Citarea la deschiderea procedurii insolvenţei. Necomunicarea hotărârii în condiţiile codului de procedură civilă. Recurs în termen. Trimitere pentru rejudecare. Faliment


Luarea la cunostinta de existenta si continutului unei hotarâri, în alt mod decât cel expres prevazut de lege, nu echivaleaza cu o comunicare în vederea curgerii termenului de exercitare a caii de atac. Cazurile de echipolenta nu pot fi extinse prin analogie la alte situatii, cu exceptia celor limitativ si expres prevazute de lege.

Potrivit art. 7 alin. 1 din legiuitorul a stabilit, ca regula, ca citarea partilor, precum si comunicarea oricaror acte de procedura, a convocarilor si notificarilor se efectueaza prin Buletinul procedurilor de insolventa. În alineatul 3 al articolului 7 legiuitorul a prevazut ca prin exceptie de la prevederile alin. (1) comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii procedurii si notificarea deschiderii procedurii se vor realiza, conform Codului de procedura civila.

Prin sentinta nr. 192 din 22.02.2010, Tribunalul Olt a admis cererea formulata de creditorul AFP pentru deschiderea procedurii insolventei împotriva debitorului C S “A A” .

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs debitoarea A CS A A, criticând-o ca netemeinica si nelegala.

Prin decizia 204 din 14 februarie 2011, Curtea de Apel Craiova a respins exceptia tardivitatii recursului, a admis recursul declarat de debitoare, a casat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare.

Cu privire la exceptia tardivitatii declararii recursului, Curtea a constatat ca aceasta este neîntemeiata.

Potrivit art. 301 Cod procedura civila termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotarârii, daca legea nu dispune altfel.

Acelasi articol prevede aplicabilitatea si în materia recursului a dispozitiilor art. 284 alin. (2) – (4) Cod procedura civila, care consacra principiul echipolentei în materia apelului, principiu în conformitate cu care îndeplinirea unui alt act de procedura decât comunicarea hotarârii echivaleaza cu actul de procedura al comunicarii.

Astfel, comunicarea somatiei de împreuna cu hotarârea care se executa, declararea caii de atac înainte de comunicarea hotarârii si solicitarea de comunicare a hotarârii catre cealalta parte echivaleaza cu comunicarea hotarârii, iar termenul de recurs începe sa curga de la data îndeplinirii actelor de procedura mentionate.

Luarea la cunostinta a unei hotarâri în alt mod decât cel expres prevazut de lege nu echivaleaza cu o comunicare în vederea curgerii termenului de exercitare a caii de atac.

Altfel spus, cazurile de echipolenta nu pot fi extinse prin analogie la alte situatii, cu exceptia celor limitativ si expres prevazute de lege enumerate mai sus.

Împrejurarile din care rezulta cunoasterea de catre debitoare a sentintei de deschidere a procedurii, si anume faptul ca a contestat decizia de stabilire a obligatiilor bugetare invocate la deschiderea procedurii sau faptul declararii recursului împotriva sentintei de închidere a procedurii, nu pot fi asimilate comunicarii hotarârii de deschidere a procedurii.

Cât priveste comunicarea existenta la dosar aceasta a fost expediata CS A A SLATINA, însa a fost primita de FE salariat al SC A SA SLATINA (adeverinta nr. 3645/18.11.2010 a SC A SA SLATINA).

Referitor la notificarea expediata de administratorul judiciar nu exista dovada ca aceasta a fost primita de persoane care reprezinta C S A A SLATINA.

În ceea ce priveste publicarea în BPI nr. 2184/19.03.2010, publicarea în buletinul procedurilor de insolventa înlocuieste comunicarea actelor de procedura numai pentru hotarârile ulterioare deschiderii procedurii, pentru hotarârea de deschidere Legea nr.85/2006 prevazând în art. 7 alin. 3 comunicarea conform Codului de procedura civila.

În concluzie, nu exista dovada comunicarii hotarârii de deschidere a procedurii catre C S A A SLATINA si deci recursul este, în acest context, declarat în termen.

Cu privire la motivele de recurs invocate, Curtea a constatat ca acestea sunt întemeiate.

Potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 legiuitorul a stabilit ca regula ca citarea partilor, precum si comunicarea oricaror acte de procedura, a convocarilor si notificarilor se efectueaza prin Buletinul procedurilor de insolventa.

În alineatul 3 al articolului 7 legiuitorul a prevazut ca prin exceptie de la prevederile alin. (1) comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii procedurii si notificarea deschiderii procedurii se vor realiza, conform Codului de procedura civila.

Codul de procedura civila în art. 87 pct. 2 prevede ca persoanele juridice de drept privat vor fi citate prin reprezentantii lor la sediul principal sau la cel al sucursalei ori, dupa caz, al reprezentantei.

Tot Codul de procedura civila reglementeaza înmânarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura, în cazurile prevazute de art. 87 pct. 1, 2, 3, 5 si 7, în sensul ca se poate face functionarului sau persoanei însarcinate cu primirea corespondentei, care îsi va arata în clar numele si prenumele, precum si calitatea, iar apoi va semna dovada.

Din interpretarea coroborata a textelor de lege mentionate mai sus, Curtea constata ca, atât comunicarea cererii de deschidere a procedurii în vederea formularii contestatiei, cât si citarea pentru solutionarea cererii de deschidere, ca acte anterioare deschiderii, se realizeaza potrivit Codului de procedura civila la sediul persoanei juridice citate, citatia înmânându-se functionarului sau persoanei însarcinate cu primirea corespondentei, care îsi va arata în clar numele si prenumele, precum si calitatea, iar apoi va semna dovada.

Or, în cauza atât cererea de deschidere a procedurii cât si citatiile, desi au fost expediate C S A A SLATINA, au fost înmânate numitelor IM si FE, salariate în cadrul Serviciului administrativ – compartimentul registratura al SC A SA SLATINA.

Din adeverinta nr. 3645/18.11.2010 eliberata de SC A SA rezulta ca persoanele care au primit actele de procedura, IM si FE, sunt salariate ale societatii comerciale pe actiuni A SLATINA si nu au avut si nu au raporturi de cu CS A A SLATINA.

În consecinta, procedura de citare, atât la administrarea probelor cât si la judecarea cererii de deschidere a procedurii nu a fost legal îndeplinita, astfel încât, având în vedere dispozitiile art. 312 alin.5 Cod procedura civila se impune casarea cu trimitere, deoarece judecata s-a facut în lipsa partii care nu a fost regulat citata.

??

??

??

??

1