documentelor pe baza carora se fac înregistrarile în contabilitate, categorie în care se înscrie si chitanta de plata a taxei de poluare.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR. 288 din 10.02.2011)

Prin sentinta civila nr.2677/13.10.2010, Tribunalul Bucuresti – Sectia a IX -a Contencios Administrativ si Fiscal a respins ca neîntemeiata actiunea formulata de reclamantul PREFECTUL MUNICIPIULUI BUCURESTI împotriva pârâtilor SC PIC – ART PRESS & DESIGN SRL, VIDA CORNEL DANIEL si POPI VALENTIN FLAVIUS.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca parata SC Pic Art Press&Desing SRL a solicitat Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti înmatricularea autovehiculului nr. de identificare WBANC31040CY13996, depunând in acest sens actele de dobândire a autoturismului, dovada achitarii taxei de poluare calculate respectiv chitanta seria TS3A nr.2745425/8.04.2008. Prin adresa nr. 5237/22.02.2010 emisa de Trezoreria Sectorului 3 (fila 6) se comunica reclamantei ca in urma verificarilor efectuate aceasta chitanta nu figureaza in baza de date a Trezoreriei Sectorului 3, motiv pentru care reclamanta a introdus prezenta cerere de chemare in judecata.

În drept instanta a avut în vedere dispozitiile art.11 al.2 si 3 din OUG nr.195/2002, conform carora “Înmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea în circulatie pâna la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, si presupune urmatoarele operatiuni: a) înscrierea în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar; b) transcrierea în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul. (3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza pe baza datelor de identificare ale vehiculului si ale proprietarului si conditioneaza eliberarea de catre autoritatile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum si a placutelor cu numarul de înmatriculare atribuit si transcrierile necesare în certificatul de înmatriculare si în cartea de identitate a vehiculului”. Actele necesare inmatricularii sunt mentionate in art.7 din Ordinul nr.1501/2006 privind procedura înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

Art.16 din OUG nr.195/2002 prevede ca “Înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost încalcate normele legale referitoare la aceste operatiuni”.

Asadar pentru a se dispune anularea inmatricularii autoturismului este necesar sa se constate ca au fost încalcate normele legale referitoare la aceasta operatiune. In cauza insa, mentiunea Trezoreriei Sectorului 3 in sensul ca documentul cu care a fost achitata taxa de poluare, chitanta seria TS3A nr.2745425/8.04.2008, nu figureaza in baza sa de date, nu este suficienta pentru aplicarea dispozitiilor art.16 din OUG nr.195/2002. Constatarea încalcarii normelor legale referitoare la inmatriculare nu se efectuaza in baza unei simple adrese a Trezoreriei Sectorului 3, dovada in acest sens fiind dovada in acest sens pentru frauda la lege se poate face doar cu faptul ca dovada de achitare a taxei de poluare este falsa – cu sentinta judecatoreasca .

Pe de alta parte, instanta de contencios administrativ nu are competenta de a cenzura legalitatea chitantei prin care a fost achitata taxa de poluare intrucit nu a fost sesizata cu o astfel de cerere. Asadar, in conditiile in care nu s-a probat neautenticitatea acestei chitante, instanta apreciaza ca cererea de chemare in judecata este neintemeiata

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs reclamantul aratând ca instanta de fond motiveaza respingerea actiunii ca neîntemeiata, având în vedere disp. art.11 alin.2 si 3 din OUG 195/2002, art. 7 din Ordinul MAI nr.1501/2006 si art. 16 din OUG 195/2002, retinând în mod eronat ca nu au fost încalcate niciunele dintre normele referitoare la operatiunea de înmatriculare a autovehiculului.

Ceea ce nu are în vedere instanta de fond sunt disp. art. 4 lit. a din OUG 50/2008 pe care a fost întemeiata actiunea, dispozitii pe care instanta de fond le omite în mod deliberat, considerând ca pentru aplicarea art. 16 din nu este suficienta adresa Trezoreriei sector 5.

Recurentul a apreciat ca este criticabila si opinia cu privire la faptul ca instanta de contencios administrativ nu poate cenzura legalitatea unei chitante deoarece prin cererea de chemare în judecata Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti nu a solicitat acest fapt ci anularea înmatricularii autovehiculului.

Sustine ca este vorba de sume importante care se fac la bugetul Fondului pentru mediu în vederea finantarii programelor si proiectelor pentru protectia mediului.

Arata ca, în situatia în care s-ar astepta finalizarea anchetei care a fost demarata de catre politie, chiar daca s-ar constata nelegalitatea chitantei, statul ar fi în imposibilitatea de a mai recupera aceste sume având în vedere ca actiunea pe care ar formula-o pe calea contenciosului administrativ ar deveni tardiva

În cauza a formulat cerere de interventie în nume propriu Voinea Ciprian Crinel – fost actionar la SC Pic Art Press & Design SRL, cerere care a fost respinsa în principiu la termenul din 10.02.2011, în raport de disp. art. 50 alin.1 si 2 C.pr.civ. potrivit carora cererea de interventie în interes propriu se poate face numai în fata primei instante si înainte de închiderea dezbaterilor.

Analizând sentinta recurata prin prima motivelor de recurs invocate si a disp. art. 3041 C.pr.civ., Curtea apreciaza ca recursul este nefondat, pentru urmatoarele considerente :

În mod corect a retinut instanta de fond ca pentru anularea înmatricularii autovehiculului în cauza, nu este suficienta adresa nr.5237/22.02.2010 emisa de Trezoreria sector 3 în care se mentioneaza ca nu figureaza în baza sa de date chitanta de plata a taxei de poluare pentru respectivul autovehicul.

Anularea înmatricularii se poate face, conform art. 16 din OUG 195/2002, numai în situatia în care se constata ca au fost încalcate normele legale referitoare la aceasta operatiune.

Or, simpla adresa conform careia nu figureaza în baza de date a organului fiscal chitanta de plata a taxei de poluare nu constituie o dovada a încalcarii normelor legale ce reglementeaza înmatricularea, în conditiile în care nu exista o hotarâre judecatoreasca prin care sa se constate ca respectiva chitanta este un înscris fals.

Anularea înmatricularii se poate dispune ca urmare a anularii chitantei mentionate, dar nu instanta de contencios administrativ are competenta de a se pronunta cu privire la legalitatea chitantei, având în vedere ca instanta de contencios administrativ cenzureaza legalitatea actelor administrative în sensul art. 2 alin.1 lit. c din Legea 554/2004 si nu a documentelor pe baza carora se fac înregistrarile în contabilitate, categorie în care se înscrie si chitanta de plata a taxei de poluare.

Este neîntemeiata sustinerea recurentului ca instanta de fond nu are în vedere disp. art. 4 lit.a din OUG 50/2008 care prevad obligatia de plata a taxei de poluare cu ocazia primei înmatriculari a unui autovehicul în România.

Instanta de fond nu a contestat obligatia intimatei – pârâte de a plati taxa de poluare pentru înmatricularea autovehiculului, dar a apreciat ca probele administrate în cauza nu sunt suficiente pentru a dispune anularea înmatricularii, nu fac dovada încalcarii normelor legale referitoare la aceasta operatiune.

Este irelevant în solutionarea cauzei faptul ca sumele încasate cu titlu de taxa de poluare se fac venit la bugetul Fondului pentru mediu în vederea finantarii programelor si proiectelor pentru productia mediului, destinatia acestor sume si necesitatea recuperarii lor neputând constitui o justificare pentru anularea înmatricularii daca nu este îndeplinita conditia prev. de art. 16 din OUG 195/2002.

Sustinerile privind eventuala tardivitate a actiunii în contencios administrativ formulata ulterior finalizarii anchetei demarate de politie si constatarii nelegalitatii chitantei nu pot fi retinute ca argumente în favoarea admiterii recursului, instanta având de analizat în prezenta cauza daca au fost încalcate normele legale referitoare la înmatriculare, neputându-si întemeia solutia pe simple supozitii ale recurentului care vizeaza o alta actiune în contencios administrativ asupra careia se va pronunta instanta ce va fi investita cu solutionarea respectivei actiuni.

Fata de aceste considerente, constatând ca nu este incident niciunul dintre motivele de recurs prev. de art. 304 C.pr.civ., Curtea, în temeiul disp. art. 312 alin.1 C.pr.civ. va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

Respinge recursul formulat de recurentul – reclamant PREFECTUL MUNICIPIULUI BUCURESTI împotriva sentintei civile nr. 2677 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a -IX-a Contencios Administrativ si Fiscal la data de 13.10.2010 în dosarul nr.17427/3/CA/2010, în contradictoriu cu pârâtii SC PIC – ART PRESS & DESIGN SRL, VIDA CORNEL DANIEL si POPI VALENTIN FLAVIUS, ca nefondat.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 10.02.2011.

PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR, CÎRJAN RALUCA CANACHEU CLAUDIA COSMA CARMEN MARIA MARCELA VALERIA

GREFIER

MIHU LUCRETIA

Red. C.C./Tehred.M.R.2 ex./15.03.2011

Jud. fond – Liliana Petrovan

1