CERTIFICAT DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE EMIS ÎN BAZA H.G. NR. 834/199


Actele premergătoare emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate nu pot fi analizate separat, sub aspectul legalităţii, în condiţiile în care nu s-a solicitat şi anularea acestui certificat. Numai dacă reclamanta solicita anularea sau modificarea certificatului în discuţie instanţa de ar fi avut obligaţia să verifice şi legalitatea actelor ce au stat la baza emiterii lui.

Reclamanta Administraţia Domeniului Public a Sectorului 4 Bucureşti a chemat în judecată S.C. “X”S.A., solicitând anularea procesului-verbal nr.260/ 1994 şi a planului schiţă nr.50310 R-34-002/1992. Aceste acte au stat la baza emiterii certificatului de atestarea dreptului de proprietate seria M03 nr.1500/1994, de către Ministerul Industriilor pârâtei, pentru terenul în suprafaţă de 12.600 mp.

Tribunalul Bucureşti – Secţia de Contencios Administrativ, prin sentinţa civilă nr.321/1998, a admis excepţia inadmisibilităţii în contencios invocată de pârâtă, şi a respins acţiunea, cât şi cererea de intervenţie formulată de S.C. “Y” S.Â. în interesul reclamantei. Instanţa de fond a reţinut că actele deduse judecăţii nu îndeplinesc elementele constitutive ale actelor administrative, ci sunt acte pregătitoare care au stat la baza emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Industriilor pentru societatea pârâtă.

împotriva sentinţei civile susmenţionate, reclamanta A.D.P. Sector 4 Bucureşti a declarat recurs, susţinând că instanţa de fond nu a motivat excepţia invocată de pârâtă, că au fost considerate greşit cele două acte ca fiind premergătoare emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate, ele fiind emise de instituţii ale statului. S-a mai susţinut că instanţa de fond, după administrarea probelor, ar fi dispus, în continuarea procesului, din oficiu, modificarea suprafeţei înscrise în certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr.1500/1994.

Recursul este nefondat.

Potrivit H.G. nr.834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate are loc în conformitate cu criteriile prevăzute în art.2 din H.G. nr.834/1991, ce au fost aprobate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.

La baza acestor criterii societatea comercială solicitatoare a certificatului trebuia să întocmească o anumită documentaţie prevăzută în art. 14 din “Criterii”, printre care planurile topografice şi procesul-verbal privind delimitarea suprafeţei terenului. Procesul-verbal se încheie de către o comisie constituită la nivelul unităţii care solicită certificatul, împreună cu vecinii acesteia şi stabileşte limitele suprafeţei incintei unităţii.

Aceste acte premergătoare emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate nu pot fi analizate separat, sub aspectul legalităţii, în condiţiile în care nu s-a solicitat anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis.

Numai dacă reclamanta solicita anularea sau modificarea certificatului seria M03 nr.1500/1994, instanţa de contencios avea obligaţia să verifice legalitatea actelor ce au stat la baza emiterii certificatului în baza art.11 alin.1 din Legea nr.29/1990.

Faţă de considerentele reţinute, recursul a fost respins ca nefondat. (Judecator Apostol Filofteia)

(Sectia Contencios Administrativ, decizia civilă nr. 163/1999)