Citaţie. Lipsa menţiunii privind ora de prezentare la instanţă. Nulitate. Casare cu trimitere spre rejudecare


Art. 88 Cod proc. civ., menţionează conţinutul citaţiei. Printre menţiunile obligatorii este şi ora de înfăţişare în instanţă. Neprecizarea orei de înfăţişare este sancţionată conform art. 105 Cod proc. civ., cu nulitatea.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 632/1998)

Prin sentinţa civilă nr. 254/19.01.1998, Judecătoria Buftea a respins plângerea formulată de contestatorul F.B. în contradictoriu cu Poliţia Ilfov, ca neîntemeiată.

în considerentele hotărârii s-a reţinut că, deşi legal citat, contestatorul nu s-a prezentat în instanţă, pentru a-şi dovedi plângerea.

Instanţa de fond a avut în vedere, la respingerea contestaţiei, lipsa de probe, dar şi considerarea faptului că o copie xerox a permisului de conducere nu poate înlocui originalul, într-o situaţie ca cea în care se află petentul.

împotriva acestei hotărâri judecătoreşti s-a formulat recurs, în termen legal, de către petent, solicitându-se anularea, ca nelegal şi netemeinic, procesului-verbal de contravenţie seria B nr. 0584991, întocmit de Poliţia Buftea, la data de 23.09.1997.

în motivarea cererii de recurs, petentul arată, în esenţă, că procesul-verbal în cauză a fost întocmit abuziv, fără să se reţină împrejurările reale de fapt şi cu încadrarea necorespunzătoare a faptelor constatate.

Recurentul a indicat, ca mijloace de probă, proba cu înscrisuri şi proba testimonială, respectiv audierea martorului N.C..

Analizând, în baza art. 3041 Cod proc. civ., hotărârea atacată, tribunalul apreciază că se impune admiterea recursului, în raport de următoarele considerente:

Sentinţa civilă atacată este nelegală, ceea ce conduce la casarea ei, în baza art. 304 pct. 9 Cod proc. civ. . Astfel, instanţa de fond a dat dovadă de lipsa roiului activ, întrucât nu a fost audiat martorul indicat în procesul-verbal de contravenţie. Pe de altă parte, sentinţa recurată va fi casată în baza art. 304 pct. 5 Cod proc. civ., întrucât cauza a fost soluţionată în condiţiile unei lipse de procedură cu părţile, deoarece în rezoluţia judecătorului de serviciu (aflată la dosarul de fond) nu este indicată ora de desfăşurare a şedinţei de judecată, iar dosarul a fost soluţionat la primul termen de judecată (dovezile de îndeplinire a procedurii de citare cu ambele părţi menţionează ca oră de desfăşurare ora 13,30, după ce, în prealabil se trecuse ora 8,30). De menţionat că la termenul din data de 19.01.1998 nu s-a precizat nici contravenientul, nici agentul constatator.

Prin urmare, hotărârea judecătorească va fi casată, iar în baza art. 312 alin. 2 Cod proc. civ., cauza urmând a fi trimisă spre rejudecare, la aceeaşi instanţă.